News

POST TYPE

PERSPECTIVE

တ႐ုတ္ အေမရိကန္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ျဖစ္လာႏိုင္မလား
14-Feb-2018

(ေအာက္ေဖာ္ျပပါေဆာင္းပါးမွာ The WorldPost တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပပါရွိေသာ Trump can’t start a Cold War with China, even if he wants to ကို ဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ဆက္ဆံေရးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္လည္း အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥတြင္ အေမရိကန္က ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း ျပဳႏိုင္ မျပဳႏိုင္၊ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခဲ့လွ်င္ တ႐ုတ္က ပါႏိုင္ မပါႏိုင္ စသည့္ကိစၥမ်ားအျပင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတြင္ အေမရိကန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား လာ မလာ စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ မ်က္စိႀကီးနားႀကီးျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ပညာရွင္တစ္ေယာက္၏ အျမင္သည္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းၿပီး၊ ျမန္မာ့အေရးကို ဆက္စပ္၍ ဆဝါးႏိုင္ၾကေစရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည္ဟုယူဆသျဖင့္ စာဖတ္ပရိသတ္အတြက္ ဘာသာျပန္ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။

ယန္ရႊဲ႕ထုန္သည္ တ႐ုတ္ထိပ္တန္းမဟာဗ်ဴဟာ ေတြးေခၚေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ရွင္းဟြာတကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးသိပၸံ၏ ဌာနမွဴးျဖစ္ၿပီး “ေရွးေဟာင္းတ႐ုတ္အေတြးအေခၚ၊ ေခတ္သစ္ တ႐ုတ္ပါဝါ” စာအုပ္ကို ေရးသားသူလည္းျဖစ္ပါသည္။)

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သည္ အေမရိကန္ကို စိန္ေခၚသည့္ အဓိကပါဝါဟု ေျပာခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ အေမရိကန္၏ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးမူဝါဒသစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိပါေပသည္။ အဆိုပါမူဝါဒတြင္ “ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း မဟာဗ်ဴဟာၿပိဳင္ဆိုင္မႈ (အၾကမ္းဖက္ဝါဒမဟုတ္) သည္ ယခုအခါ အေမရိကန္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအတြက္ အဓိကအာ႐ံုစိုက္ရမည့္ ျပႆနာျဖစ္သည္”ဟု ဆိုထားေလသည္။

အေမရိကန္၏ လံုၿခံဳေရး၊ သာယာဝေျပာေရးႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို စိန္ေခၚသူ၊ အဓိက မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ၿပိဳင္ဘက္အျဖစ္ တ႐ုတ္ကို ႐ုရွားႏွင့္အတူ သတ္မွတ္ထားသည္။ သေဘာထားမူဝါဒအေပၚ အေျချပဳထားသည့္ အာဝဇၨန္းရႊင္ရႊင္ေျပာသြားေသာ ဤမိန္႔ခြန္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္အေမရိကန္အၾကား စစ္ေအးသစ္ျဖစ္လာေလမလားဟု စိုးရိမ္ပူပန္ၾကသည္ကို နားလည္ႏိုင္ေပသည္။ အေမရိကန္၏ တ႐ုတ္ျပည္အေပၚထားရွိသည့္ ေပၚလစီသစ္က ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ မလႊဲမေရွာင္သာ ျပင္းထန္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း စစ္ေအးတစ္ခု ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု တထစ္ခ်မဆိုႏိုင္ေပ။ ယေန႔မ်က္ေမွာက္ကာလ တ႐ုတ္ - အေမရိကန္အၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ စစ္ေအးေခတ္က အေမရိကန္ႏွင့္ ဆိုဗီယက္အၾကားၿပိဳင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အေျခခံအားျဖင့္ ျခားနားခ်က္သံုးခ်က္ရွိေပသည္။

၁။ စစ္ေအးေခတ္ကာလက အေမရိကန္ - ဆိုဗီယက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ေနရာအတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔ တ႐ုတ္ - အေမရိကန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးမွာ ႀကီးေလးေသာ ႏိုင္ငံတကာတာဝန္ရွိမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားၾကသည္။ 

ထရမ့္အစိုးရ၏ “အေမရိကန္ပထမ” ေပၚလစီက ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုသည္မွာ အေမရိကန္အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး မဟာဗ်ဴဟာအက်ိဳးစီးပြားမဟုတ္ဘဲ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးတစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္က သူ၏ စစ္ေရးမဟာမိတ္မ်ားကို ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ပိုမိုေပးေဆာင္ၾကရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖင့္ သူ၏ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ တ႐ုတ္ျပည္ကလည္း ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မႈ၏ ကုန္က်စရိတ္ ႀကီးမားမ်ားျပားမႈက ၎၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မူကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မွာ ပူပန္ေနသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ထိုအစား တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္က ယခင္သမၼတ ဟူက်င္းေထာင္အစိုးရ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ “ဘံုရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း”ဆိုသည့္ သေဘာထားအျမင္ကို ဆက္လက္စြဲကိုင္ထားသည္။ အဆိုပါ ေဝါဟာရကဆိုထားသည့္အတိုင္း တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဝင္တိုင္းက ကမၻာ့အေရးကိစၥတာဝန္မ်ားကို ခြဲေဝထမ္းေဆာင္ရန္ကိုသာ လိုလားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႀကီးေလးေသာ ႏိုင္ငံတကာတာဝန္ရွိမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္အတြက္၊ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ (တ႐ုတ္နယ္စပ္ေဒသ ရွင္ဂ်န္းတြင္ အတိတ္က ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး လံုၿခံဳေရးအတြက္ တိုက္႐ိုက္ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈမ်ားရွိေနသည့္တိုင္) အာဖဂန္နစၥတန္သို႔ စစ္တပ္မ်ားေစလႊတ္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးက ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ေနရာတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ မရွိသေ႐ြ႕ (အခ်ိဳ႕ေသာ ဒုတိယတန္းအင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ေဒသဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္မႈအတြက္ စစ္ေရးထိပ္တိုက္ျဖစ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္တိုင္ေအာင္) ၂၀ ရာစုအတြင္းက အေမရိကန္ႏွင့္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံအၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဘက္စံုစစ္ေအးတိုက္ပြဲမ်ိဳးျဖစ္ပြားရန္ အေၾကာင္းမျမင္ေခ်။ 

၂။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးက ၎တို႔၏ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို သေဘာတရားေရးနယ္ပယ္အထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔မသြားေစရန္ ယေန႔အထိ သတိရွိရွိျဖင့္ ခ်ဳပ္တည္းထားၾကသည္။ (စစ္ေအးေခတ္အတြင္းက အေမရိကန္ - ဆိုဗီယက္ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အဓိကၿပိဳင္ဆိုင္မႈျဖစ္ခဲ့သည္မွာ သေဘာတရားေရးနယ္ပယ္တြင္ ျဖစ္သည္။)

ထရမ့္အေနႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ သေဘာတရားေရးအရၿပိဳင္ဆိုင္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈမျပေခ်။ ဤသည္ကို “အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ”တြင္ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအထဲတြင္ “ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘဝေနနည္းပံုစံကို အတင္းအဓမၼ သြတ္သြင္းမည္မဟုတ္”ဆိုသည့္ အပိုဒ္ ပါဝင္သည္။

တ႐ုတ္အစိုးရအေနႏွင့္လည္း အေနာက္တိုင္း၊ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ သေဘာတရားေရးရာ ထိပ္တိုက္တိုးမႈျဖစ္ေစမည့္ စနက္တန္ မီး႐ိႈ႕ေပးေသာအႏၲရာယ္ကို သတိႀကီးစြာထားခဲ့ေလသည္။ မၾကာေသးမီက က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကြန္ဂရက္တြင္ “အေနာက္တိုင္းဒီမိုကေရစီပံုစံႏွင့္ အၿပိဳင္ျဖစ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံတစ္ရပ္ တင္ပို႔ရန္ တ႐ုတ္ျပည္က ရည္႐ြယ္သည္”ဟု ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားက သတင္းေရးသားၾကေသာအခါ တ႐ုတ္အစိုးရက ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို “တ႐ုတ္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအတိုင္း ပံုတူကူးခ်ရန္ တျခားတိုင္းျပည္မ်ားကို မတိုက္တြန္းပါ”ဟု ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေလသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးက ၎တို႔၏ အယူအဆမ်ားအတိုင္း ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားက လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ရန္ ေရွ႕တန္းမတင္သေ႐ြ႕ စစ္ေအးကာလက အေမရိကန္ - ဆိုဗီယက္ထိပ္တိုက္တိုးသည့္ အေျခအေနထိ ေရာက္သြားရန္ အေၾကာင္းမရွိေခ်။

၃။ တ႐ုတ္ျပည္၏ မ်က္ေမွာက္ကာလ မဟာဗ်ဴဟာေ႐ြးခ်ယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမွာ ယခင္ဆိုဗီယက္ယူနီယံ၏ ေပၚလစီႏွင့္ေရာ မ်က္ေမွာက္႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ ေပၚလစီႏွင့္ပါ လြန္စြာ ျခားနားသည္။

ထရမ့္ ပီကင္းသို႔လာေရာက္လည္ပတ္စဥ္အတြင္း အင္ပိုင္ယာျပည့္ ရွင္တစ္ပါးကဲ့သို႔ ဧည့္ဝတ္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္၏ အဓိကၿပိဳင္ဘက္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ခံရသည့္အတြက္ တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္ေအးကာလအတြင္း ဆိုဗီယက္ယူနီယံလုပ္ေဆာင္ခဲ့သလို ေနာက္ကြယ္ကႀကိဳးဆြဲသည့္ ႐ုပ္ေသးစစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲေရးမဟာဗ်ဴဟာကို မက်င့္သံုးဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္ၿပိဳင္ေရးမူဝါဒကိုသာ စြဲၿမဲစြာဆုပ္ကိုင္ထားေလသည္။

တ႐ုတ္ျပည္၏ အမ်ိဳးသားအင္အားတြင္ စီးပြားေရးသည္ အင္အားအႀကီးဆံုးအစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနၿပီး စစ္ေရးအင္အားမွာ အေမရိကန္ ေနာက္မ်ားစြာ ျပတ္က်န္ေနေသးသည္။ သို႔ျဖစ္၍ တ႐ုတ္ျပည္သည္ အေမရိကန္ႏွင့္ မည္သည့္စစ္ေရး ထိပ္တိုက္ေတြ႔မႈမ်ိဳးကိုမဆို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေရွာင္ရွားရန္ ႀကိဳးစားလိမ့္မည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ျပည္သည္ အေမရိကန္၏ အျခားေသာၿပိဳင္ဘက္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ (စစ္ေအးကာလၿပီးဆံုးၿပီးကတည္းက ဥေရာပရွိ အေမရိကန္၏အစီအစဥ္ကို ႐ုပ္ေသးစစ္ပြဲမ်ားျဖင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေနေသာ) ႐ုရွား၏ မဟာမိတ္မဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္း ျပတ္ျပတ္သားသား ဆိုထားေလသည္။

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသႏွင့္ ယခင္ဆိုဗီယက္ဇုန္မ်ားရွိ စစ္ပြဲမ်ားသည္ ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာအထိ အရွိန္ျမင့္တက္မသြားသည္မွာ တ႐ုတ္က မည္မွ်ေသးဖြဲသည့္ စစ္ေရးကိစၥတြင္မွ ႐ုရွားႏွင့္ မပူးေပါင္းသည့္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနမ်ားတြင္ တ႐ုတ္၏ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ပံုမွာ အေမရိကန္ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ (စစ္ေအးကာလအတြင္းက အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္အၾကား အုပ္စုကြဲခဲ့ၾကသလို) ႐ုရွားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျပသေနသည္။

မေသခ်ာမေရရာေသာ ထရမ့္၏ေခါင္းေဆာင္မႈက သာမညကိစၥျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္ေအးတိုက္ပြဲသစ္မျဖစ္ေစရန္ တားဆီးေရးအတြက္မူ အေထာက္အကူျပဳသည့္အခ်က္ ျဖစ္ေနျပန္သည္။ သူသမၼတျဖစ္လာသည့္ ပထမႏွစ္တြင္ အေမရိကန္၏ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီမွာ က်ိဳးေၾကာင္းညီၫြတ္မႈမရွိသည့္အတြက္ သူ႔မဟာမိတ္မ်ားမွာ အေမရိကန္ - တ႐ုတ္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔မႈကို ေထာက္ခံအားေပးရန္ သတိႀကီးစြာထားခဲ့ၾကသည္။

ေသခ်ာသည့္အခ်က္မွာ တ႐ုတ္ - အေမရိကန္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း မေရွာင္မလႊဲသာ ပိုမိုျပင္းထန္လာပါလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ျပင္းထန္လာစဥ္အတြင္း တ႐ုတ္သည္ အေမရိကန္ထက္ပိုမို၍ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်လာမည္။ အေၾကာင္းမွာ ထရမ့္အစိုးရအေနႏွင့္ ျပည္တြင္းတြင္ေရာ ျပည္ပတြင္ပါ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ား ေတြ႔လာရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ဆိုင္မႈတြင္ အခ်က္အခ်ာအက်ဆံုးက႑မွာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ပင္ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္လက ဒါဗို႔စ္တြင္ ထရမ့္က စံခ်ိန္မီေလးနက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးမိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ေျပာၾကားခဲ့ရာ ယခင္ေျပာၾကားခဲ့၊ တြစ္တာတြင္ ေရးသားခဲ့ဖူးသည့္ ေလသံမ်ားႏွင့္မတူဘဲ တစ္မူထူးျခား၏။ ထိုမိန္႔ခြန္းမွာ မဆိုစေလာက္သာ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ အေမရိကန္ဂုဏ္သိကၡာကို အဖတ္ဆယ္ရန္ ႀကိဳးစားမႈတစ္ခုသာျဖစ္သည္။ ဤမိန္႔ခြန္းအရ ထရမ့္အစိုးရသည္ အဆံုးတြင္ ႏိုင္ငံတကာက ၎အေပၚ အျမင္ေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျပန္လည္ရရွိရန္ အရည္အခ်င္းရွိမႈကို ဖ်က္ဆီးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ႏိုင္ေပသည္။ အကယ္၍ ဤသည္က အဓိကျပႆနာဟုဆိုပါလွ်င္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲသစ္တစ္ခုကို တိုက္ရန္ဆႏၵရွိသည့္တိုင္ မည္သို႔ ဦးေဆာင္ႏိုင္ပါေတာ့မည္နည္း။

ရဲထြန္း (သီေပါ)