07-Jan-2019
အေျခခံပညာက႑တြင္ အမ်ိဳးသားဆရာဦးေရတိုးပြားဖို႔ စဥ္းစားရာတြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုသည္။ ယခုအခါ ေက်ာင္းအမ်ားစုတြင္ အမ်ိဳးသားဆရာ ဦးေရနည္းပါးလြန္း၍ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈအပိုင္းတြင္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္မွ် ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမရန္ ခြင့္ျပဳမထားေပ။
07-Jan-2019
အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ရွိသမွ် အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာ တူညီမႈမ်ားကို ေခ်ဖ်က္ပစ္မည္ဆိုပါက အေမရိက၏ တည္ၿငိမ္မႈကို အေျခခံအုတ္ျမစ္မွ ဖ်က္ဆီးသလိုျဖစ္ၿပီး၊ တည္ျငိမ္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္မွ မတည္ၿငိမ္ေသာႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ဦးတည္ေနလိမ့္မည္။ သမၼတအေနႏွင့္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ယံုၾကည္မႈႏွင့္ အမွန္တရားကို တိုက္ခိုက္ေနလွ်င္ အနာဂတ္ကေလးငယ္မ်ား ႀကီးျပင္းရမည့္ႏိုင္ငံအေၾကာင္း မစဥ္းစားရဲေတာ့ပါ။
05-Jan-2019
ေလာကဓံဆိုတာ အဆိုးေရာ၊ အေကာင္းေရာ ရွိတယ္။ ဆင္းရဲႏံုခ်ာတာလည္း ေလာကဓံျဖစ္သလို ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝတာကလည္း ေလာကဓံပဲ။ ဆင္းရဲလို႔ စာရိတၱေဖာက္ျပန္တာ ေလာကဓံကို မခံႏိုင္တာျဖစ္သလို ခ်မ္းသာလို႔ သီလမလံုၿခံဳတာလည္း ေလာကဓံကို အန္မတုႏိုင္တာပဲ။
04-Jan-2019
ပရက္စ္ေကာင္စီသည္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သလို မီဒီယာႏွင့္ သတင္းသမားမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည္။ နီေပါပရက္စ္ေကာင္စီသည္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား မိမိတို႔ လုပ္ငန္းတာဝန္အရ သတင္းရယူစဥ္ အာဏာပိုင္တို႔၏ မတရားဖမ္းဆီးမႈ၊ ထိန္းသိမ္းထားမႈတို႔ကို တားဆီးႏိုင္ၿပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာရွိသည္။
04-Jan-2019
မသိတဲ့သူမ်ားအတြက္ေတာ့ ထိုလက္မွတ္ေတြကိုၾကည့္ၿပီး Akamai University၊ EDS Business Schoo တို႔ဟာ စိတ္ခ်ရတဲ့ ေက်ာင္းေတြျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
03-Jan-2019
ေဒသတစ္ခု ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ရပ္ကို စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳစဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ မိမိ၏အတၱကို အေရာင္တင္႐ံု၊ မိမိကိုယ္ကို ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူအျဖစ္ ပံုေဖာ္ရန္ အဓိက စဥ္းစားေနပါက ႏိုင္ငံေရးအရပင္ အ႐ံႈးႀကီး႐ံႈးေနေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။
03-Jan-2019
ေသခ်ာတာကေတာ့ အထက္နဲ႔ေအာက္၊ အႀကီးနဲ႔အငယ္၊ အစုန္နဲ႔ အဆန္ၾကားမွာ သူ႔ဘာသာ လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းလည္ပတ္ေနမႈမရွိဘဲ တစ္ခုခုက ကန္႔လန္႔ခံၿပီး ပိတ္ဆို႔ေနရင္ေတာ့ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ေရစီးေၾကာင္းႀကီး ရပ္တန္႔သြားၿပီး အခက္ေတြ႕ကုန္ႏိုင္တာပါပဲ။ အားလံုး ေစာက္ထိုးမိုးေမွ်ာ္ေတြေတာင္ ျဖစ္ကုန္ႏိုင္ပါတယ္။
03-Jan-2019
အမႈိက္ပစ္ျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ အိမ္သာအသံုးျပဳမႈကို အေလးအနက္ မရွိသည့္အျပင္ စည္းမဲ့၊ ကမ္းမဲ့ႏိုင္လွသည့္ အမူအက်င့္၊ ဓေလ့စ႐ုိက္တုိ႔က မိန္းမူးဖြယ္ေကာင္းေလာက္သည္အထိ အံ့ဘနန္း သာယာလွပသည့္ ေနရာေဒသမ်ားကို အုိးမဲသုတ္သလို႔ ျဖစ္ေနျခင္းမွာ မ်ားစြာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းလွသည္။
03-Jan-2019
အမ်ားျပည္သူအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြဲ႔စည္းသည့္ အသင္းအဖြဲ႔၊ ႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္း၊ စီမံကိန္းမ်ားကိုပင္လွ်င္ မည္သည့္အလုပ္မွ် မစရေသးခင္ အမည္နာမ အေခၚအေဝၚကိစၥတြင္ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားျဖင့္ ေရွ႕မတိုး၊ ေနာက္မဆုတ္ ျဖစ္ေနေပသည္။
02-Jan-2019
ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာေခတ္ျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းသည္ မ႐ိုးသားမႈ၏သေဘာျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာလုပ္ငန္းတိုင္းတြင္လည္း ျပည္သူအမ်ားစု သေဘာမတူၾက။ သို႔ျဖစ္၍လည္း ဖ်က္သိမ္းခံရသည့္စီမံကိန္း စီမံခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနျခင္းျဖစ္၏။ ႀကီးမားေသာ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား၊ မမွ်မတစီရင္မႈမ်ားကို ျပည္သူတို႔ လက္မခံ။ အမွန္တရားျမတ္ႏိုးသူမ်ားေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရး ခိုင္မတ္မႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ေဖာ္ထုတ္ကာ အေရခြံ ခြာခ်ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။
02-Jan-2019
ျမန္မာသမိုင္းတြင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးခ်ိန္မွ ယေန႔အထိ ခိုင္မာေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ရပ္ မထူေထာင္ႏိုင္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ မ႑ိဳင္မ်ား၏ ခိုင္မာမႈ၊ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မႈ စသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ား အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ မ႑ိဳင္မ်ားအားေကာင္းေနမည္ဆိုပါက အစိုးရအေျပာင္းအလဲကိုသာမက ႏိုင္ငံ၏ဟန္ခ်က္ကိုပါ ထိန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
01-Jan-2019
NLD အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၏ ၂၀၂၀ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ဆိုလွ်င္ လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္သည္ အစြမ္းကုန္ ေျခကုန္ထုတ္ကစားၾကပါမွ ျဖစ္လာႏိုင္မည္ဟု သံုးသပ္ရသျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥေအာင္ျမင္မွသာ NLD အစိုးရ၏ ပထမရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ျပင္ဆင္ေရးတည္းဟူေသာမူကို ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္လည္းျဖစ္သျဖင့္ အစိုးရအေနႏွင့္ ရွိသမွ်အားကို အကုန္ထုတ္ကာ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုသံုးၿပီး က်ားကုတ္က်ားခဲလုပ္မွသာ ေအာင္ျမင္လာမည္ျဖစ္သည္။
01-Jan-2019
... ပညာမတတ္သူေတြ ပညာမသင္ရသူေတြ မ်ားလာက လူမႈအဖြဲ႔ အစည္း ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းမွာ အမွန္၊ မိဘရယ္ သားသမီးရယ္ အၾကားမွာ ရွိတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားကိုေတာင္ ေဝးကြာသြားေစတဲ့ စားဝတ္ေနေရးကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း စတာေတြကို ျပည္သူေတြ ရရွိခံစားရပါမွ တိုးတက္ေကာင္းမြန္တဲ့ လူမႈဘဝကို ဖန္တီးရၾကမွာ ဧကန္၊
01-Jan-2019
ယေန႔ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကိုၾကည့္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အသိပညာေရခ်ိန္ျမႇင့္တင္ေရး၊ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေရးတို႔ထက္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ အကြက္ေခ်ာင္း အျပစ္ရွာ ရန္ျဖစ္ေနၾကျခင္းျဖင့္ အဖိုးတန္ေသာ အခ်ိန္၊ ေငြ၊ စြမ္းအားမ်ား ျဖဳန္းတီးေနၾကျခင္းမွာ မ်ားစြာဝမ္းနည္းစရာေကာင္းလွသည္။
31-Dec-2018
ပထဝီအေနအထားအရ နီေပါႏိုင္ငံသားမ်ားက ေရဒီယိုကို အထူးအားထားၾကသည္။ ေဒသအလိုက္ အက္ဖ္အမ္ေရဒီယိုေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။ ေခတ္သစ္မီဒီယာ၏ လႊမ္းမိုးမႈက နီေပါကိုကိုလည္း ခ်န္မထားခဲ့။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္အမွ် အင္တာနက္သံုးစြဲမႈ ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးပြားခဲ့သည္ဆို၏။