News

POST TYPE

PERSPECTIVE

Tablet က်န္းမာေရးတဲ့လား
10-Mar-2018

က်န္းမာေရးဆိုသည္ႏွင့္ ယင္းကိစၥမွာ သက္ရွိလူသားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း၊ ေရာဂါဘယကင္းေဝးၿပီး အသက္ရွင္ေနထိုင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည္ကို ယံုၾကည္လက္ခံထားၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားမွာ အမ်ားစုစာရင္းထဲတြင္ ပါဝင္သည္မွာ မုခ်မလြဲေပ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ အျခား ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေငြစာရင္း အသံုးျပဳေရး၊ ခြဲေဝခ်ထားေရး၊ အခြန္အေကာက္ စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အကၽြမ္းတဝင္မရွိသျဖင့္ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ ရွိ မရွိ၊ ထိေရာက္ေသာေမးခြန္းမ်ားကို ရံဖန္ရံခါသာ တင္သြင္းေနၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ ေမးခြန္းမ်ားမွာ တစ္ခါတစ္ရံ ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီးမ်ားက ေၾကညာထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားၿပီးသည္ကိုပင္ ေမးခြန္းအျဖစ္ေမးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေလ့လာၿပီးမွ ေမးရန္မလိုသည္မ်ားကို မေမးရန္ တားျမစ္ရသည္အထိ အေျခအေနေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္း၊ ဝန္ထမ္း၊ တည္ေဆာက္တိုးခ်ဲ႕ေရး

ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္း

က်န္းမာေရးက႑ကမူ ဘံုပိုင္သည့္အရပ္ျဖစ္သျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားစြာ ေပၚထြက္လာသည္မွာလည္း မထူးဆန္းလွပါ။ က်န္းမာေရးဌာနအေနႏွင့္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးစီမံကိန္း (၂၀၁၇ - ၂၀၂၁) ကို ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ “လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ၃ ဒသမ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ က်န္းမာေရးဘတ္ဂ်က္အျဖစ္ အသံုးျပဳေနၿပီး အဆိုပါရာႏႈန္းသည္ ေဒသစံႏႈန္း ကမၻာ့စံႏႈန္းမ်ားအရ လြန္စြာနည္းပါးလ်က္ရွိေနေသးသည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးစနစ္ကို ႀကံ့ခိုင္ေတာင့္တင္းေစၿပီး လူတိုင္းလက္လွမ္းမီ က်န္းမာေရးလႊမ္းၿခံဳမႈလမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ ႏြမ္းပါးသူဦးစားေပးသည့္လမ္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ဦးစားေပးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ လိုအပ္သည့္ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းထဲမွ အမွန္တကယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဘ႑ာေငြရရွိႏိုင္မႈအေပၚ၊ အျခားစြမ္းအားစုမ်ားရရွိႏိုင္မႈအေပၚမူတည္၍ ႏွစ္အလိုက္ေ႐ြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္”ဟု အက်ဥ္းခ်ံဳးေဖာ္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔အား ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ မဲဆႏၵနယ္ေျမရွိ မဲေပးျပည္သူမ်ား ေက်နပ္စိမ့္ေသာငွာ မိမိမဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ မည္သည့္အခါ တိုက္နယ္ေဆး႐ံု ေဆာက္ေပးမည္လဲ၊ တိုးျမႇင့္ဝန္ထမ္းအင္အား မည္သည့္အခါရမည္လဲ စသည့္ေမးခြန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္က်င္းပစဥ္ တစ္ဦးမဟုတ္တစ္ဦးက ေမးေနက်ၿမဲပင္။

အလြယ္ဆံုးနည္းျဖင့္ ေမးရမည္ဆိုလွ်င္ တစ္ဦးက ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အမွန္တကယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ၿမိဳ႕နယ္၊ တိုက္နယ္မ်ားစာရင္းကို ေဖာ္ျပေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုလွ်င္ တစ္ႀကိမ္တည္းျဖင့္ ၿပီးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ထူးျခားႏိုင္သည့္ျဖစ္စဥ္ ဥပမာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုပါသည္။ က်န္းမာေရးဌာနအေနႏွင့္ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ား ေနရာေ႐ြးခ်ယ္သည့္အခါ၊ လူဦးေရ၊ သြားလာေရး ခရီးလမ္းေၾကာင္း ခက္ခဲလြယ္ကူမႈ၊ လူဦးေရအလိုက္ သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ေသာေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္း၊ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ၊ ခ်ထားႏိုင္မည့္ဝန္ထမ္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံုျဖစ္လွ်င္၊ ေပါင္းစပ္ယူႏိုင္ေသာ တိုက္နယ္ေဆး႐ံု စသည္တို႔ျဖင့္ ေရရွည္အက်ိဳးငွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေက်း႐ြာႀကီးမ်ားရွိ ျပည္သူ႔အက်ိဳးတက္ႂကြေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက မိမိတို႔ဘာသာ ေျမအလွဴရွင္၊ ေဆး႐ံုအလွဴရွင္မ်ား ရယူေဆာက္ၿပီးသည့္အခါမွ က်န္းမာေရးဌာနသို႔ ယင္းသို႔ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးထားရွိပါေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးဌာနသို႔ အပ္ပါေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးဌာနမွ ဝန္ထမ္း၊ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္း စသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးပါရန္လုပ္သည့္အခါ၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးစီမံကိန္းႏွင့္ အက်ံဳးမဝင္သည့္ေနရာ၊ လ်ာထားခ်က္ သတ္မွတ္မႈမရွိေသးသည့္အခါ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ အက်ပ္အတည္းကို ေတြ႔ေစပါသည္။ 

မေတာ္တဆ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲမ်ား ထိုေနရာသို႔ သြားေရာက္ပါက၊ ယင္းကိစၥကို တင္ျပပါက အဘယ္ေၾကာင့္  က်န္းမာေရးဌာနက မခ်ေပးသည္ ဇာစ္ျမစ္ကိုမသိပဲ၊ ရပ္႐ြာက ဒီေလာက္လုပ္ေပးထားၿပီပဲ၊ က်န္းမာေရးဌာနက လုပ္ေပးသင့္တာဟု စကားစထြက္လာသည္ႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာန ေဘာင္ဝင္ေအာင္ ႀကံဖန္လုပ္ခဲ့ရသည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ေသးသည္။

ထိုသို႔မဟုတ္ပါကလည္း မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္၊ မိမိတို႔ေ႐ြးထားေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ မိမိတို႔ဘက္မွ ဤမွ်လုပ္ေဆာင္ေပးထားသည့္တိုင္ က်န္းမာေရးဌာနမွ မလုပ္ေဆာင္ေပးဟု အျမင္မွားေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ေပသည္။ 

ေရွးယခင္ က်န္းမာေရးဌာနအပါအဝင္ အျခားဌာနအာဏာပိုင္မ်ားကလည္း မိမိ အဆိုျပဳခံ၊ မုခ်မေသြ အေ႐ြးခံခဲ့ရေသာ ေနရာမ်ားအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ မူေဘာင္မဝင္သည့္တိုင္ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ား ခ်ေပးျခင္းတို႔လည္း အေပးအယူ အျပန္အလွန္နားလည္မႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ခဲ့သည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ အကြန္႔တက္၍မရပါ။ က်န္သူမ်ားကလည္း နားလည္ေပးလိုက္ၾကပါသည္။ သို႔မွသာ မိမိအလွည့္ဆိုလွ်င္လည္း သူတို႔ အထြန္႔လာတက္မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ပါ။ ေနာက္ပိုင္း ေဘာင္ဝင္ေအာင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ ၿပီးသြားခဲ့ၾကပါသည္။

ဝန္ထမ္း

အဆင့္ဆင့္ေသာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို ေငြစကၠဴ႐ိုက္ႏွိပ္သကဲ့သို႔ ေန႔ခ်င္းလခ်င္းၿပီး ထုတ္လုပ္၍မရပါ။ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ၾကာျမင့္သည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆး႐ံုအဆင့္အလိုက္ အထူးကုမ်ားကိုလည္း တာဝန္ခ်ထားေပးရန္မွာလည္း လံုေလာက္ေသာစြမ္းရည္ရွိ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ထက္ တာဝန္ရွိႏိုင္ငံအႀကီးအကဲတစ္ဦး ခရီးထြက္စဥ္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီး သြားေရာက္ခဲ့ရာ ေရာက္သည့္ေနရာတိုင္းမွ အထူးကုမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္း တင္ျပသည္ကို ခရီးစဥ္အၿပီး က်န္းမာေရးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အမိန္႔ခ်လိုက္ပါသည္။

အထူးကု အျမန္ထြက္ေပၚလာရန္၊ ႏွစ္တိုဒီပလိုမာသင္တန္းျပန္ဖြင့္ရန္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားက စိုင္းျပင္းရေတာ့သည္။ တကၠသိုလ္မ်ားအေနႏွင့္ ဘာသာရပ္တစ္ခုကို သင္တန္းအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ရာတြင္ ဘြဲ႔လြန္အျဖစ္ ဒီပလိုမာ လက္မွတ္ေပးသင္တန္းမ်ားျဖင့္ စၾကရသည္။ သင္ၾကားပို႔ခ်သူမ်ားအပိုင္းက သင္ၾကားမႈ အနည္ထိုင္သည့္အခါ မဟာဘြဲ႔မ်ားကိုေပးၿပီး ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲ၏ စကားကို မပယ္ရွားႏိုင္ရကား ဖ်က္သိမ္းၿပီးေသာ ယင္းဒီပလိုမာသင္တန္းကို ေခၚၾကရျပန္သည္။ ဒီပလိုမာႏွင့္ မဟာဘြဲ႔တို႔၏ ေပါင္းကူးတံတား၊ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္ ဝန္ထမ္း ႏွစ္ကာလ စသည္တို႔ကို အေသအခ်ာမျပင္ႏိုင္ဘဲ ဖြင့္ၾကသည္။ ေလွ်ာက္သူေလွ်ာက္၊ ေပးသည့္ဘြဲ႔လြန္အေနအထား၊ ဘဝအာမခံခ်က္ ေပါင္းကူးဆက္စပ္မႈ မေရရာသျဖင့္ မေလွ်ာက္သူကမ်ား၊ ဖြင့္မည့္ တကၠသိုလ္မ်ားကလည္း လက္ခံမည့္ ေက်ာင္းသား၊ လူနာအခ်ိဳး၊ ဆရာ အခ်ိဳးစံကို မလိုက္နာႏိုင္ေတာ့ဘဲ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လိုက္ၾကရသည္။ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္မူ မေခၚဘဲရွိေနျပန္သည္။ အစိုးရ၊ ဌာန တာဝန္ခံ အေျပာင္းအလဲတြင္ ေရစုန္ေမ်ာပါသြားျပန္သည္။ 

လက္ရွိကာလတြင္လည္း အထူးကုျဖစ္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚ၊ ေရးေျဖစာေမးပြဲ၊ ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲမ်ားေပးၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ျပန္သည္။ ပထမ ထြက္လာသည္ကား ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားသာ ေလွ်ာက္ခြင့္ရွိေသာ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္မွန္းမသိ၊ ပုဂၢလိကမွန္းမသိေသာ ေဆး႐ံုမွဝန္ထမ္းမ်ားပါရွိသည့္အတြက္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ဟိုးေလးတေက်ာ္ျဖစ္ကာ ေ႐ြးခ်ယ္အမည္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ဆရာဝန္မွတ္ပံုတင္နံပါတ္အျမင့္ျဖင့္ ၎ႏွင့္အတူေအာင္မ်ား ဝန္ထမ္းသင္တန္းမတက္ရေသးဘဲ ၎က တက္ၿပီးျဖစ္၍ ေလွ်ာက္ထားမႈကို လက္ခံၿပီး၊ ေနာက္မွ လုပ္သက္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ညီေၾကာင္း လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေဝဖန္မႈ႐ိုက္ခတ္သံမ်ားေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ တစ္ဖန္ တကၠသိုလ္အသီးသီးမွ ေရးေျဖ၊ ႏႈတ္ေျဖေအာင္ေၾကာင္းတင္ျပလ်က္ အခ်ိဳ႕ကိုေ႐ြး၊ အခ်ိဳ႕ကို မေ႐ြးျခင္းရွိသည္ကို တကၠသိုလ္အခ်ိဳ႕၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပလာမႈက သင္တန္းေလွ်ာက္၊ ေရးေျဖႏႈတ္ေျဖဝန္ထမ္းမ်ား၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္း စကားစျမည္ျပင္းထန္လာမႈက က်န္းမာေရးဌာနအႀကီးအကဲက အေရးေပၚအစည္းအေဝးလုပ္ကာ ေရးေျဖ၊ ႏႈတ္ေျဖ ေအာင္သူအားလံုးကို ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ၊ လူနာအခ်ိဳးသတ္မွတ္ထားမႈကို ေက်ာ္လြန္ကာ အားလံုးကို တက္ေရာက္ခြင့္ေပးလိုက္ျခင္းက တစ္ဖံု၊ “ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္၊ ေလာေလာဆယ္ ျပႆနာျငိမ္းေအးလွ်င္ ၿပီးေရာသေဘာ႐ိုးျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း” အေၾကာင္းျပကာ ေတာက္လာမည့္ ျပႆနာမီးကို ေရျဖင့္ၿငိမ္းေအးလိုက္သည္။ ထိုျပယုဂ္မ်ားသည္ကား မတည္ၿငိမ္ေသာ၊ တိုင္းျပည္အက်ိဳးကိုေကာင္းမြန္ေသာ ခံယူခ်က္နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း မမည္ေပ။ ထိုသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္လာေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ ဝန္ထမ္းတစ္သက္တာတြင္ ယင္းသို႔ျဖစ္ၿပီးမွ အထူးကုျဖစ္လာသည္ဟု စြဲၿမဲထင္ကာ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္၍လည္း ရသည္ဟု ထင္မွတ္ခံယူသြားၾကမည္ျဖစ္ရာ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားသူမ်ားအတြက္ ဆုတ္ယုတ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ဝန္ထမ္းျဖည့္တင္းေရးအေနႏွင့္ ယခုကာလတြင္ စားဝတ္ေနေရးက်ပ္တည္းမႈက တာဝန္ခ်ထားသည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္မည့္သူနည္းပါးလာျခင္း၊ လမ္းပန္းအဆက္အသြယ္မေကာင္းသျဖင့္ မသြားလိုၾကျခင္း၊ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ လံုၿခံဳစြာေနထိုင္ၾကလိုျခင္း၊ ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြ၊ ေနထိုင္မႈအဆင့္အတန္း အဟမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ထင္မွတ္ထားသကဲ့သို႔ ေနရာအႏွံ႔ခ်ထားႏိုင္မႈမရွိေသးပါ။

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား အကာအကြယ္ေပးေရး

လက္ရွိအစိုးရစတက္စဥ္ကာလ ႏိုင္ငံေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ေဆးဝါးမ်ားကို အလကားရသည္ဟူေသာအသိျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေဆး႐ံုတိုင္းလိုလိုပင္ တက္ေရာက္သူ လူနာအင္အားမွာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ မ်ားျပားလာသည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးသူ အင္အားနည္းပါးျခင္း၊ ျဖည့္တင္းေပးသည့္ေဆးဝါးမ်ား ပမာဏနည္းလာသျဖင့္ လူနာမ်ားအားလိုအပ္သည့္ အတိုင္းအတာအထိမေပးႏိုင္ရာမွ စီးပြားေရးဥပေဒသကဲ့သို႔ “ဝယ္ယူသူဘက္က အၿမဲမွန္သည္”ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကို အမိအရကိုင္စြဲကာ လူနာမ်ားက က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား မိမိတို႔လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ေပးရမည့္ ယံုၾကည္ခ်က္ကို စြဲကိုင္ကာ မထီေလးစားဆက္ဆံျခင္း၊ မေျပမလည္ ေျပာဆိုျခင္း၊ ယုတ္စြအဆံုး ဆဲေရးတိုင္းထြာသည္မွ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အၾကမ္းဖက္ေစာ္ကားျပဳမူျခင္းအထိ ျဖစ္ေပၚလာမႈမ်ားရွိလာသည္။ သို႔ေသာ္ ဌာနအေနႏွင့္ မိမိဝန္ထမ္းကို အျပည့္အဝအကာအကြယ္ေပးရမည့္အစား၊ ေစာ္ကားသူဘက္ကေနၿပီး ေက်နပ္ေအာင္ ညႇိႏိႈင္းျခင္း၊ ေတာင္းပန္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာေနရာခံရသူ ဝန္ထမ္းမ်ားအဖို႔ မ႐ွဴႏိုင္မကယ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနအထိသို႔ ဆိုက္ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ဝန္ထမ္းမ်ားကမႈ ဌာန၏ အကာအကြယ္ေပးမႈ မရွိသျဖင့္ မိမိတို႔ဘာသာ တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကရသည့္ အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေနသည့္အေနအထားတြင္ ရွိေနပါသည္။

စျဖစ္ခါစတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား ကာကြယ္ေပးရန္ သီးျခားဥပေဒေရးဆြဲတင္သြင္းရန္ လိုမလိုကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္မွ လိုအပ္သူမ်ားကို ေခၚယူေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး သေဘာထားထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိပါ။ က်န္းမာေရးဌာနကမူ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္ႏွင့္ ၉ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ပထမအႀကိမ္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား အကာအကြယ္ေပးေရးအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည္ဟု တက္ေရာက္သင့္သည္ဟု ၎တို႔ထင္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း သိရပါသည္။ (ရည္ၫႊန္း - ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန စာအမွတ္၊ ပကရ/ပက-၂၀/ (ခ) ပက/၂၀၁၈ (၁၁၉)၊ ၂၈ ရက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၈)

မူလကတည္းကပင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ဥပေဒမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဥပေဒ၊ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ စသည္ေတြထဲမွာ သီးျခားစီ မည္သည့္ဝန္ထမ္းပင္ျဖစ္ပါေစ၊ အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒတစ္ခုႏွင့္ အက်ံဳးမဝင္လွ်င္ေနာက္ ဥပေဒတြင္ အက်ံဳးဝင္ေစမည့္အခ်က္မ်ားကို ေရွးဥပေဒ စဥ္းစားေရးသား ျပ႒ာန္းခဲ့သူမ်ားက စီစဥ္ထားရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ေပၚသည့္အေရးႏွင့္ အက်ံဳးဝင္မည့္ဥပေဒကို ေနာက္လူမ်ားအသံုးျပဳရန္သာရွိပါသည္။ က်န္းမာေရး၊ ရဲ၊ လဝက စသည့္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သီးျခားစီ ျပ႒ာန္းေပးရန္မရွိပါ။ ဥပေဒသေဘာအရ ဥပေဒတစ္ခုတြင္ပါၿပီးသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ထပ္မံသီးျခားဥပေဒ ျပ႒ာန္းရန္မလိုပါ။ အရင္ဥပေဒမလံုေလာက္ဖူးဆိုသည္မွာ လံုေလာက္သည့္ ျပ႒ာန္းၿပီးသည့္ဥပေဒကို ကိုင္တြယ္သံုးစြဲရမည္မသိ၍လည္းေကာင္း၊ မရွာတတ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသံုးမျပဳတတ္၍လည္းေကာင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေႏွာင္းလူတို႔ ေရွးလူတို႔ ေရးသားထားသည္ကို အေက်အလည္ ေသခ်ာစြာရွာလွ်င္ ေတြ႔ပါလိမ့္မည္။ အဆံုးစြန္ေျပာရလ်င္ မည္သည့္ဥပေဒႏွင့္မွ အက်ံဳးမဝင္လွ်င္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒတြင္ ေဆာင္႐ြက္၍ရႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားပင္ ရွိပါေသးသည္။ 

ျပႆနာတစ္ရပ္ေပၚတိုင္း၊ ေရွ႕ကျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေလ့လာၿပီး မည္သို႔မည္ပံုက်င့္သံုးေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္၊ အျခားဌာနမ်ားတြင္လည္း မည္သို႔က်င့္သံုးခဲ့သည္ကို အေသအခ်ာေလ့လာၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက တိက်စြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးလွ်င္ၿပီးပါသည္။ ယခုမွ ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္သည့္ ပံုမ်ိဳးႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ရန္ မလိုေသးပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံသူမ်ားက မိမိဘာသာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။

အံ့ဖြယ္ နယ္လွည့္ေဆးကုသေဘၤာ

က်န္းမာေရးဌာနအႀကီးအကဲက “ျမန္မာႏိုင္ငံျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ နယ္လွည့္ေဆးကုသရန္ က်ပ္သိန္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ သေဘၤာတစ္စီးလိုအပ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းတြင္ သေဘၤာျဖင့္ Mobile Clinic (နယ္လွည့္ေဆးကုေရယာဥ္) ထားရွိရန္ က်ပ္သိန္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ သေဘၤာတည္ေဆာက္ရန္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္၊ မိုဘိုင္းလ္ကလင္းနစ္က က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေတာ္ေတာ္အေရးႀကီးတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာေတြျဖစ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္တင္မက ဧရာဝတီျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ ဒါမ်ိဳးသေဘၤာတစ္စီးရွိရင္ ျမစ္ႀကီးနားကစၿပီး ေအာက္အထိ ျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္က ျပည္သူမ်ား က်န္းမာေရး အမ်ားႀကီးၾကည့္လို႔ရ၊ ကပ္ေရာဂါျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း ဒီလိုသေဘၤာမ်ိဳးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ေဆာင္႐ြက္သြားလို႔ရ၊ လွဴမည့္သူကိုေတာ့ မေစာင့္ပါဘူး။ သေဘၤာတစ္စီးလုပ္ဖို႔အတြက္ သိန္းေလးေထာင့္ငါးရာနဲ႔ဆို ရေလာက္တယ္။

သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနကို သိန္းသံုးေထာင္ေလာက္နဲ႔ရမလားဆိုၿပီး ေတာင္းၾကည့္မယ္။ ဒါႏိုင္ငံအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘၤာလွဴဒါန္းမည့္ အလွဴရွင္မ်ားရွိပါက က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ဆရာဝန္ႏွင့္ သူနာျပဳေပးပို႔ရန္ အဆင္သင့္ရွိ”ဟု သတင္းစာတြင္ ေတြ႔ျမင္လိုက္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္မ်ား ယခုမွ က်န္းမာေရးဌာနက နယ္လွည့္ေဆးကု ေရယာဥ္အႀကံအစည္ရသနည္း။ တပ္မေတာ္မွ ေဆးကုေရယာဥ္သေဘၤာ ျဖင့္ လိုက္လံကုေပးေနေၾကာင္း သတင္းစာတြင္ ပါရွိလာသည္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ခဏခဏ။ တပ္မေတာ္သားမ်ား အသံုးျပဳရန္ေဆးမ်ားကို အပိုဘ႑ာရန္ပံုေငြမွလား ျပည္သူမ်ားကို ေဝငွသံုးစြဲသည္မသိ။ က်န္းမာေရးဌာနမွရေသာ ဘ႑ာေရးရန္ပံုေငြမွာ ပံုမွန္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ နည္းေနေပေသးသည္။ ယခု ေဆာက္လုပ္ရယူခ်င္သည့္ ေရယာဥ္မွာ သိန္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနကို သိန္း ၃၀၀၀ ေလာက္နဲ႔ရမလားဆို၊ ဌာနအခ်င္းခ်င္း ရေအာင္လုပ္ေပးမည္ဟုေျပာဦး၊ သိန္း ၁၀၀၀ ကြာျခားခ်က္က လိုခ်င္သည့္ အရည္အေသြး၊ မည္မွ်ကြာျခားသြားမည္ကို မစဥ္းစားမိလားမသိ။ မည္သည့္အ႐ြယ္အစား ေဆာက္မည္လည္းမသိရ၊ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေရစူးမည္မွ်ရွိသည့္ ေရယာဥ္သာဝင္ႏိုင္၊ ျမစ္ငယ္ေရအတက္အက်၊ ဝင္ရ မရ စသည္တို႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားလားလည္း မသိ၊ ေရယာဥ္အေပၚ တင္ထားေပးရမည့္ဝန္ထမ္းအင္အား၊ အလဲအလွယ္၊ ေရယာဥ္ထိန္းသိမ္းမႈစရိတ္ ေရယာဥ္အုပ္၊ ေရယာဥ္ေမာင္း၊ ေရယာဥ္ဝန္ထမ္း၊ ေလာင္စာဆီ၊ သြားလာေရးလံုၿခံဳမႈ စသည္စသည္တို႔မွာ မ်ားျပား၊ မိမိဌာနတစ္ခုတည္းျဖင့္ တာဝန္ယူႏိုင္မႈ ရွိ၊ မရွိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ လူနာအင္အား မည္မွ်ၾကည့္ေပးႏိုင္မည္နည္း။ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ကူးလူးသြားလာမႈ လြယ္ကူသည့္ဇုန္မ်ားတြင္ သင့္ေတာ္ေသာေရယာဥ္ကို လိုအပ္သည့္အခ်ိန္ ေခတၱငွားယူသံုးစြဲျခင္းက ေရရွည္မည္မွ် သက္သာမည္ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ လႊတ္ေတာ္တြင္ေျဖဆိုသင့္ပါသည္။ ေရယာဥ္မ်ားအသံုးဝင္မႈကို ေရွးဆရာတို႔လည္း သိၿပီးျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ မည္ဆိုပါက ေရရွည္အက်ိဳးအျမတ္ပါ စဥ္းစားရပါမည္။

တစ္ေခတ္ဆန္းသစ္မည့္ဆိုလာသည့္ Tablet မ်ား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၆ လတာ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ျဖင့္ျဖန္႔ၾကက္ကုသေရးအစီအစဥ္တြင္ အလံုးေရ ၂ ေသာင္းခန္႔ ဝယ္ယူရမည္ျဖစ္ရာအလံုးေရ ၁၅၀၀၀ ကို အစိုးရဘတ္ဂ်က္မွဝယ္ယူရန္ ထည့္သြင္းေတာင္းခံျခင္းကို ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အမွတ္ ၅ မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာ ေဒၚတင္တင္ဝင္းက ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ ေထာက္ျပေျပာဆိုျခင္းအေပၚ၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးက “Tablet” မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းသည္ က်န္းမာေရးက႑ကို ေျပာင္းျပန္လွန္ႏိုင္သည့္အေျခအေန၊ အရင္းအႏွီးက အလြန္ႀကီးမားေသာအျမတ္အစြန္းျဖစ္၍ ဒီဟာကို ျပန္မစဥ္းစား၊ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေျဖၾကားသြားသည္။

ယင္း Tablet တြင္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာေရာဂါမ်ိဳးစံုအတြက္ ကုသ၊ လိုက္နာ၊ လုပ္ေဆာင္၊ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ား၊ ကပ္ေရာဂါပံုစံျဖစ္က ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ရမည္ကို ၫႊန္ၾကားခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္းထားဟုဆိုသည္။ 

ယေန႔ကာလတြင္ ေခါင္း႐ြက္ဗ်ပ္ထိုးေဈးသည္ အပါအဝင္ အနည္းဆံုးဝင္ေငြ ရရွိေနသူမ်ားပင္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားကို ဝယ္ယူသံုးစြဲ၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္လူမႈကြန္ရက္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ ေဝဖန္သံုးသပ္ေနသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနပါသည္။ က်န္းမာေရးဌာနအေနႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူ၏ တာဝန္အဆင့္အလိုက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အစီအစဥ္ကို ေဆာ့ဖ္ဝဲေရးၿပီး အဆင့္အလိုက္ အင္တာနက္ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္၊ ဝင္ေရာက္ခြင့္အမည္၊ စကားဝွက္ေပးထားလိုက္လွ်င္ မိမိဘာသာ လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ၾကည့္႐ႈေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ လြယ္ကူစြာ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက္လည္း အထက္လူႀကီးသို႔ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ရႏိုင္ပါသည္။ ဝယ္ေပးရန္မလိုပါ။ စာရင္းဇယားမ်ား ျဖည့္သြင္းရန္လည္း မိမိကိုယ္ပိုင္ဖုန္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္၍ ရပါသည္။ အင္တာနက္ဝိုင္ဖိုင္ ကုန္က်စရိတ္က အနည္းဆံုးသတ္မွတ္ၿပီး လစာထဲတြင္ ထည့္သြင္းေပး႐ံုျဖင့္ Tablet ကိစၥ ေပၚေပါက္လာစရာမရွိပဲ ၿပီးေျမာက္သြားႏိုင္ပါသည္။

လွ်ပ္စစ္အသံုးျပဳဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ားသည္ ယခုအခါ တစ္ႏွစ္အာမခံသာေပးထားရာ တစ္ႏွစ္လြန္ေျမာက္ေသာအခါ Tablet မ်ား သံုးမရပါဟု အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပလာပါလွ်င္ ထပ္မံႀကီးမားေသာ အရင္းအႏွီးကုန္က်ေနရဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မိမိလက္ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ား ေန႔စဥ္မည္သို႔လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို စိစစ္လိုလွ်င္လည္း ယင္းတို႔ကိုင္သံုးေနေသာ ဖုန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး၍ ရပါသည္။ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသူအပိုင္းက ကနဦး ရွင္းလင္းျပထားလွ်င္ ကိစၥၿပီးေျမာက္ပါသည္။ ေခတ္မီထြက္ရွိေနေသာဖုန္းမ်ားမွာ အဆင့္နီးပါး Tablet အသံုးတည့္ပါသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အစိုးရေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ား မည္သို႔ေပါင္းစပ္ၾကမွာလဲ။

ဤစာတမ္းအစတြင္ ေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ က်န္းမာေရးက႑မွာ သက္ရွိမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ားအသင္း၏ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအႀကီးအကဲက “က်န္းမာေရးမွာေပၚေပါက္ေနတဲ့အေျခအေနေတြက ပုဂၢလိကေဆး႐ံုေတြနဲ႔ အစိုးရေဆး႐ံုေတြၾကား ခ်ိတ္ဆက္ထားႏိုင္မႈ အေျခအေနပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုေတြမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ ဆရာဝန္ႀကီး၊ ဆရာမႀကီးေတြအားလံုးကို ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အသိေပးလိုတာကေတာ့ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုေတြနဲ႔ အစိုးရေဆး႐ံုေတြ ဘယ္လိုေပါင္းစပ္ၾကမလဲဆိုတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုကို ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္ကာလဟာ စဥ္းစားရေတာ့မယ့္အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကို ေရာက္ၿပီလို႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ေျပာလိုပါတယ္။ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔လည္း ထပ္မံၿပီး ဒီက႑ကို ေဆြးေႏြးေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးေနမႈမ်ားထဲတြင္ အေရးႀကီးသည့္ေနရာတြင္ရွိကာ အစိုးရေဆး႐ံုမ်ားသက္သက္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ရပ္တည္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမရွိေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရေတြ၊ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုေတြ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပညာေရးက႑ေတြကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနေရာက္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္လိုေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ျပည္သူတို႔၏ က်န္းမာေရးကို ႀကီးၾကပ္၊ ကူညီ၊ ေဆာင္႐ြက္၊ ျဖည့္ဆည္း၊ ၫႊန္ၾကားေပးရန္၊ ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာဌာနမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တည့္မတ္မွန္ကန္ေစရန္မ်ားတြင္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားအေပၚတြင္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား တာဝန္ရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးက႑ႀကီးတစ္ခုလံုးကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရန္မွာမူ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္အေပၚ ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနကသာ ဦးေဆာင္ရသည္ျဖစ္ရာ၊ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ားအသင္းက လြယ္ကူစြာလုပ္ေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ေျပာဆိုခ်က္မွာလည္း ေယဘုယ်ဆန္ၿပီး၊ တိက်ေသာ အခ်က္အလက္၊ ေပါင္းစပ္ရမည့္အေနအထားကိုမသိပဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ခက္ခဲၿပီး၊ အေျပာစကားအျဖစ္သာ က်န္ခဲ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သူတို႔ႏွင့္အတူ ေျပာင္းလဲမႈ

မည္သည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳးမဆို ျပည္သူတို႔၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းမည္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္သူမ်ားတြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ကတည္းက တာဝန္ရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္မႈ အားသာခ်က္မ်ားမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ပါသည္။ မေအာင္ျမင္ကာမွ ျပည္သူတို႔က မလိုက္ပါဟု ေျပာရမည့္အေျခအေနမ်ိဳး ယခုကာလတြင္ မရွိသင့္ေတာ့ပါ။

ျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ နယ္လွည့္ေဆးကုေရယာဥ္ႏွင့္ Tablet ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ က်န္းမာေရးက႑ကို ေျပာင္းျပန္လွန္ေတာ့မည္ ေျပာဆိုမႈက လာေခ်ၿပီ။ အမွန္တကယ္ အသံုးဝင္၊ မဝင္၊ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မည္မွ် အက်ိဳးျပဳ၊ မျပဳကိုကား အခ်ိန္ကသာ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္အေျခသို႔ ဆိုက္ေရာက္သြားေတာ့မည္ျဖစ္ရာ အသိဉာဏ္ရွိပါလ်က္ေျပာၿပီး ထြက္သည့္အစြယ္ ဝင္တယ္မရွိဟု မ်က္စိစံုမွိတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္အစား အေက်အလည္ ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္။

ဇမၺဴစိန္