POST TYPE

PERSPECTIVE

ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း အဘယ့္ေၾကာင့္ မ်ားခဲ့ရသနည္း
20-Jan-2018

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေက်ာင္းထြက္အမ်ားဆံုးစာရင္းထဲတြင္ ပါဝင္ေနပါသည္။ အာရွတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနသည္။ ကမၻာတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံက ပထမ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ျမန္မာက ၂ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဒုတိယ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ၅၁ သန္းႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း ၄ ဒသမ အေက်ာ္ ျဖစ္ေနရာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သူငယ္တန္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ေက်ာင္းသားဦးေရ ၁ သန္းခန္႔ တိုးေနသည္။ သူငယ္တန္းမွ ဒသမတန္းအထိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေပါင္း ၁၁ သန္းရွိရာ လက္ေတြ႔တြင္မူ ၉ ဒသမ ၁၂ သန္းသာ ရွိ၍ ႏွစ္စဥ္ ၁ သန္း ေက်ာင္းထြက္ေနေလသည္။ ဤသို႔ ေက်ာင္းထြက္မ်ားျပားေနရသည့္အေၾကာင္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ -

စီးပြားေရးခၽြတ္ၿခံဳက်မႈ

ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး ယိုင္နဲ႔သကဲ့သို႔ မိသားစု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဝင္ေငြဝင္လမ္းမ်ား ေလ်ာ့က်မႈ၊ မေလာက္ငမႈမ်ားေၾကာင့္ ကေလးမ်ားသည္ မိသားစုလုပ္ငန္းမ်ား (ဝါ) ဝင္ေငြရလမ္းရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရ၏။ အခ်ိဳ႕မွာ လမ္းမႀကီးငယ္ေပၚတို႔တြင္ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေနၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕ကေလးငယ္မ်ားမွာ အေမအို၊ အဘြားအိုမ်ားကို ရွာေဖြေကၽြးေမြးေနသကဲ့သို႔ မိဘမဲ့ကေလးငယ္မ်ားမွာ အေျခမဲ့ဘဝျဖင့္ က်င္လည္ေနၾကရသည္ကို ေတြ႔ရ၏။

စာေမးပြဲစနစ္

စာေမးပြဲစနစ္သည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေျပာသကဲ့သို႔ပင္ အလြတ္က်က္ပညာေရးေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အမွတ္မ်ားမ်ားရဖို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနေသာစနစ္ျဖစ္ရာ ေက်ာင္းခ်င္းၿပိဳင္သည္။ ေက်ာင္းသားခ်င္းၿပိဳင္သည္။ မိဘခ်င္းၿပိဳင္ၾကသည္။ အမွတ္မ်ားမ်ားရရွိေရးအတြက္ အၿပိဳင္အဆိုင္ က်ဴရွင္ထားၾကသည္။ ေန႔ဂိုက္ ညဂိုက္မ်ား ငွားၾကသည္။ မိဘအမ်ားစုမွာ အခမဲ့ပညာေရးဟုဆိုေသာ္လည္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႀကီးမားလွသည့္ ပညာေရးေလာက၊ ေငြရွိမွ မ်က္ႏွာရႏိုင္မည့္ ေလာကကို မယွဥ္ႏိုင္ၾကေပ။ မိဘ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈ နည္းသည္ႏွင့္အမွ် ကေလး၏အေျခအေနမွာ သိသာစြာ တိုးတက္မလာေတာ့ေပ။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ အဝန္းအဝိုင္းကို စြန္႔ခြာသြားၾကေလေတာ့သည္။

သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၊ သင္႐ိုးမာတိကာ

ေက်ာင္းတြင္ျပ႒ာန္းထားေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားသည္ ကေလးမ်ားႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်မျဖစ္။ ကန္႔သတ္ခံထားရသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေန၏။ ဆိုလိုသည္မွာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားသည္ ေဒသအားလံုးအတြက္ ပံုေသတစ္ေျပးညီ မျဖစ္သင့္ေပ။ ေဒသအလိုက္ နယ္ေျမအလိုက္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္သင္ခန္းစာမ်ား ထည့္သြင္းသင့္သည္။ ျပင္ပပညာရွင္မ်ား၏ စာေပမ်ားကိုပါ လိုအပ္သလို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္သင့္သည္။ သို႔ျဖစ္၍လည္း တကၠသိုလ္စိန္ရတုခန္းမတြင္ က်င္းပသည့္ ဘာသာရပ္၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေရးဆြဲေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးက “သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ေရးဆြဲသူမ်ားအေနႏွင့္ ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္မ်ားကို ေရးဆြဲရာတြင္ ေျမျပင္ေပၚတြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ဆရာ၊ စာသင္ခန္း စာသင္ခ်ိန္ စသည္တို႔ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုေၾကာင္း” ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ သင္႐ိုးမ်ားကို တစ္ႏွစ္အတြက္ရရွိသည့္ စာသင္ရက္ႏွင့္ ကြက္တိတြက္ခ်က္ကာ ျပ႒ာန္းထားသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ သဘာဝအႏၲရာယ္က်ေရာက္ျခင္း၊ ပြဲလမ္းသဘင္အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးသြားရာ ျပ႒ာန္းသင္ခန္းစာမ်ားကို တက္သုတ္႐ိုက္သင္ၾကားသျဖင့္ တတ္ကၽြမ္းမႈ နည္းပါးခဲ့ၾကသည္။ လက္ေတြ႔ဘဝတြင္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ သင္႐ိုးမကိုက္ညီမႈသည္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈ၊ စာလိုက္ႏိုင္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္သကဲ့သို႔ စာေမးပြဲစနစ္ေၾကာင့္ အက်အ႐ံႈးမ်ားကာ ေက်ာင္းျပင္ ပညာေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းေခၚႀကိမ္ႏွင့္ IQ

ေက်ာင္းသားတိုင္းသည္ ေက်ာင္းေခၚႀကိမ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည့္ၿပီးမွသာ ေျဖဆိုခြင့္ရွိသည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတိုင္း ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ မွန္ကန္မႈသည္ မိသားစုအေျခအေနနဲ႔ မ်ားစြာသက္ဆိုင္သကဲ့သို႔ ကေလး၏ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးနဲ႔လည္း မ်ားစြာသက္ဆိုင္ေနသည္။ ကေလးတိုင္းသည္ ဉာဏ္ရည္ျမင့္မားၾကသူမ်ားမဟုတ္၊ အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားဆိုလွ်င္ အတန္းအဆင့္မ်ားကိုပင္ ခြဲျခားထားေသး၏။ ဉာဏ္ရည္ခ်င္း မတူေသာ္လည္း သင္ၾကားရသည့္သင္ခန္းစာ ေျဖဆိုသည့္ေမးခြန္းမ်ားမွာ အတူတူသာ ျဖစ္သည္။ ဆိုရလွ်င္ အေျခခံပညာ အထက္ဆင့္ နဝမတန္း၊ ဒသမတန္း အဆင့္တြင္ သိပၸံတြဲ၊ ဝိပၸံတြဲ၊ ဝိဇၨာတြဲမ်ား ခြဲျခားတက္ေရာက္ေနၾကသကဲ့သို႔ ဉာဏ္ရည္မတူၾကေပ။ သိပၸံဘာသာတြဲယူသူ အမ်ားစုမွာ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး ေကာင္းၾက၏။ သခ်ၤာဘာသာရပ္မ်ိဳးတြင္ အမွတ္ ၉၀ ရေအာင္ ေျဖႏိုင္ၾကေသာ္လည္း ဝိဇၨာတြဲ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားမွာ ယင္းသို႔ ရရန္မလြယ္။ သို႔ေသာ္ ေမးခြန္းမွာ တစ္ပံုစံတည္း ျဖစ္ေနေလသည္။ အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ ေအာင္မွတ္ရရန္ပင္ မလြယ္ကူလွ။ ဤသို႔ေသာကေလးမ်ား အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ရန္သာ ရွိေလသည္။

မိကြဲ ဖကြဲႏွင့္ စစ္ပြဲ

ကေလးမ်ား ေက်ာင္းေနခြင့္ဆံုး႐ံႈးရသည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ မိဘမ်ား၏ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ားသည္လည္း အေၾကာင္းတစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ မိသားစုအဆင္မေျပေသာ ကေလးမ်ားတြင္ စိတ္ဓာတ္လံုၿခံဳမႈ မရွိေပ။ မိသားစုစံုလင္ေသာကေလးမ်ား၊ ဥစၥာဓန ျပည့္စံုေသာမိသားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ရေသာအခါတိုင္း ယင္းကေလးမ်ားအဖို႔ ေက်ာင္းသည္ပင္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ကင္းမဲ့လွပါသည္။ ထို႔အတူပင္ လြတ္လပ္ေရးရသည္မွ ယေန႔တိုင္ ျပည္တြင္းစစ္ မၿငိမ္းေအးႏိုင္ေသးပါ။ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းေနခြင့္ဆံုး႐ံႈးေနေသာ ကေလးမ်ားစြာ ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ လူ႕အသိုက္အဝန္းၾကား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အျပည့္အဝ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေလသည္။

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္းအမ်ားစုမွာ ေက်းလက္ေဒသတြင္သာ အမ်ားဆံုးရွိေနသည္။ ႏွစ္စဥ္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ေပးေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားႏွင့္ ေဝးလံသီေခါင္လွသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္သြားလာရန္ ေဝးေနေသး၏။ ေက်ာင္းအေဆာက္အအံုႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အားကိုးအားထားျပဳဖြယ္ရာ အေနအထားမ်ိဳး မေတြ႔ရေသးေပ။ အထူးသျဖင့္ ဆရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသးေပ။

သုေတသနျပဳျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ စံခ်ိန္ဝင္ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း ျမင့္မားေနခ်ိန္တြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း ျမင့္မားေနရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စနစ္တက် သုေတသနျပဳျခင္း၊ စစ္တမ္းထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္ကုစားမည့္ အစီအမံမ်ားရွာေဖြျခင္း စသည္တို႔ဘက္တြင္ အားနည္းလြန္းလွသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ျပန္လည္ကုစားႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား နည္းပါးလြန္းေသး၍ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမ်ားျပားလာေနျခင္း၊ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းေနႏိုင္ခြင့္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရဦးမည္ျဖစ္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ႏိုင္ငံစီးပြားေရး တိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ ျမင့္မားရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ တစ္ေန႔တျခား ျမင့္တက္ေနသည့္ ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ားကိုလည္း ထိန္းညႇိေပးဖို႔လိုသည္။ အေၾကာင္းမဲ့ ေဈးႏႈန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရာင္းခ်ေနသည့္ ဝိသမစီးပြားေရးသမားမ်ားကို ႏွိမ္နင္းဖို႔လိုသည္။ ထို႔အတူ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေပးမႈမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားအား တရားမဝင္ အလုပ္ခိုင္းေစမႈမ်ားကိုလည္း တားဆီးေပးႏိုင္ဖို႔လိုသည္။ ကေလးငယ္မ်ားအား မူလတန္းဆင့္၊ အလယ္တန္းဆင့္ႏွင့္ အထက္တန္းဆင့္ စသည့္ အဆင့္အသီးသီးမွ ေက်ာင္းထြက္ေနရမႈမ်ားရွိရာ ယင္းအဆင့္အလိုက္ ကေလးမ်ားအေနႏွင့္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ လုပ္ႏိုင္မည့္ T.H.S ကဲ့သို႔ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ားကို ကေလးမ်ားႏွင့္ လက္လွမ္းမီႏိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အဆင့္ဆင့္တြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ဖို႔လိုသကဲ့သို႔ အိမ္တြင္းမႈသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း ေဒသအႏွံ႔ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ဖို႔ လိုပါသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းႏွင့္တူဖို႔လိုသည္။ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသည္ ရွိသင့္သည့္ ဥပဓိ႐ုပ္ရွိရမည္။ ဆရာ၊ ဆရာမ ျပည့္စံုရမည္။ နာမည္ႀကီး အ႐ိုက္ၾကမ္း၊ အေျပာၾကမ္းေသာ ဆရာမ်ားကို သင္တန္းမ်ားေပး၍ Mind Set မ်ား ေျပာင္းလဲရမည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုလည္း မိမိတို႔၏ ရပ္႐ြာႏွင့္ နီးစပ္သည့္ေဒသမ်ားတြင္သာ အလုပ္တာဝန္ေပးႏိုင္ဖို႔လိုသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေဝးလံေခါင္သီသည့္ေဒသမ်ားတြင္ အမႈထမ္းေဆာင္ရန္ ေဒသခံမ်ားကို ေမြးထုတ္ႏိုင္ဖို႔လိုပါသည္။ သို႔မွသာ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝတူ စ႐ိုက္တူ အေလ့အထတူ၍ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ေက်ာင္းသင္ခန္းအျဖစ္ ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ထို႔အတူ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ နည္းပါးလွသည့္ လစာႏႈန္းထားမ်ားကိုလည္း အထူးစဥ္းစားေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုပါသည္။

ေနာက္ဆံုးအခ်က္အျဖစ္ တင္ျပရလွ်င္ ျပည္တြင္းစစ္မီးႏွင့္ ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ သဘာဝတရားႀကီးကေပးသည့္ အက်ပ္အတည္းမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ လူသားအခ်င္းခ်င္း ဖန္တီးျဖစ္ေပၚလာေသာ မၿငိမ္းေအးမႈမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔ မယံုၾကည္မႈမ်ား၊ သံသယစိတ္မ်ား၊ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားေၾကာင့္ ေပါင္းစည္းညီၫြတ္ႏိုင္မႈအား ေလ်ာ့က်ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ စင္စစ္ႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ ၾကရမည့္ အနာဂတ္ကေလးငယ္မ်ားစြာ ယေန႔တိုင္ ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ေနရသည္မွာ ႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္အေရးကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခံေနရဆဲပင္ျဖစ္သည္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ မိုေရွဒါယန္က ေျပာခဲ့သည္။ “ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို တကယ္တည္ေဆာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ စကားမေျပာပါနဲ႔ ရန္သူနဲ႔စကားေျပာၾကပါ”ဟု ဆိုသည္။ မာသာထရီဇာကေတာ့ “ယံုၾကည္ျခင္း၏ အသီးအပြင့္သည္ကား ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသာတည္း (The Fruit of  Faith is Love) ဟု ဆိုခဲ့သည္။ စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ႀကံဳေနရရာ စစ္ဘုရင္နပိုလီယံဆိုသကဲ့သို႔ပင္ “ေတာင္ျမင့္တာက သူတို႔အလုပ္၊ ေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔က ကိုယ့္အလုပ္” ဆိုသကဲ့သို႔ပင္ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းကို ရွာၾကရမည္သာျဖစ္၏။ ကဲ ... ဘာလုပ္ၾကမည္နည္း။

ခင္ေမာင္ေဌး (ပညာေရး)