News

POST TYPE

OPINION

ေရတြင္းေကာင္းႏွင့္ ေရၾကည္တစ္ေပါက္ (Daily, Vol-5/No-53)
13-Jun-2017

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အခန္းက႑အတြက္ လြန္စြာအေရးပါေသာ YBS ဘတ္စကားမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခရီးသြား  ျပည္သူမ်ား အမ်ားစုအၾကား တူညီသည့္ မွတ္ခ်က္မွာ YBS ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ား၏ အက်င့္စ႐ိုက္ ေျပာင္းလဲသြားမႈ မရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယခင္ မ.ထ.သ ဟုေခၚေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းေပါင္းစံု ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီကို ဖ်က္သိမ္းကာ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႔(YRTA) အျဖစ္ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီးေနာက္ တံဆိပ္ေျပာင္းကာ ေပၚထြက္လာေသာ YBS ယာဥ္ လိုင္းမ်ားႏွင့္ YBS ခရီးစဥ္ လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔အေပၚ ရန္ကုန္ေန ျပည္သူမ်ား ေဝဖန္မႈမ်ိဳးစံု ေပးခဲ့ၾကသည္ကိုလည္း မွတ္မိၾကပါဦးမည္။ YBS ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္မႈမ်ိဳးစံု ထြက္ေပၚခဲ့သည့္အနက္ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ အဓိက ေျပာစရာ ျဖစ္ေနသည္မွာ ေျပာင္းလဲသြားေသာ ခရီးစဥ္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ား၏ မေျပာင္းလဲေသးေသာ အက်င့္စ႐ိုက္ပိုင္း ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခင္ေခတ္ အဆက္ဆက္က နိစၥဓူဝ ခါးသီးဆိုးရြားလွသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးစံုႏွင့္ အသားက်ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ အျပဳသေဘာျဖင့္ႀကိဳးပမ္း ၾကည့္႐ႈၾကေသာ ရန္ကုန္ေန ခရီးသြားျပည္သူမ်ားမွာ ယခုထက္ပို၍ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေသာ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္တစ္ခု ထြက္ေပၚလာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။ မိမိတို႔စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ယခင္ထက္ ပိုေကာင္းသည့္ အရာတစ္ခု မလြဲမေသြ ေပၚေပါက္လာမည္ဟူေသာ စိတ္ျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ဤေနရာတြင္ YBS ကိစၥကို စကားပလႅင္ခံေနရျခင္းမွာ YBS အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုတည္းကို ေျပာလို၍ မဟုတ္ေပ။ အမ်ားျပည္သူတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ ယင္းမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း စသည္တို႔၌ မလြဲမေသြ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ကိစၥပင္ျဖစ္ပါသည္။ အားလံုး သိထားၿပီးသည့္အတိုင္း လူအမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအေရး ကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔မႈရွိေအာင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း ဟူေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအလုပ္မွာ အမ်ားျပည္သူ၏ ေဝဖန္႐ႈတ္ခ်မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္သလို အခန္႔  မသင့္လွ်င္ ဆဲေရးတိုင္းထြာမႈမ်ားႏွင့္ပါ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သည္မွာ ဓမၼတာပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာႀကီးမ်ား ျဖစ္လာတိုင္း အဓိက ေဝဖန္ခံရသည္မွာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရျဖစ္သလို ယင္းအစိုးရကပင္ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရာ၌ ႀကီးမားသည့္ ေနရာမွ ပါဝင္ရေပသည္။ အစိုးရ၏အလုပ္မွာ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ Public Policy တစ္ရပ္ေရးဆြဲကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး သက္ဆိုင္သူအားလံုး၏ ျပႆနာ ေျပလည္သြားႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အမ်ားအက်ိဳးကို အမွန္တကယ္ ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္မည့္ Public Policy ေကာင္းတစ္ရပ္ ထြက္ေပၚေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ မူလရွိရင္းစြဲ အေျခအေနေကာင္းမ်ား မပ်က္ယြင္းေစေရးႏွင့္ ပိုမိုအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစမည့္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေရးသည္ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္ေပရာ မူဝါဒမေရးဆြဲမီ သုေတသန အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စစ္တမ္းအဖံုဖံုျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ ေလ့လာျခင္းသည္ အေျခခံအက်ဆံုးေသာ အလုပ္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔မွသာ လူတိုင္းအတြက္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ လူေနမႈဘဝ ပံုစံသစ္တစ္ခုကို ဖန္တီး ေပးႏိုင္မည္သာပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

ယခုအခါ YBS သာမက Water Taxi ေျပးဆြဲမည့္ကိစၥအပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား သြားလာေရး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစေရးအတြက္ အစီအစဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရးဆြဲေနခ်ိန္တြင္ အထူးသတိေပးလိုသည္မွာ Public Policy ေကာင္းတစ္ရပ္ဟူသည္ ေရထြက္ေကာင္းသည့္ ေရတြင္းတစ္ခုကဲ့သို႔ အမ်ား ျပည္သူမ်ား ကာလၾကာရွည္စြာ အားကိုးအားထား ျပဳႏိုင္မည့္အရာျဖစ္ေပရာ ယခုတူးၿပီး ယခုထြက္ေသာေရကို အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ခ်က္ခ်င္း ေသာက္ခိုင္းသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္ အေရးႀကီးလြန္းလွသည္။ အေၾကာင္းမွာ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား အပ္ေၾကာင္းထပ္ေအာင္ ေျပာေလ့ရွိၾကသည့္ ယခုေရတြင္းတူၿပီး ယခုေရၾကည္ေသာက္၍မရ ဟူေသာကိစၥကို အမ်ားျပည္သူက ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား အဆက္ဆက္ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္ သို႔မဟုတ္ လူစြမ္းေကာင္း ျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ျပခ်င္႐ံုမွ်ျဖင့္ အလ်င္အျမန္ ေဖာ္ေဆာင္လိုက္ေသာ မူဝါဒမ်ား၏ ခါးသီးေနာက္က်ိေသာ အရသာကို ယင္းမူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား မည္သည့္အခါကမွ် ခံစားႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၁၂-၆-၂၀၁၇)

  • VIA