News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ
12-Feb-2018

အစက ဤအေၾကာင္းကိုမေရးေတာ့ဟု ဆံုးျဖတ္ထားမိသည္။ အစကဆိုသည္မွာ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ေဟာေျပာခဲ့သည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုရာ ေဟာေျပာခ်က္မွာပါသည့္ “အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ”ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘဝင္မက်မိခ်ိန္ကျဖစ္သည္။ ထိုေဟာေျပာပြဲတြင္ သူက အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆိုသည့္ ေဝါဟာရကို ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားသည္။ ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္သည့္ေခါင္းစဥ္မွာ “ႏွစ္ေပါင္း (၂၃၃)ႏွစ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ က်ဆံုးတဲ့ေန႔”အေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး သကၠရာဇ္ ၁၇၈၅ ခုႏွစ္က ရခိုင္ကို ျမန္မာဘုရင္ ဘိုးေတာ္ဘုရားက တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလကို ရည္ၫႊန္းသည္။

“အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ... (၂၃၃) ႏွစ္ ... ေနာက္ႏွစ္ဆိုရင္ (၂၃၄)ႏွစ္ ... ေရာက္တိုင္း ေရာက္တိုင္းမွာ ျပန္ၿပီးေတာ့ ငါတို႔ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ဘယ္လိုရမွာလဲ ... ။ ဒီလို စိတ္မ်ိဳးေမြးဖို႔လိုတဲ့အခါမွာ ... အခုနက ကၽြန္ေတာ္တို႔ တင္ျပတဲ့အတိုင္း ေတာ္လွန္ေရး၊ လက္နက္ကိုင္ရင္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး၊ လူထုကိုစည္း႐ံုးရင္ လူထုနည္းနဲ႔ ဗဟိုျပဳတဲ့ႏိုင္ငံေရး၊ အားလံုးရဲ႕ပန္းတိုင္ဟာ အခု အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ဘယ္လိုျပန္ရမွာလဲ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားအာဏာကို ဘယ္လိုျပန္ရမွာလဲ ဆိုတဲ့နည္းမွာ သြားၿပီးဦးတိုက္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အာဏာကို ရမယ့္နည္းေပါင္းစံုနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူထုကို စည္း႐ံုးတယ္ ... လက္နက္ကိုင္ တြန္းလွန္တယ္ ... အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲတယ္ ... ဆိုတာ အားလံုးသည္ ... ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္တစ္ခုကို သြားေနတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတရား” စသျဖင ့္ေျပာဆိုခဲ့ရာ ...

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ျပန္လည္ ရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုသည္က မည္သို႔ အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္သြားသနည္း၊ အစိုးရကို လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကသည့္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားေရာ၊ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားပါ ခြဲထြက္ေရးကိုမေျပာဘဲ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို လိုလားပါသည္ဟု ေျပာေနၾကေလရာ၊ အဆိုပါ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္သည့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားတို႔တြင္လည္း အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ရွိသည္ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္က နားလည္ထားသလား၊ သို႔မဟုတ္ ခြဲထြက္မည္၊ သီးျခားတိုင္းျပည္ ထူေထာင္မည္ဟု တည့္တည့္ ဆိုလိုသလား စသျဖင့္ ေတြးေတာေနမိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိအျမင္ကို ေဆာင္းပါးအျဖစ္ ေရးလိုက္လွ်င္ တရားစြဲဆိုခံေနရေသာ ေဒါက္တာေအးေမာင္အတြက္ လဲေနသူကို ဖိေထာင္းသလိုမ်ား ျဖစ္သြားေလမလားဟု ယူဆမိ၍ မေရးေတာ့ဟု စိတ္ကူးမိသည္။

ထိုသို႔ေနရင္းမွ သမိုင္းပါေမာကၡ (ၿငိမ္း) ေဒါက္တာေက်ာ္ဝင္း ေရးသည့္ “ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုသည့္ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၄ ပါ၊ ျပည္ေထာင္စုေခၚ ဖက္ဒရယ္ပံုစံဆိုသည္မွာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ား တန္းတူရည္တူ၊ ဆႏၵအေလ်ာက္ ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းကာ ဗဟိုျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား၊ အာဏာႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အတိအက် ခြဲေဝေပးထားေသာ စနစ္ျဖစ္သည္”ဆိုသည့္စာပိုဒ္ကို ဖတ္လိုက္ရသည့္အခါတြင္ ဤေဆာင္းပါးကိုေရးသားရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္မိေတာ့သည္။

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဆိုသည္မွာ

အြန္လိုင္းစြယ္စံုက်မ္းျဖစ္ေသာ Wikipedia တြင္ (Sovereign State) အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ႏိုင္ငံဆိုသည္ကို ဤသို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို ထားသည္။

A sovereign state is, in international law, a nonphysical juridical entity that is represented by one centralized government that has sovereignty over a geographic area. International law defines sovereign states as having a permanent population, defined territory, one government, and the capacity to enter into relations with other sovereign states.[1] It is also normally understood that a sovereign state is neither dependent on nor subjected to any other power or state.[2]

“အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ႏိုင္ငံတစ္ခု ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရဆိုလွ်င္ ပထဝီနယ္ေျမေဒသတစ္ခုအေပၚတြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္စိုး၍ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈရွိသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္က ကိုယ္စားျပဳေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အဝန္းအဝိုင္းကိုဆိုသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒက အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ႏိုင္ငံဆိုသည္ကို တည္ၿငိမ္ေသာ လူဦးေရ၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ နယ္ေျမေဒသႏွင့္ အစိုးရတစ္ရပ္တို႔ရွိၿပီး တျခားေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းရွိျခင္းဟု သတ္ မွတ္သည္။ ထို႔ျပင္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ႏိုင္ငံဆိုသည္မွာ တျခားေသာ အင္အား (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံကိုမွီခိုျခင္း၊ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ျခင္း မရွိသည့္ႏိုင္ငံဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ နားလည္ႏိုင္သည္”ဟု ဆိုထားေပရာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ အစိုးရတစ္ရပ္သာ ရွိရမည္မွာ ထင္ရွားေလသည္။ 

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁) ပုဒ္မ ၁ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ လြတ္လပ္သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ (Myanmar is an independent sovereign Nation.) ဟု ျပ႒ာန္း ထားသည္။

ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္စာရင္းအရ ကမၻာေပၚတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀၄ ႏိုင္ငံႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ မပိုင္ေသာ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ နယ္ေျမ (ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအို စသည္တို႔ကဲ့သို႔) ၇၃ နယ္ရွိသည္။ အဆိုပါ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ၂၀၄ ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ျပည္နယ္ ၅၀ ၏အမည္စာရင္း မပါဝင္သကဲ့သို႔ ကေနဒါ၊ ဂ်ာမနီ၊ အိႏၵိယ စသည့္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္နယ္မ်ား စာရင္းလည္း မပါဝင္ေခ်။ သို႔ျဖစ္ေလရာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုအတြင္း ပါဝင္သည့္ ျပည္နယ္၊ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမမ်ားကို အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ႏိုင္ငံမ်ားဟု မသတ္မွတ္သည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။ 

ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေရးစနစ္

ယခုအခါ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီ၏ မတူကြဲျပားေသာ သမိုင္းေရး အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ျဖတ္သန္းမႈမ်ားအေလ်ာက္ သင့္ေတာ္ရာ ပံုစံမ်ားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သံုးလ်က္ရွိၾကရာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ႐ုရွား၊ အေမရိကန္၊ ဘရာဇီး၊ ကေနဒါ၊ ဩစေၾတးလ်၊ အိႏၵိယတို႔အျပင္ အေသးငယ္ဆံုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ ကာရစ္ဗီယန္ ပင္လယ္တြင္းမွ (Saint Kitts and Nevis) စိန္႔ကစ္ႏွင့္ နီးဗစ္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ား အပါအဝင္ ၂၇ ႏိုင္ငံ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအထိ) ရွိၿပီဟုဆိုပါသည္။ က်င့္သံုးသည့္ ပံုစံမ်ားမွာလည္း တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ အပ္က်မတ္က် တူညီၾကသည္ မဟုတ္ေခ်။

သို႔ျဖစ္ေလရာ “ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုသည္မွာ ဘာလဲ”ဆိုသည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အေရးႀကီးလာသည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆာဂၽြန္ ေအမကၠေဒၚနယ္က ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ေျပာၾကားခဲ့ရာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိလွသည္။ “ေဒသဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ “ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ၿပီး” တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အမ်ိဳးသား အစိုးရတစ္ရပ္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔အစည္း”တို႔ ပါဝင္ေပါင္းစပ္ထားသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုေလသည္။

ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို မတူေသာ ဒီဂရီအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ က်င့္သံုးေနၾကေသာ္လည္း အဓိက က်သည့္အခ်က္မွာ အာဏာခြဲေဝမႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က်င့္သံုးမႈျဖစ္သည္။

အာဏာခြဲေဝမႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အာမခံသည့္အရာ

အာဏာ ခြဲေဝမႈဆိုသည္မွာ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ဗဟိုႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာအၾကား ခြဲေဝက်င့္သံုးျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးကို အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဗဟိုအစိုးရအာဏာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အာဏာတို႔အၾကား မည္သို႔ ခြဲေဝထားသနည္းဆိုျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏွစ္ဆင့္မက သံုးဆင့္မွ် ခြဲျခားထားသည္လည္းရွိသည္။

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုသည္မွာကား အဆိုပါ ခြဲေဝထားေသာ အာဏာမ်ားကို မိမိတို႔ေဒသအတြက္ အေကာင္းဆံုးဟု ယံုၾကည္ယူဆသည့္အတိုင္း စြက္ဖက္မႈမရွိ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေရးပင္ ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၎တို႔အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္ကို သိရွိနားလည္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးႏွင့္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ႐ိုေသလိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္။

သေဘာထားခ်င္း မတိုက္ဆိုင္ျငင္းခံုမႈမ်ားမွာ ဤကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ကိစၥမွ ထြက္ေပၚလာေလ့ ရွိသည္။ မည္သည့္အရာမ်ားက ေဒသဆိုင္ရာတို႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားျဖစ္၍ မည္သည့္အရာမ်ားက ဗဟိုအစိုးရ၏ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေအာက္တြင္ ရွိသင့္သည္ဆိုေသာ ကိစၥမ်ာႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားရတတ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ အာဏာခြဲေဝမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ တိက်ေသခ်ာမႈ ရွိေစရန္ ေရးသားထားေသာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျဖင့္ အာမခံၾကရသည္။

ဖက္ဒရယ္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝီကီပီဒီယား အြန္လိုင္း စြယ္စံုက်မ္းတြင္...

“အေျခခံဖက္ဒရယ္စနစ္၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ ဆိုရလွ်င္ တည္ေထာင္ထားေသာနယ္ေျမတစ္ခုအတြင္း အဆင့္ ႏွစ္ဆင့္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဆင့္ထက္ပိုေသာအစိုးရမ်ား ပါဝင္ေသာစနစ္ျဖစ္ သည္။ ထိုအစိုးရမ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားေသာ၊ ထပ္တူ သို႔မဟုတ္ ခြဲေဝထားေသာ အာဏာမ်ားကို ဘံုအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ႏိုင္ငံအဆင့္အစိုးရျဖစ္သည္” ဟု ဖြင့္ဆိုထားခ်က္အရ ၾကည့္လွ်င္ ေဒါက္တာေက်ာ္ဝင္း၏ စာအုပ္ပါ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ လြဲမွားေနေၾကာင္း သိႏိုင္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ဖက္ဒရယ္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တြင္ အစိုးရတစ္ရပ္မက ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ဗဟိုအစိုးရ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရတြင္သာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ၿပီး၊ က်န္ေသာေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားအေနႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ကိုယ္စားမျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ထင္ရွားလွေပသည္။

ရဲထြန္း (သီေပါ)