News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ျမန္မာႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊား ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္မ်ား
04-Oct-2017 tagged as

ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၅ ႏိုင္ငံရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႔ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁ ႏိုင္ငံရွိသည္။ အေၾကာင္းကိစၥ အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ တရားဝင္ သြားလာရာတြင္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (Passport) ရွိရသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ားမွ ကာယကံရွင္၏ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္တြင္ တာဝန္ရွိသူ သံ႐ံုးတာဝန္ခံမွ လက္မွတ္ေရးထိုး၊ Seal တံဆိပ္ခတ္ႏွိပ္ ထုတ္ေပးထားေသာ ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္ဗီဇာ (Visa)ကို ယူကိုယူရေပသည္။ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာေရးထိုးထားေသာႏိုင္ငံမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကား သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး (လဝက) အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈယူၿပီး ရက္အပိုင္းအျခား ကန္႔သတ္ကာ Passprot ႏွင့္ Visa မပါဘဲ သြားလာခြင့္ျပဳသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (မနလ) ကို ထုတ္ေပးလ်က္ရွိေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ဘားအံၿမိဳ႕ႏွင့္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး ႐ံုးသည္ ယေန႔တိုင္ တိုးမေပါက္ေအာင္ လူစည္ကားမ်ားျပားလ်က္ရွိပါသည္။ စာေရးသူ၏ ကိုယ္ေတြ႔အရ ေျပာရလွ်င္ အေၾကာင္းကိစၥ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ “မနလ” စာအုပ္ထုတ္ရန္ လာသူမ်ားမွာ ေန႔စဥ္ ၂၀ဝ၀ ေက်ာ္လ်က္ရွိပါသည္။ “မနလ” စာအုပ္ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူ အမ်ားစုမွာ ျပည္ပတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ (Job Passport) ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားသို႔ အလုပ္သမားပို႔သည့္ တရားဝင္ လိုင္စင္ရွိသည့္ အက်ိဳးေဆာင္ ကုမၸဏီမ်ား ေလး ငါးခု ဆံုသြားသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ရန္ကင္း မနလ ႐ံုးအတြင္း တိုးမေပါက္ လူအုပ္တန္းမ်ား ဒုနဲ႔ေဒး ျဖစ္သြားတတ္သည္”ဟု အက်ိဳးေဆာင္ ကုမၸဏီ တာဝန္ခံလူငယ္တာဝန္ခံမွ စာေရးသူအား ေျပာျပပါသည္။

ႏိုင္ငံအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားအား ထုတ္ေပးေနေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အေရာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (မနလ) ထုတ္ေပးေနေသာ ဌာနသည္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ရွိေနပါသည္။ လက္ရွိထုတ္ေပးေနေသာ “မနလစာအုပ္” အမ်ိဳးအစားမွာ ၉ မ်ိဳး ရွိပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ (၁) စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ထုတ္ေပးေသာ မနလ (Business Passport (PB)၊ (၂) အလုပ္အကိုင္အတြက္ ထုတ္ေပးေသာ မနလ (Job Passport (PJ)၊ (၃) မွီခိုသူအေနနဲ႔ ထုတ္ေပးေသာ မနလ (Dependent Passport (PD)၊ (၄) ဘာသာေရးဆိုင္ရာ မနလ (Religious Passport (PR)၊ (၅) သေဘၤာသား မနလ (Seaman Passport (PS)၊ (၆) ေက်ာင္းသားမနလ (Student Passport (PE)၊ (၇) အလည္ အပတ္မနလ (Visit Passport)၊ (၈) သံတမန္ မနလ (Diplomatic Passport (PD)၊ (၉) အစိုးရအရာရွိမ်ားအား ထုတ္ေပးေသာ မနလ (Official Passport (PO) ဟူ၍ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

အထက္ပါ မနလစာအုပ္ အမ်ိဳးအစား ၉ မ်ိဳးအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အမ်ားစုအတြက္ ထုတ္ေပးေနေသာ မနလ စာအုပ္၏ အေရာင္မွာ အနီေရာင္ျဖစ္ပါသည္။ သံတမန္မ်ားအတြက္ ထုတ္ေပးထားေသာ အေရာင္မွာ မနလ အျပာေရာင္ျဖစ္ပါသည္။ ဌာနဆိုင္ရာ အစိုးရအရာရွိမ်ားအား ထုတ္ေပးေနေသာ မနလ စာအုပ္အေရာင္မွာ အစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအစိမ္းေရာင္ စာအုပ္မွာ ဌာနဆိုင္ရာမွ အၿငိမ္းစား ယူသည့္အခါ ျပန္လည္ အပ္ႏွံရပါသည္။ 

စာေရးသူသည္ တစ္ခ်ိန္က ေရေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးအေနႏွင့္ ျပည္ပ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာႀကီးေပၚတြင္ တာဝန္ထမ္းခဲ့စဥ္က သေဘၤာသား မနလစာအုပ္ကို ကိုင္ေဆာင္ခဲ့ရပါသည္။ ယခု ထိုစာအုပ္ကို ျပန္လည္ အပ္ႏွံခဲ့ၿပီး အလည္အပတ္အတြက္ ထုတ္ေပးေသာ မနလ စာအုပ္ကို ေလွ်ာက္ရန္ ရန္ကင္း မနလ႐ံုးသို႔ ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ မနလ ႐ံုးတြင္းသို႔ဝင္လွ်င္ ႐ံုးအဝတြင္ လဝကဌာနမွ ထုတ္ေပးေသာ သန္းေခါင္စာရင္း မူရင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ မူရင္းတို႔ကို ျပခဲ့ရပါသည္။ မနလ႐ံုး ေျမညီထပ္တြင္ “အသိေပးေၾကညာခ်က္”တစ္ခုကိုေတြ႔၍ ဖတ္ၾကည့္ရာ “ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား အသက္ ၆၀ ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ကိုယ္လက္အဂၤါ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ရင္ခြင္ပိုက္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ားကို ႐ံုး၏ ပထမထပ္၌ သီးသန္႔ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္”ဟူ၍ ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ေျမညီထပ္တြင္ ဓာတ္ေလွကားတစ္ခုကို ေတြ႔ခဲ့ရေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု အသံုးျပဳရန္အတြက္ မဟုတ္ဘဲ “ဓာတ္ေလွကားအား ျပန္တမ္းဝင္ အရာရွိမ်ားကိုသာ သံုးစြဲခြင့္ျပဳသည္။ အခြင့္မရွိ မသံုးစြဲရ”ဟူေသာ သတိေပးစာတန္းတစ္ခုအား ေတြ႔ခဲ့၍ အံ့ဩမိရျပန္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (မနလ) ေလွ်ာက္ထားသူတိုင္းသည္ ပထမဦးစြာ စစ္ေဆးခံယူရသည့္ဌာနသည္ မနလ႐ံုးတြင္းရွိ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန (လဝက) ဌာနျဖစ္ပါသည္။ ထိုလဝက ဌာနဘက္သို႔ စာေရးသူ ေရာက္ရွိခဲ့ရာ “ျမန္မာႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား သတိျပဳလိုက္နာရန္”ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရပါသည္။ “ဖုန္းကင္မရာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဗီဒီယိုကင္မရာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ႐ိုက္ကူးခြင့္ မျပဳ”ဟူေသာ သတိေပးစာတန္း ေဖာ္ျပထား၍ စာေရးသူလည္း အမ်ားျပည္သူလူထု သိရွိေစရန္ လက္ေရးျဖင့္ ကူးယူခဲ့ရပါသည္။ ယင္းသတိေပးခ်က္မ်ားမွာ “မနလ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္မ်ားကို မဟုတ္မမွန္ ေဖာ္ျပျခင္း၊ အတုျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လက္ဝယ္ ကိုင္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကို စိစစ္ေတြ႔ရွိခဲ့ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အပိုဒ္ (၃၇) အရ ပုဒ္မ ၄၂၀၊ ၄၆၈၊ ၄၇၁၊ ၁၀၉ တို႔အရ အေရးယူျခင္း ခံရမည္”ကို သတိေပးေဖာ္ျပ ထားေပသည္။ 

“မနလ” စာအုပ္ ေလွ်ာက္ထားသူတိုင္း၏ မူရင္းသန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ မူရင္း မွတ္ပံုတင္မ်ားကို စိစစ္ေနသည့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး (လဝက) ဌာနတြင္ ေကာင္တာခြဲ ၉ ခု ရွိပါသည္။ “လဝကအေခၚ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳးစာရင္းတြင္ မပါရွိေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မဟုတ္ေသာ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား၏ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္မ်ားကို စိစစ္ရန္ ထိုေကာင္တာ ၉ ခုအနီးတြင္ လဝက ဦးစီးအရာရွိ တစ္ဦးႏွင့္အတူ ႐ံုးအကူ ၂ ဦးကို ေတြ႔ရျပန္သည္။ “မနလ”စာအုပ္ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ လူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳး စာရင္းဝင္လည္း ျဖစ္၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္ပါက ၅ မိနစ္အတြင္း လဝက ဦးစီး၏ စိစစ္မႈကို ခံယူၿပီး ေငြသြင္းခ်လန္တစ္ခုကို ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူသည္ လူမ်ိဳးႏြယ္ဝင္ ၁၃၅ plus မ်ိဳးႏြယ္ဝင္ျဖစ္သျဖင့္ ေကာင္တာခြဲ ၉ ခုတြင္ စိစစ္ခံခြင့္ မရခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ စာေရးသူႏွင့္ ဘဝတူ မနလ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၏ ဧရာမ လူတန္းရွည္ႀကီးတြင္ ဝင္ေရာက္ တန္းစီရပါေတာ့သည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳးစာရင္းထဲ မပါသူမ်ားကို လဝကႏွင့္ မနလ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေခတ္အဆက္ဆက္ကတည္းကစ၍ ယေန႔တိုင္ ေသြးေႏွာမ်ားဟူ၍ ခြဲျခားသတ္မွတ္ေလ့ ရွိပါသည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးက “ကမၻာ့လူသားမ်ိဳးႏြယ္ဝင္မ်ား အားလံုးသည္ ေသြးေႏွာမ်ား ျဖစ္သည္။ ေသြးမေႏွာသည့္ လူသားဟူ၍ ယေန႔ အခ်ိန္အခါတြင္ မရွိေတာ့ၿပီ”ဟူ၍ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္မွာ အထင္အရွားပင္ ျဖစ္သည္။ 

ေသြးေႏွာႏိုင္ငံသား အမ်ားနည္းတူ စာေရးသူသည္ မနက္ ၁၀ နာရီမွစ၍ တန္းစီေစာင့္ေနရာ ညေန ၃ နာရီတြင္ “လဝက”ဦးစီးဌာန ဝင္ေပါက္တံခါးဝသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ မနလ႐ံုး တာဝန္က် လဝကဦးစီး အရာရွိသည္ ေသြးေႏွာစာရင္းဝင္ မနလ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၏ မူရင္း သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္မ်ားကို (၁) ကြန္ပ်ဴတာထဲရွိ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္း၊ (၂) ဓာတ္မီးျဖင့္ထိုး၍ စစ္ေဆးျခင္း၊ (၃) အခ်ိဳ႕ကို သက္ဆိုင္ရာ လဝကၿမိဳ႕နယ္ ဦးစီး႐ံုးသို႔ ကိုယ္တိုင္ ဖုန္းဆက္၍ ေမးျမန္း အတည္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ စိစစ္ကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ မနလစာအုပ္ အက်ိဳးေဆာင္ ပြဲစားမ်ားသည္ အေျခအေနေပးရင္ ေပးသလို “လဝက” ဦးစီး႐ံုးထဲသို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဝင္ထြက္သြားလာေနၾကသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ တာဝန္က် ရဲမ်ားသည္လည္း မိမိႏွင့္ လက္ဝါးခ်င္း႐ိုက္ထားသူမ်ား ေခတ္စကားအရ “ေရေလာင္းထားသူမ်ားအား အေျပးအလႊား ပါးပါးနပ္နပ္ အက်ိဳးတူ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ကို စာေရးသူေတြ႔ခဲ့ၿပီး ေဒါသအနည္းငယ္ ထြက္ခဲ့ရပါသည္။ 

၃ နာရီေက်ာ္တြင္ စာေရးသူ အလွည့္ေရာက္ၿပီး လဝကဦးစီးမွစိစစ္ကာ အမည္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္အမွတ္တို႔ကိုေမးၿပီး ေငြသြင္းရန္ ခ်လန္အတြက္ ၂၀ဝ၀ က်ပ္ကို ပထမဦးစြာ ေပးခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ မနလ႐ံုးတြင္းရွိ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္တြင္ ေငြ ၂၅၀ဝ၀ က်ပ္ကို ထပ္မံ သြင္းခဲ့ရျပန္သည္။ ထိုေငြသြင္းခ်လန္ျဖင့္ မနလစာအုပ္ ေလွ်ာက္လႊာရယူရန္ နာရီဝက္ေက်ာ္၊ မူရင္း သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ မူရင္း မွတ္ပံုတင္တို႔ကိုျပ၍ ထုတ္ယူခဲ့ရပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာမွာ စာေရးသူ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံျခားသို႔ သြားခဲ့စဥ္ကလိုမ်ိဳး စာရြက္ အမ်ားအျပား မဟုတ္ဘဲ ႏွစ္မ်က္ႏွာသာ ရွိပါေတာ့သည္။ ထို မနလ ေဖာင္ကိုျဖည့္ၿပီးလွ်င္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ လက္ေဗြႏွိပ္သည့္ အခန္းမ်ားအနက္ အဆင္ေျပရာ အခန္းတစ္ခုထဲဝင္ၿပီး မနလ ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ခံခဲ့ပါသည္။ မနလစာအုပ္ ထုတ္ယူရန္ ခ်လန္စာရြက္ေလး တစ္ခု ေပးပါသည္။ ေငြ ၃၀ဝ၀ က်ပ္ ေပးခဲ့ရပါသည္။ 

ရက္သတၱပတ္ ႏွစ္ပတ္ခန္႔ၾကာေသာအခါ ခ်လန္စာရြက္ျပ၊ မွတ္ပံု တင္ျပ၊ သန္းေခါင္စာရင္း မူရင္းမ်ားျပကာ မနလ႐ံုးအတြင္း ဝင္ေရာက္ကာ ဒုတိယထပ္ရွိ မနလစာအုပ္ ထုတ္ေပးသည့္ ေကာင္တာတြင္ အဆိုပါခ်လံကို ထပ္ထားၿပီး နာရီဝက္ၾကာ ေစာင့္ခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တာဝန္က် အမ်ိဳးသမီးမွ ေဖာင္စာရြက္တစ္ခုကို ျဖည့္ခိုင္းပါသည္။ မူရင္း အေထာက္အထားမ်ားကို ယူၾကည့္ပါသည္။ နာရီဝက္ခန္႔ၾကာ ေစာင့္ခိုင္းပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေစာင့္ေနသူမ်ား အားလံုးထံမွ ေငြ ၃၀ဝ၀ က်ပ္စီ ေတာင္း၍ မနလစာအုပ္ အဖံုးကာဗာ အနီေရာင္တစ္ခုကို ေပးပါသည္။ ၿပီးလွ်င္ တာဝန္က် ရဲသားတစ္ဦးက ထိုေစာင့္ေနသူ ေသြးေႏွာ သတ္မွတ္ခံရသူ အားလံုး၏ မူရင္းမ်ားကိုယူၿပီး ေစာင့္ေနသူမ်ားက သူ႔ေနာက္ကို လိုက္သြားခဲ့ရပါသည္။ ဌာနစု (၂) မွဴး ရာထူးရွိရာ ရဲမွဴးႀကီးရွိရာသို႔ ထိုမနလ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၏ မူရင္းမ်ားႏွင့္အတူ မနလ စာအုပ္မ်ားကို ေပးအပ္လိုက္ပါသည္။ ေသြးေႏွာဆိုသူမ်ား အားလံုး ထိုရဲမွဴးႏွင့္ ေတြ႔ရပါသည္။ ကာယကံရွင္၏ နာမည္၊ ဖခင္အမည္၊ ေမြးရပ္တို႔ကို ေမးပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တာဝန္က်ရဲသားမွ မနလ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၏ မနလစာအုပ္မ်ားႏွင့္အတူ မူရင္းသန္းေခါင္ စာရင္းႏွင့္ မူရင္း မွတ္ပံုတင္မ်ားကို နာမည္ေခၚ၍ ေပးခဲ့ပါသည္။ မနလစာအုပ္ စာေရးသူ လက္ဝယ္ ရရွိခဲ့သည့္အခါ စာေရးသူ ကုန္ဆံုးခဲ့ရေသာ အခ်ိန္ေပါင္းမွာ ၃ နာရီခန္႔ျဖစ္ပါသည္။ 

ယခုအခါ စာေရးသူတို႔ အိမ္နီးခ်င္း တိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံ ၁၀ ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ တစ္ခုကို အခ်ိန္ ၁ နာရီအတြင္း ေလွ်ာက္ထားၿပီး လက္ဝယ္သို႔ ရရွိေနေသာ အေျခအေန နည္းပညာေခတ္ႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကူး မနလ Seaman Passport ျဖင့္ ၂၀ဝ၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရေၾကာင္း အရာရွိအေနႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္လည္း ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ မနလစာအုပ္ ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရသည့္ အခ်ိန္မ်ားကို ႏွေျမာမိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မိဘ ဘိုးဘြားမွ ေမြးဖြားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္မွ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔၊ ေရေၾကာင္းအရာရွိ ဒီပလိုမာ (MOT - Second Class Part A) လက္မွတ္ရထားၿပီး သိမ္ျဖဴသေဘၤာက်င္းတြင္ ၃ ႏွစ္ခန္႔ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူ စာေရးသူတို႔လို ျမန္မာႏိုင္ငံသား စစ္စစ္ကိုပင္ ခြဲျခားဆက္ဆံၿပီး မနလစာအုပ္ ထုတ္ေပးေနျခင္းမ်ိဳးကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားက သိရွိခဲ့ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ပံုရိပ္ က်ဆင္းေတာ့မည္ကို စာေရးသူ ထင္ျမင္မိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္၊ မျဖစ္ စိစစ္သင့္သူကို စိစစ္ေနသည္ကို လက္ခံေပးရပါမည္။ “မမွားေသာ ေရွ႕ေန၊ မေသေသာ ေဆးသမား”ဟူ၍ ေလာက၌ မရွိၿပီ။ “ျပင္ဆင္သင့္သည့္ အရာမ်ားထဲတြင္ မိမိႏိုင္ငံ၊ မိမလူမ်ိဳး၊ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မိမိတို႔၏ သံေခ်းတက္ေနေသာ လုပ္ရပ္မ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ားကို ယခုအခ်ိန္မွ ျပင္ဆင္ၾကပါစို႔”ဟု အႀကံျပဳတိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။ 

ဂ်က္ဖရီတင္အုန္း (ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္)

  • VIA
  • TAGS