News

POST SECTION

PERSPECTIVE

23-May-2018 tagged as
တံု႔ဆိုင္းတံု႔ဆိုင္းျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္က ေဆာင္႐ြက္ေနဆဲ e-Government စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစတဲ့ Network စနစ္ေတြကို ႐ံုးေတြမွာ အသံုးျပဳဖို႔ စတင္ စီမံေဆာင္႐ြက္သင့္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားမွာျဖစ္ေပမယ့္ ေရရွည္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္သင့္ပါတယ္။
... တိုင္းျပည္၏ အစိုးရယႏၲရားေပၚလစီကို ျပင္ႏိုင္မွသာလည္းေကာင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ သနားၾကင္နာ ကိုယ္ခ်င္းစာျခင္းကသာလည္းေကာင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ေအာင္ျမင္ေစၿပီး ႏိုင္ငံတိုးတက္ပါလိမ့္မည္။ ငါးႀကီးႀကီး ေၾကာ္ရမည္ဟူေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမဟုတ္ (စီးပြားေရးပညာရွင္သက္သက္) တို႔၏ အယူအဆအရ အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္းအေနႏွင့္ မဆလပါတီ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးသန္းစိန္၊ ဦးတင္ဝင္းညိဳ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသပါတီဥကၠ႒ ဦးစံရွိန္ စသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေငြ၊ ပစၥည္း အလြဲသံုးစားမႈမ်ားျဖင့္ ရမယ္ရွာ အေရးယူကာ ေၾကာ္စားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈမွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း မရွိေၾကာင္း သမိုင္းသင္ခန္းစာ ရွိပါသည္။
22-May-2018 tagged as ပညာေရး
တကယ္ေတာ့ ကေလးေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရတဲ့ အခ်ိန္ကာလေတြကိုၾကည့္ရင္ ေက်ာင္းေနစ အ႐ြယ္ကစလို႔ သင္ၾကားသင္ယူမႈကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ အမ်ားဆံုး ထိေတြ႔ဆက္ဆံရတာက မိဘနဲ႔အတူ ဆရာ၊ ဆရာမေတြလည္းပါတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ သြန္သင္ဆံုးမမႈေအာက္မွာ အခ်ိန္ကာလ အမ်ားဆံုး ထိေတြ႔ခဲ့ၾကရတာပါ။ ရံဖန္ရံခါမွာ မိဘကိုေက်ာ္လြန္ၿပီးေတာင္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ ဆိုဆံုးမလမ္းၫႊန္မႈေတြကို ပိုၿပီးလက္ခံၾကတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးေတာင္ ရွိပါေသးတယ္။ ဆိုလိုရင္းကေတာ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ အသိဉာဏ္ပညာ ျမင့္မားမႈ၊ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ႏိုင္မႈ ျမင့္မားရင္ ျမင့္မားသေလာက္ ကေလးေတြကို လႊမ္းမိုးႏိုင္တယ္။ လိုခ်င္တဲ့ပံုကို ထုဆစ္ ပံုေဖာ္ႏိုင္တဲ့သေဘာပါပဲ။
ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနႏွင့္လည္း ထိုအေျခအေနမွန္မ်ားကို သိရွိေအာင္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းသင့္ၿပီး ညႊန္ၾကားခ်က္၊ အမိန္႔မ်ားေပးေန႐ံုႏွင့္ မလံုေလာက္ဘဲ မလိုက္နာမႈ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရွိလာပါက တည္ဆဲဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေက်ာသား ရင္သား မခြဲျခားဘဲ တိတိက်က် အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားၾကမွသာလွ်င္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ အညြန္းကိန္းကို ေလွ်ာ့ခ်သြားႏိုင္မည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ...
21-May-2018 tagged as ပညာေရး
ေလာကသဘာဝအရ မူလစီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မည္မွ်ပင္ ေကာင္းမြန္ေနၾကေစကာမူ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရမည့္သူမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၏ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီပါက အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးရမည္မွာ မလြဲဧကန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးစနစ္၏ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပညာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသူမ်ားအားလံုး အထူးသျဖင့္ ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားသည္ ေကာင္းစြာနားလည္လက္ခံႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေျပာင္းအလဲျမန္ဆန္ဖို႔၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျမန္ဆန္ဖို႔ဆိုရင္ ႏိုင္ငံရဲ႕အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ဥပေဒအတိုင္း ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ အထက္အမိန္႔ရမွလုပ္ေဆာင္တာ၊ မီဒီယာမွာေဖာ္ျပမွ လုပ္ေဆာင္တာ၊ တိုင္စာေရာက္မွ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ ေနတာေတြဟာ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ မခိုင္မာေသးဘူး၊ ဥပေဒမစိုးမိုးေသးဘူးလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။
19-May-2018 tagged as ပညာေရး
အခုေျပာေနတဲ့ ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ထဲက ကိုယ္ပိုင္ အထက္တန္းေက်ာင္းရဲ႕ နာမည္ကိုေတာ့ စည္းေစာင့္တဲ့အေနနဲ႔ မေျပာလိုေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီေက်ာင္းဟာ ပညာေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ဥပေဒနဲ႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနတယ္၊ လိုက္နာမႈ အားနည္းေနတယ္လို႔ သံုးသပ္ရတယ္။ သူတို႔လုပ္ရပ္ေတြက ငါေထာင္ထားတဲ့ေက်ာင္းဆိုၿပီး လုပ္ခ်င္ရာလုပ္သလို ျဖစ္ေနတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆိုတာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ(၈)အရ ခြင့္ျပဳမွ ဖြင့္ခြင့္ရတာ။ ဆိုလိုခ်င္တာက ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေတြဟာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာ ရွိေနတယ္လို႔ သိေစခ်င္တာ။
19-May-2018 tagged as
လူတိုင္း မွားတတ္ပါတယ္။ မွားတတ္ၾကတယ္ဆိုေပမယ့္ တခ်ိဳ႕လူေတြ မွားတာက မေျပာပေလာက္တဲ့အရာေလးေတြပါ။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ျပင္မရေတာ့ေလာက္ေအာင္ မွားၾကတာေတြလည္း ရွိတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေစ သူ႔အတြက္ ျပင္ဆင္ခြင့္ဆိုတာေတာ့ ေပးရပါတယ္။
17-May-2018 tagged as သယံဇာတ
... လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနေတြက လြန္ေျမာက္ဖို႔ဆိုရင္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေျမေပၚေျမေအာက္မွာရွိတဲ့ သယံဇာတေတြက ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အက်ိဳးစီးပြားကိုမိမိတို႔တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း အက်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳတာ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြ က်ဴးလြန္တာ၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေအာင္ အသံုးခ်ၾကတာ၊ ဒါကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စားပြဲဝိုင္းနဲ႔ အလွမ္းေဝးေနၾကတာေတြမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ လိုေနတဲ့အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကို ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ...
17-May-2018 tagged as
... ႏိုင္ငံ့သမိုင္း၊ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္း၊ တပ္မေတာ္၏သမိုင္း၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား၏သမိုင္း၊ ၎တို႔၏ လက္နက္စြဲကိုင္ တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကသည့္ အေၾကာင္းရင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္အစဥ္အလာႏွင့္ ၎တို႔၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ဂဃနဏ မသိဘဲႏွင့္ ေဝဖန္ျပစ္တင္ ေရးသားမႈ၊ ေသြးခြဲသပ္လွ်ိဳေရးသားမႈမ်ားမွာ အႏၲရာယ္ႀကီးလွသည္။ ဆိုရလွ်င္ ထိုကဲ့သို႔ေသာသူမ်ားမွာ စာေပမတတ္၍ ၾကက္ေျခခတ္ၾကသူမ်ားႏွင့္ အလားသဏၭာန္ တူညီပါသည္။ ႏိုင္ငံ့မ်က္ႏွာကို အိုးမဲသုတ္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။
16-May-2018 tagged as ဖက္ဒရယ္
ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ ဖက္ဒရယ္မူကို အစိုးရ ဖြင့္ဆိုပံု၊ တပ္မေတာ္၏ ဖြင့္ဆိုပံု၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဖြင့္ဆိုပံုႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဖြင့္ဆိုပံု မတူညီၾကေပ။ ယင္းမွာလည္း ေရခံေျမခံေပၚတြင္မူတည္၍ ကြဲျပားျခင္းျဖစ္ရာ အလြန္ သဘာဝက်ေပသည္။ ဖက္ဒရယ္ဝါဒီတို႔မွာ မည္သူ႔ကိုမွားသည္၊ မည္သူက မွန္သည္ဟူ၍ အေျဖထုတ္ရန္ တာဝန္မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒသေဘာအရ၊ ဖြင့္ဆိုမႈအရ မူလအဓိပၸာယ္မွ ေသြဖည္သြားလွ်င္ အျပဳသေဘာႏွင့္ အႀကံျပဳ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
16-May-2018 tagged as ပညာေရး
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အထူးသျဖင့္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနသည္ ဌာနမွထုတ္ျပန္ထားေသာ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ ပညာေရး သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိျခင္း မရွိျခင္းဆိုသည္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒပါအခ်က္မ်ားကို စနစ္တက် လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါၿပီလားဆိုျခင္းကို ျပန္လည္ သံုးသပ္သင့္ၿပီျဖစ္ပါသည္။
ပိတ္မိေနတဲ့ျပည္သူေတြ ကယ္ထုတ္ေရး၊ စစ္ပြဲေတြ ရပ္တန္႔ေရး၊ လူအား၊ ေငြအား၊ ဉာဏ္အားေတြနဲ႔ လုပ္ေနၾကတာလည္း အားတက္သေရာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္တိုင္းျပည္အတြင္းက ကိုယ့္လူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္းျဖစ္တဲ့ တိုက္ပြဲမွာ အစိုးရက ပိတ္မိျပည္သူေတြ ကယ္ထုတ္ေပးေနရတယ္ဆိုတာလည္း တစ္မ်ိဳးႀကီး ျဖစ္ေနမလား စဥ္းစားရျပန္ပါတယ္။
ပစၥဳပၸန္ကာလ၏ စီးပြားေရး လံုၿခံဳမႈဆိုသည္မွာ စစ္ေရးလံုၿခံဳမႈ ကဲ့သို႔ပင္ အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရး၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးေရးႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးေရးသည္ အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရးတြင္ အေရးႀကီးသည္။ တတိယ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ သူတို႔၏ႏိုင္ငံသားမ်ားကို အျပည့္အဝ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးမေပးႏိုင္သျဖင့္ လံုၿခံဳမႈ နည္းပါးသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မဖန္တီးေပးႏိုင္ဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနေသးသည္။
ယခုလက္ရွိ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ ရခိုင္ေဒသက အေရးကိစၥေတြဟာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား၊ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးေတြနဲ႔အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေနတဲ့ကိစၥေတြ ဆိုတာထက္ ကမၻာ့ဆူပါပါဝါ အင္အားႀကီးအေရွ႕အုပ္စုနဲ႔ အေနာက္အုပ္စု ႏွစ္ခုအၾကားမွာ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ အေရးပါလွတဲ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြက္ အသံုးခ်ခံသက္သက္ ျဖစ္ေနၾကရတာလို႔ ေတြးယူၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပႆနာေတြ ေျပလည္သြားသည့္တိုင္ ေနာက္ထပ္ ေနာက္ထပ္ ဖိအားေပးမႈမ်ိဳးစံုကိုလည္း ဆက္လက္ ႀကံဳေတြ႔ၾကရဦးမွာ အမွန္ပါပဲ။