News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ေက်ာင္းသားေတြ မ်ားလာရင္ ေထာင္သားေတြ နည္းသြားလိမ့္မယ္
19-Aug-2017

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆/၁၇ ပညာသင္ႏွစ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲတြင္ မႏၲေလးအက်ဥ္းေထာင္မွ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူ ငါးဦးႏွင့္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္မွ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူ ႏွစ္ဦးတို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔ျဖင့္ လႊတ္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ မ်ားစြာႏွစ္ေထာင္းအားရ ျဖစ္ရပါေၾကာင္း ပထမဦးစြာ ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးလား အက်ဥ္းေထာင္လား

ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူ မ်ားစြာရွိပါသည္။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္က ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ကို တမင္သက္သက္ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ၿပီး ျပစ္မႈထင္ရွားသျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ေနရသူမ်ား၊ တမင္သက္သက္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ေဒါသအေလ်ာက္ေသာ္ လည္းေကာင္း မေတာ္တဆျပဳမူ ေဆာင္႐ြက္မိရာမွ လည္းေကာင္း ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ၿငိစြန္းၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူမ်ား၊ ဥပေဒကို မသိနားမလည္ပါဟူ၍ ေရွာင္တိမ္းမရေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ပင္ ဥပေဒကို နားမလည္သျဖင့္ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္မိရာမွ ျပစ္မႈတစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္မိၿပီး ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူမ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္ ျပစ္မႈမက်ဴးလြန္ဘဲႏွင့္ မတရားစြပ္စြဲခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ မွားယြင္း၍ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရျခင္း စသည့္ စသည့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါေစ အက်ဥ္းေထာင္ ဆိုသည္မွာ မေနသင့္ မေနအပ္ေသာအရပ္ ျဖစ္သလို မည္သူကမွလည္း မေနလိုေသာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္တစ္ခုခုကို က်ခံခဲ့ဖူးၾကသူမ်ား အားလုံး မည္သူမွ် အက်ဥ္းေထာင္သို႔ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျပန္လာလိုၾကသည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပစ္ဒဏ္က်ခံဖူးသူမ်ားသည္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျပစ္မႈမ်ားကို ထပ္မံက်ဴးလြန္ေနၾကပါသနည္း။ ဆိုရလွ်င္ ျပင္ပတြင္ ဘဝရပ္တည္မႈအတြက္ လုပ္ကိုင္ရွာေဖြ စားေသာက္ရန္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ တစ္ခုခုကို မတတ္ေျမာက္ၾကျခင္းႏွင့္ တတ္ေျမာက္ေသာ္လည္း အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္က လက္မခံ/ လူရာမသြင္းၾကျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ (အခ်ဳိ႕မွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီးေနာက္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရန္ လြယ္ကူျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္)။

ကမာၻေပၚရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ ျပစ္ဒဏ္တစ္ခုခု က်ခံေနရသူအား ေနာင္ၾကဥ္ေစရန္ႏွင့္ ေထာင္မွလြတ္ေျမာက္သြားပါက လူေကာင္းသူေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာၿပီး လူရာဝင္ေစရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးရန္ ဆိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္လည္း ပါရွိပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္လည္း ယေန႔တိုင္ အဂၤလိပ္တို႔ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္လုပ္ကိုင္ေနရသည္ ျဖစ္ရာ အဆိုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မွာ အသက္ဝင္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ တစ္ခ်ိန္က အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ေထာင္က်အက်ဥ္းသားမ်ားအား လက္သမားပညာ၊ ႀကိမ္ထိုး၊ ႀကဳိးထိုးပညာ၊ စက္ခ်ဳပ္ပညာႏွင့္ အျခားလက္မႈပညာတို႔ကို အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း တစ္ခု အျဖစ္ ကြၽမ္းက်င္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ စနစ္တက် သင္ၾကား ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ တစ္ခ်ိန္က အက်ဥ္းေထာင္တြင္းမွ ထြက္ရွိသည့္ ႀကိမ္ကုလားထိုင္မ်ား၊ ႀကဳိးပုတီးမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ားသည္ လက္ရာေျမာက္လွသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ စားပြဲ၊ ကုလားထိုင္၊ ဗီ႐ို စသည့္ ႐ုံးသုံးပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ စနစ္တက် လုပ္ကိုင္ႏိုင္သျဖင့္ အစိုးရဌာနမ်ား အေနႏွင့္ ႐ုံးသုံးပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ားကို အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွသာ မွာယူသုံးစြဲၾက ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ အဆိုပါ သတင္းမ်ားကို မၾကားသိရေတာ့သျဖင့္ ယေန႔အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာမ်ား သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိ၊ မရွိကို မသိရေတာ့ပါ။ တရားဝင္ အသက္ေမြးပညာမ်ား သင္ၾကားေပး၊ မေပးမသိရေသာ္လည္း တရားမဝင္ အသက္ေမြးပညာမ်ား ျဖစ္သည့္ ခိုး-ဆိုး-လု-ႏိႈက္ စသည့္ မတတ္ေကာင္းသည့္ အတတ္ေကာင္းမ်ားကို တတ္ေျမာက္လာေစသည့္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ျပင္ပတြင္ ေက်ာ္ၾကားလ်က္ ရွိသည္မွာကား အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ေခတ္ဆန္းလာသည့္ ျမန္မာ့အက်ဥ္းေထာင္ 

ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ယခုထြက္ေပၚလာေသာ သတင္းမွာ အက်ဥ္းေထာင္ေလာက အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူမ်ားအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားအတြက္ လည္းေကာင္း မဂၤလာရွိေသာ သတင္းေကာင္း တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲသတင္းအျဖစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းကို ႐ိုး႐ိုးေအာင္ျမင္သူမ်ားအားလည္း ေလွ်ာ့ရက္မ်ားေပးေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား အေနႏွင့္ ႀကဳိးစားခ်င္စိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

တစ္ဆက္တည္း ဆက္လက္သိရွိရသည္မွာ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္းတြင္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲတစ္ေက်ာင္း ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းေက်ာင္းတြင္ အက်ဥ္းသား ၁၀၀ ေက်ာ္ ပညာသင္ၾကားေနေၾကာင္း သိရွိရၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၇/၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္လည္း တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား ၃၃ ဦး ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ (The Voice Daily 13.8.2017)။ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား အားလုံးကို အမွန္တကယ္ပင္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါသည္။

ေထာင္က်ေသာ္လည္း ဘဝမဆုံးပါ

လူသားတစ္ေယာက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္၍ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရာတြင္ ၎က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈ၏ အတိုင္းအတာအေလ်ာက္သာ တရားဥပေဒက အျပစ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကလည္း ထိုနည္းအတူသာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။ တရား႐ုံးက ခ်မွတ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ကာလအတိုင္း က်ခံၿပီးပါက ထိုသူအား ေထာင္မွလႊတ္ေပးလိုက္႐ုံသာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကား ထိုသို႔မဟုတ္ပါ။ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရသူတစ္ဦးသည္ တရား႐ုံးကခ်မွတ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မွ်သာမက တစ္ဘဝလုံး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံလိုက္ရသည့္သဖြယ္ လူလုံးမလွ ျဖစ္သြားၿပီး လူေတာသူေတာ မတိုးသည့္ ဘဝမ်ဳိးသို႔ ေရာက္ရွိကာ ဘဝပ်က္သြားသည္အထိ ျဖစ္သြားၾကရပါသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရပါက ၎၏အလုပ္ပါ ျပဳတ္သြားၿပီး မိသားစု စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးပါ ဒုကၡေရာက္ၾကရသည္။ ေထာင္မွလြတ္ပါကလည္း အမ်ားတကာက အဖက္မလုပ္ မေခၚမေျပာဘဝျဖင့္ ဘ၀ပ်က္ၾကရရွာသည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ေထာင္က်သြားပါကလည္း ၎၏ ပညာေရး ဆုံးခန္းတိုင္ မေရာက္ေတာ့ဘဲ ေထာင္မွလြတ္ပါက ပညာမတတ္ဘဝျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား လက္လြတ္ဆုံး႐ႈံးရျပန္သည္။ အလုပ္အကိုင္လည္း မရွိသျဖင့္ စားဝတ္ေနေရးခက္ခဲၿပီး ျပစ္မႈမ်ား ထပ္ကာထပ္ကာ က်ဴးလြန္ကာ တစ္သက္တာ ရာဇဝတ္သားဘဝျဖင့္ အ႐ိုးထုတ္သြားရႏိုင္ပါသည္။

ယခုမူ ထိုသို႔ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားေသာ တာဝန္ရွိသူတို႔၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ အစဥ္အလာ မဂၤလာတစ္ပါး ျဖစ္သည့္ ေထာင္တြင္း ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံသူတို႔သည္ မိမိက်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ပမာဏ အတိုင္းအတာအရသာ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရမည္ ျဖစ္ၿပီး တစ္သက္တာဘဝ ဆုံးရမည့္အေရးမွ ကင္းလြတ္ၾကေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယခုကဲ့သို႔ ပညာထူးခြၽန္သူမ်ားအား လႊတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္လည္း ေထာင္တြင္းသို႔ ပညာတစ္ပိုင္းတစ္စျဖင့္ ေရာက္လာသူမ်ား အေနႏွင့္ ႀကဳိးစားလိုစိတ္မ်ား တိုးပြားလာၾကမည္ ျဖစ္ကာ ၎တို႔အတြက္ ေထာင္တံခါး ပိတ္သြားေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 ‘ေက်ာင္းတံခါးမ်ား ဖြင့္ထားလွ်င္ ေထာင္တံခါးမ်ား ပိတ္သြားလိမ့္မည္’ ဟူေသာ အဆိုအမိန္႔တစ္ခု ရွိပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္သည့္ အစီအမံသည္ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပညာေရး၊ လူမႈစီးပြားဘဝ ရပ္တည္ေရးအတြက္ အေရးပါ အရာေရာက္သလို ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္လည္း မ်ားစြာ အေရးပါသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေထာင္မွလြတ္လာသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ပညာေရးလမ္းခရီးကို ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကမည္ ျဖစ္သလို ေနာက္ထပ္လည္း မည္သည့္ရာဇဝတ္မႈကိုမွ် က်ဴးလြန္ၾကေတာ့မည္ မဟုတ္ၾကေတာ့ပါ။ ရပ္႐ြာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း ထိုသူတို႔၏ ပညာေရးခရီး ဆုံးခန္းတိုင္ေအာင္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ပညာေရးမွသည္ ရာဇဝတ္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးသို႔ 

ယခုအခါတြင္ အတန္းပညာေရးႏွင့္ အသိပညာေရးကို ခြဲျခားေျပာဆိုေနမႈမ်ားအား ေတြ႔ျမင္ၾကားသိေနရပါသည္။ “ပညာေရး ဆိုသည္မွာ အတန္းပညာေရးထက္ လုပ္သင့္မလုပ္သင့္ အမွားအမွန္ကို ခဲြျခားသိျမင္ျခင္းကို ဆိုလိုေၾကာင္း” ပညာရွင္မ်ားက ေျပာဆိုေနမႈမ်ား ရွိပါသည္။ မွန္သင့္သေလာက္မွန္သည္ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း အတန္းပညာေရး လုံးဝမရွိဘဲႏွင့္လည္း အသိပညာကို ရရွိလာမည္ မဟုတ္ပါ။ ယုတ္စြအဆုံး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားဘဝကို မျဖတ္သန္းဖူးဘဲႏွင့္လည္း အသိပညာကို အလိုအေလ်ာက္ ရရွိလာမည္ မဟုတ္ပါ။ ဖိုးရာဇာလို ပါရမီရွင္ ပညာရွိမ်ဳိး ဆိုသည္ကလည္း လူသိန္းေပါင္းမ်ားစြာတြင္ တစ္ဦးရွိဖို႔ မလြယ္ပါ။ ဖိုးရာဇာသည္ပင္လွ်င္ စာေပပညာမ်ားကို ေလ့လာဖတ္႐ႈ (Self-Study) ႏိုင္ရန္အတြက္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားဘဝကိုေတာ့ ျဖတ္သန္းရဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္အတြက္ အမွားအမွန္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားတတ္သည့္ အသိပညာကို ရရွိေစရန္ အေျခခံပညာ မူလတန္းအဆင့္ အတန္းပညာကိုေတာ့ လူတိုင္းတတ္ေျမာက္သင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။ ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနႏွင့္ မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္ကို ကေလးသူငယ္ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္ထက္ ပိုမို၍ အေျခခံပညာမူလတန္းမွသည္ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ပညာေရးအထိ တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရတစ္ရပ္တည္းက ေဆာင္႐ြက္ေန႐ုံမွ်ျဖင့္ ဤကိစၥက ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

အဓိက လိုအပ္သည္မွာ မိဘပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မိဘမ်ားသည္ စားဝတ္ေနေရး က်ပ္တည္း၍ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရန္အတြက္ လည္းေကာင္း မိမိတို႔၏ သား/သမီးမ်ားကို ေက်ာင္းမထားၾကျခင္းျဖစ္ရာ၊ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ‘ကေလးသူငယ္၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ယင္းတို႔၏ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ား သိရွိနားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာနက ပညာေပး/ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း ျပဳရမည္’ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤတာဝန္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ရပ္႐ြာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏အားကို ရယူ၍ ျပည္သူတို႔ႏွင့္အတူ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒပါ ရပ္/ေက်းဥကၠ႒၏ တာဝန္မ်ား၌ ‘မိမိရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာမ်ားအတြင္း ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းေနေရးႏွင့္ အနည္းဆုံး အေျခခံပညာ မူလတန္းအဆင့္ ဆုံးခန္းတိုင္သည္အထိ ေက်ာင္းတက္ေရးအတြက္ စည္း႐ုံးေဆာင္႐ြက္ရမည္ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ရွိေစရမည္’ ဟူ၍ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းသင့္ပါသည္။ ေက်ာင္းပညာမွသည္ အသိပညာရွိသူမ်ား တစ္စတစ္စမ်ား ျပားလာျခင္းျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈခင္းမ်ား တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းလာမည္ ျဖစ္ရာ ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းသာယာေရး ကိစၥမွာလည္း ကြၽဲကူးေရပါ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

နိဂုံး

အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၏ ေထာင္တြင္းေက်ာင္း(ခြဲ) ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုခြင့္ျပဳသည့္ အစီအစဥ္သည္ ႏိုင္ငံ၏ တန္ဖိုးရွိေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ (အက်ဥ္းက်) မ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရး မဆုံး႐ႈံးေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္၍ အလြန္ပင္ေကာင္းမြန္ သင့္ျမတ္ေသာ အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ထက္ပို၍ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းကို ထူးခြၽန္စြာ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳလိုက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္သည္လည္း ထူးခြၽန္သူမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳျခင္း ျဖစ္သလို ေနာက္လူမ်ား ႀကဳိးစားအားထုတ္ခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚေအာင္ တြန္းအားေပးလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ရာ အတိုင္းမသိ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ရပါသည္။

ထို႔ထက္ပို၍ ေထာင္တံခါးမ်ား ပိတ္သြားေစေရးအတြက္ ေက်ာင္းတံခါးမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ဖြင့္ေပးရန္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရအျပင္ မိဘ၊ ဆရာႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအားလုံးတြင္ တာဝန္ရွိၾကပါသည္...။

သိန္းထက္ေအာင္