News

25-Jan-2017
ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ ႏိုင္ငံျခားမွ စီးပြားေရး လုပ္လိုသူတို႔အတြက္ လိုအပ္သမွ်ကို မိမိတို႔ဘာသာ ေျဖရွင္းေနရၿပီး အစိုးရဌာနမ်ား၏ အကူအညီမ်ား မရရွိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
25-Jan-2017
အိုးလုပ္သူတို႔က အိုးကို႐ိုက္သည္မွာ ဤအိုးအား ကြဲေစဖို႔ရန္ မဟုတ္။ ဤအိုးက က်စ္လ်စ္မာေက်ာၿပီး မီးဖုတ္ခံႏိုင္ေစဖို႔ရန္ အတြက္သာ ဤအိုးကို ႐ိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
24-Jan-2017
လူတို႔သည္ ဆင္းရဲသည့္ဒဏ္ကို ခံနိုင္ရည္ ရွိၾကေသာ္လည္း ခ်မ္းသာသည့္ဒဏ္ကိုမူ ခံႏိုင္ရည္ မရွိၾကဆိုေသာ စကားမွာ ျမန္မာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အမ်ားစု နားလည္ လက္ခံထားေသာ ဆံုးမဆို႐ိုးစကား တစ္ခုျဖစ္သည္။
24-Jan-2017
စနစ္တစ္ခုမွ ေနာက္စနစ္တစ္ခု ေျပာင္းလဲတဲ့ေနရာမွာ စနစ္သစ္ အထိုင္ မက်ေသးခ်ိန္ စနစ္ေဟာင္း မဖယ္ရွားႏိုင္ေသးတဲ့ အခ်ိန္ကာလမွာ “ေျပာင္းလဲမႈစိန္ေခၚသံ”ေတြ ရင္ဆိုင္ရမွာပဲ ျဖစ္တယ္။
24-Jan-2017
...ျပည္တြင္း ျပည္ပ အင္အားစုမ်ား၏ ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ “ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အစၥလာမ္ ကိုးကြယ္သူမ်ား”ဟူ၍ ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚ ေပးလိုက္ရသည့္ အေျခအေနထိ ဖိအားရွိေနခဲ့သည္မွာလည္း စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းေန၏။
24-Jan-2017
“မမွားေသာ ေရွ႕ေန၊ မေသေသာ ေဆးသမား”ဆုိသည့္ စကားပံုမွာ လူတုိင္း မွားတတ္ၾကေသာ သဘာဝကို ဆင္ျခင္ေစလိုသည့္သေဘာရွိၿပီး ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္သမားမ်ား ကိုယ္တုိင္ အမွားမကင္းေၾကာင္း ေျပာဆုိလုိရင္းလည္း ျဖစ္သည္။
23-Jan-2017
Spare the rod and spoil the child. (တုတ္မသံုးလွ်င္ ကေလးပ်က္ မည္) ဟူေသာစကားသည္ ဂ႐ုစိုက္ လိုက္နာသင့္ေသာ စကားျဖစ္၏။ ျခြင္းခ်က္ေတာ့ ရွိပါသည္။ ကေလးကို ေၾကာက္႐ံုလန္႔႐ံုသာ ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမသင့္ပါသည္။
23-Jan-2017
Bus ကားလို႔ေျပာရင္ ေခ်ာင္တစ္ေခ်ာင္မွာ အက်ထိုင္လို႔ ငိုက္ရတဲ့ အရသာကို ျမန္မာျပည္က Bus ကား ခပ္ၾကာၾကာ စီးၾကသူတိုင္း ခံစားတတ္မယ္ ထင္ပါရဲ႕။
22-Jan-2017
ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ယခုေနာက္ပိုင္း ပြင့္လင္းလာေသာ မီဒီယာ လက္တံမ်ားေၾကာင့္ ပို၍ လူသိမ်ားလာၿပီး ပို၍ ျမင့္တက္လာေသာ လူသတ္မႈမ်ားအနက္ လူအမ်ား ေန႔စဥ္နီးပါး ဆူဆူညံညံ အသံေပး၍ လူသတ္ေနေသာ တရားခံကိုမူ သတိထားမိသူ နည္းလွသည္။
22-Jan-2017
ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီကေန မိသားစု၊ အလုပ္ခြင္၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ အသိုင္းအဝိုင္း၊ လူမ်ိဳးစု၊ ေဒသ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုစီအလိုက္ ဟီရိဩတၲပၸတရားနဲ႔ညီျခင္း မညီျခင္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီကေန႔ ေရာက္ေနတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အတန္းနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ အခ်ိဳးက်တယ္
21-Jan-2017
ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမႈ အားေကာင္းသျဖင့္ အစိုးရအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေထာက္ခံမႈ ရေအာင္ ျပည္သူ႔မူဝါဒ ခ်မွတ္စရာ မလိုေၾကာင္း၊ မွန္ကန္အက်ဳိးရွိေသာ မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္သာ လိုေၾကာင္းလည္း ျမင္ရသည္။ ေသခ်ာစြာ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈ၊ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္ စနစ္တက် ႀကဳိတင္ေကာက္ခံျခင္း၊ သတင္းအမွန္ကို ျပည္သူတို႔ ထုတ္ေျပာရဲေအာင္ အားေပးျခင္း၊ ပညာရွင္ ပညာသည္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို စုဖြဲ႔ႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္လွ်င္ ေနာင္စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျပည့္စုံပါမည္။
21-Jan-2017
ရာစုႏွစ္ အကူးအေျပာင္း ကာလတြင္ ေပၚထြက္လာေသာ မတူျခားနားသည့္ အယူအဆ ႏွစ္ရပ္ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနပါသည္။ “လူအေျချပဳခ်ဥ္းကပ္နည္း” (Human-base Approach) ႏွင့္ “ႏိုင္ငံအေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္နည္း” (Nation-base Appraoch) တို႔ျဖစ္သည္။ လူအေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္နည္းက “လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ မည္သို႔ပင္ ကြဲျပားျခားနားပါေစ လူသည္ လူပင္ျဖစ္သည္”ဆိုေသာ ပရမတၲအျမင္ကို ဗဟိုျပဳ စဥ္းစားသည္။
21-Jan-2017
ေနာင္တြင္ အေဆာက္အအံု တစ္ခုလံုး၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ကြန္ကရစ္ျဖင့္ ႀကိဳတင္ပံုစံသြင္းကာ ေဆာက္လုပ္သည့္နည္း အပါအဝင္ ယခုထက္ပို၍ နည္းပညာ အဆင့္ျမင့္ကာ ပို၍ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေသာ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို အသံုးျပဳလာေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ထိုေျပာင္းလဲလာမည့္ နည္းစနစ္သစ္မ်ား၊ ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္မည့္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား အဆင္သင့္ရွိ မေနပါက တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္အျပင္ ထိုင္းႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားကဲသို႔ ႏိုင္ငံမ်ားက အစားထိုး ေနရာယူသြားႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပး ေထာက္ျပလိုရင္း
19-Jan-2017
မူလတန္းအဆင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ယေန႔ ထြက္ေပၚလာေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း စာအုပ္မ်ားသည္လည္း အတိတ္က အမွားအယြင္း၊ အလြဲအေခ်ာ္မ်ားကို သင္ခန္းစာယူကာ ေဒသတြင္းစံ၊ အာရွစံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ယွဥ္ႏိုင္ေသာ ျမန္မာစံမ်ား ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း
19-Jan-2017
ေနာက္လိုက္ေကာင္း ဆိုသည္မွာ အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့သလို ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ အေနႏွင့္ ၎၏လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔၍ အခက္အခဲမရွိ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ အေထာက္အကူ ျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒႏွင့္ မညီသည္ကို ညီေအာင္ တင္ျပရပါမည္။ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မသိသည္ကို သိေအာင္ တင္ျပရပါမည္။ ဤသည္မွာ ဝန္ထမ္း၏ တာဝန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။