News

POST TYPE

OPINION

အျမန္ကယ္ထုတ္ရမည့္ လူသားအရင္းအျမစ္
08-Jul-2017

လူသားသမိုင္း၏ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈခရီးကို ဂရပ္မ်ဥ္းတစ္ခုအျဖစ္ ဆြဲၾကည့္လွ်င္ ၁၆ ရာစု ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၁၇ ရာစု ေခတ္ဦးေလာက္အထိ အတက္အက် သိပ္မရွိလွသည္ကို ေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။ သည္ေနာက္ ေရေႏြးေငြ႔ စြမ္းအင္ကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိၿပီး စက္မႈေတာ္လွန္ေရးမ်ား တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ ထိုသည္ႏွင့္အမွ် စက္မႈေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွိသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားလည္း ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့ သည္။၂၁ ရာစု အေရာက္တြင္မူ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေရွးယခင္ကာလမ်ားထက္ ပို၍ျမန္ဆန္လာသည္။

လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ေထာင့္တိုင္းနယ္ပယ္တိုင္း ေနရာတိုင္း၌ အေျပာင္းအလဲမ်ားက ေရွာင္လႊဲ၍ မရေလာက္ေအာင္ထိ ျပင္းထန္လာခဲ့ရသည္။ အေျပာင္းအလဲမ်ားမွာလည္း အတိတ္က သုံးႏႈန္းေရးသားခဲ့သလို မ်ဥ္းတန္းပုံစံ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားကာ ေတာ္လွန္ေရးဆန္ဆန္ ျဖစ္လာသည္။

အေျပာင္းအလဲမ်ားက ေျပးပုန္း၍ မရေလာက္ေအာင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ေခ်ာင္က်ဳိေခ်ာင္ၾကားထိေအာင္ ေျပးဝင္လာခဲ့သည္။

ယင္းျပင္းထန္လွသည့္ ေျပာင္းလဲေရး လိႈင္းလုံးႀကီးေၾကာင့္ ေရွးအဆက္ဆက္ လက္ခံယုံၾကည္ထားခဲ့သည့္ သိမွတ္ခံယူ မွတ္သားေတြးေခၚထားမႈမ်ားလည္း ၿပဳိလဲသြားခဲ့ရသည္။

ဥပမာ-အစဥ္အလာအရ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကအက်ဆုံး တြန္းအားစုမ်ားမွာ နယ္ေျမပိုင္နက္၊ ပထဝီ၊ လူဦးေရ၊ တြင္းထြက္သယံဇာတ၊ ေငြေၾကးအရင္းႏွင့္ စစ္အင္အားတို႔ အားေကာင္းေရးသာ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆထားခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို႔ ခိုင္မာသန္စြမ္းျခင္း မရွိလွ်င္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ဆိုသည္မွာ အိပ္မက္ပင္မက္၍ မရဟု နားလည္ထားၾကသည္။

ဆိုခဲ့ပါ အယူအဆမ်ားမွာ ႐ုတ္ျခည္းဆိုသလို အားလုံး၏ မ်က္စိေရွ႕ေမွာက္မွာပင္ ေနညိဳသြားခဲ့သည္။ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအတြက္ ဖက္တာအသစ္က အစဥ္အလာတြန္းအားမ်ား ေနရာတြင္ ဝင္ရာက္အစားထိုးလာခဲ့သည္။ ယင္းဖက္တာအသစ္မွာ ပညာျဖစ္သည္။

ပညာသည္ ပါဝါျဖစ္လာသည္။ ပညာသည္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ ေရခံေျမခံ ျဖစ္လာသည္။ ပညာေရးသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လုံးအတြက္ အေရးႀကီးေသာရင္းျမစ္ ျဖစ္လာသည္ႏွင့္အမွ် လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ဘဝအတြက္လည္း အာမခံခ်က္ ျဖစ္လာသည္။

ပညာဟူေသာ စကားစုမွာ ေပါက္ကြဲသြားသလို ေရပန္းစားသြားခဲ့ၿပီး နယ္ပယ္အသီးသီး၏ေရွ႕တြင္ မပါမျဖစ္ ဦးစားေပးျခင္း ခံလာရသည္။

ပညာစီးပြားေရး၊ ပညာအလုပ္သမား၊ ပညာစီမံခန္႔ခြဲမႈ စသျဖင့္ တြဲစပ္ေခၚေဝၚလာခဲ့ၾကသည္။ အေျပာင္းအလဲမ်ားတြင္ ပညာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ထိပ္စီးမွ ေနရာယူလာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပဳိင္နက္ ဆက္သြယ္ေရး နယ္ပယ္တြင္လည္း ဖြံ႔ၿဖဳိးလာမႈက အံ့မခန္း အေနအထားထိ ေရာက္လာသည္။

မီးရထား၊ ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ ေလယာဥ္ပ်ံ စသည့္ ယာဥ္မ်ား ေပါမ်ားေစ်းခ်ဳိလာသလို အဆင့္လည္း ျမင့္လာသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း တယ္လီဖုန္းမွသည္ အင္တာနက္၊ ကြန္ပ်ဴတာတို႔ကလည္း မယုံႏိုင္ဖြယ္ တိုးတက္လာခဲ့သည္။

ထိုသတင္းနည္းပညာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတို႔၏ အက်ဳိးေက်းဇူးေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက အလွမ္းေဝးလွသည့္ နယ္ပယ္မ်ား နီးကပ္လာသည္။ ပထဝီေၾကာ၊ ေျမေၾကာ သိသိသာသာ က်ဳံ႕သြားသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံၾကား ကူးလူးဆက္ဆံမႈမ်ားက ဘယ္ေခတ္ဘယ္ကာလႏွင့္မွ် မတူေအာင္ တိုးတက္လာသည္။

ထိုသို႔ ပညာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းတို႔ ေပါင္းဆံုၾကေသာအခါ ကမာၻႀကီး၌ ႐ိုက္ခ်က္မ်ားစြာ ေပၚလာသည္။

ထို႐ိုက္ခ်က္မ်ားထဲတြင္ ကမာၻႀကီး၌ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္သူမ်ား ရွားပါးလြန္း၍ ယင္းတို႔ ရရွိေရးအတြက္ လုယက္ရွာေဖြေသာ ျဖစ္ရပ္ႀကီးက အထင္ရွားဆုံး ျဖစ္သည္။ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္သူအတြက္ စစ္ပြဲအထိဟူ၍ပါ ဝိၿဂဳိဟ္ျပဳၾကသည္။ 

မိမိအဖြဲ႔အစည္း ရွင္သန္ေအာင္ျမင္ေရး၊ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ ႏိုင္ငံတကာ၌ ဝင့္ဝင့္ထည္ထည္ ရပ္တည္ရန္ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္သူမ်ား ရွိဖို႔လိုလာသည္။ ယင္းတို႔ ရွာေဖြျခင္း၊ ေမြးဖြားေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါက အလိုလိုေနရင္း မိမိအဖြဲ႔အစည္း၊ ကိုယ္စားျပဳရာႏိုင္ငံတို႔မွာ မည္သူကမွ တိုက္ခိုက္ထိုးႏွက္ျခင္း မရွိပါဘဲ ေအာက္က်ေနာက္က်ဘဝသို႔ ထိုးက်သြားႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတို႔သည္ လည္းေကာင္း ထူးခြၽန္ထက္ျမက္သူတို႔ကို အၿပဳိင္အဆိုင္ လုယက္ၾကသည္။ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္သူသာ ျဖစ္ပါေစ၊ အျခားတစ္ပါးရပ္မွ ျဖစ္ေသာ္လည္း မက္မက္စက္စက္ ေခၚယူသည္။

ထိုသူတို႔ကို အေရာက္လာဖို႔ ဆြဲေဆာင္သည္။ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ဖို႔ အပတ္တကုတ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သည္။

ထူးခြၽန္ထက္ျမက္သူမ်ားအား ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ဳိးအစားႏွစ္မ်ဳိး ခြဲျခားႏိုင္သည္။

ပထမအမ်ဳိးအစားမွာ ေမြးရာပါဗီဇအရ ထူးခြၽန္ျခင္းျဖစ္၍ ေနာက္တစ္မ်ဳိးမွာ အထူးစပယ္ရွယ္ သင္ၾကားေပးျခင္းမွ ထူးခြၽန္လာျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။

အိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ မရႊန္းလဲ့ေဝေက်ာ္

ယင္းသို႔ ကမာၻႀကီး၌ ရွားပါးလြန္းသည့္ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္သူမ်ား ရွာေဖြျခင္း စစ္ပြဲအသြင္ေဆာင္ေနစဥ္ အိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္မွ ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းကို ဂုဏ္ထူးသုံးဘာသာႏွင့္ ထူးခြၽန္စြာ ေအာင္ျမင္သူ မရႊန္းလဲ့ေဝေက်ာ္ သတင္းက ပုံႏွိပ္မီဒီယာမ်ားထက္တြင္မက လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားအထိပါ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာသည္။ ျမန္မာ့ပညာေရး အဆင့္နိမ့္သည္ဟု မည္မွ်ပင္ ေဝဖန္ေနၾကပါေစ၊ ဒသမတန္းစာေမးပြဲမွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတို႔ အနာဂတ္လမ္းအတြက္ အဆုံးအျဖတ္ ေနရာမွာပင္ ရွိေနဆဲျဖစ္ရာ ယင္းစာေမးပြဲ၌ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ေအာင္ျမင္ရန္အလို႔ဌာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံး၏ ပညာေရးအက်ဳိးရွင္ အသီးသီး အျပင္းအထန္ အားစိုက္ၾကရသည္။

မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားမွာ မိမိတို႔ရင္ေသြး အနာဂတ္ခရီး၌ အလုပ္အကိုင္ အဆင့္မီ ရရွိေရးအတြက္ ကိုယ့္အထြာႏွင့္ကိုယ္ ရွိသမွ် ေငြေၾကးပုံေအာ သုံးစြဲၾကသည္။ ေကာင္းေပ့ေတာ္ေပ့ နာမည္ေက်ာ္သည့္ ဆရာမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔သင္ၾကားေပးၾကသည္။

မူးယစ္ေဆးျပား ၁၅ ျပား ေတြ႔ရွိမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ဆယ္ႏွစ္ က်ခံခဲ့ရသည့္ မရႊန္းလဲ့ေဝမွာ အထက္ပါ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔ မႀကံဳခဲ့ရသည့္တိုင္ အိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းကို ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ယင္းေအာင္ျမင္မႈကို အကဲျဖတ္ၾကည့္ပါက မရႊန္းလဲ့ေဝေက်ာ္မွာ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္သူ အမ်ဳိးအစား ႏွစ္မ်ဳိး၌ ပင္ကိုဗီဇအရ ေမြးရာပါ ထူးခြၽန္သူဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။

လက္ရွိကာလ၌ ျမန္မာလို ဖြံ႔ၿဖဳိးဆဲႏိုင္ငံမ်ား မဆိုထားႏွင့္၊ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ ထက္ျမက္သူမ်ား ရွားပါးေနသည္ျဖစ္ရာ ယင္းအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ မရႊန္းလဲ့ေဝေက်ာ္လို လူငယ္မ်ဳိး ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္မွာ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ဳိးမ်ားလွသည္။ အျခားေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အေနႏွင့္လည္း သူမကို အားက်အတုယူလိုသူ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ား အမ်ားအျပား ေပၚထြက္လာႏိုင္သည္။

ယင္းသို႔ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးႀကီးမားျခင္းေၾကာင့္ ရွားပါးထူးခြၽန္လွသည့္ လူသားအရင္းအျမစ္ကို အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ အခ်ည္းႏွီး မကုန္ဆုံးေစဘဲ ဝါသနာပါရာ ပညာရပ္ကို အတားအဆီးမဲ့ ေလ့လာဆည္းပူးခြင့္ေပးဖို႔ အေရးႀကီးလွသည္။ မရႊန္းလဲ့ေဝေက်ာ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္  ေရာက္ရွိေရးအတြက္ ယခုအခါ အမ်ားျပည္သူတို႔က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ေပးဖို႔ႏွင့္ ဆိုင္းငံ့ျပစ္ဒဏ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးေရးအား ေတာင္းဆိုေနၾကသည္ကို ေတြ႔လာရသည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၄ (က) ႏွင့္ (ခ) တြင္လည္း လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပ႒ာန္းေပးထားပါသည္။ ထို႔ထက္ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္အနည္းငယ္က သတင္းတစ္ပုဒ္ ဖတ္ခဲ့ရသည္။

ယင္းသတင္း၌ အက်ဥ္းသားမ်ားကို စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာမ်ား သင္ေပးမည္ဟု ဆိုထားသည္။

သာမန္အက်ဥ္းသားမ်ား အတြက္ပင္ ဤမွ် စဥ္းစားေပးထားမည္ဆိုလွ်င္ မရႊန္းလဲ့ေဝေက်ာ္လို ထူးခြၽန္သူမ်ားအဖို႔ ပို၍ စဥ္းစားေပးသင့္သည္။

နိဂုံး

ၿဗိတိသွ် ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ‘တိုနီဘလဲ’ ၏ ေပၚလစီမိန္႔ခြန္း တစ္ခုတြင္ ဤသို႔ေျပာခဲ့ဖူးပါသည္။ “ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ထိပ္တန္းဦးစားေပး လုပ္ငန္းသုံးခု ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ ပထမ ပညာေရး၊ ဒုတိယ ပညာေရး၊ တတိယ ပညာေရးပါပဲ” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံလို ဖြံ႔ၿဖဳိးၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ပင္ ပညာေရးကို ဤမွ် အေလးထားသည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာလို ႏိုင္ငံမ်ဳိးအတြက္ ဆိုဖြယ္ရာ မရွိေတာ့ေပ။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေခတ္မီႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လမ္းမွန္ေပၚေရာက္စ ျပဳေနၿပီဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္း ခ်ီတက္ေရး၌ အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ယင္းအဟန္႔အတားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရးအတြက္ အထူးတလည္ လိုေနသည္မွာ အျခားအရာ မဟုတ္ေပ။ ပညာ (သို႔မဟုတ္) လူသားအရင္းအျမစ္သာ ျဖစ္ပါသည္။

မရႊန္းလဲ့ေဝေက်ာ္ကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ (သို႔မဟုတ္) ဆိုင္းငံ့ျပစ္ဒဏ္သို႔ ေျပာင္းလဲေစေရး ေတာင္းဆိုေနၾကသည္မွာ မရႊန္းလဲ့ေဝေက်ာ္ တစ္ဦးတည္းအက်ဳိးအား ရည္႐ြယ္သည္ မဟုတ္ပါ။

ေခတ္မီႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လူသားအရင္းအျမစ္ကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ႏိုင္စိုး