News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ မွ်တေစရန္ လိုအပ္ပါသည္
16-May-2018

အေျခခံပညာအဆင့္မွ အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးတစ္ဦးအား အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ ေန႔စြဲပါစာအမွတ္ ဌာနခြဲ(၁-ခ)/ ၅၈၃၉/ (စီမံ)ထုတ္ပယ္ (၇) ျဖင့္ ရာထူးမွထုတ္ပယ္သည့္ ႐ံုးအမိန္႔စာတစ္ေစာင္ကို လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး သည္ (က) အုတ္တံတိုင္းေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အတန္းအသီးသီးမွ လွဴေစခဲ့ျခင္း၊ (ခ) ရွယ္တာကြန္ကရစ္လမ္းခင္းျခင္းအတြက္ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားထံမွအလွဴခံျခင္း၊ (ဂ) ဝါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴရန္ အတန္းအသီးသီးမွ သကၤန္း ၈၃ စံုႏွင့္ ေငြ ၈၉၃,၅၅၀ က်ပ္ကို အလွဴခံျခင္း၊ (ဃ) တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာအတြက္ ၂၀၀ဝ က်ပ္ေကာက္ခံျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒ၊ အခန္း (၁၅)၊ နည္းဥပေဒ ၁၆၂၊ နည္း ဥပေဒခြဲ (ဃ) အရ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အမိန္႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္သည့္အတြက္ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဆိုပါေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအား လူခ်င္းမေတြ႔ဖူးပါ၊ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ျခင္း မရွိဖူးပါ။

၂၂-၃-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝး အမွတ္စဥ္ (၅/၂၀၁၈) အစီအစဥ္ (၁၅၄) သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကို အေရးယူအျပစ္ေပးရန္ရွိပါက အမႈတြဲတည္ေဆာက္ရပါသည္။ ေရွးဦးစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳရပါသည္။ ျပစ္မႈ၏အတိုင္းအတာအရ ဌာနဆိုင္ရာစစ္ေဆးမႈျပဳရပါသည္။ အဆင့္ဆင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား၏ ေတြ႔ရွိခ်က္၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံလ်က္သက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ အစည္းအႀကီးအမွဴးက ထပ္ဆင့္စိစစ္ၿပီး အမိန္႔ထုတ္ျပန္ရပါသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္သည္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒ၊ အခန္း (၁၁)၊ ပုဒ္မ ၅၄၊ ဝန္ထမ္းအားျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သည့္အခါ (က) ပညာေပးျပဳျပင္ေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈထိေရာက္ေရးတို႔ကို ဦးတည္ခ်က္ထားရမည္၊ (ခ) ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစရမည္ဆိုေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ သံုးသပ္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၏ ႐ံုးအမိန္႔စာအရ ရာထူးမွထုတ္ပယ္ျခင္းခံရေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏ အမႈတြဲျဖစ္စဥ္ပါ ေရွးဦးသံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း မရွိျခင္းကို သက္ဆိုင္သူမ်ား ျပန္လည္စိစစ္သင့္ပါသည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း၊ အခန္း (၆)၊ အေျခခံပညာေရး - အခြင့္အလမ္း၊ အရည္အေသြးႏွင့္ လူတိုင္းအက်ံဳးဝင္မႈ၊ မဟာဗ်ဴဟာ (၃) လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၃) တြင္ မိဘရပ္႐ြာစေသာ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈရွိေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္သည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ဦးတည္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္မိဘျပည္သူႏွင့္ ရပ္႐ြာလူထု၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို တိုးျမႇင့္ကာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းအုပ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ အေျခခံပညာက႑၊ ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ စြမ္းရည္ျမင့္မားေရးလုပ္ငန္းေဆြးေႏြးပြဲ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားစာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၀၂ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၏ ဦးစားေပးမႈအသစ္မ်ားတြင္-

(က) ေက်ာင္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ အေကာင္းဆံုးသင္ယူမႈသို႔ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္သည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို တည္ေဆာက္ျခင္း၊

(ခ) အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာသင္ယူမႈပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေအာင္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ 

(ဂ) ေက်ာင္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ရပ္႐ြာကက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါဝင္ေအာင္ပံ့ပိုးျခင္းႏွင့္ ရပ္႐ြာလူေနမႈဘဝ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတြင္ ေက်ာင္းအေနႏွင့္ပါဝင္ျခင္းဟု လမ္းၫႊန္ထားပါသည္။

အုတ္တံတိုင္းေဆာက္လုပ္ရန္ အလွဴခံျခင္း၊ ရွယ္တာကြန္ကရစ္ လမ္းခင္းျခင္းအတြက္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားထံမွ အလွဴခံျခင္းတို႔သည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏လမ္းၫႊန္ခ်က္အတိုင္း အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သင္ယူမႈပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ရပ္႐ြာက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါဝင္ေအာင္ပံ့ပိုးျခင္းႏွင့္ ရပ္႐ြာလူေနမႈဘဝ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတြင္ ေက်ာင္းအေနႏွင့္ ပါဝင္ျခင္းဆိုေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈအစီအစဥ္ (ဒုတိယအဆင့္) သို႔ တင္သြင္းသည့္ စာတမ္းအမွတ္ (၉) တြင္ အေျခခံပညာေရးက႑၊ ပညာသင္ႏွစ္အလိုက္ ပညာေရးျပကၡဒိန္ေရးဆြဲအသံုးျပဳေရး အစီအစဥ္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပညာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ပံုမွန္သင္ၾကားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ေက်ာင္းတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေန႔ႀကီးရက္ႀကီး အထိမ္းအမွတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းအလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ပံုမွန္လုပ္ငန္းမ်ားကို သတ္မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္ၿပီး လမ္းၫႊန္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါလမ္းၫႊန္ခ်က္အရ ဇူလိုင္လတြင္ ဝါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴျခင္းဆိုေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ မိမိတို႔ေက်ာင္းအေျခအေနအလိုက္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဝါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴျခင္းသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ ၂၀၀ဝ က်ပ္ ေကာက္ခံေသာျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို ေတြ႔ရပါသည္။ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆိုၾကရာတြင္ စာေမးပြဲႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ လွည့္လည္ေဆာင္႐ြက္ၾကရပါသည္။ အဆိုပါႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားအတြက္ စာေမးပြဲကာလအတြင္း စားေသာက္ေနထိုင္စရိတ္ကို သက္ဆိုင္ရာ ပင္မေက်ာင္းမ်ားက က်ခံၾကရပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အထက္အဆင့္အသီးသီးမွ လာေရာက္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္လည္း ပင္မေက်ာင္းမ်ားကပင္ က်ခံသံုးစြဲၾကရပါသည္။ အဆိုပါကုန္က်စရိတ္အတြက္ အသံုးျပဳရမည့္ ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္မရွိေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားသည္ မိမိတို႔အစီအစဥ္ျဖင့္ ႀကိတ္မွိတ္ေျဖရွင္းေနၾကရသည္ကို အေျခခံပညာအဆင့္၌ ေက်ာင္းအုပ္လုပ္ဖူးသူတိုင္း ကိုယ္ခ်င္းစာ နားလည္လက္ခံၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း မေျပလည္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ ေငြေၾကးမေကာက္ရဆိုေသာ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ခန္႔က စတင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေငြကို စနစ္တက်အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲရမည့္အစား မည္သည့္ပိုက္ဆံမွ် မေကာက္ၾကရဟု အမိန္႔ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနၾကရပါသည္။ ေငြေၾကးကို စနစ္တက်အသံုးျပဳမႈ ရွိျခင္း မရွိျခင္းကို အေသးစိတ္ေလ့လာ စိစစ္သံုးသပ္ၿပီး အလြဲသံုးစားလုပ္ပါက ဝန္ထမ္းစည္းကမ္းအရ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းသည္သာလွ်င္ မွန္ကန္ေသာ ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒအရ လမ္းၫႊန္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မွ်တေစေရးဆိုေသာအခ်က္ႏွင့္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္မည္ျဖစ္ၿပီး စြမ္းစြမ္းတမံ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆိုေသာ ဝန္ထမ္းအခြင့္အေရးကိုလည္း ရယူခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ဆရာႀကီးဆိုေသာလုပ္ငန္းႏွစ္ရပ္ကို တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေနရသူ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးသည္ ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဦးေဆာင္စည္း႐ံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနရသူျဖစ္သကဲ့သို႔ ဆရာႀကီးဆိုသည္မွာ သင္ၾကားသင္ယူမႈ ေအာင္ျမင္ေပါက္ေျမာက္ေစေရးအတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လမ္းၫႊန္ျဖည့္ဆည္း ေလ့က်င့္ေပးရင္းျဖင့္ မိဘရပ္႐ြာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေငြအား အႀကံဉာဏ္အား လူအား အကူအညီမ်ားကို စည္း႐ံုးရယူႏိုင္သူ ျဖစ္ၾကရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးသည္ ရာထူးအရ ေပးအပ္ထားေသာလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေက်ပြန္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ရပ္႐ြာ ျပည္သူလူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို စည္း႐ံုးရယူေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းကို ပညာေရးသေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ခြင့္ ရွိေစရပါမည္။ 

သို႔မွသာ အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာအရ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အေျခခံပညာေရး - အခြင့္အလမ္း အရည္အေသြးႏွင့္ လူတိုင္းအက်ံဳးဝင္မႈဆိုေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိေရာက္ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အစဥ္အလာထုတ္ျပန္ထားေသာ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေသာ ပညာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္းအား ကန္႔သတ္ထားမည္ဆိုပါက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ႀကီးစြာေသာ အဟန္႔အတားမ်ား ျဖစ္လာေစပါလိမ့္မည္ဆိုျခင္းကို အေျခခံပညာအဆင့္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား သတိျပဳသင့္ၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒ အခန္း (၄) အပိုဒ္ ၁၀၊ အပိုဒ္ခြဲ (ဋ) လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳလုပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ေငြေၾကးေကာက္ခံၿပီး မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳျခင္းမွ်သာျဖစ္သည့္အတြက္ စနစ္တက်စိစစ္ၿပီး ဝန္ထမ္းစည္းကမ္းအရ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အထူးသျဖင့္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနသည္ ဌာနမွထုတ္ျပန္ထားေသာ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ ပညာေရးသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိျခင္း မရွိျခင္းဆိုသည္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒပါအခ်က္မ်ားကို စနစ္တက် လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါၿပီလားဆိုျခင္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ မေကာင္းသူထိပ္ ေကာင္းသူထိပ္ မျဖစ္ရေလေအာင္ အမႈစစ္ေဆးၾကသူမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး သင့္ေတာ္မည့္သူမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္တာဝန္ေပးၾကမွသာလွ်င္ အေျခခံပညာအဆင့္ရွိ အေတြ႔အႀကံဳရင့္က်က္ၿပီး ႀကိဳးစားလိုစိတ္ရွိေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္ ပညာေရးဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ား၏ ျပဳန္းတီးမႈမွ ကင္းေဝးေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အၿငိမ္းစား ပညာေရးဝန္ထမ္းတစ္ဦး