News

POST SECTION

PERSPECTIVE

16-Jan-2018 tagged as တရားဥပေဒ
လႊတ္ေတာ္ႀကီးအေနနဲ႔လည္း Shift တစ္ခု ျဖစ္ မျဖစ္ ဆိုသည္ကေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္နဲ႔ ထြက္ရွိလာတဲ့ ရလဒ္ကိုသာ သံုးသပ္တိုင္းတာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ယူရန္ လိုအပ္ေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုေတာ့ ခ်က္ခ်င္းပင္ ေျပာင္းလဲလို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ႀကီးအေနနဲ႔လည္း Shift တစ္ခု ျဖစ္ မျဖစ္ ဆိုသည္ကေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္နဲ႔ ထြက္ရွိလာတဲ့ ရလဒ္ကိုသာ သံုးသပ္တိုင္းတာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ယူရန္ လိုအပ္ေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုေတာ့ ခ်က္ခ်င္းပင္ ေျပာင္းလဲလို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။
15-Jan-2018 tagged as ႏုိင္ငံေရး
စြမ္းရည္ျမင့္ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေရးအတြက္ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို႔ မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (Institutions) မ်ားက စြမ္းရည္ျမင့္ႏိုင္ငံသားမ်ား ေပၚထြန္းလာရန္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို႔ တာဝန္ယူရပါတယ္။
15-Jan-2018 tagged as စစ္ေတြ
တစ္ခ်ိန္က ဒီမိုကေရစီ အိုင္ကြန္တစ္ဦးအျဖစ္ သူတို႔ ပံုေဖာ္ေပးခဲ့ၾကသည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ပင္လွ်င္ ယခု ဗီလိန္တစ္ဦးအျဖစ္ ေရးသားလာၾကသည္။
12-Jan-2018 tagged as ပညာေရး
လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အရည္အခ်င္းကို အကဲျဖတ္ရာတြင္ အေကာင္းဆံုးစနစ္မွာ စာေမးပြဲစနစ္ ျဖစ္ေနဆဲပင္။ သို႔ျဖစ္၍ စာေမးပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ ယင္းေမးခြန္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသည္သာ ျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္၍ ယင္းစာေမးပြဲေမးခြန္းမ်ားသည္ ဘာသာရပ္ အရည္အေသြးႏွင့္အတူ အတန္းအဆင့္အလိုက္ စံမီဖို႔လိုသည္။
ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္ၿမဲရာ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ေဒသထဲ၌ ျမန္မာအမ်ိဳးသားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ နယ္ေျမမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာရန္ လိုအပ္ေနသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းဦးေဆာင္ေသာ ထိုအဖြဲ႔သည္လည္း ထင္သေလာက္ အထေျမာက္ပံု မရေခ်။ ပူးေပါင္းပါဝင္သူ၊ ေငြေၾကးအင္အား၊ လံုၿခံဳေရး အာမခံခ်က္ စသျဖင့္ အရာရာ အားနည္းပံုရသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေအာက္ဆီဂ်င္ျဖင့္ အသက္ရွင္ေနရျခင္းျဖစ္၏။ လူ႔ဦးေႏွာက္သည္ ေအာက္ဆီဂ်င္မရေတာ့ပါက ၃ မိနစ္အတြင္း ေမ့ေျမာႏိုင္သည္။ ၅ မိနစ္ၾကာလွ်င္ ေသဖို႔ ေျခလွမ္းစျပင္ေနၿပီျဖစ္၏။ ၁၀ မိနစ္ၾကာသည့္အခါ ဦးေႏွာက္သည္ အလုပ္ လုပ္ေနသည့္တိုင္ ေမ့ေျမာသြားလိမ့္မည္။ အကယ္၍သာ ဦးေႏွာက္သည္ ၁၅ မိနစ္ၾကာ ေအာက္ဆီဂ်င္ ျပတ္လပ္သြားပါက အသက္ရွင္ဖို႔ရာ မလြယ္ေတာ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဦးေႏွာက္အတြက္ ေအာက္ဆီဂ်င္သည္ အလြန္ အေရးႀကီးေလသည္။
သို႔အတြက္ လစာတိုးေပးေရးအိပ္မက္ကို အမွန္တကယ္မက္သူမ်ားအုပ္စုကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္ပါက ေအာက္ေျခအမႈထမ္း အဆင့္မ်ားကသာ ပို၍မက္ၾကရသည့္သေဘာ ျဖစ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမွက်ခံကာ ေပးၾကရသူအခ်င္းခ်င္း ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား အမွန္တကယ္သာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္လွ်င္ တရားမွ်တမႈ မရွိျဖစ္ေနသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဂ်ပန္အကူအညီျဖင့္ Waste-To-Energy plant မ်ား စတင္ေဆာက္လုပ္ေနၿပီျဖစ္၏။ မ်ားမၾကာမီ စတင္လည္ပတ္ေပေတာ့မည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက လုပ္တာျဖစ္သည့္အတြက္ ျဖစ္ကတတ္ဆန္းလုပ္မွာ မဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာပါသည္။ သို႔ေသာ္ မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နည္းဆိုတာ ရွိေသးသည္။
10-Jan-2018 tagged as ႏုိင္ငံေရး
မည္သူကမွ် လက္ရွိအႏိုင္ႏိုင္စားေသာက္ေနရေသာ ဟင္းတစ္ပြဲကို ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်လိုေသာဆႏၵ ရွိၾကမည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ တာဝန္ရွိသူ၏ေျပာစကားသည္ သူတို႔တစ္ေတြ၏နားမွာ သကာပ်ားလိုမခ်ိဳဘဲ တမာမ်ားလို ခါးေနမည္ျဖစ္ပါသည္။
လက္ရွိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ သာမကပါဘူး၊ ဒီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ အင္အားႀကီး အဖြဲ႔အစည္းေတြ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံေပးေနတာကို သတိႀကီးႀကီးထားဖို႔ လိုပါတယ္။ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုတာ မေျပာင္းပါဘူး။ သင္ခန္းစာ ယူတတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။
08-Jan-2018 tagged as
ျမန္မာျပည္သည္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းႏွင့္ အမီလိုက္ႏိုင္ဟန္ မတူ။ ႏိုင္ငံျခားၿမိဳ႕ေတြ၊ ႐ြာေတြမွာ လမ္းႏွင့္ စည္းကမ္းႏွင့္ ေနထိုင္ၾကတာေတြကို သိေစခ်င္သည္။
အစိုးရရဲ႕ ဝင္ေငြရလမ္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ အခြန္ေကာက္ခံမႈမွာလည္း ေခတ္စနစ္နဲ႔ညီတဲ့နည္းလမ္းေတြ၊ မတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ေသးတာေတြနဲ႔ လိုတစ္မ်ိဳး မလိုတစ္မ်ိဳး အခြန္ႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲေပးေနတာေတြ၊ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေပးေနတာေတြကလည္း ေရရွည္မွာ အလုပ္ျဖစ္လာမယ္ မထင္ပါဘူး။
05-Jan-2018 tagged as
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရခိုင့္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အကြဲအၿပဲသည္ ပိုမိုအရွိန္ေကာင္းလ်က္ ရွိေနသည္။ လစ္ဘရယ္သမားမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီမ်ားႏွင့္ ကြန္ဆာေဗးတစ္မ်ား၊ မ်ိဳးခ်စ္မ်ား၏ အားၿပိဳင္မႈသည္ ႏွစ္သစ္ႏွင့္အတူ အားသစ္ေလာင္းလ်က္ ရွိေနသည္။