News

POST TYPE

PERSPECTIVE

အေျခခံပညာေရးမွာ ဦးတည္ခ်က္ ေပါက္ေျမာက္ၾကပါေစ
23-Jun-2018ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ ပညာေရးစနစ္ဖြဲ႔စည္းပံုကို ေျပာင္းလဲေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ယခင္က သူငယ္တန္းကို ယခု KG ဟူေသာ စကားလံုးျဖင့္ အသံုးျပဳေနသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒတြင္ သူငယ္တန္းဆိုေသာအမည္ကိုသာ ထည့္သြင္းထားသည္ကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒက မည္သို႔ပင္ ဆိုထားေစကာမူ KG, Grade 1, ဆိုၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္မွ အစျပဳ၍ ႏွစ္စဥ္မပ်က္ ေဆာင္႐ြက္လာခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ Grade 2 ကို ထပ္မံအေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေျပာင္းသည္၊ သင္ျပနည္းစနစ္မ်ားေျပာင္းသည္၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ားသည္ သင္နည္းစနစ္ကိုနားလည္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုၿပီး သင္တန္းမ်ားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကေလးမ်ား အာ႐ံုငါးပါး ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ သင္ေထာက္ကူအျဖစ္ KG သင္တန္းတြင္ KG Kid ကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ Grade 1 တြင္ ပုေလြကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ Grade 2 တြင္ သစ္႐ြက္မ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ သင္ျပမႈနည္းစနစ္မ်ား မည္မွ်အထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးၿပီ၊ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္ဆိုျခင္းကို တိက်ေသခ်ာစြာ မေျပာႏိုင္ၾကေသးေသာ္လည္း KG ႏွင့္ Grade 1 သင္ နည္းစနစ္မ်ားအရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေဈးကြက္ေကာင္းေကာင္း ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္ Grade 2 သင္တန္းတြင္မႈ သစ္႐ြက္မ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည့္အတြက္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဝဖန္မႈမ်ားကို ေတြ႔ေနရပါသည္။ ထိုသို႔ ေသာေဝဖန္မႈမ်ားအား မည္သည့္ထင္ျမင္ခ်က္မွ် မေပးလိုပါ။ အေျခခံ ပညာဦးစီးဌာန၊ အၿငိမ္းစား ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဆရာႀကီး ေဒါက္တာရဲေအာင္ ေရးခဲ့ေသာ ဆရာမ်ား ဦးတည္ခ်က္ရွိရွိ၊ အဓိပၸာယ္ရွိရွိ အလုပ္လုပ္တတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကပါဆိုေသာေဆာင္းပါးကိုသာ သတိရမိပါသည္။

ေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္ေနေသာ တပည့္တစ္ေယာက္က လာ၍ကန္ေတာ့ေၾကာင္း၊ သူ႔ေက်ာင္းတြင္ ယခင္က ဘာဆိုဘာမွ် မည္မည္ရရမရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု သူတာဝန္ယူရမွ ဘင္ခရာတီးဝိုင္းအဖြဲ႔တစ္ခုႏွင့္ ပန္းပြားအဖြဲ႔တစ္ခု ဖြဲ႔စည္းလႈပ္ရွားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ခု၏ အဆင့္အတန္းကို မီလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားေဆာင္႐ြက္ဖြယ္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ႀကိဳးစား ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဘင္ခရာတီးဝိုင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ျခင္း၊ ပန္းပြားအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖင့္သာ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၏အဆင့္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္ကို ေဖာ္ျပသြားၿပီး မည္သို႔ေသာရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ထားျခင္းအား ေဖာ္ျပထားမႈမရွိေၾကာင္းကို ေတြ႔ရသည္ဟု ဆရာႀကီးက သံုးသပ္ထားပါသည္။ ထိုအခ်က္ကိုအေျခခံ၍ ဆရာမ်ား ဦးတည္ခ်က္ရွိရွိ အဓိပၸာယ္ရွိရွိ အလုပ္လုပ္တတ္ဖို႔ႀကိဳးစားၾကပါဆိုေသာ ေဆာင္းပါးကို ေရးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေဝဖန္ေနၾကျခင္းသည္ သင္႐ိုးသစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြင္းက လုပ္နည္းလုပ္ဟန္တစ္ခုမွ်ျဖစ္ေသာ သင္ေထာက္ကူအသံုးျပဳသည့္ ပုေလြမႈတ္ျခင္း၊ သစ္႐ြက္အလွဆင္ျခင္း စသည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုသာ အထူးအာ႐ံုစိုက္ေနၾကျခင္း၏တံု႔ျပန္မႈမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အသြင္သဏၭာန္ကို ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားေဝဖန္မႈမျပဳႏိုင္ၾကျခင္းမွာ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏အလြဲမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္သည့္အခါတိုင္း ဘယ္လိုသင္ၾကားရမည္၊ ဘယ္လိုစီမံခန္႔ခြဲရမည္၊ ဘယ္လိုႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရမည္ဆိုျခင္းကို သိ႐ံုမွ်ျဖင့္ ျပည့္စံုႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ဘာေၾကာင့္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရသည္ႏွင့္ ဘာကိုေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ ဆိုျခင္းတို႔ကိုလည္း သိရွိနားလည္ လက္ခံႏိုင္ၾကရန္ အထူးလိုအပ္လွပါသည္။ သင္ၾကားနည္းမ်ားသည္ ဆရာ၏ ေန႔စဥ္အလုပ္တြင္ အေရးႀကီးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ကားမွန္၏။ သို႔ရာတြင္ ၎တို႔၏ အေျခခံသဘာဝကို ရွင္းလင္းစြာနားမလည္က အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသင္ၾကားနည္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်ဆိုေသာ လက္ေထာက္ပညာမင္းႀကီး ဦးထြန္းေအာင္က ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ေရးသားခဲ့ေသာ ပညာ၏အေျခခံသဘာဝ စာအုပ္၌ ေဖာ္ျပထားခ်က္ကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကသည့္ ပညာေရးႏွင့္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူအားလံုး သတိျပဳၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏွစ္စဥ္ ေမလေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးေန႔သတ္မွတ္ၿပီး အခမ္းအနားမ်ားကို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္က စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ဦးစီးဌာနမ်ား၊ အဆင့္ဆင့္ေသာပညာေရးဌာနမ်ားမွ ပညာေရးအရာရွိမ်ားက အဆိုပါအခမ္းအနားမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ကို ႂကြားႂကြားဝင့္ဝင့္ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ဂုဏ္ယူခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပညာေရးဘတ္ဂ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳၾကသကဲ့သို႔ သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ားမွလည္း နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ကုန္က်ခံခဲ့ၾကရပါသည္။ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေငြေၾကးကုန္က်ခံကာ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းႏွင့္ မိဘျပည္သူအားလံုး ေက်ာင္းေနျခင္း၏တန္ဖိုးႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးတို႔ကို နားလည္လက္ခံလ်က္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းႏွစ္မ်ိဳးတြင္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ မည္သည့္နည္းလမ္းက ပိုမိုအက်ိဳးျပဳႏိုင္မည္ဆိုျခင္းကို စဥ္းစားသင့္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက စဥ္ဆက္မျပတ္ အသိေပးရွင္းလင္းလ်က္ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ကေလးအားလံုး ေက်ာင္းသို႔ေရာက္ရွိေရးကို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ ကေလးတိုင္းေက်ာင္းေနၿမဲေရးအတြက္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကစ၍ ႏွစ္စဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေနပါသည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္းပညာေရးဆိုၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကျပန္ပါသည္။ ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္းပညာေရးဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းျပင္ပသို႔ေရာက္ေနေသာ ကေလးမ်ား မူလတန္းပညာကို ဆက္လက္သင္ယူႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းအား စီစဥ္ဖန္တီးေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည့္တိုင္ေအာင္ ထိုသို႔ေသာ သင္ယူမႈအခြင့္အလမ္းကို ေပးလိုက္ျခင္းသည္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းကို ပိုမိုမ်ားျပားေစသည့္ အျပင္စင္ၿပိဳင္ ပညာေရးမ်ားျဖစ္ေနမည္လားဆိုျခင္းကို စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ေနရပါသည္။ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအရ လုပ္ေဆာင္မႈကို သံုးသပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္းပညာေရးကို ေဝဖန္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ 

ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး၊ ေက်ာင္းေနၿမဲေရးတို႔ကို ေႂကြးေၾကာ္ေနၾကရမည့္အစား သာယာေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေက်ာင္းႏွင့္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေစရန္၊ တက္ႂကြေသာစာသင္ခန္းမ်ားျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ဖန္တီးေပးျခင္းသည္ ေက်ာင္းေနေပ်ာ္၍ ေက်ာင္းေနၿမဲလာေစမည့္ အခြင့္အလမ္းျဖစ္သျဖင့္ မိဘျပည္သူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ၿပီး ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိုးေပးၾကရပါမည္။ အဓိကမွာ မိမိတို႔ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ပညာေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ သေဘာသဘာဝ၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ေကာင္းစြာသိရွိ နားလည္မႈႏွင့္အတူ ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈ၊ ခိုင္လံုမႈ၊ ကိုးစားႏိုင္မႈတို႔ကို စနစ္တက် ျပန္လည္ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး ဦးတည္ခ်က္ေပါက္ေျမာက္ေစရန္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံပညာအဆင့္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္လ်က္ရွိေသာ ဦးစီးဌာန မ်ားျပားေနျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာပညာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈအားနည္းရျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈမရွိရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ က်င္းပေနဆဲျဖစ္သည့္ Grade 2 သင္တန္းေပးရာတြင္ ဦးစီးဌာနသံုးခု၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လက္ေတြ႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေျမျပင္အေျခအေန၌ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႔ႀကံဳေနရေသာ္လည္း အေျခအေနအားလံုးကို အထက္အဆင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ခံစားၾကရလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္တန္းေပးရာတြင္ ဗဟိုအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ေက်ာင္းအုပ္စုအဆင့္ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္တိုင္ေအာင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ကို ခ႐ိုင္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းအုပ္စုအဆင့္ကို ၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္းေကာင္း က်င္းပခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဆိုေသာ ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈသကဲ့သို႔ျဖစ္ျခင္း၊ ဦးစီးဌာနမ်ား ညႇိႏိႈင္းမႈအားနည္းျခင္း၊ သင္တန္းလက္စြဲစာအုပ္မ်ားကို အခ်ိန္မီမရခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ေလ့လာသင္ယူရာတြင္ ထိေရာက္မႈမရွိရျခင္းမွာ ပကတိေတြ႔ႀကံဳရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ ေျမျပင္အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏွစ္စဥ္အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားကို အဆင့္တိုးေပးေလ့ရွိပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကလည္း မိမိတို႔ေဒသတြင္ ေက်ာင္းရရွိေရးအတြက္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိၾကပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးရျခင္း၊ ေက်ာင္းမ်ား အဆင့္တိုးျမႇင့္ေပးျခင္းမ်ားသည္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ပညာသင္ယူမႈ အခြင့္အလမ္း ပြင့္လင္းလာေစရန္ျဖစ္ေပရာ အေရအတြက္တိုးခ်ဲ႕သည္ႏွင့္အညီ ပညာေရးအရည္အေသြးျမင့္မားလာေစေရးမွာ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္ ပညာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူအားလံုး၏ တစ္ဦးခ်င္းတာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ေက်ပြန္မႈတို႔ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ပကတိအေျခအေနမ်ားအရ ေက်ာင္းမ်ားအဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးရျခင္း၊ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ရျခင္း၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ား မည္မွ်အထိ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္လ်က္ရွိေနသည္၊ မည္သို႔ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနၾကရသည္ဆိုျခင္းကို သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအားလံုး စနစ္တက် ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး လိုအပ္သလို စူးစမ္းေလ့လာျပဳျပင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ 

အဓိကမွာကား ပညာေရးတာဝန္ယူထားသူမ်ား၏ ပညာေရးသေဘာတရား ျပည့္ဝမွန္ကန္မႈ ရွိလာသည္ႏွင့္အမွ် ပညာေရးစနစ္၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ အဆင့္အလိုက္ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား၊ ပညာေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ား ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံပညာအဆင့္တြင္ ပညာေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစရန္မွာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၅၄၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ အတြင္းအရည္အေသြး အကဲျဖတ္မႈ၊ ျပင္ပအရည္အေသြး အကဲျဖတ္မႈအဖြဲ႔တို႔ကို စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္း၍ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ယူထားသူမ်ားကလည္း ႏွစ္သက္ၾကည္ျဖဴစြာ လက္ခံၾကလ်က္လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ အေျခခံပညာေရးကို ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

အၿငိမ္းစားပညာေရးဝန္ထမ္းတစ္ဦး