News

19-May-2019
လက္ရွိအခ်ိန္မွစ၍ ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ အရပ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာမက ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တစ္နည္းတစ္ဖံု ပါဝင္ေနသည့္ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔သည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို အမွန္တကယ္ ထင္ဟပ္မည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကိုသာ နံပါတ္ ၁ ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ားျဖစ္သလို အာဏာ Overdose ျဖစ္မည့္ကိစၥမ်ိဳးကို တိုင္းျပည္မ်က္ႏွာေထာက္ကာ မည္သည့္အခါမွ် ျဖစ္ခြင့္ေပးမည့္သူမ်ား မဟုတ္ဟူေသာအခ်က္ကို အခ်ိန္ယူကာ သက္ေသထူၾကရမည့္အေၾကာင္
18-May-2019
ဗုဒၶေန႔လုိ ကဆုန္လျပည့္မွာ ဘာသာေရးအဆုံးအမ(ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕လမ္းညႊန္းဆုံးမခ်က္)ေတြကုိ ဗုဒၶဘာသာဝင္ျမန္မာေတြအေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္အထိ လုိက္နာႏုိင္သလဲ၊ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ သာသနာေတာ္ႀကီးနဲ႔ေတြ႔ႀကံဳေနရတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ကဘာလဲ စတဲ့ေမးခြန္းေတြနဲ႔ မိမိကုိယ္မိမိ ဆန္းစစ္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။
17-May-2019
ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီတြင္ တာဝန္ခံမႈသည္ ေ႐ြးခ်ယ္သူႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသူတို႔အၾကား ပဋိညာဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ မဲေပးသူမ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ပါတီမ်ားႏွင့္မူဝါဒမ်ားအၾကား ထိေရာက္စြာ မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရၿပီးေနာက္ ျပည္သူကို ကိုယ္စားမျပဳႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္း တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈကို အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေစပါသည္။
17-May-2019
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြ ၾကည့္ရင္ေတာ့ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ကြာ သြားတတ္ပါတယ္။ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံေတြကေတာ့ တစ္ေသြး တစ္သံ တစ္မိန္႔မို႔ တိတ္ဆိတ္လြန္းပါတယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလည္း မရွိေတာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ အေမွာင္ခန္းထဲ ပိတ္ေလွာင္သလိုခံေနရေတာ့ လႈပ္ရွားမႈ မေတြ႔ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီေခတ္ကေတာ့ တက္ႂကြလႈပ္ရွားတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းပါ။ ပြင့္လင္းတဲ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းပါ။
16-May-2019
လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုအေရး၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အေရး၊ က်ား-မ တန္းတူ အခြင့္အေရး၊ လိင္တူ လက္ထပ္ခြင့္ရရွိေရး စသည့္ ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူအမ်ားကိုဦးေဆာင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ႏွစ္ျမႇဳပ္ကာ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ စနစ္၏ဖြားဖက္ေတာ္မ်ားဟု ဆိုလွ်င္ရေပသည္။
16-May-2019
ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ႀကီးမားတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ၿမိဳ႕ေတြဟာ အသြင္သဏၭာန္အားျဖင့္သာ ၿမိဳ႕အဂၤါရပ္နဲ႔ ညီေနလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ပီျပင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ဖို႔အတြက္ ၿမိဳ႕အျဖစ္ဖြဲ႔စည္းရာမွာ ေဒသလိုအပ္ခ်က္အရ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္တဲ့ဌာနမ်ား ပါဝင္ဖို႔လိုသလို ပါဝင္တဲ့ဌာနမ်ားအေနနဲ႔လည္း မိမိတို႔ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ေစလႊတ္ရာမွာ အမွန္တကယ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝၿပီး လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္ရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ေစလႊတ္ဖို႔လိုပါတယ္။
16-May-2019
ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း၌ အသိမွန္ႏွင့္ အက်င့္မွားေနေသာသူမ်ားကို မ်ားစြာေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ ထိုအသိမွန္ႏွင့္ အက်င့္မွားကို က်င့္ေနၾကသူမ်ားသည္ မိေက်ာင္းကဲ့သို႔ မာယာမ်ားတတ္ပါသည္။ မိမိ၏ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကိုသာၾကည့္တတ္ၿပီး မိမိကိုယ္သာ ဗဟိုျပဳေနတတ္ၾကပါသည္။ သူတို႔သည္ သူတို႔သိေသာ အသိအေပၚ ေမတၱာႏွင့္ က႐ုဏာကို မထည့္ေပါင္းႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။
16-May-2019
အေရးအႀကီးဆံုးမွာ တစ္ဖက္တြင္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားေအာင္ စနစ္တက် ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္၌ အျခားတစ္ဖက္က စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦကိစၥအျပင္ ထိပ္တန္း အေကာင္းစားမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ျပင္ဆင္ထားေရးပင္ျဖစ္သည္။
15-May-2019
ျဖစ္လာသည့္ျပႆနာမ်ားမွာ မည္သည့္အေရာင္မွ်မပါဘဲ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းၾကည့္လွ်င္ ႐ိုးရွင္းပါသည္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မည္သည့္ျပႆနာမဆို လူမ်ိဳးေရးအေရာင္၊ ႏိုင္ငံေရးအေရာင္၊ ပါတီစြဲအေရာင္မ်ား မပါဘဲ ပကတိအတိုင္းၾကည့္လွ်င္ ပကတိအတိုင္း ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္လိုမႈေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးသတ္ကြင္းတည္ေဆာက္လိုမႈေတြႏွင့္ ၾကည့္လွ်င္ေတာ့ အရာရာသည္ ႐ႈပ္ေထြးေနပါလိမ့္မည္။
15-May-2019
အမွန္ေတာ့ ဒီအဂတိလိုက္စားမႈေတြ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ေနရာ၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအရွိဆံုးကိစၥေတြကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြေတြနဲ႔ အျခားျပည္ပႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြက ကူညီၾကတဲ့ေငြေတြအေပၚ ျပန္လည္သံုးစြဲၾကတဲ့ အစိုးရဌာနေတြမွာ အမ်ားဆံုးေပၚေပါက္ေနတာ ျမင္ၾကရမွာပါ။
15-May-2019
လေၾကာင္းလိုင္း၏ Operational Management ပိုင္းတြင္ တာဝန္ရွိသေလာ၊ သို႔မဟုတ္ Maintenance Management ပိုင္းတြင္ တာဝန္ရွိသေလာ ဟူသည္ကို သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔မ်ားအေနႏွင့္ တိက်ခိုင္မာသည့္ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ရပ္ကို ရွာေဖြသင့္လွေပသည္
14-May-2019
အမွားကို အမွားဟု မျမင္ႏိုင္ဘဲ တစ္ဖက္ကန္း အေတြးဘက္သို႔ ဦးတည္၍ေနတတ္ေသာေၾကာင့္ ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ ယံုၾကည္မႈမ်ားျဖင့္ မဆံုးျဖတ္ၾကဖို႔ အထူးလိုအပ္လွပါသည္။ ခ်စ္ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ ယံုၾကည္မႈမ်ားသည္ ၾကာရွည္လည္း မခံတတ္ပါေပ။ အခ်စ္မကုန္ခင္ ယံုၾကည္မႈ ကုန္ခမ္းတတ္ေသာ သေဘာမ်ိဳး ရွိေပသည္။
14-May-2019
ယင္းတြင္ မွန္ကန္ေသာ အသက္ေမြးမႈ၊ လူနဲ႔ သဘာဝ ၀န္းက်င္ဆက္စပ္ပံု၊ တန္ဖိုးမ်ားကို ေငြေၾကးျဖင့္ တိုင္းတာမႈ၊ ဗုဒၶအလိုက် တန္ဖိုးမွာ ေပ်ာ္႐ႊင္တင္းတိမ္ႏိုင္မႈျဖစ္ၿပီး ေငြေလာဘေနာက္ မလိုက္မႈတို႔ကို ညႊန္းထားသည္။ ေခတ္အျမင္အားျဖင့္ တိုးတက္မႈဆိုသည္မွာ ႐ုပ္သေဘာကို အသားေပးမႈမ်ားၿပီး ဗုဒၶအျမင္မွာ က်င့္ဝတ္စိတ္ဓာတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ပိုကဲသည္။
14-May-2019
ဤႏိုင္ငံတြင္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေရခံေျမခံေကာင္းမ်ား ေသခ်ာေပါက္ ရွိေနသည့္အခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔အေနႏွင့္ အထူးပင္ ဂ႐ုတစိုက္ရွိသင့္လွေပသည္။
13-May-2019
လူႀကီး သို႔မဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာၿပီဆိုလွ်င္ အေျပာအဆို ကိုယ္ႏႈတ္အမူအရာ အစစ သတိထားေျပာရသည္။ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ေတာ့ မတူၾက။ အခ်ိဳ႕လူႀကီးေတြက စကားကို လက္လြတ္စပယ္ ေျပာတတ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕လူႀကီးေတြက်ေတာ့ သတိႏွင့္ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ ေျပာသည္။ အခ်ိဳ႕က လူႀကီးဆိုေသာ ရာထူးတာဝန္ ရလာေသာအခါ မိမိ ၏အေျခအေနမွန္ကို ေမ့သြားတတ္သည္။ ကိုယ္ေျပာသမွ်စကား ေအာက္ကလူေတြ နားေထာင္ေနရသည္ဆိုၿပီး အမွားအမွန္ မေဝဖန္ႏိုင္ေတာ့သလို မိမိလုပ္သမွ် အမွန္လို႔လည္း ထင္သြားတတ္သည္။