News

11-Feb-2017
မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစကားဝိုင္း တစ္ခုတြင္ ပရိသတ္ထဲမွ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးသည္။ ေမးခြန္းကို ၾကားေသာအခါ ခန္းမႀကီး တစ္ခုလုံး တိတ္ဆိတ္သြားသည္။ ‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ အနားယူသြားလွ်င္ သူ႔ေနရာ ဘယ္သူဆက္ခံမလဲ’
11-Feb-2017
“တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔ အင္အားႀကီးမားလာမႈက လက္ရွိ ကမၻာ့အစီအစဥ္ကို စိန္ေခၚေနၿပီ”ဟု ဆိုၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဝဖန္သူမ်ားကမူ “အစိုးရမ်ားမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အင္အားစုမ်ားသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားမႈ (ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ တကၡႏိုလိုဂ်ီႏွင့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း) သည္ပင္ လက္ရွိကမၻာ့အစီအစဥ္ကို နိဂံုးကမၸတ္ အဆံုး သတ္သြားေစလိမ့္မည္”ဟု ဆိုၾကသည္။
11-Feb-2017
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ျခင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပါတီကို ေလးစား၊ ယုံၾကည္၊ ခ်စ္ခင္၊ အားကိုးျခင္း ဟူေသာ အဓိကအခ်က္အျပင္ ယခင္အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ထူေထာင္ထားေသာ ပါတီကို မုန္းတီးအလိုမရွိေတာ့ျခင္း ဆုိသည့္ အေၾကာင္းတစ္ခ်က္လည္း ပါဝင္ေနေၾကာင္း သိရွိထားရန္ လိုေပသည္။
10-Feb-2017
ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အေကာင္းဘက္ကဲသည့္ လူမႈႏိုးၾကားလႈပ္ရွားမႈ ပုံေပၚလာေနၿပီဟု နိမိတ္ဖတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ လူမႈႏိုးၾကား လႈပ္ရွားမႈသည္ ေခတ္မီဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္လည္း ျဖစ္ပါသည္။
10-Feb-2017
ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မူဝါဒႏုိင္ငံေရးအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ မူဝါဒ ပညာရွင္မ်ား၏ ေပၚလစီေရးရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ရာ အစိုးရ၏ အသုံးခ်ႏုိင္မႈသာ လိုအပ္ပါေတာ့သည္။ အသုံးခ်လိမ့္မည္ဟုလည္း ယုံၾကည္မိသည္။
10-Feb-2017
ဒီမိုကေရစီကို ယခင္အစိုးရထက္ပို၍ ေလးစားတန္ဖိုးထားဖြယ္ ရွိမည္ဟု ယူဆထားသည့္ လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္လည္း ယခင္အစိုးရနည္းတူ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ဆန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ေတြ႔ျမင္ေနရျခင္းမွာ မ်ားစြာ မသင့္ေတာ္လွေပ။
09-Feb-2017
ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ဆို Fire Safety Manager ေထာင္ဂဏန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လိုပါလိမ့္မယ္။ ရန္ကုန္မွာကိုပဲ လိႈင္သာယာနဲ႔ ေရႊျပည္သာ စက္မႈဇုန္ႏွစ္ခုမွာ စက္႐ံု အလုပ္႐ံု ၂၀ဝ၀ ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ တကယ္ လည္ပတ္ေနတဲ့ စက္႐ံု အလုပ္႐ံုေတြဟာ လိႈင္သာယာမွာ ၁၁၀ဝ ေလာက္ရွိၿပီး ေရႊျပည္သာမွာလည္း ၁၀ဝ၀ ေက်ာ္တယ္။ ဆိုေတာ့ အခု သင္တန္းဆင္း အေရအတြက္က အဲဒီစက္မႈဇုန္ ႏွစ္ခုစာေလာက္ပဲ ရွိေသးတဲ့ သေဘာေပါ့။
09-Feb-2017
စတုတၳအခ်က္အေနႏွင့္ ေျပာခ်င္သည္မွာ သင္ခန္းစာတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ (သို႔မဟုတ္) သိခ်င္ေသာ ကိစၥတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ကိုယ္တိုင္က ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ေမးျမန္းမႈ မရွိသေလာက္ ရွားပါးေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
09-Feb-2017
ေအးျမ သာယာေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္း တည္ၿငိမ္ေသာ လူ႔ေဘာင္တစ္ခု ျဖစ္လိုပါက “သင္ေကာင္းလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္ မဆိုးပါ”ဆိုေသာ ေဆာင္ပုဒ္ေနရာတြင္ “သင္ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ကြၽႏု္ပ္ ေကာင္းပါမည္” ဆိုေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ က်င့္သံုးႏိုင္သည့္ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ အစားထိုး လဲလွယ္ က်င့္သံုးရမည္
08-Feb-2017
ဒုတိယတစ္ဦးမွာ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားျဖစ္၏။ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားသည္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္ရာတြင္ တန္ရာတန္ေၾကးကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ရယူၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အေသြးရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ေဆာက္လုပ္ေပးရန္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ မိမိအလုပ္အေပၚ သစၥာရွိရန္၊ မိမိအိမ္ရွင္အေပၚ ႐ိုးသားရန္ လိုပါသည္။
08-Feb-2017
စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးဟုဆိုရာတြင္ လူအုပ္စုအတြင္း အခ်ီအခ်၊ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုေရး၊ တစ္ဦးစကားကို တစ္ဦးက ေဝဖန္ျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္းျပဳေရး၊ အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္ရန္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းမျဖစ္ႏိုင္၊ စိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အႀကံအစည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ လူေပါင္းစံုႏွင့္ သင့္ျမတ္ေအာင္ စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ေရးအတြက္ အေလ့အက်င့္မ်ားရွိမွသာ လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
07-Feb-2017
ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုကို တန္ဖိုးသင့္၍ ေရာင္းခ်လိုက္ျခင္းျဖင့္ ေဈးကြက္အတြင္းရွိ ယင္းပစၥည္းႏွင့္ အမ်ိဳးအစားတူ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အထိုက္အေလ်ာက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ရွိသြားတတ္ျခင္းမွာ ေဈးကြက္ အေျခခံသေဘာ ျဖစ္သည္။
07-Feb-2017
“တပ္မေတာ္ဘက္က ေျပာင္းခ်င္ေအာင္၊ ေျပာင္းတတ္ေအာင္၊ ေျပာင္းႏိုင္ေအာင္၊ ေျပာင္းရဲေအာင္” ဘယ္လို နည္းေပါင္းစံု သံုးရမလဲဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးသမား အားလံုး ညီညႊတ္မွ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ “ႏိုင္ငံေရး တပ္ေပါင္းစု” ဖြဲ႔စည္းႏိုင္မွ ျဖစ္လိမ့္မယ္ ဆိုတာကိုလည္း နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း နားလည္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလံုး (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီပါမက်န္) ပူးေပါင္းႏိုင္တဲ့ တစ္ေန႔မွသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္ျမင္မိပါတယ္။
07-Feb-2017
အမုန္းစကားေတြကို ဘာျဖစ္လို႔ ပိတ္ပင္တားျမစ္သင့္တာလဲဆိုတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းကေတာ့ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးနဲ႔ တစ္မ်ိဳး၊ ဘာသာတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုအၾကား အမုန္းပြားၿပီး ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္လာကာ ေသြးထြက္သံယို ရာဇဝတ္မႈေတြ ျဖစ္လာေစႏိုင္လို႔ပါပဲ။ ဒီအခ်က္ေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တည္ၿငိမ္ေရးကို ပ်က္ျပားေစႏိုင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီကို မင္းမဲ့စ႐ိုက္ ျဖစ္သြားေစႏိုင္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
06-Feb-2017
စိတ္ဒဏ္ရာသင့္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ အရာရာတိုင္း မိမိကိုယ္ကိုယ္ ဗဟိုျပဳ စဥ္းစားေလ့ ရွိသူမ်ား၏ ဟဒယႏွင့္ ကိုက္ညီေသာေၾကာင့္ လက္ခံက်င့္သံုးေနၾကသည့္ ဟုတ္ေယာင္ေယာင္ ထိုေဆာင္ပုဒ္တို႔သည္ ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္စက္ၾကည့္လွ်င္ပင္ အက်ိဳးအပဲ့မ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိသာထင္ရွားလွသည္။