News

17-Oct-2016
အစိုးရအသစ္ အသစ္တစ္ခုတက္လာတိုင္း ၎တို႔ အစိုးရတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ေျပာင္းလဲ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ လိုက္ပါ အေကာင္အထည္ေဖာ္ စည္းခ်က္ညီညီ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးသည္ပင္လွ်င္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တာဝန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
16-Oct-2016
ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည့္အတိုင္း မည္ကဲ့သို႔ စြပ္စြဲျပစ္တင္မည္ဆိုသည္ကိုကား ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြ ေစာင့္ၾကည့္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
16-Oct-2016
ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံ ထူေထာင္ရန္ စတင္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အားလုံး သိၾကသည့္အတိုင္း ျပည္တြင္းစစ္ အၿပီးအတုိင္ ရပ္စဲေရးမွာ အေရးအႀကီးဆုံး ျဖစ္သည္။
16-Oct-2016
ရပ္ကြက္ သာေရး၊ နာေရး၊ ဆြမ္းေလာင္း အသင္းလို အဖြဲ႔အစည္း အသင္းအပင္း ေသးေသးေလးကေန ႏုိင္ငံနဲ႔ခ်ီတဲ့ ကုမၸဏီ၊ လုပ္ငန္း၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ ပါတီ၊ အင္စတီက်ဴးရွင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႔အထိ ေခါင္းေဆာင္ လုပ္သူေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းက အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ အားလုံး သိၾကတယ္။
15-Oct-2016
မည္မွ်ထိ ေတာင့္ခံရမည္နည္းဟု လက္က်န္ေငြႏွင့္ ရက္မ်ားကို လက္ခ်ဳိးေရတြက္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ငယ္မ်ား မ်ားလာသည့္အတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ လူအမ်ား၏ အျမင္တြင္ အျမန္လႈပ္ႏိႈးမွသာ ရေတာ့မည္။ အစိုးရ ေအာင္ျမင္ေရးသည္ ႏိုင္ငံ့ေအာင္ျမင္ေရး၊ ႏိုင္ငံ့ေအာင္ျမင္ေရးသည္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေအာင္ျမင္ေရး ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမင္သမွ်၊ တြက္ခ်က္မိသမွ် ကိုအေျခခံကာ အေျဖရွာေပးလိုက္ပါသည္။
15-Oct-2016
ဘာသာတရားနဲ႔ ဆူညံမႈကို ေရာေထြးထားရွိသင့္သလား။ ဘာသာတရားနဲ႔ ဆူညံမႈမွာ လံုးဝ ေရာယွက္ျခင္း မရွိ။ ဆူညံျခင္းက လူကို ေဒါသျဖစ္ေစတဲ့ အား။
15-Oct-2016
ယခု ေရာက္ရွိေနေသာ အရင္းရွင္စနစ္မွာ အက်ဘက္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ရာ တကၠႏိုလိုဂ်ီအသစ္ႏွင့္ ဘိဇနက္မိုဒယ္သစ္မ်ားကို အပူတျပင္း ေတာင္းဆိုလ်က္ ရွိသည္။ အကယ္၍ ဆိုခဲ့ပါ တကၠႏိုလိုဂ်ီ အသစ္ႏွင့္ မိုဒယ္သစ္မ်ား ေပၚခဲ့လွ်င္ေသာ္မွ ယခင္အရင္းရွင္စနစ္ႏွင့္ မတူႏိုင္ေတာ့ၿပီ။
15-Oct-2016
ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား သာမက တပ္မေတာ္သားမ်ားပါ က်ဆုံးေနေသာ စီးနင္းမႈမ်ား၊ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ သာမက ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသား အားလုံး၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ျဖစ္သည္
14-Oct-2016
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖက္ဒရယ္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မွာ အေစာဆံုး ေပၚေပါက္လာေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖစ္ၿပီး (Coming Together) စိတ္တူကိုယ္တူ လာေရာက္ပူးေပါင္း စုဖဲြ႔ေသာပံုစံ ျဖစ္သည္။
13-Oct-2016
သို႔ရာတြင္ ယေန႔အထိ လႊတ္ေတာ္မ်ားက ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ေၾကာင္း မေတြ႔ရသလို မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ထားပါေၾကာင္း ျပန္လည္ တင္ျပသည္မ်ားကိုလည္း မၾကားရ၊ မေတြ႔ရပါ။
13-Oct-2016
ျမန္မာႏိုင္ငံကို လက္ရွိအေျခအေနမွာ ဘယ္ပါတီ၊ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္း ဘယ္လူပုဂၢဳိလ္မ်ားကမွ တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္း တစ္ဖြဲ႔ေကာင္းနဲ႔ တည္ေဆာက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ျပႆနာ မ်ားပါတယ္။ အက်ဳိးဆိုင္သူ မ်ားပါတယ္။
13-Oct-2016
ဒီမိုကေရစီ သေဘာအရမူ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရေသာ ေနရာမ်ဳိးတြင္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဗဟုိက တိုက္႐ိုက္ ခန္႔ထားေနဆဲ ျဖစ္ေနသည့္အျပင္ ထုိသို႔ ခန္႔ထားခံရသူမ်ား၏ ႏႈတ္ထြက္ စကားမ်ားသည္လည္း ယခင္ အာဏာရွင္ေခတ္က စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ ေလသံအတိုင္း ျဖစ္ေနျခင္းမွာ မ်ားစြာ အ႐ုပ္ဆိုးလွသည္။
12-Oct-2016
ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုသည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရဘက္မွလည္း စည္းလြတ္ဝါးလြတ္ အုပ္ခ်ဳပ္လို႔ မရသလို ျပည္သူေတြဘက္ကလည္း ဥပေဒမဲ့ စည္းလြတ္ဝါးလြတ္ လိုက္ပါျပဳက်င့္လို႔ မရဘူးဆိုတာကို ဆိုလိုလိုရင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။
11-Oct-2016
ကမၻာေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ပဋိပကၡ၊ အက်ပ္အတည္း၊ အျငင္းပြားမႈ မ်ားစြာကို စနစ္တက် သုေတသနျပဳ ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ Conflict ေခၚ ပဋိပကၡ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမႈ ပညာရပ္တြင္ အေျခခံအားျဖင့္ ပုံစံ ငါးမ်ဳိးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ ေျဖရွင္းေလ့ ရွိသည္။