News

23-May-2018 tagged as
တံု႔ဆိုင္းတံု႔ဆိုင္းျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္က ေဆာင္႐ြက္ေနဆဲ e-Government စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစတဲ့ Network စနစ္ေတြကို ႐ံုးေတြမွာ အသံုးျပဳဖို႔ စတင္ စီမံေဆာင္႐ြက္သင့္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားမွာျဖစ္ေပမယ့္ ေရရွည္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္သင့္ပါတယ္။
... တိုင္းျပည္၏ အစိုးရယႏၲရားေပၚလစီကို ျပင္ႏိုင္မွသာလည္းေကာင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ သနားၾကင္နာ ကိုယ္ခ်င္းစာျခင္းကသာလည္းေကာင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ေအာင္ျမင္ေစၿပီး ႏိုင္ငံတိုးတက္ပါလိမ့္မည္။ ငါးႀကီးႀကီး ေၾကာ္ရမည္ဟူေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမဟုတ္ (စီးပြားေရးပညာရွင္သက္သက္) တို႔၏ အယူအဆအရ အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္းအေနႏွင့္ မဆလပါတီ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးသန္းစိန္၊ ဦးတင္ဝင္းညိဳ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသပါတီဥကၠ႒ ဦးစံရွိန္ စသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေငြ၊ ပစၥည္း အလြဲသံုးစားမႈမ်ားျဖင့္ ရမယ္ရွာ အေရးယူကာ ေၾကာ္စားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈမွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း မရွိေၾကာင္း သမိုင္းသင္ခန္းစာ ရွိပါသည္။
22-May-2018 tagged as
ျပႆနာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ တစ္ဖက္ဖက္ကို သို႔မဟုတ္ မိမိႏွင့္ ဘက္မတူေသာ အျခားတစ္ဖက္ကို အျပစ္တင္၊ အဆိုးေျပာ ကာ အေရးယူ၊ အျပစ္ေပးေသာ နည္းလမ္းမ်ိဳးျဖင့္သာ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းေလ့ ရွိတတ္ျခင္းျဖစ္သည္။
22-May-2018 tagged as ပညာေရး
တကယ္ေတာ့ ကေလးေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရတဲ့ အခ်ိန္ကာလေတြကိုၾကည့္ရင္ ေက်ာင္းေနစ အ႐ြယ္ကစလို႔ သင္ၾကားသင္ယူမႈကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ အမ်ားဆံုး ထိေတြ႔ဆက္ဆံရတာက မိဘနဲ႔အတူ ဆရာ၊ ဆရာမေတြလည္းပါတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ သြန္သင္ဆံုးမမႈေအာက္မွာ အခ်ိန္ကာလ အမ်ားဆံုး ထိေတြ႔ခဲ့ၾကရတာပါ။ ရံဖန္ရံခါမွာ မိဘကိုေက်ာ္လြန္ၿပီးေတာင္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ ဆိုဆံုးမလမ္းၫႊန္မႈေတြကို ပိုၿပီးလက္ခံၾကတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးေတာင္ ရွိပါေသးတယ္။ ဆိုလိုရင္းကေတာ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ အသိဉာဏ္ပညာ ျမင့္မားမႈ၊ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ႏိုင္မႈ ျမင့္မားရင္ ျမင့္မားသေလာက္ ကေလးေတြကို လႊမ္းမိုးႏိုင္တယ္။ လိုခ်င္တဲ့ပံုကို ထုဆစ္ ပံုေဖာ္ႏိုင္တဲ့သေဘာပါပဲ။
ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနႏွင့္လည္း ထိုအေျခအေနမွန္မ်ားကို သိရွိေအာင္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းသင့္ၿပီး ညႊန္ၾကားခ်က္၊ အမိန္႔မ်ားေပးေန႐ံုႏွင့္ မလံုေလာက္ဘဲ မလိုက္နာမႈ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရွိလာပါက တည္ဆဲဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေက်ာသား ရင္သား မခြဲျခားဘဲ တိတိက်က် အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားၾကမွသာလွ်င္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ အညြန္းကိန္းကို ေလွ်ာ့ခ်သြားႏိုင္မည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ...
21-May-2018 tagged as
သာမန္ စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ပင္ မ်ားစြာ႐ိုးစင္းၿပီး မ်ားစြာ ရွင္းလင္းလွသည့္ လုပ္ငန္းမ်ိဳးကိုပင္ ကုန္က်စရိတ္ပိုမ်ား၊ အခ်ိန္ပိုကုန္၊ လူပိုပင္ပန္းကာ ၿပီးစီးၿပီးသား လုပ္ငန္းမ်ား အခ်ည္းႏွီးျဖစ္သြားေစသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမွာ မ်ားစြာသံသယျဖစ္စရာ ေကာင္းလွသည္။
21-May-2018 tagged as ပညာေရး
ေလာကသဘာဝအရ မူလစီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မည္မွ်ပင္ ေကာင္းမြန္ေနၾကေစကာမူ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရမည့္သူမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၏ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီပါက အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးရမည္မွာ မလြဲဧကန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးစနစ္၏ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပညာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသူမ်ားအားလံုး အထူးသျဖင့္ ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားသည္ ေကာင္းစြာနားလည္လက္ခံႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေျပာင္းအလဲျမန္ဆန္ဖို႔၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျမန္ဆန္ဖို႔ဆိုရင္ ႏိုင္ငံရဲ႕အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ဥပေဒအတိုင္း ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ အထက္အမိန္႔ရမွလုပ္ေဆာင္တာ၊ မီဒီယာမွာေဖာ္ျပမွ လုပ္ေဆာင္တာ၊ တိုင္စာေရာက္မွ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ ေနတာေတြဟာ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ မခိုင္မာေသးဘူး၊ ဥပေဒမစိုးမိုးေသးဘူးလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။
20-May-2018 tagged as
တပ္မေတာ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အဆင့္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဦးသိန္းစိန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအေနႏွင့္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရလက္ထက္က အစိုးရအဖြဲ႔ ႏွစ္ဖြဲ႔ရွိေနေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမရွိခဲ့ဘဲ အရပ္သားစစ္စစ္ သမၼတျဖစ္လာခ်ိန္မွ အသံထြက္လာျခင္းမွာလည္း မ်ားစြာ စဥ္းစားသံုးသပ္ဖြယ္ ျဖစ္သည္။
ဒီကေန႔ အစိုးရဆိုတာ အရင္ကလို ကိုယ့္ဘာသာ ဇြတ္အတင္း တက္လုပ္တဲ့ အစိုးရမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္တဲ့အစိုးရ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ျပည္သူနဲ႔ အစိုးရ ခ်ိန္စက္ၾကည့္ရင္ အစိုးရမွာ တာဝန္ပို မ်ားတယ္။ တာဝန္မဲ့တဲ့ ျပည္သူေတြ မျဖစ္ေအာင္ အစိုးရက နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ျပဳျပင္ေပးရမယ္။ ဒါကလည္း အစိုးရျဖစ္လာရင္ မျဖစ္မေနထမ္းရမယ့္ တာဝန္ပဲ။
19-May-2018 tagged as ပညာေရး
အခုေျပာေနတဲ့ ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ထဲက ကိုယ္ပိုင္ အထက္တန္းေက်ာင္းရဲ႕ နာမည္ကိုေတာ့ စည္းေစာင့္တဲ့အေနနဲ႔ မေျပာလိုေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီေက်ာင္းဟာ ပညာေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ဥပေဒနဲ႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနတယ္၊ လိုက္နာမႈ အားနည္းေနတယ္လို႔ သံုးသပ္ရတယ္။ သူတို႔လုပ္ရပ္ေတြက ငါေထာင္ထားတဲ့ေက်ာင္းဆိုၿပီး လုပ္ခ်င္ရာလုပ္သလို ျဖစ္ေနတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆိုတာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ(၈)အရ ခြင့္ျပဳမွ ဖြင့္ခြင့္ရတာ။ ဆိုလိုခ်င္တာက ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေတြဟာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာ ရွိေနတယ္လို႔ သိေစခ်င္တာ။
19-May-2018 tagged as
လူတိုင္း မွားတတ္ပါတယ္။ မွားတတ္ၾကတယ္ဆိုေပမယ့္ တခ်ိဳ႕လူေတြ မွားတာက မေျပာပေလာက္တဲ့အရာေလးေတြပါ။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ျပင္မရေတာ့ေလာက္ေအာင္ မွားၾကတာေတြလည္း ရွိတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေစ သူ႔အတြက္ ျပင္ဆင္ခြင့္ဆိုတာေတာ့ ေပးရပါတယ္။
17-May-2018 tagged as
မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲမ်ားအတြင္း အသက္ႏွင့္ရင္း၍ တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကသူမ်ားမွာ အစစ အရာရာ မ်ားစြာ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ လွေသာ စစ္သည္ရဲေဘာ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အိုးပစ္၊ အိမ္ပစ္အသက္လု ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရသူ ဒုကၡသည္ျပည္သူမ်ားက စစ္ပြဲမ်ား၏ ေျမစာပင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
17-May-2018 tagged as သယံဇာတ
... လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနေတြက လြန္ေျမာက္ဖို႔ဆိုရင္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေျမေပၚေျမေအာက္မွာရွိတဲ့ သယံဇာတေတြက ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အက်ိဳးစီးပြားကိုမိမိတို႔တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း အက်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳတာ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြ က်ဴးလြန္တာ၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေအာင္ အသံုးခ်ၾကတာ၊ ဒါကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စားပြဲဝိုင္းနဲ႔ အလွမ္းေဝးေနၾကတာေတြမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ လိုေနတဲ့အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကို ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ...
17-May-2018 tagged as
... ႏိုင္ငံ့သမိုင္း၊ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္း၊ တပ္မေတာ္၏သမိုင္း၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား၏သမိုင္း၊ ၎တို႔၏ လက္နက္စြဲကိုင္ တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကသည့္ အေၾကာင္းရင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္အစဥ္အလာႏွင့္ ၎တို႔၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ဂဃနဏ မသိဘဲႏွင့္ ေဝဖန္ျပစ္တင္ ေရးသားမႈ၊ ေသြးခြဲသပ္လွ်ိဳေရးသားမႈမ်ားမွာ အႏၲရာယ္ႀကီးလွသည္။ ဆိုရလွ်င္ ထိုကဲ့သို႔ေသာသူမ်ားမွာ စာေပမတတ္၍ ၾကက္ေျခခတ္ၾကသူမ်ားႏွင့္ အလားသဏၭာန္ တူညီပါသည္။ ႏိုင္ငံ့မ်က္ႏွာကို အိုးမဲသုတ္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။