News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ေမာင္ေတာနယ္စပ္ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ ျပႆနာႏွင့္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးသင့္သည့္ အျမင္သေဘာထားမ်ား
08-Sep-2017

လတ္တေလာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္တံခါး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႔ေျဖရွင္းရမည့္သူမွာ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ ျဖစ္ပါသည္။ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို ရယူၿပီး ေျဖရွင္းရမည့္ တာဝန္ရွိ အဖြဲ႔အစည္း ဆိုလွ်င္လည္း မမွားေပ။ သို႔ရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံအတြင္း ခ်ဥ္းကပ္မႈ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ႐ႈျမင္သည့္ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သေဘာထား ကြဲလြဲေနသည့္ အစုအဖြဲ႔မ်ား ရွိေနျပန္ပါသည္။

မတူကြဲျပားသည့္ အျမင္ရွိသူမ်ား အေနႏွင့္ ဂ႐ုျပဳရမည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ယခုတစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားသည့္ ျပႆနာကို ခ်ဥ္းကပ္ရာ၌ ျပႆနာ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ မည္သူတို႔၏ အမွားေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္တို႔ကို အေျဖရွာဖို႔ အားသြန္ခြန္စိုက္ ျပဳေနျခင္းသည္ ယခုလက္ရွိ ျပႆနာကို မည္သည့္ေျဖရွင္းနည္းမွ မေရာက္ပါေၾကာင္း ဦးစြာသိေစလိုပါသည္။ မည္သူ႔အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာရသည္ ျဖစ္ပါေစ လက္ရွိတာဝန္ယူ ေျဖရွင္းရမည္မွာ ယေန႔ေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔၏ တာဝန္ပင္ မဟုတ္ေပေလာ။ ယခင္အစိုးရေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ဟုဆိုလွ်င္ ယခင္အစိုးရကလည္း ဦးႏုအစိုးရကို ျပစ္တင္ေပလိမ့္မည္။ ဦးႏုအစိုးရကလည္း ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ကို ထိုးခ်ေပလိမ့္မည္။ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ကလည္း ၎င္းေခတ္ စစ္အ႐ႈံးစရိတ္ကို ျပေပလိမ့္မည္။

ပါတီဝင္ ကတ္ျပားအခ်ဳိ႕ကိုျပ၍ သမိုင္းေၾကာင္း မလွခဲ့သည္မ်ားကို ျပစ္တင္ေနျခင္းသည္ မီးေလာင္ရာတျခား ေရဖ်န္းရာတျခား ျဖစ္သကဲ့သို႔ လြဲေနျခင္းပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕တြင္ ယခင္က ပါတီႀကီးတစ္ခု၏ ၿမဳိ႕နယ္ဥကၠ႒မွာ တိုင္းရင္းသူစစ္စစ္ကို ယူထားသည့္ ဘဂၤါလီတစ္ဦး ျဖစ္သကဲ့သို႔ ‘႐ို’ အမည္ျဖင့္ပင္ ထုတ္ေပးထားသည့္ ပါတီဝင္ကတ္ျပား အစစ္ကို မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ ျမင္ဖူးပါသည္။ ယခင္အာဏာရပါတီသည္ ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရးအရ မွားယြင္းစြာ အသုံးခ်မိခဲ့သကဲ့သို႔ အတိုက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းသည္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးဆိုသည့္ ႐ႈေထာင့္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ မွားယြင္းစြာ ရပ္တည္ခဲ့ဖူးသည္သာ။

အျခားမတူကြဲျပားသည့္ ႐ႈျမင္သုံးသပ္ပုံမွာ အင္အားႀကီး ရခိုင္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ AA ကို ယခုျပႆနာမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္မကူညီရေကာင္းလားဟု အျပစ္တင္ေနျခင္းႏွင့္ AA ကို ေထာက္ခံသူမ်ားကလည္း ဘဂၤါလီ ျပႆနာမွာ တပ္မေတာ္အစိုးရက အမွတ္ယူလို၍ ဖန္တီးေနေသာ ျပႆနာဟု ႐ႈျမင္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ AA မကူညီရေကာင္းလားဟု အျပစ္တင္လိုေသာ အယူကို အရင္ေျပာခ်င္ပါသည္။ AA သည္ NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ မည္သည့္က႑တြင္မွ တရားဝင္ ပါဝင္ကူညီခြင့္ မရွိေသးေသာအဖြဲ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ဤပဋိပကၡကို ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ စက္ဝန္းအျပင္ဘက္တြင္သာ ရွိေသးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ANP ပါတီအေနႏွင့္ လက္ေတြ႔က်ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္သည့္ တပ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး အကူအညီေတာင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္က အမွတ္ယူလို၍ ဤျပႆနာအေပၚ ကစားေနျခင္းျဖစ္သည္ ဟူေသာ အျမင္ကို ေျပာလိုပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ဘဂၤါလီ ျပႆနာသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ကစား၍ေကာင္းေသာ လွည့္ကြက္မဟုတ္သည္ကို နကန္းတစ္လုံးမွ မသိသည့္လူပင္ စဥ္းစားမိႏိုင္ပါသည္။ ဘဂၤါလီ ျပႆနာလို အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖင့္ နိဂုံးသတ္မည့္ ကိစၥကို ႏိုင္ငံေရးလက္နက္အျဖစ္ ကစားျခင္းသည္ သမိုင္းက ခြင့္လႊတ္လိမ့္မည္မဟုတ္ ဟူသည္ကို ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေရ းေရစီးေၾကာင္းထဲသို႔ လိုက္ပါမည့္သူတိုင္း သိႏိုင္ပါသည္။ မိမိတို႔ မကူညီႏိုင္လွ်င္ပင္ ေနပါေစ အက်ဳိးယုတ္ႏိုင္ေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ဳိးကို မျပဳသင့္ပါ။ ဤစြပ္စြဲခ်က္မ်ဳိးသည္ မီးေလာင္ရာတျခား ေရဖ်န္းရာတျခား ျဖစ္႐ံုမွ်မက ဒုကၡေရာက္ေနသူ အေပါင္းအေပၚ စာနာမႈကင္းမဲ့စြာ လမ္းေၾကာင္းလႊဲေပးေနျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ယခုတစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ အစိုးရသစ္ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡအေပၚ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔ ခ်ဥ္းကပ္ပုံ အသစ္လိုေနၿပီဟု မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္သလိုပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ အစိုးရသစ္အတြက္ လတ္တေလာ အာနန္ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ေထာက္ခံမႈ ရထားေသာ ေျဖရွင္းရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ ခံရသည့္ အေျခအေနလြန္ ကာလမ်ဳိးတြင္ လက္ေတြ႔ေျဖရွင္းရမည့္ ပုံစံႏွင့္ အနည္းငယ္ အလွမ္းေဝးေနျပန္ပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈျဖင့္သာ လြတ္ေျမာက္ေရးလမ္းစ ရွာေဖြ၍ ႏိုင္ငံသစ္ ထူေထာင္ရမည္ဟူေသာ အေတြးအေခၚသည္ ဘဂၤါလီ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အေျခလိႈက္၍ စိမ့္ဝင္ေနေသာ အယူအဆ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤနည္းလမ္းသည္ ဘဂၤါလီမ်ားအတြက္ အေျဖမဟုတ္သည္ကို ျပင္းထန္ေသာ တုံ႔ျပန္မႈမ်ဳိးျဖင့္ ဦးစြာ သင္ခန္းစာေပးရန္ လိုပါမည္။ အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ ဤႏိုင္ငံတြင္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေသာ လမ္းစမရွိ၊ တင္းမာေသာ သေဘာထားသာ ရွိသည္ကို ဦးစြာ ျပသရန္ လိုပါမည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ရန္ လို၊ မလို အျငင္းပြားမႈမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ အစိုးရအေနႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပႆနာက ိုေျဖရွင္းရာ၌ သံတမန္ နည္းလမ္းအရ ေျဖရွင္းလာရမည့္ အေျခအေနမ်ဳိးကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားပုံရသည့္ အတြက္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သတ္မွတ္ရန္ကို သိပ္သေဘာေတြ႔ပုံ မရေပ။ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္လည္း လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ လူလုံးထြက္ျပသည္ ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ဳိးကို မလိုလားသည့္အတြက္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္ရွားလိုပုံ ရသည္။

ဒုတိယအခ်က္ အေနႏွင့္ ဤႏိုင္ငံတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားအတြက္ ေမြးရာပါ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရး မည္သည့္အခါမွ ရမည္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရန္ ဥပေဒအရ စစ္ေဆးျခင္းကို ခံရမည္၊ ႏိုင္ငံသား မျဖစ္ႏိုင္သူမ်ား ေနထိုင္ရွင္သန္ခြင့္အတြက္ အစိုးရက တိက်သည့္ မူဝါဒတစ္ရပ္ ခ်မွတ္၍ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီး ကိုင္တြယ္သင့္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့မ်ားသည္လည္း ဤဥပေဒႏွင့္ ညီမွသာလွ်င္ ဝင္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ျပဳေစသင့္ပါသည္။ အဓိက အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ ၎လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရခိုင္အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အဆင့္တိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီးမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အရံအတားမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို စြမ္းရည္ျပည့္ဝေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးတြဲစာခ်ဳပ္မ်ား ျပဳလုပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားကို ဦးစားေပးအလိုက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္ပါသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ တရားမဝင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အာရဗီစာေပ သင္ၾကားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားကို မွတ္ပုံတင္ေစျခင္း၊ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို စိစစ္ျခင္း၊ ဘာသာေရး ဆရာမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ေက်ာင္းမ်ားမွသာ တက္ေရာက္သင္ၾကားေစျခင္း၊ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာစက္ ရရွိေအာင္ ရယူျခင္းမ်ားကို ျပန္လည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။ အစိုးရ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုလက္လွမ္းမီမီရေစျခင္းျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္းျပ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

တိုင္းရင္းသားေက်း႐ြာမ်ား ေရရွည္ရပ္တည္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မူဝါဒ ခ်မွတ္ရာ၌ ယခင္နည္းလမ္းေဟာင္းမ်ားအတိုင္း မလိုက္ဘဲ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ နည္းလမ္းသစ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။ ဘဂၤါလီ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ထိေရာက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ အလွမ္းကြာခဲ့သည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ အတြက္ မူဝါဒ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ တိုင္းျပည္၏ အားေကာင္းေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္း တစ္ခုက ၿပီးဆုံးေအာင္အထိ ပါဝင္ကူညီရန္ လိုပါလိမ့္မည္။ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ား အေနႏွင့္လည္း မိမိတို႔ေဒသ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လက္ေတြ႔က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္သာ ျပည္တြင္းတြင္ ဘဂၤါလီ ျပႆနာကို အလ်င္ျမန္ဆုံးႏွင့္ အေကာင္းဆုံး ေျဖရွင္းရာေရာက္မည္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ဆယ္လ္မြန္လင္း