News

05-Sep-2019
ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းသည္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္သာ က်န္ရွိေတာ့သည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားေျဖရွင္းေရး၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ထို႔အတူ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္ရန္လည္း လိုအပ္ေနပါသည္။ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ထီးတင္ပြဲလည္းမီ ေစခ်င္သည္၊ ဘေတာ္ပ်ံလည္းမီ ေစခ်င္သည္။
04-Sep-2019
ကိုယ့္အေပၚေက်းဇူးျပဳဖူးသူ၊ လူအမ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္၏အက်ိဳးကိုျပဳေနသူမ်ားျဖစ္ေသာ္ျငား No One is Perfect ဆိုသည့္ သေဘာအရ ၎တို႔အမွားျပဳမိေသာအခါ ေဝဖန္မိလွ်င္လည္းေကာင္း၊ သူတို႔၏လြဲမွားမႈအခ်ိဳ႕ကို ေဝဖန္ေထာက္ျပလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း အားနာတတ္သည့္ ျမန္မာတို႔အေနႏွင့္ Taboo ျဖစ္၊ မျဖစ္ လြန္စြာဆန္းစစ္ၾကည့္သင့္ေပသည္။
04-Sep-2019
အမွန္ေတာ့ ႐ိုးသားမႈသည္သာ ေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈဆီသို႔ အေရာက္လွမ္းရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုးအေထာက္အပံ့ျပဳမည့္ ေလွာ္တက္တစ္ေခ်ာင္းသာ ျဖစ္ပါေပသည္။ ဤအရာကို ေအာင္ျမင္တိုးတက္လိုသူတိုင္း ေကာင္းစြာသတိျပဳမိျခင္းျဖင့္ ဆင္ျခင္ႏိုင္ဖို႔လိုပါေပသည္။ ထို႔အတူ ေအာင္ျမင္တိုးတက္လိုသူတိုင္း အဓိကထား၍ အျခားသတိျပဳရမည့္အခ်က္မွာ ကၽြမ္းက်င္မႈသာျဖစ္ပါသည္။ ဤအရာကလည္း ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းေလးသာ ျဖစ္ပါသည္။ ေဘာလံုးသမားျဖစ္လိုလွ်င္ ေဘာလံုးကစားျခင္း ကၽြမ္းက်င္ရန္လိုျခင္း၊ အဆိုေတာ္ျဖစ္လိုလွ်င္ သီခ်င္းဆိုကၽြမ္းက်င္ရန္လိုျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴ တာပညာရွင္ျဖစ္လိုလွ်င္ ကြန္ပ်ဴတာကၽြမ္းက်င္ရန္လိုျခင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္လိုလွ်င္ စီးပြားရွာမႈကၽြမ္းက်င္ရန္လိုျခင္း အစရွိသျဖင့္ သိသာျမင္သာမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
04-Sep-2019
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္သို႔မဟုတ္ အႀကီးအကဲဆိုသည့္ ပထမလူရွိၾကသလို အခ်ိဳ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယအႀကီးအကဲဆိုသည့္ ဒုတိယလူရွိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၌ ပထမေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ကြာျခားၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ကြာျခားျခင္းမရွိၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။
03-Sep-2019
ျပႆနာကို ဗဟိုဘဏ္အပါအဝင္ ဘ႑ာေရးအာဏာပိုင္မ်ား မည္သို႔ေျဖရွင္းၾကမည္နည္း။ အတိုးေရာ၊ အရင္းပါ ျပန္မဆပ္သည့္ (ျပန္မရသည့္) ေႂကြးၿမီမ်ား မ်ားျပားလာမည္ဆိုပါက တိုင္းျပည္စီးပြားေရးတြင္ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈေႏွးသြားႏိုင္သလို ဘဏ္အပ္ေငြလည္းက်ဆင္းသြားႏိုင္ေပသည္။
03-Sep-2019
သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔မ်ားအား ဥပေဒတစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ ေပးအပ္ထားသည့္ တာဝန္မ်ားအရ ယင္းတို႔အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္ စနစ္က်နေအာင္ အုတ္ျမစ္ခ်ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္မွာ ျငင္းမရသည့္အခ်က္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ေပးအပ္ထားသည့္ တာဝန္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ားအတိုင္း စတုတၳမ႑ိဳင္အျဖစ္ ပီျပင္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ဆိုလွ်င္ ထိုေဒါက္ တိုင္ကို ခိုင္မာသည္ထက္ ပိုမိုခိုင္မာေအာင္ အုတ္ျမစ္ခ်ထားရန္ လိုအပ္လာေပသည္။
02-Sep-2019
မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ (ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္တိုင္း စိန္ေခၚမႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္းဟူသည္ ေပၚေပါက္စၿမဲပင္။ သို႔ေသာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္တိုင္း အခက္အခဲႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ၾကရသည္မွာ အခြင့္အလမ္းထက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားက ပို၍ထင္သာျမင္သာရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။
02-Sep-2019
ကိုယ္ရေနသည့္ ေနရာတစ္ခု တည္ၿမဲေရးအတြက္ မလုပ္၊ မ႐ႈပ္၊ မျပဳတ္ ဟူေသာ “မ”သံုးလံုးကို စြဲကိုင္ထားၿပီး အမ်ားေယာင္တိုင္း လိုက္ေယာင္ကာ ေယာင္ေယာင္ဝါးဝါး ၿဖီးျဖန္းလုပ္တတ္သူ၊ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည္မ်ားကို ေထာက္ျပေဝဖန္ျပႏိုင္သည့္ ပညာဉာဏ္မရွိ၊ လက္ညႇိဳးေထာင္၊ ေခါင္းညိတ္အဆင့္ေလာက္သာရွိၿပီး စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္မႈ ပညာေရခ်ိန္ နိမ့္ပါးသူမ်ားကို “လူေရွာ္”ဟု သတ္မွတ္ရမည္သာျဖစ္သည္။
02-Sep-2019
လူသားတိုင္း ျမတ္ႏိုးေသာ လြတ္လပ္ျခင္းအား လူသားတိုင္းက မွန္ကန္စြာ သံုးစြဲၾကမည္ဆိုလွ်င္ ၿငိမ္းေအးခ်မ္းျမေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔ အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေပမည္။ သို႔မဟုတ္ပါဘဲ လူ႐ိုင္း ဆန္ဆန္ အသားစိမ္း၊ ငါးစိမ္း စားသကဲ့သို႔ လြတ္လပ္ျခင္းကို စားေသာက္မည္ဆိုလွ်င္ ၿငိမ္းေအးခ်မ္းျမမႈအစား ပူပန္ေသာကမ်ားသာ ပင္လယ္ေဝေနေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္း တန္ဖိုးထားေသာစိတ္၊ အျပန္အလွန္ ေလးစားေသာစိတ္၊ စာနာတတ္ေသာစိတ္မ်ားျဖင့္ လြတ္လပ္ျခင္းကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ၾကပါဟူ၍သာ။
02-Sep-2019
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အစိုးရကို ေဝဖန္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ကိုေဝဖန္၍ေသာ္လည္းေကာင္း တရားစြဲဆိုခံထားရသူ၊ အမႈရင္ဆိုင္ေနရသူ စုစုေပါင္း ၁၆၁ ဦးရွိသည္ဟု ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔၏ စာရင္းအရ သိရသည္။ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးက အစိုးရကို ေဝဖန္လွ်င္ အျပစ္ရွိသေလာ။ တပ္မေတာ္ကိုေဝဖန္လွ်င္ အျပစ္ရွိသေလာ... ဆိုသည့္ ေမးခြန္းက ထိုႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီေရခ်ိန္ကို တိုင္းတာသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရမွသည္ ယခု ေ႐ြးေကာက္ခံအစိုးရအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကိုေဝဖန္၍ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း တရားစြဲ ဆိုခံရသူေတြ မနည္းေတာ့ပါ။ အျခားေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာ ယခုလို ထစ္ခနဲရွိ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုတာမ်ိဳး သိပ္မေတြ႔ရပါ။
01-Sep-2019
လက္ရွိ အရပ္သားမ်ား ေသဆံုးမႈ၊ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၎တို႔ လက္ခ်က္မဟုတ္ေၾကာင္း အလြယ္တကူ ျငင္းခ်က္ထုတ္၍ရေနေပရာ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကို အလူးအလဲခံေနရသည့္ ျပည္သူလူထုမွာ ေျဗာင္လိမ္ေျဗာင္စား လုပ္တာကို သိလ်က္ႏွင့္ ၿငိမ္ခံေနရသည့္ အေျခအေနသို႔ သူ႔အလိုလို ေရာက္ရွိသြားေပသည္။
31-Aug-2019
လူဆိုတဲ့ သေဘာသဘာဝကိုယ္တိုင္က တစ္စံုတစ္ခုကို အၿမဲေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တလွ်င္ေတာင့္တ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဖက္တြယ္ထားတတ္တဲ့ စိတ္သေဘာထားရွိတယ္မဟုတ္လား။ အဲဒီေတာ့ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈဆိုတဲ့ ဗ်ာပါရတရားရဲ႕ သားေကာင္ဘဝကို အလိုလိုေရာက္သြားတတ္စၿမဲပါပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ အသိဉာဏ္အားႀကီးတဲ့သူေတြက ၿပီးခဲ့တာေတြအတြက္လည္း ပူေဆြးမေနဖို႔၊ မျဖစ္ေသးတာေတြအတြက္လည္း စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမေနၾကဖို႔၊ လက္ရွိပစၥဳပၸန္ကိုပဲ အေကာင္းဆံုး တည္ေဆာက္ထားဖို႔ ထပ္တလဲလဲသတိေပးခဲ့ၾကတာပါ။
30-Aug-2019
ယေန႔လက္ရွိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ပစၥကၡအေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးကိုပဲၾကည့္ၾကည့္၊ အစိုးရဌာနတစ္ခုခ်င္းစီကိုပဲ ေလ့လာေလ့လာ ကိုယ္က်ိဳးအတၱကို ေဘးဖယ္ၿပီး အဂတိကင္းကင္းနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္တတ္ၾကတဲ့ဓေလ့ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးေနတာေၾကာင့္ တိုးတက္ျခင္းနဲ ့ေဝးကြာေနတာကိုလည္း အမွန္အတိုင္းပဲ ျမင္ေတြ႔ရႏိုင္ပါတယ္။ ဌာနတစ္ခုကို တာဝန္ယူရတဲ့ အႀကီးအကဲတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ကိုယ္က်ိဳးအတၱကိုေဘးဖယ္ၿပီး အဖြဲ႔အစည္းအက်ိဳးဆိုတဲ့အတၱဘက္ကို ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္႐ြက္တတ္ၾကဖို႔၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု၊ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔၊ ဌာနတစ္ခုတိုင္းမွာ ရွိၾကတဲ့ ကိုယ္က်ိဳးအတၱေတြကို စြန္႔ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕အက်ိဳးဆိုတဲ့ ေကာင္းတဲ့အတၱဘက္ကို သြားတတ္ၾကဖို႔ လိုလာေနပါတယ္။
30-Aug-2019
မီဒီယာပီသစြာ ရပ္တည္ဖို႔ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိၾကသည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။ အဓိက ဘတ္ဂ်က္ကိစၥ။ ပံုႏွိပ္မီဒီယာဘက္ ၾကည့္ျပန္လွ်င္လည္း စိန္ေခၚမႈက အလံုးအရင္းႏွင့္ ရွိေနသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္သို႔ ေရာက္လာခ်ိန္မွာ ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားမွာ ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ လံုးပန္းေနရပံုေပါက္သည္။ အဆိုးဆံုးမွာ လူမႈကြန္ရက္ က်ယ္ျပန္႔လာသည့္ ယေန႔ေခတ္တြင္ သတင္းဖတ္ျပည္သူမ်ား ယခင္ကလို စာေစာင္ေတြကို တခုတ္တရ ဝယ္မဖတ္ၾကေတာ့ဘဲ စမတ္ဖုန္းေပၚက လူမႈကြန္ရက္မ်က္ႏွာစာမွာ သတင္းေတြဖတ္၍ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို ပိုအားကိုးလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးအရ အက်ိဳးအျမတ္မရေသာ အ႐ံႈးေပၚသည့္ စာေစာင္အခ်ိဳ႕မွာ တိုက္ပိတ္ၿပီး ေျခလွမ္း ေနာက္ဆုတ္လိုက္ၾကရသည္။ ၂၀၁၁ ၏ မေရွးမေႏွာင္း ကာလမ်ားတြင္ မီဒီယာမ်ား အစီအရီ မိႈလိုေပါက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ အလွ်ိဳလွ်ိဳ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး သတင္းမီဒီယာအခ်ိဳ႕သာ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။
29-Aug-2019
ႏိုင္ငံေရး ေလာကသားအားလံုး စိတ္ဝင္စားေနသည့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥမွာ ယခုအခါ အေခၚအေဝၚ အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ စကားႏိုင္လုၾက၊ အမနာပေျပာဆိုၾကရင္း ေရွ႕မဆက္ႏိုင္ဘဲ ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္ျဖစ္ေနသည္မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပင္ျဖစ္သည္။