News

POST TYPE

PERSPECTIVE

တိုးျမႇင့္ရန္ ေတာင္းဆိုေနသည့္ ပညာေရး အသံုးစရိတ္ႏွင့္ လိုေငြျပေနသည့္ ႏိုင္ငံဘတ္ဂ်က္
06-Feb-2018

ယခုရက္ပိုင္းကာလသည္ ၂၀၁၈ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လတာကာလအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းေဆြးေႏြးေနၾကခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒၾကမ္းကို ၿပီးခဲ့သည့္လ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ကစၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔မွ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ျပည္သူအမ်ား ေလ့လာအႀကံျပဳႏိုင္ရန္လည္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေၾကညာေပးထားသည္။ ထိုသို႔ ႏိုင္ငံ့ဘတ္ဂ်က္ ခြဲေဝလ်ာထားမႈအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးေနၾကသည့္ အခ်ိန္အခါကာလႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စြာပင္ ယခုရက္ပိုင္းတြင္ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း ပညာေရးအသံုးစရိတ္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုေနခဲ့ၾကသည္ကို သိၾကၿပီးျဖစ္မည္ထင္သည္။ ထိုသတင္းႏွင့္တစ္ဆက္တည္း က်စြာပင္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမႇင့္ရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္သည့္သတင္းမ်ားသည္လည္း လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္။

ထိုသို႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္အေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ ယခုအစိုးရသစ္ကာလတြင္ စတင္ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အသစ္ျဖစ္သည့္ လာမည့္ ၂၀၁၈ - ၁၉ ဘ႑ာေရးသို႔မသြားႏိုင္ေသးမီ ယခုၾကားျဖတ္ကာလျဖစ္သည့္ စပ္ကူးမပ္ကူးကာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလထိ အစိုးရက လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္တြင္ လိုေငြမွာ က်ပ္ ၂၁၈၆ ဘီလီယံရွိေနၿပီး လိုေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ိဳးမွာ Accounting Method ႏွင့္ တြက္ခ်က္မႈအရဆိုလွ်င္ ၆ ဒသမ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး Analytical Method နည္းျဖင့္ တြက္ခ်က္မႈအရဆိုလွ်င္ ၈ ဒသမ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈကိုလည္း ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ဘတ္ဂ်က္၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမေက်ာ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းၾကရမည္ျဖစ္ရာ ယခုလိုေငြျပမႈကို ဆန္းစစ္လွ်င္ လိုေငြအခ်ိဳး Deposit Ratio မွာ မ်ားစြာျမင့္မားေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေထာက္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ယခု ေျခာက္လတာကာလအတြက္ အစိုးရဘက္က တင္ျပလာသည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားအေပၚ ဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈက႑ အမ်ိဳးအစားမ်ားအေပၚ ပါဝင္မႈအခ်ိဳးအစားရာခိုင္ႏႈန္းကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အမ်ားဆံုးမွာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဌာနမွျဖစ္ၿပီး သူ၏ အသံုးစရိတ္လ်ာထားမႈမွာ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္။ ဒုတိယအမ်ားဆံုးမွာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဌာနျဖစ္ၿပီး ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိသည္။ တတိယအမ်ားဆံုးမွာ ကာကြယ္ေရးျဖစ္ၿပီး ၁၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိကာ ပညာေရးအသံုးစရိတ္မွာ ၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ စတုထၳေနရာက လိုက္သည္ဟု ဘတ္ဂ်က္ကို စိစစ္ၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အသိုင္းအဝိုင္းက သိရသည္။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာမွ ခြဲေဝေပးသည့္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္သည္ ယခင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကာလမ်ားထက္စာလွ်င္ အနည္းငယ္ပိုလာသည္ကို ေတြ႔ရေသာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အလြန္ပင္ နည္းပါးလ်က္ရွိေနေသးသည္။ ထိုပညာေရးအသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အင္ခၽြန္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ကမၻာ့ပညာေရးညီလာခံမွ ႏိုင္ငံအသီးသီးသည္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးအသံုးစရိတ္၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ သံုးစြဲရန္ သေဘာတူညီထားခဲ့ၾကသည္ဟုလည္း ၾကားသိရသည္။ ထိုသေဘာတူညီခ်က္ကို လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ကလည္း ပါဝင္သေဘာတူညီ လက္ခံထားၿပီးျဖစ္သည္ဟုလည္း သတင္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးအသံုးစရိတ္မွာမူ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သာ ရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႔ၾကရမည္လည္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးသည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေတာင္းဆိုဆႏၵျပၾကသည့္ကိစၥတြင္ ထိုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အစိုးရလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ထိုေက်ာင္းသားမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၁၁ ခ်က္တြင္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ကို ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ရန္ ပါဝင္ခဲ့ဖူးသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ သို႔ရာတြင္ ပညာေရး က႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ ဘ႑ာေငြရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ မ်က္ကြယ္ျပဳခံထားရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံ့အေရးေလ့လာသူမ်ားက ေထာက္ျပထားသည္။

လက္ရွိပညာေရးစနစ္တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒအမွတ္ ၄၁ ျဖင့္ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး ပညာေရးစနစ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ထားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ KG ပညာေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး ယခုဆိုလွ်င္ KG ပထမတန္းပင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခ်ိန္ နီးၿပီျဖစ္ၿပီး လာမည့္ႏွစ္တြင္ KG ဒုတိယတန္းမွ စတင္ကာ ထိုပညာေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲမႈသည္ ေနာင္ ၈ ႏွစ္အၾကာတြင္မွ စနစ္တစ္ခုလံုးကို ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္လည္း ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုမွတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလွ်င္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခု အခ်ိန္ယူၾကရသည္ကို ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒအရ အမ်ိဳးသားပညာေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းထားရွိၿပီးျဖစ္ကာ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အခမဲ့မူလတန္းစနစ္မွ အလယ္တန္းစနစ္၊ အထက္တန္းစနစ္သို႔ တျဖည္းျဖည္း ကူးေျပာင္းေနခ်ိန္ျဖစ္သည္ကိုလည္း ျမင္ရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ပညာေရးစနစ္သာ ေျပာင္းေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားသည့္ KG စနစ္ႏွင့္ ညီမွ်သည့္ ဂီတ၊ စက္မႈ၊ ပန္းခ်ီႏွင့္ က်န္အားကစားပစၥည္းႏွင့္ အျခား သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကိုမူ ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ျမႇင့္ၿပီး လံုေလာက္ေအာင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ မစီစဥ္ႏိုင္ေသးေပ။ KG စနစ္ႏွင့္ညီမွ်သည့္ ပညာသင္ရန္ ေက်ာင္းအေဆာင္မ်ားလည္း လံုေလာက္မႈမရွိေသးသည့္အျပင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ားလည္း ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။ ထိုဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ သူ႔ဂုဏ္သူ႔အဆင့္အတန္းႏွင့္ ညီမွ်သည့္လစာေပးရန္လည္း အလွမ္းေဝးေနဆဲျဖစ္ေနေသးသည္။

အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားဦးေရႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ စာသင္ခန္းမ်ားလိုအပ္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပဆင္ေျခဖံုးႏွင့္ ေက်းလက္ေတာ႐ြာမ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမလံုေလာက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ား သြားလာေရး လြယ္ကူေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ ရပ္ေဝးမွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား လိုအပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခန္းမ်ား လံုေလာက္ေသာ္လည္း အဆင့္အတန္းမီသည့္ အိမ္သာမ်ား၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္းလမ္းမ်ား၊ စာသင္ခံုမ်ားမွာ အလြန္လိုအပ္ေနေသးဆဲပင္ ရွိေနေသးသည္မွာ ျငင္းမရႏိုင္ေပ။

ထို အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္မ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ အလြန္လိုအပ္ေၾကာင္းကိုလည္း ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုးကလည္း သိၾကသည္ဟု ဆိုေနၾကေလသည္။ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမႇင့္ရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္သည္ လက္ရွိ ေျပာင္းလဲသင္ၾကား က်င့္သံုးေနသည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးစနစ္အရ တရားမွ်တသည္ဟုလည္း ထိုေတာင္းဆိုၾကသူ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘဆရာအသိုင္းအဝိုင္းက အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ေနၾကေၾကာင္း၊ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ရန္ေတာင္းဆိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္ျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈရွိပါသလား၊ “ေက်ာင္းစည္းကမ္းေဖာက္ ဖ်က္ေသာေၾကာင့္ အေရးယူသည္”ဟု တကၠသိုလ္အာဏာပိုင္မ်ားက အေၾကာင္းျပပါက အဆိုပါတကၠသိုလ္စည္းကမ္း၏ တရားမွ်တမႈကို ဆန္းစစ္ဖို႔လိုေၾကာင္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာပိုင္တို႔က တစ္ဖက္သတ္ေရးဆြဲထားျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ရန္ႏွင့္ စည္းကမ္းလိုက္နာရမည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ စည္းကမ္းမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳခြင့္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္မ်ားရွိသင့္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္မည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ထားေသာ္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အသီးသီးတြင္ သက္ဆိုင္သူတို႔၏ ပါဝင္ခြင့္မ်ားကို ကန္႔သတ္ထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာသိန္းလြင္ (NNER) က ဆိုထားသည္ကိုလည္း သတင္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။

သို႔အတြက္ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ တင္ျပရလွ်င္ ယခုလပိုင္း ရက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးေနသည့္ အဆိုပါ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ထိုကာလႏွင့္ အခ်ိန္တိုက္ဆိုင္စြာ ေတာင္းဆိုေနၾကသည့္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ေရးဆိုသည္ကိုလည္း အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အပိုင္းမွ တာဝန္ရွိ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အေလးေပး စဥ္းစားတြက္ခ်က္ခ်င့္ခ်ိန္ ထိုးဆႏိႈင္းယွဥ္ကာ တိုးေပးသင့္သည္မ်ားကို တိုးေပးျခင္း၊ ေျခာက္လတာကာလ ျဖစ္သည့္အတြက္ မိုးရာသီအတြင္း တည္ေဆာက္ၾကမည့္ ဘတ္ဂ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားျပားသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ရာသီဥတုႏွင့္ အခ်ိန္ကာလ တိုေတာင္းမႈကို ေမွ်ာ္ေတြးကာ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားေနမႈကို ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္ တတ္ႏိုင္သမွ် ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ တင္ဒါေခၚယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းဝယ္ယူမႈမ်ားအခ်ိန္ကို တြက္ဆၿပီး တင္ဒါဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသည္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေငြလံုးေငြရင္းမ်ားျပားၿပီး ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ ေဒၚလာျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားက ဝယ္ယူမွာယူ တင္သြင္းတပ္ဆင္ၾကရမည့္ ICT ပစၥည္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္သာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ကေလးငယ္မ်ား အသိဉာဏ္ျမင့္မားေရးႏွင့္ ပညာေရးအဆင့္အတန္းျမင့္မားေရးဘက္ကိုသာ ေမွ်ာ္ေတြးၿပီး တိုးျမႇင့္သင့္သည့္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ကို တိုးျမႇင့္ေပးသြားၾကေစလိုပါေၾကာင္း စိတ္ေကာင္းေစတနာျဖင့္ တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါသည္ဗ်ား။

ေအာင္ေဇယ်