News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ထင္ရာစိုင္း အစိုးရႏွင့္ စကၠဴက်ား လႊတ္ေတာ္ေလာ (Daily, Vol-6/No-48)
05-Jun-2018

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ အသံုးစရိတ္တင္ျပမႈကို တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္က သေဘာမတူ ပယ္ခ်လိုက္ေသာ္လည္း ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရွိရေပရာ ထိုသတင္းမွန္ခဲ့ပါက ရန္ကုန္အစိုးရ၏ လႊတ္ေတာ္ အေပၚ ထားရွိသည့္သေဘာထားကို ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိလာသည္။

လႊတ္ေတာ္ဆိုသည္မွာ ျပည္သူလူထုက ၎တို႔ကိုယ္စား ႏိုင္ငံေတာ္ကို စီမံခန္႔ခြဲေပးရန္ တိုက္႐ိုက္မဲေပးေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အျမင့္ဆံုး ဥပေဒအာဏာကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

တစ္နည္းဆိုရေသာ္ လႊတ္ေတာ္သည္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထု၏ လိုလား ခ်က္မ်ား၊ သေဘာတူမႈ၊ သေဘာမတူမႈမ်ား၊ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား၊ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား တစ္နည္းအားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ေပးအပ္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအားလံုးကို ျပည္သူလူထုကိုယ္စား ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အဓိကမ႑ိဳင္ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရလည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာသံုးရပ္သည္ ျပည္သူလူထုထံမွ ဆင္းသက္ၿပီး ျပည္သူလူထုထံတြင္ အစစ္အမွန္ အာဏာတည္သည္ဟုဆိုထားသည့္အျပင္ သီးျခားစီ ခြဲျခားက်င့္သံုး သည့္ အာဏာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား အျပန္အလွန္ ထိန္းညႇိမႈကို အားေပးထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအပါအဝင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားရွိ လႊတ္ေတာ္မ်ားအားလံုးသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ေဒသ အစိုးရမ်ား ထင္ရာစိုင္းလုပ္ခ်င္ရာလုပ္ခြင့္မရေစရန္ ထိန္းညႇိေပးသည့္ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ က အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္မ်ားကို ကန္႔ကြက္ျခင္းမွာ မ်ားစြာ သဘာဝက်သည္။

သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသည္ ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္၏သေဘာထားကို အေလးအနက္မထားသည့္ သာဓကမ်ားစြာ ရွိေနခဲ့သည့္ၾကားက အစိုးရအဖြဲ႔အသံုးျပဳရန္ ေငြစာရင္းေတာင္းခံမႈတြင္ လက္ရွိအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္ မေလ်ာ္ညီစြာ တန္ဖိုးႀကီး ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားပါဝင္ေနျခင္းမွာလည္း အမ်ားက ေဝဖန္စရာျဖစ္သြား ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရသည္ ေဒသအဆင့္အစိုးရတစ္ရပ္ထက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္း မ်ားကိုပါ လႊတ္ေတာ္၏ထိန္းညႇိမႈကို ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ မရပ္မနား ေဆာင္ရြက္ေနလင့္ ကစား ပါတီကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကေသာ္လည္းေကာင္း ယေန႔အထိ တစ္စံုတစ္ရာ တားျမစ္၊ စစ္ေဆးျခင္းမရွိရာ ေဒသလႊတ္ေတာ္ကို ေက်ာ္လုပ္ခြင့္ျပဳထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေပသည္။

ရန္ကုန္အစိုးရ၏ ကားဝယ္ယူရန္ ေငြအသံုးေတာင္းခံျခင္းအေပၚ ျပည္သူ မ်ားက အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ ဆူညံစြာ ကန္႔ကြက္ေဝဖန္၊ ေထ့ေငါ့၊ သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္မႈအရွိန္ မ်ားစြာ ျမင့္တက္လာသည့္အခါမွ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးက စစ္ေဆးမည္ဟု သတင္းထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္အစိုးရသည္ အစိုးရတာဝန္စတင္ ထမ္းေဆာင္စမွ ယေန႔အခ်ိန္အထိ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္၊ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ သင့္ေတာ္ျခင္း၊ မသင့္ေတာ္ျခင္းထက္ လႊတ္ေတာ္၏ ထိန္းညႇိမႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာမႈ နည္းပါးျခင္း၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အားနည္း ျခင္း၊ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို တြက္ဆမႈမရွိျခင္း စသည့္အေျခအေန မ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ား၊ အပိုျဖစ္သြားေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကို အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားက ထမ္းပိုးေပးထားရသကဲ့သို႔ျဖစ္ ေနသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ထင္ရာစိုင္းအျပဳအမူမ်ား သည္ လႊတ္ေတာ္ကို အေလးမထားသည့္သေဘာ ထင္းလင္းစြာေပၚလြင္ေန ေပရာ ယင္းအခ်က္သည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကို စကၠဴက်ားလႊတ္ေတာ္အျဖစ္ ႏွိမ့္ခ်သည့္သေဘာ၊ လႊတ္ေတာ္က တာဝန္ခံထားသည့္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထု ကိုလည္း အေလးဂ႐ုမထား၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ သတိျပဳဆင္ျခင္ပါမည့္အေၾကာင္း သတိေပးေထာက္ျပလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၅-၆-၂၀၁၈)