News

21-Jan-2017
ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမႈ အားေကာင္းသျဖင့္ အစိုးရအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေထာက္ခံမႈ ရေအာင္ ျပည္သူ႔မူဝါဒ ခ်မွတ္စရာ မလိုေၾကာင္း၊ မွန္ကန္အက်ဳိးရွိေသာ မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္သာ လိုေၾကာင္းလည္း ျမင္ရသည္။ ေသခ်ာစြာ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈ၊ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္ စနစ္တက် ႀကဳိတင္ေကာက္ခံျခင္း၊ သတင္းအမွန္ကို ျပည္သူတို႔ ထုတ္ေျပာရဲေအာင္ အားေပးျခင္း၊ ပညာရွင္ ပညာသည္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို စုဖြဲ႔ႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္လွ်င္ ေနာင္စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျပည့္စုံပါမည္။
21-Jan-2017
ရာစုႏွစ္ အကူးအေျပာင္း ကာလတြင္ ေပၚထြက္လာေသာ မတူျခားနားသည့္ အယူအဆ ႏွစ္ရပ္ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနပါသည္။ “လူအေျချပဳခ်ဥ္းကပ္နည္း” (Human-base Approach) ႏွင့္ “ႏိုင္ငံအေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္နည္း” (Nation-base Appraoch) တို႔ျဖစ္သည္။ လူအေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္နည္းက “လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ မည္သို႔ပင္ ကြဲျပားျခားနားပါေစ လူသည္ လူပင္ျဖစ္သည္”ဆိုေသာ ပရမတၲအျမင္ကို ဗဟိုျပဳ စဥ္းစားသည္။
21-Jan-2017
ေနာင္တြင္ အေဆာက္အအံု တစ္ခုလံုး၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ကြန္ကရစ္ျဖင့္ ႀကိဳတင္ပံုစံသြင္းကာ ေဆာက္လုပ္သည့္နည္း အပါအဝင္ ယခုထက္ပို၍ နည္းပညာ အဆင့္ျမင့္ကာ ပို၍ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေသာ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို အသံုးျပဳလာေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ထိုေျပာင္းလဲလာမည့္ နည္းစနစ္သစ္မ်ား၊ ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္မည့္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား အဆင္သင့္ရွိ မေနပါက တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္အျပင္ ထိုင္းႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားကဲသို႔ ႏိုင္ငံမ်ားက အစားထိုး ေနရာယူသြားႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပး ေထာက္ျပလိုရင္း
19-Jan-2017
မူလတန္းအဆင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ယေန႔ ထြက္ေပၚလာေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း စာအုပ္မ်ားသည္လည္း အတိတ္က အမွားအယြင္း၊ အလြဲအေခ်ာ္မ်ားကို သင္ခန္းစာယူကာ ေဒသတြင္းစံ၊ အာရွစံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ယွဥ္ႏိုင္ေသာ ျမန္မာစံမ်ား ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း
19-Jan-2017
ေနာက္လိုက္ေကာင္း ဆိုသည္မွာ အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့သလို ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ အေနႏွင့္ ၎၏လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔၍ အခက္အခဲမရွိ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ အေထာက္အကူ ျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒႏွင့္ မညီသည္ကို ညီေအာင္ တင္ျပရပါမည္။ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မသိသည္ကို သိေအာင္ တင္ျပရပါမည္။ ဤသည္မွာ ဝန္ထမ္း၏ တာဝန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
18-Jan-2017
စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတတ္ပညာသည္ မိမိ ကိုယ္ကိုယ္ပင္ စီမံထိန္းကြပ္ရန္ ခက္ခဲလြန္းလွေသာ လူမ်ား၊ ႐ႈပ္ေထြးျမားေျမာင္လွေသာ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ား၊ တန္ဖိုး အနည္းအမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ေခါင္း႐ႈပ္ရသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို ရည္ရြယ္ထားေသာ ပန္းတိုင္တစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ ပညာပါပါ၊ သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔ ထိန္းသိမ္း ေမာင္းႏွင္သြားရသည့္ အတတ္ပညာတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အႏုပညာ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း
18-Jan-2017
ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ မိမိတို႔ နားလည္ေသာ မိမိ ပါဝင္ႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးစနစ္ တစ္ခုလိုသာ ျမင္လိုပါသည္။ သို႔မွသာ ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္ႏွင့္အတူ လိုက္ပါႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း အၿမဲ႐ႈပ္ေထြးၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ မမီႏိုင္ နားမလည္ႏိုင္ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနသည့္ စနစ္ႀကီးကိုသာ ျမင္ေနၾကရပါသည္။
17-Jan-2017
ယေန႔ အရပ္သား အစိုးရလက္ထက္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္မ်ားကိုလည္း အတိတ္က လြဲေခ်ာ္ မွားယြင္းခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား၊ အိမ္နီးနားခ်င္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကာလ ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးသည့္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ အေတြ႔အႀကံဳ နမူနာမ်ားကို ေလ့လာ၊ သံုးသပ္၊ ဆင္ျခင္ျခင္းအားျဖင့္ အမွားနည္းသည့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ေစေၾကာင္း
17-Jan-2017
မိုဒီ၏တိုက္ပြဲသည္ ျခစား ပ်က္စီးေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားႏွင့္ မတရားခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝေနၾကေသာ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို တိုက္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကြန္ဂရက္ အပါအဝင္ အတိုက္အခံပါတီ အားလံုးက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ လုပ္ရပ္ကို ေဝဖန္႐ႈတ္ခ်႐ံုမွတစ္ပါး၊ သူတို႔၏ ရန္ပံုေငြမ်ား တရားမဝင္ ျဖစ္ရျခင္းအတြက္ အံ့ဩစိတ္ဆိုးၾက႐ံုမွတစ္ပါး ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ၾကေပ။
17-Jan-2017
ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသိဉာဏ္ (DQ) ကို ငယ္စဥ္ကပင္ ကေလးငယ္မ်ား နားလည္ေအာင္ ညႊန္ျပေပးရန္မွာ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္တိုင္း၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ ပညာေရး ဦးေဆာင္သူမ်ားကလည္း ဤသည္ကို အေလးအနက္ထား ေဖာ္ေဆာင္ၾကေစရန္ တိုက္တြန္းသည္။
17-Jan-2017
ရာစုႏွစ္ တစ္ဝက္ခန္႔ အနည္ထိုင္ ငုပ္လွ်ိဳးေနသည့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးတည္း ဟူေသာအရာႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားမွာ မနီးစပ္ႏိုင္ေသးေခ်။ ထိုကိစၥမ်ားအတြက္၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ၿပီး အေျခတက်ျဖစ္ေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္ က်န္ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။
17-Jan-2017
ရန္ကုန္သည္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ မ.ထ.သ ေခၚ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လိုင္းေပါင္းစံု ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ၏ ေနရာတြင္ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား ဝန္ေဆာင္မႈ YBS အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းျဖင့္ ၂၀၁၇ ႏွစ္သစ္ကို နိဒါန္းခ်ီ ႀကိဳဆိုခဲ့သည့္အေပၚ အြန္လိုင္း လူမႈေရး ကြန္ရက္ေပၚရွိ မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ရန္ကုန္ျပည္သူ အမ်ားစုက အားေပး ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။
16-Jan-2017
အစကနဦးပိုင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ယာဥ္မ်ားက မည္သို႔ျဖစ္သည္။ ယာဥ္ေၾကာမ်ားက တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ စီးၾကရသည္။ ယခင္ထက္ လ်င္ျမင္မႈ မရွိ။ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာသည္။ ယာဥ္စီးနင္းခႏႈန္းက မည္သို႔ ရွိေနသည္ စသည္တို႔ကို ၾကားၾကရဦးမည္သာျဖစ္သည္။ ေဝဖန္ေထာက္ျပသံမ်ား ဆူညံေနလိမ့္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။