News

POST TYPE

OPINION

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျပန္လည္ထူေထာင္ရာဝယ္
04-Jul-2017

စာေရးသူသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ကပင္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပမည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ၏ Preamble အား လြန္စြာမွ ႏွစ္သက္ သေဘာက်ခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အထက္ပါစာပိုဒ္အား အႀကိမ္ႀကိမ္ အထပ္ထပ္ ဖတ္၏။ ဖတ္ရာမွ ထိုစာပိုဒ္တြင္ ပါရွိသည့္ စာလံုးမ်ား၏ အဓိပၸာယ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ အထပ္ထပ္ စဥ္းစား၏။ ထိုသို႔ စဥ္းစားရာတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးတို႔အား မည္သို ေဆာင္႐ြက္ရမည္ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ၏ Preamble တြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ နိဒါန္း (Preamble) တြင္ ပါရွိသည္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

“We, the people of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America” ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး ထိုစာပိုဒ္တြင္ စာလံုးေရေပါင္း ၅၂ လံုးတြင္ ေကာ္မာ ၈ ခု၊ Fullstop ၁ ခုသာ ပါရွိသည္ကို ထူးျခားစြာ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

“We, the People of the United States, in Order to form a more prefect Union, အေမရိကန္ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသား ငါတို႔သည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ျပည့္စံုေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ Establish Justice, တရားမွ်တမႈ ရရွိေစေရး၊ Insure domestic tranquility, ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေစေရး၊ Provide for the common defence, ျပည္ေထာင္စု တစ္ခုလံုးဆိုင္ရာ ခုခံကာကြယ္ေရးအတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းထားရွိေရး၊ Promote the general welfare, အမ်ားျပည္သူ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေရး၊ Secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, (ႏိုင္ငံသား အားလံုး၏ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေနာင္လာ ေနာင္သားမ်ားအတြက္ပါ လြတ္လပ္ခြင့္ အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိေစေရး၊ Do ordain and establish this constitution for the United States of America အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ဤအေျခခံဥပေဒကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသား ငါတို႔သည္ ျပ႒ာန္း၍ တည္ေဆာက္ၾကအံ့”ဟူပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုစာပိုဒ္တြင္ ပါရွိသည့္အခ်က္မ်ားမွာ -

(၁) Establish justice (တရားမွ်တမႈ ရရွိေစေရး)

(၂) Insure domestic tranquility (ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေစေရး)

(၃) Provide for the common defence (ျပည္ေထာင္စု တစ္ခုလံုးဆိုင္ရာ ခုခံကာကြယ္ေရးအတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းထားရွိေရး)

(၄) Promote the general welfare (အမ်ားျပည္သူ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေရး)

 (၅) Secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, (ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေနာင္လာေနာင္သားမ်ား အတြက္ပါ လြတ္လပ္ခြင့္ အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိေစေရး) ဟူေသာ အခ်က္မ်ားကို ၎နိဒါန္း စာပိုဒ္အတြင္းတြင္ အစဥ္အတိုင္း ေတြ႔ရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၎စာပိုဒ္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ မေရးဆြဲမီက အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ ၁၇၇၆ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနမွာ ျပည္နယ္မ်ား၊ ခြဲထြက္မည့္ပံုစံျဖစ္လာၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ၿပိဳကြဲသြားမည့္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေပရာ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေခၚယူ၍ ညီလာခံတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ ၎ညီလာခံအား ဖီလာဒယ္လ္ဖီးယား လြတ္လပ္ေရး ခန္းမေဆာင္၌ ၁၇၈၇ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ အစည္းအေဝးကို စတင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

၎အစည္းအေဝးတြင္ တက္ေရာက္သူမ်ားမွာ ေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္၊ ဘင္ဂ်မင္ဖရန္ကလင္၊ ဂ်ိမ္းမဲ့ဒဆင္၊ ေသာမတ္ဂ်က္ဖာဆင္၊ အန္ဒါဆင္ႏွင့္ ဟဲလ္တန္ စေသာ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အပါအဝင္ ၅၅ ဦး တက္ေရာက္ၿပီး ထိုဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ၏ နိဒါန္းတြင္ပါရွိေသာ စာပိုဒ္သည္ပင္ မည္မွ် တန္ဖိုးႀကီးသည္ကို သိရွိႏိုင္ေစရန္ အက်ဥ္းမွ် တင္ျပျခင္းသာျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအား ျပန္လည္ ထူေထာင္ရာတြင္ အထက္၌ ေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ အမွတ္စဥ္ (၁) Establish justice အား ဦးစြာ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးမွ က်န္အမွတ္စဥ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံ၏ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ အစိုးရအဖြဲ႔အေနႏွင့္ အထစ္အေငါ့မ်ား အတန္ငယ္ ေျပေပ်ာက္ႏိုင္သည္ဟု စာေရးသူက ယံုၾကည္မိပါသည္။

စာေရးသူက ထိုအယူအဆအား ယံုၾကည္ရသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာလည္း ႏိုင္ငံတြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈရွိမွသာ အစိုးရတစ္ရပ္အေနႏွင့္ မိမိတို႔ ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကို လြယ္ကူစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မည့္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဟူသည္မွာ (All men are equality before the law) ျဖစ္ရန္ လိုပါသည္။ သို႔မဟုတ္မူဘဲ ရာထူးႀကီးသူ၊ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူ၊ အာဏာရွိသူမ်ား အေပၚတြင္ ဥပေဒသက္ေရာက္မႈ မရွိပါက ႏိုင္ငံေတာ္မွာလည္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းဘက္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား ေဆာင္႐ြက္ေနဆဲ၊ ေဆြးေႏြးေနဆဲ ကာလအတြင္းမွာပင္ တိုက္ပြဲမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေနရျခင္းမွာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ တစ္နည္းအားျဖင့္ (Binding Force) မရွိ၍သာျဖစ္ေၾကာင္း ျမင္သာမႈ ရွိေနပါသည္။

ဤသို႔ (Binding Force) ျဖစ္ရန္အတြက္ လူတိုင္းသည္ ဥပေဒ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တစ္တန္းစားတည္းျဖစ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ဥပေဒသည္ တည္သည့္ေနရာတြင္ တည္ၿပီး၊ မတည္သည့္ေနရာတြင္ မတည္ပါက တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈမွာလည္း ရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ဝ ေက်ာ္ခန္႔က ေရးသားထားခဲ့ေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ နိဒါန္းစာပိုဒ္ကို လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းအားျဖင့္ ယေန႔ ကမၻာေပၚတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ၊ စီးပြားေရးအင္အား ေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္အား မည္သူမွ ျငင္းဆိုႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

သို႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ စာပိုဒ္ပါ အမွတ္စဥ္အတိုင္း အမွတ္စဥ္ (၁) Establish justice ကို တည္ေဆာက္ၿပီးမွသာ အမွတ္စဥ္ (၂) Insure domestic tranquility, အမွတ္စဥ္ (၃) Provide for the common defence ၊ အမွတ္စဥ္ (၄) Promote the general welfare ၊ အမွတ္စဥ္ (၅) Secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity ဟူေသာ အခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စသည္တို႔မွာ ေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

ဦးရီစိန္ (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)

  • VIA