News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး ႐ႈျမင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာအေပၚ လွ်ပ္တစ္ျပက္ အကဲျဖတ္ျခင္း
15-May-2018

ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ကမၻာလံုးက လက္ခံသည့္ တူညီေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ မရွိေသး။ ႏိုင္ငံတိုင္းက မိမိတို႔၏ လက္ရွိအေျခအေနေပၚမူတည္၍ ႐ႈျမင္ပံုအယူအဆမ်ားမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားျခားနားၾကသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးဆိုသည္မွာ မူလအားျဖင့္ ျပင္ပ၏ စစ္ေရးအရ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈမွ ကင္းလြတ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ အတင္းအက်ပ္ဖိအားေပးခံရျခင္းမွ ကင္းေဝးေရးဆိုသည့္ အေျခခံအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာ ေနာက္ပိုင္းအေျခအေနမ်ားအရ စစ္ေရးႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ လံုၿခံေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ ဥပမာအားျဖင့္ သံတမန္ေရးဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာတို႔အျပင္ စြမ္းအင္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရးကိစၥမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာၾကသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက လက္ခံထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးဆိုသည္တြင္ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာလံုၿခံဳေရးမ်ားအျပင္ စြမ္းအင္ႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတဆိုင္ရာလံုၿခံဳေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရး စသည္တို႔ပါဝင္သည္။ လံုၿခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္သူမ်ားတြင္ တိုင္းတစ္ပါးႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ သမား႐ိုးက်ရန္သူမ်ားသာမက ႏိုင္ငံအစိုးရမဟုတ္သည့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးဂိုဏ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံစံုေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ NGO မ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုလည္း အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး ၿခိမ္းေျခာက္သူစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ သမိုင္းပါေမာကၡ ခ်ားလ္စ္မာရီယာက “အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆိုတာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္မွာရွိတဲ့ ျပည္သူလူထုက ကိုယ့္ၾကမၼာကိုဖန္တီးႏိုင္ဖို႔၊ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရးတို႔အတြက္ လိုအပ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္တဲ့၊ ျပည္တြင္းနဲ႔ ျပည္ပအေျခအေနေတြကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္လို႔အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုတာဟာ အသင့္ေတာ္ဆံုးပါပဲ”ဟု ဆိုခဲ့သည္။ 

ဟာ႐ိုးလ္ဘေရာင္း (Harold Brown)၊ ဂ်ိဳးဇက္႐ြမ္း (Joseph J.Romm) ႏွင့္ ပရာဗ္ဟာကရမ္ ပလာရီ (Prabhakaran Paleri) တို႔၏ အျမင္အယူအဆမ်ားကို အတိုခ်ဳပ္၍ ယူပီကာ ပရီမာရတၱနီး (Upeka Premaratne) က အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားခ်က္မွာ တိုတိုႏွင့္ ထိထိမိမိရွိသည္။

“ရန္စက်ဴးေက်ာ္သူမ်ားက အၾကမ္းဖက္သည့္နည္း သို႔မဟုတ္ တရားမွ်တမႈမရွိသည့္အေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္လာသည့္အခါ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ဂုဏ္သိကၡာ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ လူမႈစီးပြားေရးဘဝ ပံုမွန္လည္ပတ္ႏိုင္ေရးတို႔ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း” ျဖစ္သည္ဟု ဆိုေလသည္။
 
အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး၏ အေျခခံအခ်က္မ်ား

အမ်ိဳးသားအင္အားတြင္ စစ္ေရးအရလံုၿခံဳေရးမွာ အဓိကက႑မွ ပါဝင္သည္မွန္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးကိစၥတြင္မူ စစ္ေရးအရ လံုၿခံဳေရးမွာ တစ္ခုတည္းေသာအေၾကာင္းအခ်က္မဟုတ္ေခ်။ တကယ္တမ္း လံုၿခံဳမႈရရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္အေနႏွင့္ တျခားေသာလံုၿခံဳမႈပံုစံမ်ားလိုအပ္သည္။ စစ္ေရးက႑အျပင္ သံတမန္ေရးက႑ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးက႑၊ စီးပြားေရးက႑၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ စသည္တို႔မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည့္က႑မ်ား ျဖစ္ေလသည္။

စစ္ေရးလံုၿခံဳမႈ

အေစာဆံုးေခတ္ကာလမ်ားက အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဟုဆိုလွ်င္ စစ္ေရးဆိုင္ရာလံုၿခံဳေရးကို အသိအမွတ္ျပဳေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္ေရးလံုၿခံဳမႈဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ျပည္ပ၏ စစ္ေရးအရ က်ဴးေက်ာ္စြက္ဖက္မႈကို ခုခံႏိုင္စြမ္းကိုဆိုလိုသည္။ “စစ္ေရးလံုၿခံဳမႈ” ဆိုသည့္ စကားလံုးကို “လံုၿခံဳေရး” ဆိုသည့္ စကားလံုးႏွင့္ အနက္တူသံုးစြဲေလ့ရွိၾကသည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ျမန္မာအေနႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စစ္ေရးအရ ပဋိပကၡမရွိေသးေသာ္လည္း ၎တို႔ႏွင့္ျမန္မာအၾကား ရန္မီးကူးစက္ႏိုင္ေသာ ျပည္တြင္းမီးပြားကေလးမ်ားရွိေနသျဖင့္ သတိႀကီးစြာ ထားေနသင့္သလို၊ လံုေလာက္သည့္စစ္အင္အား ရွိထားသင့္သည္။

ႏိုင္ငံေရးလံုၿခံဳမႈ

ႏိုင္ငံေရးလံုၿခံဳမႈဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး၏ အေရးႀကီးေသာအစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အစီအစဥ္တက်ျဖင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိေရးကို ဆိုလိုသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္စိုးမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္မခံရေရးျဖစ္သည္။ ျပႆနာ တက္တတ္ေသာအရာမ်ားမွာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၊ လူမ်ိဳးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးပါေသာမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၊ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ တခ်ိဳ႕ေသာ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံစံုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား စသည္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ သံတမန္ေရးအရ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ အျပန္အလွန္ တံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အခ်င္းခ်င္းၾကား ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရေလ့ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသျပႆနာႏွင့္ အေနာက္ဘက္နယ္စပ္ေဒသျပႆနာမ်ားမွာ စစ္ေရးအရထက္ ႏိုင္ငံေရးအရ ပိုမိုေဇာင္းေပးေျဖရွင္းရမည့္ျပႆနာမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးလံုၿခံဳမႈအျပည့္အဝမရွိေသာ အေနအထားျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးလံုၿခံဳမႈ

သမိုင္းတြင္ စစ္ႏိုင္ေသာႏိုင္ငံမ်ားက လုယက္၊ အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္ျခင္းျဖင့္ ခ်မ္းသာလာၾကသည္။ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို သိမ္းပိုက္ျခင္းျဖင့္ အသိမ္းပိုက္ခံတိုင္းျပည္၏စီးပြားေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္ကာ ကုန္သြယ္ေရးကို တိုးခ်ဲ႕လာသည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ႏို္င္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ားရရွိေရးအေပၚ အျပန္အလွန္ အားထားမွီခိုေရးစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆို၍လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ေပၚလစီတို႔ကို လြတ္လပ္စြာေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈစနစ္မ်ားကို က်င့္သံုးၾကသည္။ ဤနည္းျဖင့္ စီးပြားေရးလံုၿခံဳမႈကိုရွာေဖြသည္။ ပစၥဳပၸန္ကာလ၏ စီးပြားေရးလံုၿခံဳမႈဆိုသည္မွာ စစ္ေရးလံုၿခံဳမႈကဲ့သို႔ပင္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး၏ အေရးႀကီးေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးေရးႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးေရးသည္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးတြင္ အေရးႀကီးသည္။ တတိယကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ သူတို႔၏ႏိုင္ငံသားမ်ားကို အျပည့္အဝအလုပ္အကိုင္ဖန္တီးမေပးႏိုင္သျဖင့္ လံုၿခံဳမႈနည္းပါးသည္။ အေရွ႕ ေတာင္အာရွေဒသအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မဖန္တီးေပးႏိုင္ဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနေသးသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္လံုၿခံဳေရး

အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္လံုၿခံဳေရးအျဖစ္ ယူဆသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အျဖစ္အပ်က္အားလံုးကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈအျဖစ္ မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း တစ္ကမၻာလံုးကိုေရာ၊ ေဒသဆိုင္ရာကိုပါ ႐ိုက္ခတ္သည့္ ျပႆနာမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ဥပမာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၊ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာပူေႏြးလာမႈ၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ၊ သက္ရွိဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္လာမႈ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနို္င္ငံအေနႏွင့္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ စတင္က်င့္သံုးသည့္အခ်ိန္ကစ၍ အလြန္အကၽြံသစ္ခုတ္ျခင္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးျခင္း၊ ျမစ္ေရႀကီး ေရလွ်ံျဖစ္ျခင္း၊ ေလမုန္တိုင္းဒဏ္ခံရျခင္း စသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရွိလာေနသည္။

စြမ္းအင္ႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ လံုၿခံဳေရး

သဘာဝသယံဇာတဆိုသည္တြင္ ေရ၊ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ကုန္းေျမႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳမ်ား စသည္တို႔ပါဝင္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအဖို႔ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားရရွိရန္ အေရးႀကီးသည္။ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဂ်ပန္အေနႏွင့္ အင္အားႀကီးထြားေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိသလို စင္ကာပူသည္လည္း ႀကီးမားသည့္ အခက္အခဲရွိသည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပါရွန္ပင္လယ္ေကြ႔ စစ္ပြဲတြင္ အီရတ္က ကူဝိတ္ကိုတိုက္ခိုက္ျခင္းမွာ ေရနံတြင္းမ်ားကို သိမ္းပိုက္လိုျခင္းက အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏွင့္ ပါကစၥတန္တို႔ အျငင္းပြားအခ်င္းမ်ားေနၾကျခင္းတြင္ ေရအရင္းအျမစ္ ခြဲေဝအသံုးခ်ေရး ျပႆနာလည္းပါဝင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္းတြင္ သဘာဝသယံဇာတ ေပါႂကြယ္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္သလို ပထဝီအရလည္း အခ်က္အခ်ာက်သည့္အေနအထားျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဤအခ်က္က အားသာခ်က္ျဖစ္သလို ဤအခ်က္ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတို႔၏ အားၿပိဳင္ရာ စစ္မ်က္ႏွာျဖစ္လာတတ္သျဖင့္ ႀကီးစြာသတိထားသင့္လွသည္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔လိုအပ္ေသာ သဘာဝသယံဇာတလံုၿခံဳေရးအတြက္ အင္အားသံုးျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေရာင္းအဝယ္ျပဳျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေျဖရွင္းၾကသည္။

ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရး

မၾကာေသးေသာကာလမ်ားကစတင္၍ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးကို အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးကိစၥတစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္လာၾကသည္။ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ ႏိုင္ငံတိုင္းအတြက္ အီလက္ထေရာနစ္သတင္းျပန္ၾကားေရးစနစ္မွာ အေရးႀကီးသည္။ အစိုးရ၏ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာကြန္ရက္ကို အျခားအစိုးရတစ္ရပ္ရပ္ကျဖစ္ေစ၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ကျဖစ္ေစ ၾကားျဖတ္ေဖာက္ယူျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ စစ္ေရးလံုၿခံဳမႈကို ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလက ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ အတြင္းသတင္းမ်ားကို ႐ုရွားႏိုင္ငံက ၾကားျဖတ္ေဖာက္ယူကာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ၎တို႔ႏိုင္ေစလိုေသာ ေဒၚနယ္ထရမ့္ကို ကူညီခဲ့သည္ဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား လူသိရွင္ၾကားေပၚလာခဲ့ၿပီး၊ ႐ုရွားသံတမန္မ်ားကို အေမရိကန္အိုဘားမားအစိုးရက ႏွင္ထုတ္ခဲ့သည္။

သမၼတအိုဘားမားက “ဆိုက္ဘာၿခိမ္းေျခာက္မႈဟာ နို္င္ငံေတာ္တစ္ရပ္ရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဒုကၡအေပးႏိုင္ဆံုး စိန္ေခၚမႈမ်ားထဲက တစ္ခ်က္ျဖစ္လာေနပါၿပီ။ ၂၁ ရာစုအတြင္း အေမရိကန္ရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းဟာ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးရွိမႈ-မရွိမႈအေပၚ မူတည္ေနပါလိမ့္မယ္” ဟု ေၾကညာသြားခဲ့ေလသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္မူ အစိုးရယႏၲရားက အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကို ေကာင္းစြာအသံုးမခ်ႏိုင္ေသး။ e-Government ျဖစ္ရန္ အခ်ိန္လိုဦးမည္။ 

ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ပုဂၢလိကဘဏ္စနစ္မ်ားတြင္ စတင္က်င့္သံုးသည္မွာလည္း မၾကာလွေသးေခ်။ သို႔ေသာ္ ATM စက္မ်ားတြင္ တရားမဝင္ ၾကားျဖတ္ေငြခိုးယူမႈမ်ား စတင္ရွိလာေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ e-Government  စနစ္ေဖာ္ေဆာင္သည့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္လွေပသည္။

ရဲထြန္း (သီေပါ)

ကိုးကား Wikipedia အြန္လိုင္းစြယ္စံုက်မ္း