News

POST TYPE

OPINION

ပ်ားအုံကို တုတ္ႏွင့္ မထိုးေစလို (Daily, Vol-4/No-78)
11-Jul-2016

ျပည္သူ႔ဆႏၵျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံထားရသည့္ အစိုးရသက္တမ္း ရက္ ၁၀၀ ကာလသို႔ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ ထုံးစံအတုိင္း ေကာလာဟလမ်ားကို အေျခခံသည့္ စိုးရိမ္ေသာကမ်ားႏွင့္ အေျပာအဆို မဆင္ျခင္မႈေၾကာင့္ လႈပ္ခတ္မႈမ်ား အစပ်ဳိးလာခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ နယ္ပယ္အားလုံးတြင္ ျပႆနာ ႀကိဳးစမ်ားစြာ ရွိေနသည့္အျပင္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းထက္ ႏႈတ္မိန္႔ျဖင့္ ထင္သလို စီမံခန္႔ခြဲခဲ့သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားစြာေၾကာင့္ အရာရာကို အစမွ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ပ်ဳိးေထာင္ရမည့္ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးျမည့္ေနေသာ အိမ္အိုႀကီးတစ္လုံးႏွင့္ အလားသဏၭာန္ တူေပသည္။

ယင္းအေျခအေနတြင္ မည္သည့္အစိုးရမဆို သမား႐ုိးက် ႀကဳံေတြ႔ရတတ္သည့္ ျပႆနာအခ်ဳိ႕ကို တစ္ဆိတ္တစ္အိတ္ လုပ္ကာ အဆိုးျမင္၊ အျပစ္ေျပာေနၾကသူမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ လြန္ကဲေသာ ခ်စ္စိတ္ျဖင့္ အရာရာ ေထာက္ခံအားေပးေနၾကသူမ်ားလည္း ရွိေပသည္။

ထိုကဲ့သို႔ အစြန္းႏွစ္ဖက္ ေရာက္ေနေသာ ဆန္႔က်င္၊ ေထာက္ခံစိတ္ သို႔မဟုတ္ ရန္ငါစည္းျခားသည့္ ဓေလ့သည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အုပ္စုမ်ား အၾကားတြင္ သာမက အုပ္စုဝင္ အခ်င္းခ်င္း အၾကားတြင္ပင္ ရွိေနတတ္ေသာေၾကာင့္ အုပ္စုတုိုက္ပြဲ နယ္ပယ္က်ယ္ျပန္႔လာသည့္ သေဘာ ရွိသည္။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းမွ သင္ခန္းစာ၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအရ လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေလာကတြင္လည္း အုပ္စုတြင္း တုိက္ပြဲမ်ား၊ အုပ္စုမ်ားအၾကား တိုက္ပြဲမ်ား၊ ယင္းအုပ္စုကြဲမ်ားကို ေထာက္ခံ၊ ဆန္႔က်င္သူမ်ားအၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး မုိးသက္မုန္တိုင္းသဖြယ္ ျဖစ္လာသည္။

အုပ္စုဝင္ အခ်င္းခ်င္း အကြဲအၿပဲ၊ အုပ္စုမ်ားအၾကား သူေသ၊ ကိုယ္ေသ တုိက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျပႆနာ၊ ပဋိပကၡကို ဦးတည္ေသာ ေသြးထုိး၊ လႈံ႔ေဆာ္၊ ေဘးတီးမႈမ်ား၊ ပုံႀကီးခ်ဲ႕မႈမ်ားက ေကာလာဟလပုံစံ၊ ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်မႈ ပုံစံမ်ဳိးျဖင့္ မီဒီယာမ်ဳိးစံု၊ သတင္းရင္းျမစ္မ်ဳိးစုံမွ တစ္ဆင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္လာတတ္သည္။

ထိုအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ အာဏာသုံးရပ္တြင္ ထိပ္တန္းတာဝန္ရွိသူမ်ား အေနႏွင့္ မိမိတို႔ ႀကံစည္၊ ေတြးေခၚ၊ လုပ္ကိုင္၊ ေဆာင္ရြက္၊ ေျပာဆိုသမွ် ကိစၥရပ္ အားလုံးကို ဉာဏ္ပညာ၊ သတိႏွင့္ယွဥ္ကာ အမ်ားျပည္သူထံ ျပန္ၾကားထုတ္ျပန္သင့္ေပသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္စရာ၊ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္စရာ၊ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းစရာ ကိစၥရပ္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနသည့္ၾကားက ယမ္းအိုးႏွင့္တူေသာ ထိရွလြယ္၊ ခံစားလြယ္ ျပႆနာ ႀကိဳးစမ်ားကို မဆြဲမိေစရန္ သတိႀကီးႀကီး ထားသင့္ေပသည္။

အထူးသျဖင့္ အခ်ဳိ႕ျပႆနာမ်ားသည္ တမင္ဆင္ထားေသာ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ား ျဖစ္ေနႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေထာင္ေခ်ာက္မွန္း မသိ၍ မေတာ္တဆ ဝင္သြားျခင္းမ်ဳိးကို နားလည္ေပးႏုိင္ေသာ္ျငား ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ထားမွန္း သိသာေနသည့္ ျပႆနာ ပ်ားအုံမ်ဳိးကို လိမၼာပါးနပ္စြာ ေရွာင္ရွားရမည့္အစား တုတ္ႏွင့္ သြားထိုးသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားပါက ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ား ႀကီးမားသြားႏုိင္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၀-၇-၂၀၁၆)