News

12-May-2019
သာမန္လူျဖစ္ေစ၊ လူႀကီးလူေကာင္းျဖစ္ေစ၊ အဆင့္ျမင့္အရာရွိျဖစ္ေစ၊ ရဟန္းျဖစ္ေစ ၎တို႔၏ သ႐ုပ္သဏၭာန္၊ အက်င့္သီလႏွင့္ စ႐ိုက္လကၡဏာတို႔ကို သိလိုပါက ၎တို႔၏ ကာယကံႏွင့္ ဝစီကံတို႔ကို အကဲခတ္ၾကည့္လွ်င္ ေပၚေပၚထင္ထင္ပင္ ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
11-May-2019
ျမန္မာေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အသက္ ၄၀ မွာ ဘဝစတယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆကို လက္ခံၾကေပမယ့္ ၄၀ ေက်ာ္လာရင္ ဘာသာရပ္တစ္ခုခုျဖစ္ေစ၊ အတတ္ပညာ တစ္ခုခုျဖစ္ေစ၊ ဘာသာစကားတစ္ခုခုျဖစ္ေစ ေလ့လာဖို႔ ဝန္ေလးလာတတ္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေတြကလည္း မိသားစု စားဝတ္ေနေရးေၾကာင့္၊ စီးပြားေရးကိစၥေၾကာင့္လို႔ ဆင္ေျခေပးတတ္ၾကၿပီး တခ်ိဳ႕ကေတာ့ လူငယ္ေတြ (သူတို႔အျမင္ကေလးေတြ)နဲ႔ တစ္တန္းတည္း သင္ယူၾကရမယ့္ကိစၥကို ရွက္စရာလို႔ ေတြးေနတတ္ၾကပါတယ္။
10-May-2019
ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ ေတာ္လွန္ခ်င္တဲ့သူ မ်ားလာေလေလ မျငိမ္းခ်မ္းေလ။ မျငိမ္းခ်မ္းေလ တိုးတက္မႈ ေနာက္က်ေလ။ တိုးတက္မႈ ေနာက္က်ေလ အရာရာဆံုး႐ံႈးေလ။ ကမၻာ့အလယ္မွာ မ်က္ႏွာငယ္ရေလ။ ဒီဒဏ္ေတြ ဘယ္သူေတြ ခံရမလဲ။
10-May-2019
လွ်ပ္စစ္ကို အစိုးရကေန အ႐ံႈးခံၿပီး ေရာင္းမေနပါနဲ႔။ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီ ေတြကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ပုဂၢလိကပိုင္ လုပ္လိုက္ပါ။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ပို႔လႊတ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းေတြမွာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြကို ၿပိဳင္ခိုင္းပါ။
09-May-2019
စီးပြားေရးက်ေနသည္ဟု ေျပာေနၾကသူအမ်ားစုမွာ ျပည္တြင္းတြင္ လုပ္ငန္း ထူေထာင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူအမ်ားစုျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးတက္ေနသည္ဟု ဆိုသူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံလံုးခ်ီ စီးပြားေရးတစ္ခုလံုးကို စာရင္းဇယားျဖင့္ၾကည့္၍ ေျပာဆိုေနၾကသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏွီးႏႊယ္ေသာ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
09-May-2019
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြအေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဆိတ္သုဥ္းၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ တစ္ေက်ာ့ျပန္မလာေရးအတြက္ တိုက္ပြဲေတြ ဝင္ၾကရဦးမည္။ ရရွိဖို႔ခက္ခဲသည့္ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရဆိုတာကိုလည္း ရွင္းႏိုင္သမွ်ရွင္းေအာင္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်ျဖစ္ေအာင္ ရႏိုင္သမွ် ရေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရဦးမည္ျဖစ္သည္။
09-May-2019
မည္သူမွ် အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆိုင္ေသာေနရာတြင္ ေလာင္းကစားျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ ေလာင္းေၾကးေတာင္းခံ စုေဆာင္းျခင္း၊ ေလာင္းကစားျခင္း၊ ေလာင္းကစားရန္ အားေပးကူညီျခင္း၊ လူစုျခင္း၊ လံႈ႔ေဆာ္ျခင္းမျပဳရ၊ မည္သည့္အားကစားပြဲ သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္ပြဲကိုမဆို ေလာင္းကစားျခင္း၊ ေလာင္းကစားရန္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ အားေပးကူညီျခင္း၊ လူစုျခင္း၊ လံႈ႔ေဆာ္ျခင္းမျပရ၊ ျပဳပါက ထိုသူကို အနည္းဆံုး တစ္လမွ အမ်ားဆံုး ေျခာက္လအထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ က်ပ္ငါးေသာင္းအထိ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ထိုျပစ္မႈကိုပင္ ထပ္မံက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို အနည္းဆံုး ေျခာက္လမွ အမ်ားဆံုး တစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ အနည္းဆံုး က်ပ္ငါးေသာင္းမွ အမ်ားဆံုး က်ပ္တစ္သိန္းအထိ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ထို႔အျပင္ မည္သူမွ် ေလာင္းကစားအိမ္တြင္ ေလာင္းကစားျခင္း မျပဳရ၊ ေရာက္ရွိေနျခင္းမရွိေစရ၊ ထိုျပစ္မႈကိုက်ဴးလြန္ပါက ထိုသူကို အနည္းဆံုး ေျခာက္လမွ အမ်ားဆံုး တစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ အနည္းဆံုး က်ပ္ငါးေသာင္းမွ အမ်ားဆံုး က်ပ္တစ္သိန္းအထိ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ျပစ္မႈႏွင့္အက်ံဳးဝင္ေသာ သက္ေသခံပစၥည္းႏွင့္ ေငြကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ထပ္မံက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္မွ အမ်ားဆံုး သံုးႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ အနည္းဆံုး က်ပ္တစ္သိန္းမွ အမ်ားဆံုး က်ပ္ငါးသိန္းအထိ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
08-May-2019
ျမန္မာ၏ အေရးႀကီးေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံလည္းျဖစ္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အေရးကိစၥႏွင့္ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ အပါအဝင္ ကုန္သြယ္ေရး၊ စီးပြားေရးကိစၥရပ္ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အညႇာက မကိုင္႐ံုတမယ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္တို႔၏ ဘာသာစကားကို ေလ့လာတတ္ေျမာက္ထားသင့္သည္ဟု တ႐ုတ္တို႔၏ ေျခလွမ္းကိုရိပ္မိသူမ်ားက လူငယ္မ်ားကို အႀကံျပဳေျပာဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။
08-May-2019
ရာထူးအေခၚအေဝၚအားျဖင့္သာ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း တိက်သည့္တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္၏ ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ ေဆာင္႐ြက္ေရး စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ ဆိုရလွ်င္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ဇာတ္ဆရာအလိုက် မီးစင္ၾကည့္၍ ကခဲ့ၾကရသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
08-May-2019
အပူခ်ိန္ျမင့္တက္မႈသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ သဘာဝကပ္ ေဘးတစ္ခု ျဖစ္လာဖြယ္ရွိသည္။ အားလံုးသိၾကသည့္အတိုင္း သဘာဝေဘး တစ္ခုႀကံဳၿပီးႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဘးဒုကၡေတြ လိုက္လာတတ္သည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ခက္ေနသည္မွာ ၎ဘံုကံၾကမၼာဆိုးအတြက္ ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုက ေသြးေအးေနၾကသည္။
07-May-2019
မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ရခိုင္အေရးကိစၥေၾကာင့္ နဂိုကတည္းက ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားေပးမႈသာမက ျပည္တြင္းမွ အမ်ိဳးသားေရးအင္အားစု၏ ေျပာဆိုေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနခဲ့ရေသာ NLD အစိုးရလက္ထက္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ က်ဆင္းသြားၿပီေလာဟူ၍ ေမးခြန္းထုတ္ရမလို ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ယင္းအမႈမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္အတူ အဆံုးသတ္သြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း သင္ခန္းစာယူစရာမ်ားစြာ က်န္ရစ္ခဲ့ေပသည္။
07-May-2019
ေခတ္ႏွင့္အညီ လွ်ပ္စစ္မီးကို ၿမိဳ႕တိုင္း၊ ႐ြာတိုင္း၊ အိမ္တိုင္း၊ လူတိုင္းက သံုးခ်င္ၾကပါသည္။ လွ်ပ္စစ္မီး၏ အက်ိဳးမ်ားၾကပံုကို လူတိုင္းက သိရွိေနေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိလို႔ အက်ိဳးမ်ားမႈမ်ားရွိၾကသလို လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးဆြဲသည့္အခါ မလြတ္မလပ္ေသာ ေၾကာင့္ ခုတ္လွဲလိုက္ရေသာ သစ္ႀကီးပင္မ်ား၏ ေက်းဇူးႀကီးပံုမ်ားကိုလည္း သိတတ္ၾကဖို႔လိုေပသည္။ သစ္ႀကီးပင္မ်ား၏ သက္တမ္းကို တြက္စစ္ၾကည့္႐ံုႏွင့္ ေအးျမျခင္းအတိုင္းအတာကို သိသင့္ေပသည္။
07-May-2019
ကမၻာ့လူဦးေရ အထူထပ္ဆံုးႏိုင္ငံႀကီးက သူတို႔ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘဝ ျပည့္စံုႏိုင္ဖို႔ စဥ္းစားတဲ့အခါ အဓိကက်ၿပီး အလိုအပ္ဆံုးအရာဟာ လွ်ပ္စစ္မီးျဖစ္လို႔ပါ၊ သူ႔ျပည္သူေတြ လွ်ပ္စစ္မီးကိုရဖို႔ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ရရ ျဖည့္တင္းေပးဖို႔သည္သာလွ်င္ သူတို႔ရဲ႕ အႏၲိမရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ဟန္တူပါတယ္။ အဲသလိုစဥ္းစားရင္ ေ႐ႊအိတို႔ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံကေရာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ မလိုအပ္ဘူးလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္း ျပန္ေမးစရာအေၾကာင္းရွိပါတယ္။ လိုတာေပါ့ဆိုတဲ့အေျဖဟာ ေမးခြန္းမဆံုးခင္ ဟိန္းေနေအာင္ ထြက္လာမွာပါ။ ဒါဆိုရင္ ေ႐ႊအိတို႔ရဲ႕အစိုးရကေရာ ေ႐ႊအိတို႔ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့လွ်ပ္စစ္ကို ျဖည့္တင္းႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရေပမည္မဟုတ္ဘူးလား။
07-May-2019
အႏုပညာသည္ လူသားတိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးအရာတစ္ခု ျဖစ္ေနၿပီး အႏုပညာဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ စာေပ၊ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ဂီတ ပတ္သက္ေသာ အရာအားလံုးပါဝင္ေနသည္။ ကေလးအ႐ြယ္ကစလို႔ ေက်ာင္းသားဘဝတစ္ေလွ်ာက္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားကေန ေခါင္းေဆာင္မႈအထိ အႏုပညာႏွင့္ အသိပညာေပးၾကပါသည္။
06-May-2019
လွ်ပ္စစ္မီး ျပႆနာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္ေရာ ႏိုင္ငံသားတို႔ဘက္တြင္ပါ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနၿပီး ယင္းအားနည္းခ်က္ကို စနစ္တက်ျပဳျပင္သြားရမည္သာပင္ျဖစ္သည္။သို႔မဟုတ္လွ်င္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ အျပစ္တင္႐ံု၊ အပုတ္ခ်႐ံု၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေနမႈမ်ားကို ေမွ်ာ္ေငး႐ံုဟူသည့္ ဘဝက႐ုန္းထြက္ရန္ ခက္ခဲေနမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။