News

POST TYPE

OPINION

အာမခံ ေပးခြင့္ ရွိ/ မရွိႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ား၏ အခန္းက႑
15-Jun-2017

တရားစီရင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုရက္ပိုင္းၾကားရသည့္ကိစၥ တစ္ခုမွာ တရားသူႀကီးမ်ား၏ စီရင္ခြင့္အာဏာအတြင္းမွ ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ (သို႔မဟုတ္) ေပးပိုင္ခြင့္မရွိသည့္ အာမခံေပးျခင္း အေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အမွန္ဆိုရလွ်င္ ထိုကိစၥမွာ အျခားေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား (လူသတ္မႈ၊ ဓားျပမႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္မႈ) က်ဴးလြန္၍ တရားစီရင္ရန္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားၾကသည့္သူမ်ားကို အာမခံေပးျခင္း၊ မေပးျခင္းကို ေျပာလိုရင္း မဟုတ္ဘဲ ယခုေနာက္ပိုင္း အျဖစ္မ်ားလာေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားအေပၚတြင္သာ ေျပာလာေနၾကသည့္ကိစၥလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ထိုအာမခံေပးႏိုင္ / မေပးႏိုင္ ဟူေသာအေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ ဥပေဒ႐ႈေထာင့္မွေန၍ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားလိုသည့္စိတ္မ်ား ျဖစ္လာရရင္း ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသားျဖစ္ရန္ အေၾကာင္း ဖန္လာရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အာမခံေပးႏိုင္ / မေပးႏိုင္ (Bailable(or)Not bailable) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ က်င့္ထံုးဥပေဒ(The Code Of Criminal Procedure) ၏ ေနာက္ဆက္တြဲဇယား(၂)တြင္ အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ထိုဇယားတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ျပစ္မႈ၊ ရဲက ဝရမ္းမပါဘဲ ဖမ္းဆီးခြင့္ ရွိ၊ မရွိ၊ အာမခံ ေပးႏိုင္/ မေပးႏိုင္၊ ေက်ေအးခြင့္ရွိ / မရွိ၊ ခ်မွတ္ရမည့္ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ တရား႐ံုးမ်ားဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တစ္ခုတင္ျပရလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္အထိ က်ခံရႏိုင္သည့္ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၃၃၈၊ လူ႔အသက္ကို ေဘးျဖစ္ေစတတ္ေသာ ျပဳလုပ္မႈတစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အျပင္းအထန္ နာက်င္ေစမႈဆိုလွ်င္ ရဲက ဝရမ္းမပါဘဲ ဖမ္းဆီးခြင့္ရွိသည္။ အာမခံေပးရမည္။ ေက်ေအးခြင့္ မရွိ၊ စက္ရွင္တရားသူႀကီးက စစ္ေဆးရမည္ စသည္ျဖင့္ အမႈမ်ားအလိုက္ အေသးစိတ္ ျပ႒ာန္းထားရွိေပးသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔တစ္ဖန္ တရားသူႀကီးမ်ား လက္ကိုင္ျပဳက်င့္သံုးၾကရသည့္ က်င့္ထံုးဥပေဒ၏ ဇယား (၂) အဆံုးတြင္လည္း ရာဇသတ္ႀကီးတြင္ မပါဝင္သည့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ က်င့္သံုးေနၾကသည့္ အျခားဥပေဒမ်ား (Other Laws) မ်ားအတြက္လည္း ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းေပးထားသည္။ ထိုဇယားတြင္မူ ၃ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ဆိုလွ်င္ အာမခံ မေပးႏိုင္ဟု ေတြ႔ရျပန္သည္။

ထိုမွတစ္ဖန္ အာမခံေပးႏိုင္/မေပးႏိုင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရားစီရင္ေရးတြင္ အဓိကက်သည့္ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ ဆင္ျခင္တံုတရားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္တတ္ေစရန္အတြက္လည္း အဆိုပါ က်င့္ထံုးဥပေဒ၊ အခန္း(၃၉)၊ ပုဒ္မ (၄၉၇) တြင္ တိတိပပ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ေလသည္။ ၎မွာ အာမခံ မေပးႏိုင္သည့္ အမႈတစ္ခုကို တရား႐ံုးက စံုစမ္းေထာက္လွမ္း စစ္ေဆးမႈျပဳေနဆဲ၊ ထိုျပစ္မႈအတြက္ ဆက္လက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားရွိသည္ဟု ထင္ျမင္လွ်င္ အာမခံေပးႏိုင္သည္ဟုဆို ထားသည္ကို ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ တရားေရးဝန္ထမ္းမ်ား လိုက္နာက်င့္ သံုးၿပီး စီရင္ဆံုးျဖတ္ၾကရန္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္က ကိုင္တြယ္ က်င့္သံုးသည့္ ဥပေဒမ်ားသည္လည္း အမ်ားအျပားပင္ ရွိေနပါေသးသည္။ ယေန႔ ေနာက္ဆံုးျပဳစုထားသည့္ စာရင္းဇယားမ်ားအရဆိုလွ်င္ ဥပေဒေပါင္း ၅၂ ခုရွိသည္။ ထိုအထဲတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ပင္ ျပ႒ာန္းထားေနေသးသည့္ ဥပေဒမွာ ၄၀ ေက်ာ္ရွိေနေသးသည္။ အမ်ားစုမွာ အဂၤလိပ္မင္းလက္ထက္၊ အိႏၵိယ၏ ျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနစဥ္ကာလတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ (Volume 1. to .13) မွ ဥပေဒမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာဥပေဒဆိုလွ်င္ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဂၤလိပ္တို႔ စတင္ သိမ္းယူထားသည့္ ၁၈၅၀ ခုႏွစ္ ကာလကတည္းကပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒမ်ားအနက္မွ တစ္ခုကိုေျပာရလွ်င္ The Judicial Officers Protection Act ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒျပ႒ာန္းခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၆၀ ေက်ာ္ပင္ တိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုထက္တိုင္ တရားေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဥပေဒအရာရွိမ်ား ကိုင္တြယ္က်င့္သံုးေနၾကရေသးသည္။ တရား႐ံုးခ်ဳပ္၏ ကိုင္တြယ္က်င့္သံုးေနသည့္ ဥပေဒမ်ား စာရင္းတြင္ နံပါတ္(၁)ေနရာက ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ၿပီးသကာလ အထက္နိဒါန္းပိုင္းတြင္ဆိုခဲ့သည့္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္အပိုင္း (Issue of Law)အရ ၾကည့္လွ်င္ေတာ့ျဖင့္မူ ျပစ္ဒဏ္ပိုင္းအေနႏွင့္ ၃ ႏွစ္ႏွင့္အထက္တြင္ ပါဝင္ေနခဲ့သည့္အတြက္ အဆိုပါအမႈအား အာမခံေပး၍မရဟု အမ်ားက ဆိုေနၾကျခင္း ျဖစ္တန္ရာသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါဥပေဒ၏ အႏွစ္သာရႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္အပိုင္း (Spirit of Law) အရ အဆိုပါပုဒ္မျဖင့္ အေရးယူရမည့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ား အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ လိႈင္းႏႈန္းမ်ားကိစၥ မသမာျပဳလုပ္မႈမ်ားတြင္သာ ထိုပုဒ္မခြဲျဖင့္ တရားစြဲဆိုၾကရၿပီး ထိုပုဒ္မ၏ ေျခဆင္းပါအရ ျပစ္ဒဏ္ပိုင္းႏွင့္ အာမခံ မေပးျခင္းမွာ သဘာဝ ယုတၲိတန္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုျဖစ္ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ထိုပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ကို တလြဲယူသံုးၿပီး ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒအတိုင္းပင္ ဆံုးျဖတ္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ ဆိုသည့္ကိစၥမွာလည္း ဥပေဒ႐ႈေထာင့္ကၾကည့္လွ်င္ အေတာ္ ႐ုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္လွသည္။

အမွန္ဆိုလွ်င္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို အသေရ ပ်က္ေအာင္၊ ဂုဏ္သိကၡာ ညႇိဳးႏြမ္းေအာင္ ျပဳလုပ္သည္ဆိုပါလွ်င္ က်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ (၅၀ဝ) အရသာ စြဲၾကရမည္။ အမွန္စစ္ေဆးေပၚေပါက္မွသာ ျပစ္မႈမွာ အမ်ားဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္အထိျဖစ္ၿပီး ၎ကိုပင္ အာမခံ ေပးႏိုင္သည္ဟု အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သံသယ၏အက်ိဳးကို ခံစားခြင့္ရရွိေစရန္ အာမခံေပးၾကရျခင္းကို ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။ ယခုမူ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်ိဳ႕တရားသူႀကီးမ်ားက အာမခံ ေန႔ခ်င္းေပးသည္။ အခ်ိဳ႕ တရားသူႀကီးမ်ားက မေပး။ သို႔ျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား က်င့္ထံုးဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ေနၾကျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္သေလာဟု တီးတိုးေဝဖန္သံမ်ား ထြက္ေပၚလာေနခဲ့သည္။ ပုဒ္မ(၆၆)(ဃ)ျဖင့္ စြဲဆိုတင္ပို႔ခံရသည့္သူမ်ားအေပၚသာ ခြဲျခားၿပီး မ်က္ႏွာစိမ္းက်က္ျဖင့္ အာမခံေပးျခင္း၊ မေပးျခင္းကို ျပဳလုပ္ေနသေယာင္ ျဖစ္ေနသည္ဟု ေဝဖန္ၾကသည္။

တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒ၏အထက္တြင္ မည္သူမွ် မရွိေစရ၊ မည္သူမွ် ကိုယ့္တရား ကိုယ္ျပန္လည္စီရင္ပိုင္ခြင့္ မရွိေစရ။ ဥပေဒကို မသိနားမလည္ဟု ဆိုကာမွ်ျဖင့္ ဥပေဒက သင့္အားခြင့္လြတ္မည္ မဟုတ္ဟူသည့္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၁)၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခခံမူမ်ားအခန္း ပုဒ္မ (၁၉) (က)ပါ ဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ေရး၊ (ခ) ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွအပ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တရားစီရင္ေရး၊ (ဂ)အမႈမ်ားတြင္ ဥပေဒအရ ခုခံေခ်ပခြင့္ႏွင့္ အယူခံပိုင္ခြင့္ ရရွိေရးဟူသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို တိတိပပ လိုက္နာၿပီး စစ္ေဆးစီရင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ “ႏိုင္ငံေတာ္သည္ မည္သူ႔ကိုမဆို ဥပေဒအရာတြင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္။ ထို႔ျပင္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကိုလည္း တန္းတူညီမွ်စြာ ရယူပိုင္ခြင့္ေပးရမည္”၊ “မည္သူ႔ကိုမွ် တည္ဆဲ ဥပေဒႏွင့္အညီမွတစ္ပါး အသက္ကိုျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈကိုျဖစ္ေစ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈ မရွိေစရ”ဟူသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ အခန္း (၈) ပုဒ္မ (၃၄၇)ႏွင့္ ပုဒ္မ (၃၅၃)တို႔တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ ေပးအပ္ထားသည့္ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ေလးစားတန္ဖိုးထားၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ရာဇသတ္ႀကီး (The Penal Code) အခန္း(၉) ပုဒ္မ (၁၆၁)မွ ပုဒ္မ(၁၇၁)အထိ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းတို႔ က်ဴးလြန္ေသာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို တိတိက်က် လိုက္နာၾကရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ တရားေရးဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ တရားစီရင္ေရး ကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အထူးလိုက္နာၾကရမည့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ (The Code Of Criminal Procedure) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း တစ္သေဝမတိမ္း လိုက္နာျပဳက်င့္ၾကရန္ တာဝန္ရွိသည္။ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ႀကီး တည့္တည့္ ေထာင္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ထိုဥပေဒႀကီးအတိုင္း တရားသူႀကီးမ်ားက လိုက္နာက်င့္ႀကံၾကရမည္။ ထိုဥပေဒႀကီးသည္ ၁၈၉၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္၊ အဂၤလိပ္လက္ထက္ကတည္းကပင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ္ျငား တရားစီရင္ေရး က႑အတြက္ အထူး အသံုးဝင္လွသည္။ ေရွးယခင္ေခတ္ကတည္းက တရား စီရင္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ စီရင္ထံုး၊ ျဖတ္ထံုးမ်ား အမ်ားအျပား ပါဝင္ထားသည္။ မွီျငမ္းကိုးကားရန္ ျပည့္စံုသည္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အမႈတြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးစီရင္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းတို႔အတြက္ အထူး လိုက္နာက်င့္သံုးၾကရသည့္ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုသည့္ ဥပေဒႀကီးျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒႀကီးမွာ ယေန႔ထက္တိုင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ပင္ ရွိေနေသးၿပီး အခ်ိဳ႕ တရားသူႀကီးမ်ားဆိုလွ်င္ အဂၤလိပ္လိုျပ႒ာန္းခ်က္ကပင္လွ်င္ ပိုမိုတိက်ျပည့္စံုေကာင္းမြန္လွသျဖင့္ လက္စြဲျပဳကိုးကားၾကရလ်က္ ရွိေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဥပေဒႀကီး ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၁၀ဝ နီးပါးရွိခ်ိန္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္မွ တရား႐ံုးခ်ဳပ္က ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆိုထားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ ထိုဥပေဒႀကီးမွာ တရားသူႀကီးမ်ား တရားစီရင္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ကိုပင္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ဥပေဒ၏ အထက္တြင္ေန၍ တရားစီရင္ေရး က႑ကို ဝင္ေရာက္ အမိန္႔ေပးသူမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားၿပီး တရားစီရင္ျခင္း ေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ မူလကပင္ မမွန္မကန္ အမႈတြဲ ျပင္ဆင္ထည့္သြင္း တရားစြဲဆိုတင္ပို႔ၾကသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ ေဆးစစ္ခ်က္ မမွန္မကန္ေပးသည့္ မႈခင္းဆရာဝန္မ်ားအၾကားတြင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းတို႔ လိုက္နာက်င့္ႀကံရမည့္ တာဝန္ဝတၲရားမ်ားအတိုင္း လိုက္နာျပဳက်င့္ၾကရမည္။ အမွန္တြင္မူ တရားေရး ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ အမႈစြဲတင္သည့္ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မႈခင္းဆရာဝန္မ်ား ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားပင္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အေနႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကိုသာ မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရ မည့္တာဝန္ရွိသည္။ တရားစီရင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေဆးစစ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ေပးရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အမႈတြဲျပင္ဆင္တရား စြဲပို႔ၾကရာတြင္လည္းေကာင္း မသမာမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈ၊ အဂတိ တရားလိုက္စားမႈ အလွ်ဥ္းမရွိၾကရေပ။

မိမိတာဝန္ကို မိမိတို႔ ေဆာင္႐ြက္ၾကရာ၌ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္းသာ အမွန္အတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္သာ ျဖစ္သည္။ အစိမ္းအက်က္ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း၊ သူ ငါ ခြဲျခားျခင္း၊ ဥပေဒ၏ အထက္မွာေန၍ အမိန္႔လာေပးျခင္းမ်ားကို အထူး ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္း ႏိုင္ငံ့မ်က္ႏွာႏွင့္ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာကိုသာ ၾကည့္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ကို အလုပ္အကိုင္ ရရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးထားသည့္ ဝန္းက်င္၊ လစာေပးထားသည့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ားကို ညႇာတာေထာက္ထားၿပီး အေၾကာက္တရားကင္းကင္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္တတ္ရမည္။ ႏိုင္ငံ့ခ်စ္စိတ္ ရွိရမည္။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ရွိရမည္။ မတရားမႈကို ႐ြံရွာစက္ဆုပ္ရမည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည့္ စကားအတိုင္း လိုက္နာၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အတြက္ နိဂံုးခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ တရားစီရင္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးမည့္ အစိုးရေရွ႕ေနမ်ား ျဖစ္သည့္ ဥပေဒအရာရွိမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားမွေပးသည့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ လစာကိုစားၿပီး ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာကိုသာ ၾကည့္ၾကရမည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား အေနႏွင့္ အဂတိတရား ကင္းစင္ၿပီး အက်င့္ပ်က္လာဘ္ စားမႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရင္း တရားေရးမ႑ိဳင္၏ အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အာမခံေပးသည့္ကိစၥမ်ားကို က်င့္ထံုး ဥပေဒပါအတိုင္း အာမခံေပးၾကရမည္ျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ မယိမ္းယိုင္ မခ်ည့္နဲ႔ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းထူမတ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အဓိက တာဝန္ရွိသူမ်ား အေနႏွင့္လည္း ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာဆိုသည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးျဖင့္ အသက္ မဆက္စေကာင္း။ ထိုအခါ ျပည္သူ႔ေမတၲာေတာ္ စူးေရာက္တတ္ၾကၿပီး လူသာရွင္ေနေသာ္လည္း နာမည္ ေသေနတတ္ေလသည္။

ယခုရက္ပိုင္းတြင္လည္း ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ၄ ဦးကို အစိုးရသစ္က ထပ္မံ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားဆဲျဖစ္ရာ မၾကာမီ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ခန္႔အပ္ေတာ့မည္လည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ မယိမ္းယိုင္ၾကဖို႔ဆိုလွ်င္ တရားေရးမ႑ိဳင္ႀကီး တစ္ခုလံုးရွိ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား အားလံုးတြင္ တာဝန္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ယေန႔ေခတ္ ကာလအခ်ိန္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျပဳစြာ စိတ္ဓာတ္ခံယူခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲၾကၿပီး တည့္မတ္ရန္ ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္း ျပဳျပင္ၾကပါေစလိုေၾကာင္း စိတ္ေကာင္းေစတနာျဖင့္ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေအာင္ေဇယ်

  • VIA