News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား သမိုင္းမွတ္ဉာဏ္ႏွင့္ ေကာင္တာဝိတ္
24-Jul-2016

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား

ေခတ္ၿပိဳင္ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဖရန္စစ္ ဖူကူယားမားက သူ၏ နာမည္ေက်ာ္ ‘သမိုင္းနိဂံုး’ က်မ္းတြင္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ၏ ေနာက္ကြယ္မွ စိတၱေဗဒ တြန္းအားသံုးပါးကို ယခုလို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ‘ဆင္ျခင္တံုတရား’ (Rationality) ‘လိုအင္ဆႏၵ’ (Desire) ႏွင့္ ‘အသိအမွတ္ျပဳခံလိုမႈ’ (Recognition) တို႔ျဖစ္သည္။ ဤတြန္းအားသံုးပါးေၾကာင့္ပင္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ဖူကူယားမား၏ အဆိုပါ ‘သမိုင္းနိဂံုး’ က်မ္းကို ေဝဖန္ေသာ ေရာဘတ္ေကဂန္က ‘သမိုင္းတစ္ေက်ာ့ျပန္ျခင္းႏွင့္ အိပ္မက္မ်ား၏ နိဂံုး’ စာအုပ္တြင္ လူ႔သဘာဝ၏ အျခားေသာ ဝိညာဥ္သံုးပါး အေၾကာင္းကို ေျပာျပသည္။ ‘ပါဝါကို လိုခ်င္တပ္မက္မႈ’ (Love of Power)၊  ‘လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္လိုမႈ’ (Desire For Dominion) ႏွင့္ ‘ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား’ (Self interest) တို႔ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဝိညာဥ္သံုးပါးေၾကာင့္ပင္ ‘သမိုင္းမွာ အဆံုးမသတ္’။ ‘ဂရိတ္ပါဝါယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြ’ ထပ္ေက်ာ့ေပၚထြက္တတ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ျပန္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္က က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ အေျခခံအရ မတူေခ်။ ၁၉၅၂-၁၉၅၆ ႏွင့္ ၁၉၆၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီ တိုက္ပြဲကို ထင္ဟပ္သည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကား ဝါဒခ်င္း ယွဥ္ရသည္ မဟုတ္။ ေပၚလစီခ်င္း၊ ပ႐ိုဂရမ္ခ်င္း ယွဥ္ရသည့္သေဘာ ရွိသည္။ ကာလအလိုက္ ႀကံဳၾကရေသာ ဂရိတ္ပါဝါ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ေနာက္ခံတြင္  ပါးပါးနပ္နပ္ ကစားၾကရသည္။ သေဘာသဘာဝခ်င္း မတူၾက။ 

သမိုင္းမွတ္ဉာဏ္

ဂ်ာမန္သမိုင္းပညာရွင္ ‘ဂ်ာဂင္ကုတ္ကား’ က ‘သမိုင္းမွတ္ဉာဏ္’ (Historical Memory) အေၾကာင္း  ေျပာျပသည္။ သမိုင္းမွတ္ဉာဏ္၏ သက္ေရာက္မႈ သက္တမ္းကိုလည္း ‘အတို’၊ ‘အရွည္’ ခြဲၾကည့္သည္။ သူက ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀ ရာစုမွာ သမိုင္းမွတ္ဉာဏ္ သက္တမ္း ‘တို’ သည္ဟု ဆိုသည္။ ဤအတြက္ ႏွစ္တစ္ရာပင္ မခံေသာ ဖက္ဆစ္ဝါဒႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒတို႔ကို သာဓက ျပသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ အစၥေရး သမိုင္းပညာရွင္ ‘ဒင္ဒိုင္နား’ ကမူ ၂၀ ရာစု၏ သမိုင္းမွတ္ဉာဏ္မွာ ‘အလြန္ရွည္’ သည္ဟု ဆိုသည္။ ဤအတြက္ ၂၀ ရာစုကိုေက်ာ္ၿပီး ၂၁ ရာစုထဲသို႔ ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္လာေသာ ‘ဒီမိုကေရစီ’ ႏွင့္ ‘အမ်ဳိးသားေရးဝါဒ’ ကို အေထာက္အထားျပသည္။

၂၁ ရာစုတြင္ ႀကံဳရဖြယ္ရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီ၏ အနာဂတ္အေၾကာင္းကို စာေရးသူ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ေရးၿပီးျဖစ္သည္။ ‘သမိုင္းရဲ႕အနာဂတ္၊ ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္းရဲ႕ အနာဂတ္၊ ‘အီလစ္’ ေခတ္ေလာ ...” ဆိုသည့္ ေဆာင္းပါး။ ယခုစာစုတြင္မူ ‘အမ်ဳိးသားေရးဝါဒ’ အေၾကာင္း ေျပာလိုသည္။ ေရွးေဟာင္းဂရိလူမ်ဳိးတို႔၏ ယံုၾကည္မႈတြင္ ‘သာမို(စ)’ (Thumos) ဟု ေခၚေသာ စိတ္အခံတစ္ခု စြဲစြဲခိုင္ခိုင္ ရွိေနတတ္သည္ဟု ဆိုသည္။ 

‘သာမို(စ)’ ဆိုသည္မွာ မိမိတို႔ သက္ဆိုင္ရာ မ်ဳိးတူစု သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ျပ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံကို ကာကြယ္လိုသည့္ ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းေသာ စိတ္အခံကို ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။ ဤစိတ္ကို ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ ‘ကုန္သြယ္ေရး’ သာ ရွိသည္ဟု ျပင္သစ္ဒႆန ပညာရွင္ ‘မြန္တက္စက်ဴ’ က ဆိုပါသည္။

‘မြန္တက္စက်ဴ’ ၏ ဆိုခဲ့ပါ အျမင္ကို အေျခခံၿပီး မ်က္ေမွာက္ေခတ္ စစ္ပြဲမ်ားအေၾကာင္း စဥ္းစားၾကသည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္၏ ရွည္ၾကာေသာ စစ္ပြဲမ်ား (အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္) မ်ားကို ရပ္တန္႔ပစ္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းႏွစ္သြယ ္ရွိသည္။ ပထမနည္းမွာ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားကို သက္ဆိုးရွည္ေစသည့္ ‘သယံဇာတ ခြဲေဝေရး’ (Resource Sharing) ကို မွ်တေအာင္ ခန္႔ခြဲေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒုတိယနည္းမွာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး တစ္နည္း ကုန္သြယ္ေရး ျဖစ္သည္။ ပထမဆံုး ျပည္တြင္းစစ္၏ အေၾကာင္းရင္းခံ (ႏိုင္ငံေရး) ကို ရွင္းၿပီး ဆိုခဲ့ပါ နည္းလမ္းႏွစ္ခုထဲမွ တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုလံုးႏွင့္ ေျဖရွင္းပါမွ ျပည္တြင္းစစ္ အျမစ္ျပတ္လိမ့္မည္ဟု ဆိုပါသည္။

ေကာင္တာဝိတ္

ယခုအခါ စာမေရးႏိုင္ေတာ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ ဆရာႀကီး ေမာင္စူးစမ္း၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီက ေရးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးအခ်ဳိ႕မွာ ယေန႔ အရပ္သားအစိုးရအတြက္ စဥ္းစားဖြယ္ရာ မ်ားပါသေလာက္ ပါသည္ဟု စာေရးသူက ယူဆသည္။ အဆိုပါ ေဆာင္းပါးမ်ဳိးထဲမွ ‘တတိယအမ်ဳိးအစား ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေကာင္တာဝိတ္’ ဆိုေသာ ေဆာင္းပါးကို ၫႊန္းလိုသည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ဆရာက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ‘အထိန္းအေထ’ ႏွစ္ရပ္ေပၚလိမ့္မည္ဟု မွန္းဆထားသည္။ ပထမ အထိန္းအေထမွာ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တို႔ၾကား အထိန္းအေထ၊ ဒုတိယ အထိန္းအေထမွာ စစ္ဘက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားၾကား အထိန္းအေထ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ အထိန္းအေထကို ဆရာက ‘ေကာင္တာဝိတ္’ (Counter Weight) ဟု အမည္ေပးသည္။

ႏိုင္ငံေရး အေတြ႔အႀကံဳ ရင့္က်က္ခိုင္မာၿပီး ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ားကမူ ဆရာၫႊန္းခဲ့ေသာ ‘ေကာင္တာဝိတ္’ ကို ‘ဆဝါး’ ႏိုင္ၾကဟန္ တူပါသည္။ ဥပမာ - KNU ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေဆးဖိုးက “မိမိလိုလားခ်က္ အကုန္ရမွ လက္ခံႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျဖ မဟုတ္ဘဲ သမာသမတ္က်တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျဖ ရရွိဖို႔ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္တယ္” ဟု ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အလားတူပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ေျပာခဲ့ေသာ “ေတာင္းခ်င္တာေတာ့ ေတာင္းပါ၊ ဒါေပမဲ့ အားလံုး အကုန္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ေတာ့ အာမမခံႏိုင္ဘူး” ဆိုေသာ စကားမွာလည္း ဆိုခဲ့ပါ ‘ေကာင္တာဝိတ္’ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနမည္လား စဥ္းစားဖို႔ ရွိသည္။

ဆိုခဲ့ပါ စကားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး UNFC အတြင္းေရးမွဴး ဦးခူးရယ္၏ တံု႔ျပန္စကားမွာလည္း လူေျပာမ်ားေနသည္။ သူက “တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြမွာ ေတာေတြလည္း မရွိေတာ့ဘူး။ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြလည္း ခန္းကုန္ၿပီ။ သယံဇာတေတြလည္း အားလံုးကုန္သြားၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ဘာထပ္ေပးရဦးမွာလဲ ...” စသျဖင့္ ေျပာဆိုသြားခဲ့ရာ သူ႔စကားေတြကို အမွန္ပင္ ျငင္းဖို႔ခက္ပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ေျပာခဲ့ေသာ စကားမ်ဳိးဆန္ဆန္ကို ၁၉၆၂ ဝန္းက်င္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု ကိုယ္တိုင္လည္း ေျပာခဲ့ဖူးသည္သာ ျဖစ္သည္။ “- အခု သူတို႔လုပ္ေနတဲ့ လမ္းစဥ္က “ေပးရင္ ေပး၊ မေပးရင္ ခ်မယ္” ဆိုတဲ့ လမ္းစဥ္မ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း “မင္းတို႔ခ်ရင္ တုိ႔ကလည္း ျပန္ခ်မယ္” ဆိုတဲ့ လမ္းစဥ္မဟုတ္ဘူး။  ဒါေၾကာင့္ ရွမ္းမူေခၚ ဖက္ဒရယ္မူကို မ်က္လံုးမျပဴးၾကပါနဲ႔၊ မိသားစုအေနနဲ႔ ရွင္းသြားမယ္ ...” စသျဖင့္ ...။ သုိ႔တေစ ‘သမိုင္းမွတ္ဉာဏ္’ အရ ‘မ်က္လံုးျပဴးခဲ့ၾကသူမ်ား’ ရွိခဲ့ဖူးရာ ဤအခ်က္ကို အေလးထားၾကဖို႔ လိုလိမ့္မည္ ထင္သည္။ 

ေက်ာ္ဝင္း (၁၉ ဇူလိုင္ ၂၀၁၆)