News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအ႐ုဏ္ဦး
25-Jun-2018

ဘြင္းဘြင္းက် အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား

ကမၻာေက်ာ္ စာေရးဆရာ ကစ္႐ိႈးမာဘူဘာနီ (Kitshore Mahbubani) က ေအာင္ျမင္မႈေပါင္းစံုရရွိေနေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနႏွင့္ က႑စံုတြင္ေအာင္ျမင္မႈသရဖူေဆာင္းေနေသာ စံနမူနာမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးစံမ်ားျဖင့္ ကမၻာႀကီးကိုဆက္လက္ထြန္းညႇိထားရန္ Beyond the Age of Innocence စာအုပ္တြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳဖူးသည္။ ကမၻာႀကီးက ယင္းတို႔အေပၚ႐ႈျမင္ခ်က္ကို အေလးမထားမႈအား ေထာက္ျပရင္း ကမၻာႀကီးႏွင့္ ျပန္လည္ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ တိုက္တြန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ခုေတာ့ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၏ဘိုးေအျဖစ္ေသာ၊ ကမၻာႀကီးကို လူ႔အခြင့္အေရးေလးစားလိုက္နာရန္ တိုက္တြန္းေလ့ရွိေသာ အေမရိကန္ “အန္ကယ္ဆမ္” တစ္ေယာက္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ေခ်ၿပီ။ ထိုအျပဳအမူမ်ိဳးသည္အေမရိကန္အဖို႔ အဆန္းမဟုတ္။ အေမရိကန္သမၼတ ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘုရွ္ လက္ထက္ကလည္း ဖန္လံုအိမ္အာနိသင္ရွိဓာတ္ေငြ႔မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ က်ိဳတို ပ႐ိုတိုေကာ (Kyoto Protocol) မွလည္း ႏုတ္ထြက္ခဲ့ဖူးၿပီ။ အေၾကာင္းရင္းကား အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာအသံုးျပဳ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားကို အက်ိဳးစီးပြားအရ မရပ္ဆိုင္းႏိုင္၍ ျဖစ္သည္။ 

ယခုလည္း ယင္း၏မဟာမိတ္အစၥေရးႏိုင္ငံအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက အျပစ္တင္လာျခင္းႏွင့္ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံက တရားမဝင္ေရာက္ရွိလာသူမ်ားအေပၚ အေမရိကန္အစိုးရ၏ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈအတြက္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက အျပစ္တင္လာမႈအေပၚအေၾကာင္းျပဳ၍ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္၏ သမၼတရာထူးလက္ခံသည့္အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည့္မိန္႔ခြန္း၌ပင္ အေမရိကန္ ပထမေနရာျပန္ရရန္၊ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားတည္ေဆာက္ရန္၊ ခိုင္မာေသာတပ္မေတာ္ဖြဲ႔စည္းရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္း၌ ခိုင္မာသည့္အင္အား တည္ေဆာက္ရန္တို႔သာ ပါဝင္ခဲ့သည္။ အက်ိဳးစီးပြားမွလြဲ၍ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥ တစ္ခြန္းမွမဟခဲ့ေပ။ အယံုအၾကည္ရွိပံုလည္းမရ။ သူ႔လက္ထက္တြင္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားသည္ ဒီမိုကေရစီလူ႔အခြင့္အေရး၏ အထက္တြင္ရွိေၾကာင္း ဘြင္းဘြင္းက်ေအာင္ အလုပ္ႏွင့္သက္ေသျပၿပီးျဖစ္သည္။ 

အေမရိကန္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား

မေဝးေသာအတိတ္က အေမရိကန္တို႔အေနႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူမႈပိတ္ဆို႔မႈအေၾကာင္းမ်ား တင္ျပရေသာ္ က်မ္းတစ္ေစာင္ေပတစ္ဖြဲ႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သိပ္မေဝးလွေသာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အေမရိကန္သမၼတ ဘီကလင္တန္လက္ထက္မွ စ၍ EO ေခၚ Presidential Executive Order မ်ားကိုထုတ္၍ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိုအဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ အျပဳအမူမ်ားအတြက္ သမၼတမ်ားကိုယ္တိုင္ ေအာက္ပါအတိုင္း တစ္ခ်က္လႊတ္အမိန္႔မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

(၁) ၁၉၉၇ ေမ ၂၀ အမိန္႔အမွတ္ EO 13047 ကို သမၼတဘီကလင္တန္ကထုတ္ျပန္၍ “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ား မျပဳလုပ္ရန္” စီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆို႔အေရးယူခဲ့ျခင္း၊ 

(၂) ၂၀၀၃ ဇူလိုင္ ၂၈ တြင္ အမိန္႔အမွတ္ EO 13310 ကို သမၼတ ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘုရွ္ကထုတ္ျပန္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္ပိုင္းအရာရွိအခ်ိဳ႕၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔အတြက္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ 

(၃) ၂၀၀၇ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ တြင္ အမိန္႔အမွတ္ EO 13448 ကို သမၼတေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘုရွ္က ထုတ္ျပန္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္ပိုင္းအရာရွိ အခ်ိဳ႕၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ 

(၄) ၂၀၀၈ ဧၿပီ ၃၀ တြင္ အမိန္႔အမွတ္ EO 13464 ကို သမၼတ ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘုရွ္က ထုတ္ျပန္၍ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ထိပ္ပိုင္းအရာရွိအခ်ိဳ႕၏ အမည္စာရင္းကို ထပ္မံစိစစ္ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ 

(၅) ၂၀၁၂ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ အမိန္႔အမွတ္ EO 13619 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္ပိုင္းအရာရွိအခ်ိဳ႕ကို ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာမ်ားပိတ္ပင္ျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

ထိုအမိန္႔မ်ားအျပင္ အေမရိကန္သမၼတ ဘီကလင္တန္လက္ထက္ ၁၉၉၆ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္ေန႔က Presidential Proclamation 6925 ကား ပို၍ပင္စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသး၏။ ယင္းကား “ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္သည့္ မူဝါဒဖန္တီးသူ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူ၊ ထိုမူဝါဒေၾကာင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား” ကို အေရးယူခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္သမၼတေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘုရွ္ကလည္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး “အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာ” (so was in the national interest of the United States)  ကန္႔သတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျပန္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေလးက ကမၻာ့မဟာအင္အားႀကီးႏိုင္ငံႀကီးတစ္ႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ရသည္ကို စံုစမ္းသည့္အခါ “ဒီမိုကေရစီကို ဆန္႔က်င္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိုခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းသည္ အေမရိကန္၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္ေစသည္” ... ဟု ဆိုခဲ့သည္။ 

ခုေတာ့ ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးသည္ “အန္ကယ္ဆမ္” တို႔ အက်ိဳးစီးပြားမဟုတ္ေတာ့ၿပီေလာ...။

ေကာင္းက်ိဳးမေပးသည့္အေရးယူမႈမ်ား

ထိေရာက္သည္ မထိေရာက္သည္ မေသခ်ာေသာ္လည္း တကယ္ခံစားရသည္မွာ အမ်ားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးဟု ထင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလားအလာေကာင္းမ်ားသည္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ တံု႔ဆိုင္းသြားခဲ့သည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္မမွ်ေသာအေရးယူရန္ စီစဥ္မႈမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔၏ ဗီတိုအကာအကြယ္ကိုယူခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရး၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကစားပြဲတြင္ ျမန္မာက ဓားစာခံျဖစ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ ျမန္မာႏိုင္ငံက အေရးႀကီးေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး၊ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တ႐ုတ္မွလြဲ၍ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမရွိ။ ႏိုင္ငံေရးအရေရာ၊ စီပြားေရးအရပါ တ႐ုတ္၏လက္ေဝခံနီးပါးျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အက်ိဳးဆက္ကား သယံဇာတမ်ား စည္းကမ္းမဲ့ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ယိုယြင္းျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား မ်ားျပားလားျခင္းတို႔ အဖတ္တင္သည္။ 

ယခုအခ်ိန္တြင္လည္း ဒီမိုကေရစီတာထြက္စ ႏိုင္ငံငယ္ေလးအား ဘဂၤါလီျပႆနာကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းအတြင္းသို႔ တြန္းပို႔ခံရသည္မွာလည္း အေမရိကန္တြင္တာဝန္မကင္းေပ။ အေျဖက ဒီမိုကေရစီမဟုတ္။ တ႐ုတ္၏ သမုဒၵရာႏွစ္စင္းမူဝါဒ (သို႔မဟုတ္) ပုလဲသြယ္စီမံကိန္း၊ သို႔မဟုတ္ OBOR ေခၚ One Belt, One Road ကို ျမန္မာအေရးမွတစ္ဆင့္ အတားအဆီးျပဳရန္သာျဖစ္သည္။ ယေန႔ “ဟိုင္းႀကီးကၽြန္းကို အေမရိကန္စစ္အေျခစိုက္ စခန္းခ်ခြင့္ေပးပါမည္” ဆိုပါက မနက္ျဖန္ ေဒၚနယ္ထရမ့္ ေရာက္ခ်လာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ဟိမဝႏၲာခ်ီးမႊမ္းခန္းဖြင့္မွာ ေသခ်ာသည္။

ခုေတာ့ သူေတာ္ေကာင္းစကား ဆိုေခ်ၿပီ

“ကမၻာ့လူသားမဆန္ဆံုးေသာ အုပ္စိုးမႈပံုစံေတြဟာ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြေအာက္က ဆက္ၿပီးလြတ္ထြက္ေနပါတယ္။ သူတို႔ထဲမွာရွိေနတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သူေတြထံကေန အာ႐ံုလႊဲေျပာင္းႏိုင္ဖို႔ ေကာင္စီဝင္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ ဘက္လိုက္မႈေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရး အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြကို သားေကာင္အျဖစ္အသံုးျပဳမႈေတြရွိေနပါတယ္” ဟု ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး နစ္ကီဟာေလက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုစကားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ 

အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးေလသံက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အျပဳသေဘာအျမင္ျဖင့္ ေရးသားခဲ့ေသာ စာေရးဆရာ M.S Dobb Higginson ၏ ကေမာက္ကမကမၻာသစ္ထဲက ယင္း၏အခန္းက႑ (Asia Pacific: It’s Role in New World Disorder) မွ သေဘာထားမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအျဖစ္က ႏိုင္ငံႀကီးေတြေရာ အျမတ္ထုတ္လိုေသာႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕၏ အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာ စေတးခံျဖစ္ခဲ့ရသလို ျမန္မာျပည္သူမ်ားလည္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ဝယ္ မ်က္စိပိတ္နားပိတ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကိုသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္အျဖစ္ တမ္းတေနၾကခဲ့ရသည္။

ေကာင္းက်ိဳးမေပးခဲ့ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

အမွန္ေျပာရလွ်င္ ယင္းတို႔အေပၚ ယခင္က ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားမိခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ယိုဇိုယိုကိုတာ  (Yozo Yokota)၊ ရာ့ခ်္ဆူးမားလယ္လား (Rajsoomer Lallah)၊ ဆာဂ်ီယိုပီညဲ႐ိုး (Pinheiro)၊ ကြင္တားနား (Quintana)၊ ယန္ဟီလီ (Yanghee Lee) တို႔၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားမွာလည္း ဘယ္တံုးကမွ အျပဳသေဘာမေဆာင္ခဲ့။ ထို႔အျပင္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ သံတမန္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ အယ္ဗာ႐ိုဒီဆိုတို (Alvaro de Soto)၊ ရလာဇီအစၥေမးလ္ (Razali Ismail)၊ ဂမ္ဘာရီ (Gambari)၊ ဗီေဂ်နမ္ဘီယာ (Vijay Nambia)၊ ရွရန္နာဗာဂ်င္နာ (Schraner Burgener) တို႔လည္း ထိုနည္းႏွင္ႏွင္ပင္ျဖစ္သည္။ 

ယင္းတို႔ကို အဆိုးျမင္သက္သက္ႏွင့္ ေရးသားေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ယင္းတို႔ႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳကာ အျခားႏိုင္ငံ၏ ေသးငယ္သည့္ျပႆနာမ်ားအေပၚ ေငြေၾကးအင္အား၊ မီဒီယာအင္အားမ်ားကိုသံုးကာ ျပႆနာႀကီးထြားရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေၾကာင္း ယင္းတို႔အသိုင္းအဝိုင္းမွာပင္ ေရးသားေျပာဆိုမႈမ်ားရွိလာသည္မွာ သာဓကပင္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္စားလွယ္ဆိုသူမ်ားမွာလည္း မိမိကိုေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏အလိုက် ကျပေနေသာ ႐ုပ္ေသး႐ုပ္မ်ားသာျဖစ္ေပသည္။ အေျခအေနမွန္ကို သိဖို႔ေကာင္းေနၿပီျဖစ္သည္။ အဓိက ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႔ေတြ၊ ေျခထိုးေျခခံေတြ ရပ္ၿပီး ပူးေပါင္းအေျဖရွာရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာအေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို တကယ္တမ္းျပဳလုပ္လာေသာအခါ ေသြး႐ိုးသား႐ိုးမဟုတ္ေသာ စြက္ဖက္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ျမန္မာ၏ျပည္တြင္ေရးကို ေဒသတြင္း အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕ကပင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ အျမတ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ယမန္ႏွစ္မ်ားက ေလွစီးဒုကၡသည္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္မခံ၍ မေလးရွားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္ဟု အေျခအျမစ္မရွိ စြပ္စြဲသူက စြပ္စြဲသည္။ မူလျပႆနာျဖစ္သည့္ လူကုန္ကူးမႈ၊ လူဦးေရေပါက္ကြဲမႈကို မည္သူကမွ် ေဖာ္ျပျခင္းမရွိ။ ဘက္လိုက္သည့္ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားအားကိုးျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈကိုသာ ကမၻာလံုးခ်ီထင္ဟပ္ေစခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းမွ အေျမာ္အျမင္နည္းပါးသူအခ်ိဳ႕၏ ျမန္မာအမ်ိဳးသားပံုရိပ္ကို ေမွးမွိန္ေစေသာလုပ္ရပ္အခ်ိဳ႕ကလည္း အေျခအေနကိုပိုဆိုးေစခဲ့သည္။ 

ကိုယ့္႐ွဴးကိုယ့္ပတ္

အမွန္တကယ္ေတာ့ အေမရိကန္က ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ားကို အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအရ လက္မခံလိုဘဲႏွင့္ ဥေရာပတြင္လည္း ေလွစီးဒုကၡသည္မ်ား၏ျပႆနာႏွင့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လူမ်ိဳးမ်ားအေရး ရတက္မေအးျဖစ္ေနသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအပါအဝင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕သူမ်ား၏ျပႆနာမ်ားက ယင္းတို႔၏ႏိုင္ငံမ်ား လံုၿခံဳေရးႏွင့္တည္ျငိမ္ေရးကိုပင္ ထိပါးလာခဲ့သည္။ ပထမတြင္ အသံက်ယ္က်ယ္မဟေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အတိအလင္း ေျပာဆိုလာၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ပညာရွင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ၊ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ ေဈးကြက္စီးပြားေရးအေပၚ သံသယရွိလာၾကသည္။ ပညာရွင္ Nail Ferguson ကဲ့သို႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးပင္ “လစ္ဘရယ္နိဂံုးေလာ” ဟူသည့္ အဆိုတင္၍ CNN ႐ုပ္သံလိုင္းတြင္ Fareed Zakaria ႏွင့္ စကားစစ္ထိုးလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ Nail Ferguson အေနႏွင့္ “ကၽြန္ေတာ္ မညႇာတမ္းေျပာရလွ်င္ လစ္ဘရယ္ရဲ႕ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိေနတဲ့ လူေတြရဲ႕ပမာဏဟာ လက္ခ်ိဳးေရလို႔ရေလာက္ပါတယ္... ဒါဘို႔စ္ၿမိဳ႕ (ဆြစ္ဇာလန္)၊ အက္စ္ပင္ၿမိဳ႕ (ေကာ္လိုရာဒို၊ အေမရိကန္) လိုေနရာမွာေနထိုင္တဲ့ လူတစ္စုကသာ လစ္ဘရယ္လိႈင္းစီးေနတာ” ...“ျပန္ၿပီးစဥ္းစားေစခ်င္တာက ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းဟာ အရွိန္လြန္သြားခဲ့ၿပီ၊ ဒီရဲ႕အဆံုးသတ္က ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းနဲ႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်တဲ့လူေတြ ျမင့္တက္လာတဲ့ျပႆနာေတြ ျဖစ္ေပၚလာတာပဲ” ဟု ဆိုခဲ့သည္။ 

လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီက အက်ိဳးအျမတ္ထင္သေလာက္ရွိမလာဘဲ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံႀကီးက ကမၻာႀကီး၏ အက်ိဳးအျမတ္အားလံုးကို ရယူသြားၿပီး ကမၻာ့စီးပြားေရး၏ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္လာ၍ အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါ ႏွစ္ႏိုင္ငံေပါင္းလွ်င္ပင္ နိမ့္က်ေနေသးေၾကာင္း Nail Ferguson က ေထာက္ျပခဲ့သည္။ 

ေသြဖည္သြားသည့္သေဘာတရားမ်ား

အထက္ပါအတိုင္းဆိုျခင္းအားျဖင့္ လစ္ဘရယ္အေတြးအေခၚ မွားယြင္းၿပီး ေခတ္သစ္ကြန္ျမဴနစ္အိုင္ဒီယာမ်ားက မွန္လာသည္ဆိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ အိုဒီယိုလိုဂ်ီတို႔၏သေဘာမွာ အစဥ္ေျပာင္းလဲေနေသာေခတ္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ကိုသာ ထင္ဟတ္ႏိုင္ၿပီး အၿမဲတမ္းမွန္ဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ေခတ္မစားေတာ့ပါဟုဆိုေသာ အိုင္ဒီယိုလိုဂ်ီတစ္ခုကို ေျပာဆိုေနၾကသည့္တိုင္ ထိုအိုင္ဒီယိုလိုဂ်ီသည္ အျခားအသြင္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ တစ္ေနရာတြင္ ေပၚလာတတ္သည္ဟု အဆိုရွိပါသည္။ မည္သည့္အိုင္ဒီယိုလိုဂ်ီမဆို သူ႔လမ္းၫႊန္သေဘာတရား၊ သူ႔လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ျဖင့္ ပိုေကာင္းေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္လာေအာင္ လမ္းၫႊန္ေပးၿမဲျဖစ္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္က လူသားတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ အေကာင္းအဆိုးသည္ လူသားတို႔အေပၚ၌သာ အေျခခံသည္။ အိုင္ဒီယိုလိုဂ်ီမွန္သမွ် ေခတ္၏ေျပာင္းလဲမႈကိုလိုက္၍ အေတြးအေခၚကိုျပဳျပင္ဆန္းသစ္ရၿမဲျဖစ္၍ ကြန္ဆာေဗးတစ္၊ နီယိုကြန္ဆာေဗးတစ္၊ ကလပ္ဆစ္လစ္ဘရယ္လစ္ဇင္၊ နီယိုလစ္ဘရယ္လစ္ဇင္ စသည္ျဖင့္ ေရာင္စံုအိုင္ဒီယိုလိုဂ်ီမ်ား စသည့္အမည္မ်ိဳးစံုႏွင့္ ေပၚထြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

အမွန္ေတာ့ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားလမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းသြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လစ္ဘရယ္ အိုင္ဒီယိုလိုဂ်ီက ေလာေလာဆယ္ သူ႔အတြက္ အျမတ္မထြက္၍ျဖစ္သည္။ အျမတ္ထြက္မည့္အေျခအေနတြင္ ယင္းကို အက်ိဳးစီးပြားလက္နက္အျဖစ္ ျပန္သံုးမည္ပင္ျဖစ္သည္။ 

ကိုယ့္အဆင္းႏွင့္အလင္းႏွင့္

တကယ္ေတာ့ အေမရိကန္ေရာ၊ တ႐ုတ္တို႔ပါ မိမိအမ်ိဳးသား ေကာင္းစားေရးအတြက္ အလုပ္ျဖစ္မည့္နည္းလမ္းကိုသာ လက္ေတြ႔က်က် ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ျခင္းဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္လည္း ထိုအေတြး ထိုအသိတရားမ်ား ကိန္းေအာင္းေနမည္ဟု ထင္ပါသည္။ ေခတၱမွ် ေနာက္ဆုတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ေရွ႕သို႔ေလာေနလွ်င္ အမွန္တရားကိုျမင္ခ်င္မွျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာတို႔သည္ ေထရဝါရ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကို ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းကပင္ တစ္စံုတစ္ခုေသာအတိုင္းအတာအထိ အသိတရား အေျခခံရွိေၾကာင္း သိႏိုင္ပါသည္။ 

ဗုဒၶအရွင္ လက္ထက္ေတာ္ကာလအတြင္း အဇာတသတ္မင္းက ေဝသာလီကို တိုက္ခိုက္မည့္အႀကံျဖစ္၍ ေဝႆကာရ ပုဏၰားအား ဥပါယ္တံမ်ဥ္ျဖင့္ ဗုဒၶ၏ အလိုေတာ္ကိုစံုစမ္းခိုင္းသည့္အခါ “ခ်စ္သား အာနႏၵာ ေဝသာလီျပည္သူ ျပည္သားေတြဟာ (လႊတ္ေတာ္ကဲ့သို႔) အစည္းအေဝးမျပတ္ဘဲ တိုင္းျပည္အတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အညီအၫြတ္ျဖစ္ေစတယ္၊ အစဥ္အလာပညတ္ခ်က္ေတြကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းမရွိဘဲ လိုက္နာၾကတယ္ (ဥပေဒစိုးမိုးေရး)၊ မိမိထက္အသက္ႀကီးသူမ်ားကို ႐ိုေသေစာင့္ေရွာက္တယ္၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕ သမီးပ်ိဳေတြကို မေစာ္ကားမညႇဥ္းဆဲၾကဘူး (အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး)၊ ေပးၿမဲတိုင္း ဗာလိနတ္စာေတြကို အစဥ္အလာအတိုင္း ပသပူေဇာ္ၾကတယ္ (လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္)၊ သမဏ၊ ျဗာဟၼဏေတြကိုေစာင့္ေရွာက္ၾကတယ္ (အက်င့္သီလရွိေသာသူ၊ ပညာရွိေသာသူတို႔ကို လစာရိကၡာေပးကမ္း၍ တို႔အကူအညီျဖင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္း)၊ ဒါေၾကာင့္ ေဝသာလီျပည္ဟာ ႀကီးပြားသည္ထက္ ႀကီးပြားစရာျဖစ္တယ္။ မည္သည့္ရန္သူမွ် အေႏွာင့္အယွက္ မေပးႏိုင္ဘူး ခ်စ္သားအာနႏၵာ” ဟု ေဝႆကာရပုဏၰားၾကားသိေအာင္ ေဟာျပခဲ့ဖူးသည္။ ဗုဒၶ၏စကားေတာ္မ်ားက ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေငြ႔အသက္ မ်ားပါဝင္ေနသည္ကို သိႏိုင္သည္။ 

ဒီမိုကေရစီေရာ ဗုဒၶဘာသာႏွစ္ရပ္စလံုး မတူကြဲျပားမႈကို လက္ကိုင္ထားကာ မတူကြဲျပားမႈကိုလက္ခံေသာ ခႏၲီတရား (Toleration) လက္ကိုင္ထားရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားရွိၿပီးျဖစ္သည္။ လစ္ဘရယ္ဝါဒီတစ္ဦးႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ဦးတို႔ ဆဲဆိုေနၾကလွ်င္၊ လစ္ဘရယ္ကလည္း အတုအေယာင္ျဖစ္သလို ဗုဒၶဘာသာဝင္ကလည္း အမည္ခံသာျဖစ္ေပမည္။

ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအ႐ုဏ္ဦး 

အမွန္တကယ္တြင္လည္း ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတြင္ ဒီမိုကေရစီက အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားေနာက္တြင္ ရွိေနသည္။ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပအင္အားႀကီးႏိုင္ငံကိုယ္တိုင္ လစ္ဘာတီမီး႐ွဴးတိုင္ကို မႈန္ဝါးဝါးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခဲ့ေလၿပီ။ မည္သည့္ႏိုင္ငံမဆို မိမိအမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားရွိမည္ဆိုလွ်င္ မိမိကိုင္စြဲထားေသာမူဝါဒကို စြန္႔လႊတ္၍ မူဝါဒအသစ္ေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ကား မိမိေလွ်ာက္ရမည့္လမ္းအတြက္ မိမိတို႔၏ မီး႐ွဴးတန္ေဆာင္ကို အျမန္ဆံုးထြန္းညႇိႏိုင္ပါမွ ႏိုင္ငံေရးအရေရွ႕မတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္သာအေျခအေန (deadlock) ျဖစ္ေနမႈကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

မီး႐ွဴးတန္ေဆာင္မွာ ဉာဏစြမ္းအားသာျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္တူထြန္းညႇိႏိုင္မွ မိမိႏွင့္ကိုက္ညီသည့္လမ္းကို ေတြ႔မည္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ ပထဝီႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရးစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးကို မည္သည့္က႑မွ်မက်န္ရစ္ေစပဲ ဝိုင္းဝန္းအေျဖရွာေစလိုပါသည္။ 

----- 

“ေရွ႕ေျပးအ႐ုဏ္ျခည္ျဖင့္

မႈန္ရီရီ ေတာင္ညိဳေစာင္းခြင္က

ေခါင္းတင္ကာေပၚလာဆဲဟာမို႔

ခဲလို႔ေစာင့္တုန္း”

ဆရာေမာင္အာယု၏ “ခရီးသြား” ကဗ်ာေလးကို ေကာက္ႏုတ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနအတြက္ အငွားခံစားရင္း ေတာင္ညိဳစခန္းက အ႐ုဏ္ဦးလင္းေရာင္ျခည္အတြက္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေသာ၊ စုစည္းေသာ ဉာဏ္အေပါင္းတို႔ျဖင့္ အေျဖရွာႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ေမွ်ာ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ တစ္ပါးသူထံမွ မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ေသခ်ာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ 

ထင္ေအာင္ေအာင္ (၂၃၊ ၆၊ ၂၀၁၈)