News

POST TYPE

OPINION

လက္႐ံုးထက္ ႏွလံုးရည္သာသံုးရမည့္ ဒီရွမ္းႏွင့္ ဒီလြယ္အိတ္ ဆက္ဆံေရး ( Daily, Vol-5/No-56)
15-Jun-2017

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ရာစုႏွစ္ဝက္ၾကာမွ် အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ (စစ္တပ္)ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဧရာမဆို႐ိုးစကား တစ္ခုကို ယခုေခါင္းႀကီးပိုင္း ဖတ္ေနသူမ်ားသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံသား အေတာ္မ်ားမ်ား ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ထားၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ “ေရဘူးေပါက္တာ မလိုခ်င္ဘူး၊ ေရပါတာပဲလိုခ်င္တယ္”ဟူ၍ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ကာလကိုမီခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား မည္သို႔မွ် မေမ့ႏိုင္ခဲ့ေသာ သမိုင္းဝင္စကား တစ္ခြန္းကိုလည္း စာဖတ္သူမ်ား မွတ္မိၾကလိမ့္ဦးမည္ဟု ထင္ပါသည္။ “စစ္တပ္ဆိုတာ မိုးေပၚ ေထာင္မပစ္ဘူး၊ တည့္တည့္ပဲပစ္တယ္”ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရ၏ ေနာက္ဆံုးေနဝင္ခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း(ကြယ္လြန္) ေဒါသတႀကီး ေျပာဆိုသြားခဲ့သည့္ မွတ္ခ်က္စကားႀကီး တစ္ခြန္းလည္းျဖစ္ေပသည္။ ပထမဆို႐ိုးကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါက တစ္စံုတစ္ခု လုပ္ေဆာင္ရေတာ့မည္ဆိုပါက မည္သည့္ ေျဖရွင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် လက္သင့္မခံဘဲ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥကို မျဖစ္မေန လုပ္ေပးရမည့္သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ေပသည္။ သမိုင္းတြင္ႀကီးမားသည့္ အစက္တစ္ခုလိုျဖစ္ခဲ့ေသာ ဒုတိယစကားမွာမူ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္တြင္းရန္သူ သို႔မဟုတ္ ျပည္ပရန္သူဟု သတ္မွတ္ၿပီဆိုပါက မည္သို႔မွ် သက္ညႇာမႈေပးမည္ မဟုတ္ဘဲ အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းမည္ဟူေသာ သေဘာပင္ျဖစ္ေပသည္။ မွန္ပါသည္။ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားေသာ ေယာက္်ားသား ေျမာက္ျမားစြာကို အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ရန္သူ၏ပစ္ကြင္းထဲ၌ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အသက္လုကာ ေျပးလႊားေနခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း ထိုကဲ့သို႔ ေရဘူးေပါက္တာထက္ ေရပါတာလိုခ်င္သည္ဟူေသာ ခိုင္မာျပတ္သားသည့္ အမိန္႔မ်ိဳးမွာ မျဖစ္မေန လိုအပ္ေနမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ အဆိုပါ ဆို႐ိုးတို႔သည္ တပ္မေတာ္၏ မာေက်ာခက္ထန္မႈ ျပည့္ဝေသာ ပါဝါအမာ(Hard Power) ကို ေဖာ္က်ဴးသည့္ ဆို႐ိုးစကားမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ ျမန္မာမႈဆန္စြာ ေျပာရမည္ဆိုပါက လက္႐ံုးရည္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသသည့္ ဆို႐ိုးဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္က ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္မွ် အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္  စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စစ္ဘက္မွ အၿငိမ္းစားယူကာ အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနပိုင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးသူ အရပ္ဘက္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္း ေရဘူးတြင္ အေပါက္ပါျခင္း၊ မပါျခင္းထက္ ေရပါႏိုင္မည့္အေရးကိုသာ ဦးစားေပး လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကရသည္က မ်ားခဲ့ပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္းေကာင္း အဂတိတရား ေျမာက္ျမားစြာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္မွာ သက္ဆိုင္သူ အားလံုး သိထားၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ “စစ္သားဟူသည္ ခပ္ျပတ္ျပတ္ေျပာၿပီး ခပ္ျပတ္ျပတ္ လုပ္တတ္သည္”ဆိုေသာအခ်က္မွာ တပ္ရင္းမ်ားအတြင္းႏွင့္ ေရွ႕တန္းေနရာမ်ားအတြက္ လြန္စြာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ္လည္း တပ္ရင္း၊ တပ္ခြဲ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈျပင္ပႏွင့္ ေနာက္တန္းေနရာတို႔အတြက္မူ ေလ်ာ္ကန္မႈအလွ်င္း မရွိသည္မွာ စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးေကာင္း တစ္ရပ္ လိုလားသူတိုင္း နားလည္ သေဘာေပါက္ၾကမည္ျဖစ္ေပသည္။ အဆိုပါ ဆက္ဆံေရးေကာင္းအတြက္ အေရးႀကီးဆံုး အရာမ်ားကိုေျပာပါဆိုလွ်င္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈႏွင့္ စာနာနားလည္မႈတို႔သာ ျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။ 

တစ္ဖက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားရွိၿပီး တစ္ဖက္တြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားသာ ရွိသည့္ အဆိုပါ ဆက္ဆံေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစရွိသည္တို႔အတြက္ အမွန္တကယ္ အေရးႀကီးေသာ ဆက္ဆံေရး တစ္ရပ္ျဖစ္ေပရာ တပ္မေတာ္သားမ်ားဘက္က Soft Power ဆန္ေသာ ႏွလံုးရည္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသရမည့္အခ်ိန္တြင္ လက္႐ံုးရည္ကို ထုတ္မျပမိရန္လိုအပ္သလို အရပ္သား မိဘျပည္သူ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားဘက္ကလည္း အတိတ္က ခါးသီးလွသည့္ အနာေဟာင္းမ်ားကို ေနာင္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္မ်ား အက်ိဳးရည္သန္ကာ အတိတ္၌သာ ထားပစ္ခဲ့ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေမတၲာရပ္ခံလိုပါသည္။ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအနက္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဆို႐ိုးစကားမ်ားထဲတြင္ “ဒီရွမ္းနဲ႔ ဒီလြယ္အိတ္ ေသခါမွခြဲ”ဟူသည့္ ဆို႐ိုးတစ္ခုရွိထားရာ ျမန္မာ့အေရးအတြက္ လြန္စြာ အေရးႀကီးသည့္ အဆိုပါ ႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးတြင္ မည္သည့္ဘက္ကိုမွ် ခြဲထုတ္ခ်န္ထား၍ မျဖစ္ႏိုင္ဟူေသာ အခ်က္ကိုလည္း သက္ဆိုင္သူ အားလံုး နားလည္သေဘာ ေပါက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၁၅-၆-၂၀၁၇)

  • VIA