News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရး
16-May-2018

မ်က္မျမင္ပုဏၰားေျခာက္ေယာက္

ယခုအခ်ိန္တြင္ ဖက္ဒရယ္ကို ဖြင့္ဆိုရသည္မွာလည္း မ်က္မျမင္ပုဏၰားေျခာက္ေယာက္ ဆင္တစ္ေကာင္ကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္သလိုျဖစ္ေနမည္ စိုးပါသည္။ ဤသည္မွာလည္း အျပစ္မဆိုသာ။ မိမိရပ္တည္ေသာေနရာက စူးစမ္းေလ့လာရျခင္း ျဖစ္သည္။ ယုတ္စြအဆံုး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ သေဘာတရားကို ဖြင့္ဆိုသည္မွအစ အျငင္းပြားဖြယ္ႏွင့္ စတင္ ဖြင့္ဆိုၾကပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ၾကည့္လွ်င္ ေရာမ၊ ေခါမ(ဂရိ) ေအသင္ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ားမွသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္အထိ အေျပာင္းအလဲ မ်ားစြာျဖင့္ ျဖစ္တည္လာေသာ ကိစၥျဖစ္၍ ဆင္တစ္ေကာင္လံုးကို အမိအရ ဖက္တြယ္ရမည္မွာလည္း ဝန္ႏွင့္အားမမွ်တေပ။ မလႊဲမေရွာင္သာ ဆင္ဖမ္း၊ က်ားဖမ္း တာဝန္က်ျပန္ေတာ့ ကိုယ္စြမ္း၊ ဉာဏ္စြမ္းရွိသေ႐ြ႕ ခ်ဥ္းကပ္မွ်ေဝျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ဖက္ဒရယ္ကို ပညာရွင္မ်ား၏ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕မွာ- 

“ဖက္ဒရယ္ အေျခခံသေဘာအရ ဗဟိုအစိုးရနဲ႔ ေဒသအစိုးရတို႔ၾကား ညႇိႏိႈင္းေအာင္႐ြက္မႈနဲ႔ လြတ္လပ္မႈ နယ္ပယ္အတြင္းက အာဏာခြဲေဝသံုးစြဲတဲ့ နည္းလမ္းလို႔ က်ဳပ္ယူဆတယ္”
Wheare, Federal Government (1946)

“ဖက္ဒေရးရွင္းဆိုတာ သီးျခားျဖစ္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာပံုစံ သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အေျချပဳ အကာအကြယ္ယူၿပီး ဗဟိုအစိုးရရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြထဲမွာ ဆီေလ်ာ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမ (Constituent Unit) (မဲဆႏၵနယ္၊ တိုင္း၊ေဒသႀကီး) စုဖြဲ႔ထားတဲ့အရာျဖစ္တယ္။
Burgess and Gagnon (1993)

“ဖက္ဒရယ္လစ္ဇင္ဆိုတာဟာ (၁) ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ ဗဟိုအစိုးရၾကားမွာ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာ ပိုင္းျခားထားတယ္၊ (၂) အစိုးရအဆင့္တိုင္းမွာ အၿပီးအျပတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်တာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းရပ္ ကိုယ္စီရွိတယ္၊ (၃) ဖက္ဒရယ္လစ္ဇင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အျငင္းပြားမႈေတြအတြက္ စီရင္ဆံုးျဖတ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ခံု႐ံုးရွိတယ္”
Kelemen (2003)

ပထမဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္သည့္ နည္းလမ္းဘက္ကို အဆိုျပဳထားသည္။ ဒုတိယ ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္အဆင့္သို႔ ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ မေရာက္ေသးသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံတစ္ခုကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေအာင္ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အလို႔ငွာ ဖက္ဒရယ္အသိတိုးပြားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခ်က္အျဖစ္ ယူဆႏိုင္ၿပီး၊ တတိယအဆိုမွာ ဖက္ဒရယ္ပီသရန္ မည္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္ဟူေသာ သတိေပးခ်က္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ဖက္ဒရယ္ေမာ္ဒယ္လ္မ်ားကို ေလ့လာသည့္အခါလည္း တစ္ေက်ာင္း တစ္ဂါထာ၊ တစ္႐ြာတစ္ပုဒ္ဆန္းဆိုသလို ျဖစ္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းျဖစ္စဥ္ကပင္လွ်င္ မတူညီေသာ အေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္၍ ညီၫြတ္မွ်တေသာ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား (Accommodations) ျပဳလုပ္ရေၾကာင္း ထင္ရွာေစပါသည္။ ယင္းေမာ္ဒယ္လ္မ်ားကို အၾကမ္းအားျဖင့္ ဂႏၴဝင္ပံုစံ (Classic Model)၊ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္မွ ဆင့္ကဲျဖစ္တည္လာေသာပံုစံ (Evolution from Unitary)၊ လူမ်ိဳးစုပဋိပကၡမွ ေပၚထြက္လာေသာပံုစံ (Emerging from ethnic conflicts)၊ လက္တင္ အေမရိက ဖက္ဒေရးရွင္းပံုစံ (Latin American federations)၊ ကိုလိုနီ ေခတ္လြန္ပံုစံ (Post-Colonial federation) ဟူ၍ ခြဲျခားႏိုင္သည္။ ယင္းကို ႏိုင္ငံအလိုက္ဥပမာေပးရေသာ္-

(၁) ဂႏၴဝင္ေမာ္ဒယ္လ္ (အေမရိကန္ (၁၇၈၀)၊ ဆြစ္ဇာလန္ (၁၈၄၈)၊ ကေနဒါ (၁၈၆၈)၊ ဩစေၾတးလ် (၁၉၀၁)
(၂) တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္မွ ဆင့္ကဲျဖစ္တည္လာေသာပံုစံ (ဘယ္လ္ဂ်ီယံ(၁၉၉၃)၊ အီသီယိုးပီးယား (၁၉၉၅)
(၃) လူမ်ိဳးစုပဋိပကၡမွ ေပၚထြက္လာေသာ ပံုစံ (ေဘာ့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီးနား (၁၉၉၅)၊ ေတာင္အာဖရိက (၁၉၉၆)
(၄) လက္တင္ အေမရိက ဖက္ဒေရးရွင္းပံုစံ (ဗင္နီဇြဲလား (၁၈၁၁)၊ မကၠဆီကို (၁၈၂၄)၊ အာဂ်င္တီးနား (၁၈၅၃)၊ ဘရာဇီး (၁၈၉၁) (ယင္းတို႔သည္ ဖက္ဒရယ္ပံုစံႏွင့္စ၍ အာဏာရွင္မ်ားလက္ေအာက္သို႔ ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ၂၀ ရာစု အကုန္ပိုင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ျပန္ေျပာင္းက်င့္သံုးၿပီး၊ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ား ျပန္ျဖစ္လာသည္။
(၅) ကိုလိုနီေခတ္လြန္ ဖက္ဒရယ္ပံုစံ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အိႏၵိယ (၁၉၄၉)၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား (၁၉၅၄)၊ ပါကစၥတန္ (၁၉၅၆)၊ မေလးရွား (၁၉၅၇) တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ဖက္ဒရယ္ပံုစံသည္ ပံုတူကူး၍မရပါ။ သင္ခန္းစာယူေသာ္ ရႏိုင္ေကာင္းသည္။ ဦးစားေပး၍ ေလ့လာလိုလွ်င္ ကိုလိုနီေခတ္လြန္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡမ်ား အလြန္တြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ ေလ့လာသင့္သည္ဟု ျမင္ပါသည္။ လက္ေတြ႔တြင္ကား မိမိတို႔ ႏိုင္ငံတြင္း လက္ရွိ အေျခအေနတြင္မူတည္၍ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တည္ေဆာက္ေနဆဲလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံမ်ား၏ လကၡဏာမ်ား

(၁) ဗဟို (ျပည္ေထာင္စု) အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရၾကား ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံသေဘာအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ အာဏာခြဲေဝသံုးစြဲမႈ ရွိသည္။ (distribution/division of power) 
(၂) ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ေပးထားသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို တစ္ခုတည္းေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာေအာက္တြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ဗဟိုအစိုးရက ထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္တြင္လည္း သြင္ျပင္လကၡဏာတစ္ခုတည္း ရွိရမည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳရမည္။ 
(၃) ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံသားအားလံုးသည္ အားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္။ 
(၄) ျပည္သူလူထု အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ စီးပြားေရးတို႔တြင္ တစ္စည္းတစ္လံုးတည္းရွိသည္။ 
(၅) အနည္းဆံုး ျပည္နယ္ႏွစ္ခုရွိၿပီး ျပည္နယ္ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကိုယ္စီရွိၾကသည္။ 
(၆) ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၏ ပုဂၢလဓိ႒ာန္သေဘာသာ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္မဟုတ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၏ တာဝန္ရွိမႈေအာက္တြင္ လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္း၊ ဂ႐ုမစိုက္ဘဲေနျခင္းသည္ ဥပေဒအရ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္သာ တစ္သီးပုဂၢလဆိုင္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ မဟုတ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ ဖက္ဒရယ္မူကို အစိုးရဖြင့္ဆိုပံု၊ တပ္မေတာ္၏ ဖြင့္ဆိုပံု၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ဖြင့္ဆိုပံုႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဖြင့္ဆိုပံု မတူညီၾကေပ။ ယင္းမွာလည္း ေရခံေျမခံေပၚတြင္ မူတည္၍ ကြဲျပားျခင္းျဖစ္ရာ အလြန္ သဘာဝက်ေပသည္။ ဖက္ဒရယ္ဝါဒီတို႔မွာ မည္သူ႔ကိုမွားသည္၊ မည္သူက မွန္သည္ဟူ၍ အေျဖထုတ္ရန္ တာဝန္မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒသေဘာအရ၊ ဖြင့္ဆိုမႈအရ မူလအဓိပၸာယ္မွ ေသြဖည္သြားလွ်င္ အျပဳသေဘာႏွင့္ အႀကံျပဳ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ မတူညီမႈမ်ားကိုလည္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ လက္ေတြ႔က်က် ေဆြးေႏြး၍ win win ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရေပမည္။ သို႔မွသာ ေအးခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ မိမိလိုခ်င္ေသာ အရာကိုသာ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ေျပာေနလွ်င္ အေျဖ ထြက္လာစရာမရွိ။ အေျဖထြက္စရာမရွိလွ်င္ပင္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းဖို႔ ေနာက္တစ္ခါ ေတြ႔ၾကစို႔ဟူသည့္ အျပဳသေဘာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ထားရေပမည္။

ပဋိပကၡ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဖက္ဒရယ္လစ္ဇင္

ဖက္ဒရယ္စနစ္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းအေၾကာင္းသည္ မတူကြဲျပားမႈကို ညီၫႊတ္မွ်တေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မတူကြဲျပားမႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး (Diversity Management) ဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။ မတူကြဲျပားျခင္း၊ အင္အားမညီမွ်ျခင္း၊ လူနည္းစုျဖစ္ေနျခင္းတို႔သည္ စိန္ေခၚမႈကို အၿမဲတမ္းေပးေလ့ရွိပါသည္။ ထိုစိန္ေခၚမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သာမက အိႏၵိယ၊ အဂၤလန္၊ စပိန္ စေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားအတြက္လည္း စိန္ေခၚမႈျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စု မတူညီေသာ လူနည္းစုက ဗဟိုအစိုးရအေပၚ ႏိုင္ငံေရးအရ စိန္ေခၚမႈ အရွိႏိုင္ဆံုး ျပႆနာလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမွာ လူမ်ားစုက လူနည္းစုအေပၚ အခြင့္အေရး တန္းတူမရျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈရွိျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း စသည့္ျဖင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ခံစားေနရသည့္ အေျခအေနမွ စတင္သည္။ ယင္းအေျခအေနမွစ၍ ဆႏၵျပဆူပူအံုႂကြသည့္ အဆင့္၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ အဆံုးတြင္ လက္နက္စြဲကိုင္ ေတာ္လွန္သည္အထိ ျဖစ္ၾကရသည္။

ယင္းကို မည္သို႔ ဆီေလ်ာ္ညီၫြတ္မႈရွိေအာင္ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးမည္နည္း။ ဗဟိုမွ မည္သည့္အခန္းက႑မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးမည္နည္း၊ မည္သည့္အရာကို စုဖြဲ႔တည္ေဆာက္ေပးမည္နည္း (ဖြဲ႔စည္းပံု၏ သေဘာ)၊ မည္သူမ်ားကို စုဖြဲ႔ေပးမည္နည္း (Ethical Identity) စသည္ တို႔ကို ဦးစြာ ပထမစဥ္းစားရာသည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းနည္းေလးခုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

(၁) မ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္ျခင္း (Genocide)
(၂) စုစည္းသိမ္းသြင္းျခင္း (Assimilation)
(၃) ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္ျခင္း (Integration)
(၄) မိမိၾကမၼာ မိမိဖန္တီးႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း (Accommodation) 
(၅) ခြဲထြက္ျခင္း (Secession) တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

မတူညီေသာနမူနာအတြက္ ၿဗိတိန္မွ စေကာတလန္ႏွင့္ စပိန္မွ ကာတာလိုနီယားတို႔၏ ခြဲထြက္မႈအေၾကာင္းကို တင္ျပပါမည္။

စေကာ့တလန္ျဖစ္ရပ္ (ၿဗိတိန္)

ၿဗိတိန္ႏို္င္ငံ၏ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္တြင္ ဆဲလတစ္စေကာ့ (Celtic Scots) လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေဝးလ္ (Welsh) လူမ်ိဳးမ်ားကို ရာစုႏွစ္မ်ားစြာက အန္ဂလို ဆက္ကဆြန္ (Anglo-Saxon) လူမ်ိဳးမ်ားက တိုက္ခိုက္ကာ နယ္စြန္ နယ္ဖ်ားသို႔ ပို႔ျခင္းခံခဲ့ၾကရ၍ အဂၤလန္ႏွင့္ယင္းတို႔၏ျခားနားမႈကို အၿမဲလိုလို ႏွလံုးပိုက္လ်က္ရွိသည္။ စေကာ့ႏွင့္ ေဝးလ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အဂၤလန္မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အခဲမေက် ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ မူလက ၿဗိတိန္သည္ ေဝးလ္ႏွင့္ ၁၅၃၆၊ စေကာ့တလန္ႏွင့္ ၁၇၀၇၊ ေျမာက္အိုင္ယာလန္ႏွင့္ ၁၈၀၁၊ အိုင္ယာ လန္တစ္ခုလံုးႏွင့္ ၁၉၂၂ တြင္ ေပါင္းစည္းခဲ့သည္။ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္မ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ ႂကြယ္ဝမႈအလိုက္ အသြင္မတူေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ရွိသည္။ (ကၽြႏု္ပ္တို႔က ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္ (Divided in Rule) ဟုေခၚသည္)။ 

၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ စေကာ့ႏွင့္ေဝးလ္ အမ်ိဳးသားပါတီမ်ားသည္ ပါလီမန္မ်ားတြင္ ေနရာမ်ားစြာ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံၾကရသည္အထိ အင္အားႀကီးထြားလာခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၇၇ ေလဘာပါတီအစိုးရသစ္မွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တိုနီဘလဲလက္ထက္တြင္ စေကာ့တလန္၊ ေဝးလ္ႏွင့္ ေျမာက္ အိုင္ယာလန္ (North Ireland) တို႔ကို ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးသည့္ အဆင့္ဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အဆိုျပဳခ်က္မူၾကမ္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ေရးဆြဲႏိုင္ခဲ့သည္။ စေကာ့ပါလီမန္သည္ ၁၉၉၉ တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ အတည္ျပဳခံခဲ့ရၿပီး အေမရိကန္တို႔ကဲ့သို႔ အခြန္စည္းၾကပ္သည့္ အခြင့္အာဏာ၊ စေကာ့ပညာေရးစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ေဒသႏၲရအစိုးရအဖြဲ႔တို႔ပါရွိသည့္ စေကာ့နတ္ (Scot Nats) အစိုးရတစ္ရပ္ ရွိေနေပၿပီ။ အခ်ိဳ႕က ၿဗိတိန္သည္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ဖက္ဒရယ္စနစ္ဟု ဆိုၾကေသာ္လည္း တရားဝင္အားျဖင့္ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရင္မႀကီးက အေခါင္ အခ်ဳပ္ျဖစ္၍ ကာကြယ္ေရး တာဝန္ကို ဗဟိုက တာဝန္ယူထားသျဖင့္ တစ္ျပည္ေထာင္သေဘာဟု ဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းေသာ ဖက္ဒရယ္၏နမူနာျဖစ္သည္။ စေကာ့လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ (Self-rule) ကိုရရွိသျဖင့္ ေက်နပ္ေနၾကသည္။ စေကာ့တို႔အတြက္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပခြင့္ဥပေဒကို ၂၀၁၁ တြင္ျပ႒ာန္းၿပီး ၂၀၁၄ တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ၏ ၈၄ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ ႏႈန္းမဲေပး၍ ခြဲမထြက္လိုသည့္ဘက္က ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ခြဲထြက္လိုသည့္ဘက္က ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္၍ အထမေျမာက္ခဲ့။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။

ကတ္တလိုးနီးယား(စပိန္)

စပိန္ႏိုင္ငံသည္ အာဏာကို ခြဲေဝအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ဤတြင္ အေရးႀကီးသည့္ ျပႆနာ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ဖရန္စစၥကို ဖရန္ကို (Francisco Franco) ၏ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ကာလရွည္စြာ ဖိႏွိပ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာေဒသအတြင္း မေက်နပ္မႈမ်ားက ေဒါသအသြင္ႏွင့္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ စပိန္ႏိုင္ငံ၏ ေဒသစြဲ ျပႆနာသည္ ဥေရာပတြင္ အခက္ခဲဆံုးျဖစ္ၿပီး၊ ယူဂိုဆလားဗီးယားက ဒုတိယလိုက္သည္။ ဘတ္စ္ခ္စ္ (Basques) ႏွင့္ ကက္တလန္ (Catalan) တို႔သည္ စပိန္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ရွိၿပီး ကက္တလန္ ဘာသာစကားမရွိ၊ ထင္ရွားေသာ ယဥ္ေက်းမႈလည္းမရွိေပ။ ဥပမာ - ဘတ္စကစ္တို႔သည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရွိေသာ ဘာသာစကားကို ေျပာဆိုၾကၿပီး၊ ယင္းအတြက္ အႀကီးအက်ယ္ ဂုဏ္ယူေနၾကသည္။ ထို႔အျပင္ စပိန္နယ္ပယ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာမွ ယင္းတို႔ တန္ဖိုးထားခဲ့သည့္ အလယ္ေခတ္က Feuros ဟုေခၚေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ စပိန္မွ ဗဟိုအာဏာပိုင္မ်ားက အလြန္ႀကီးမားသည့္ ေဒသတြင္း ကြဲျပားမႈမ်ား၏ အထက္တြင္ ျပင္သစ္ပံုစံအတိုင္း တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ကို ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ အက်ိဳးဆက္ကား စပိန္ဒီမိုကေရစီကို တီထြင္ႀကံဆသည့္အခါတိုင္း ႀကီးမားသည့္ မေက်နပ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၈၇၄ တြင္ ခြဲထြက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး အေလးအျမတ္ ျပဳထိုက္သည့္ ႏိုင္ငံ၏ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈအတြက္ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္တြင္ စပိန္တပ္မေတာ္က ေခ်မႈန္းခဲ့ရသည္အထိျဖစ္ခဲ့သည္။

ထိုေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္အတူ ၁၉၇၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စပိန္ႏိုင္ငံသည္ ျပန္လည္ အသက္ဝင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေအာ္တိုႏိုမီယာ့စ္ (Autinomias) ဟုေခၚသည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔ ၁၂ ခုပါဝင္ေသာ ဖရန္ကို ေခတ္လြန္ ဒီမိုကေရစီကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွ လူသတ္၊ ဗံုးခြဲျခင္းျဖင့္ ဘက္စ္ခ္စ္၏ လံုးဝ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားျဖစ္ေသာ ETA (The Euskadi Ta Askatasuna, Basque for ]Basque Homeland and Liberty}) ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားရွိေနသည့္ ဘက္စ္ခ္စ္ (Basques) ေဒသတြင္ ႀကီးမားသည့္ ျပႆနာမ်ား ရွိေနေသးသည္။ ေဒသစြဲႀကီးသူမ်ား၏ ခံစားခ်က္ကို ေျပေလ်ာ့ေစရန္ ကတ္တလိုးနီးယား (Catalonia)၊ ဂယ္လ္စီယာ (Galicia)၊ အန္ဒါလူစီယာ (Andalusia) ႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားတြင္ ပို၍ မွ်မွ်တတ ရွိေသာပံုစံမ်ားလည္း ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ မက္ဒရစ္ (Madrid) အေနႏွင့္ ေဒသႏၲရ ပါလီမန္မ်ား၊ အခြန္စည္းၾကပ္ပိုင္ခြင့္၊ ဘာသာစကား လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စီမံထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ႏွင့္အတူ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။ စပိန္ႏိုင္ငံသား အမ်ားစုသည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို သေဘာတူညီၾကေသာ္လည္း၊ အထူးသျဖင့္ ကတ္တလိုးနီးယားေဒသတြင္ ဗဟိုႏွင့္ အစြန္အဖ်ားေဒသ တင္းမာမႈမ်ားက အခြန္စည္းၾကပ္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသံုးစြဲမႈတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၆ တြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့သည္။ ကက္တလန္ပါလီမန္ႏွင့္ ကက္တလန္ ခြဲထြက္ခြင့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္က လက္ခံ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၁ တြင္ ကတ္တလိုးနီးယား ျပည္နယ္အတြက္ ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ရာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူဦးေရ၏ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္း မဲထည့္ကာ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ခြဲထြက္ရန္ဆႏၵျပဳခဲ့သည္။ စပိန္တြင္ ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္သည္အထိ ႏွိမ္နင္းရျခင္းမွာ ဆႏၵခံယူပြဲသည္ ဒီမိုကေရစီစံတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္အညီ မဟုတ္ဟု ခံု႐ံုးက ဆံုးျဖတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ဗဟို ခ်ဳပ္ကိုင္လြန္းေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးေသာအခါ ေပၚေပါက္လာတတ္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပႆနာပင္ျဖစ္ပါသည္။ စပိန္အျဖစ္ကို သင္ခန္းစာယူၾကကုန္။

ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို ေလးစား

စေကာ့တလန္ျဖစ္ရပ္မွာ ၿဗိတိန္တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မရွိေသာ္လည္း ဗဟိုႏွင့္ ျပည္နယ္ၾကား ကတိကဝတ္ႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားက ခိုင္မာၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိ၍ တစ္ဦး၏ျပ႒ာန္းခြင့္ကို တစ္ဦးက ေလးစားၿပီး ကတိလည္း တည္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

ကမၻာေပၚ၏ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသမ်ားတြင္လည္း ကာ့ဒ္ႏွင့္ အစ္ဇ္ဘိုလာတို႔သည္ သမိုင္းႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီက ဆံုး႐ံႈးခဲ့ေသာ အီရတ္နယ္ေျမအတြင္းမွ နယ္ေျမမ်ားကိုျပန္ရရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိၿပီး အလားတူ လူ႔သမိုင္း အစပ်ိဳးသည့္ေခတ္ကပင္ တည္ရွိခဲ့ေသာ ပါလက္စတိုင္းတို႔မွာ လည္း လူမ်ိဳးႏွင့္နယ္နိမိတ္ ရွိေနေသာ္လည္း ယင္း၏ႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံအျဖစ္ အသိအမွတ္ မျပဳၾကေသးေပ။ တရားခံကား မည္သူနည္း။ ဤေနရာတြင္ သမိုင္းလည္း အေရးပါသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး (State Building, Nation Building) တို႔ကလည္း သမိုင္းႏွင့္ ထပ္တူ အေရးႀကီးေၾကာင္း သက္ေသျပေနသကဲ့သို႔ရွိသည္။ 

ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိသည့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ာမနီကဲ့သို႔ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ပင္လွ်င္ ဗဟိုႏွင့္အစြန္းအဖ်ားၾကား ဟန္ခ်က္ အစစ္အမွန္ကို ရွာေနဆဲျဖစ္သည္။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ သားစဥ္ေျမးဆက္ လုပ္ရမည့္အလုပ္ ျဖစ္သည္။ 

ထင္ေအာင္ေအာင္ 
Ref : Decentralization and minority right: Comparing Scotland and Catalonia, Paul Anderson;