News

POST TYPE

OPINION

ေျဖဖို႔လိုေနတဲ့ ေခါက္႐ုိးမ်ား
12-Jun-2017

ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ႏွစ္အနည္းငယ္သာ က်င့္သံုးခဲ့ရၿပီး ေနာက္ပိုင္းကာလ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္းတြင္ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ရသည္။ သို႔အတြက္ပင္ ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းႀကီး အတြင္းတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဗ်ဴ႐ိုကရက္စနစ္ဆန္ဆန္ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးေနသည့္စနစ္မ်ား၊ အမူအက်င့္မ်ားသည္ ယေန႔ထက္တိုင္ စြဲက်န္ရစ္ခဲ့သည္။ အစိုးရအမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းၿပီး အထက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား မရွိေတာ့ေသာ္လည္း က်န္ရစ္ေနခဲ့သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာမူ ထိုစနစ္ေဟာင္း ေခတ္ေဟာင္းက အမူအက်င့္ေဟာင္းမ်ားကိုမူ ယေန႔ထက္တိုင္ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသးဘဲ တစ္ခ်ိန္က အထက္ပိုင္းလူႀကီးမ်ားကို လုပ္ေပးေနၾကသည့္ အမူအက်င့္ အတိုင္းသာ ယခုအခ်ိန္အထိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနၾကစၿမဲျဖစ္သည္ကိုလည္း အမွန္အတိုင္း ေတြ႔ေနရသည္။ အမွန္ဆိုရလွ်င္ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္၊ နဝတ၊ နယကစနစ္မ်ားမွ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္း က်င့္သံုးခဲ့သည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္ ၆ ႏွစ္ပင္ ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္လာၿပီျဖစ္သျဖင့္ ထိုေခါက္႐ိုး က်ိဳးေနမႈမ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးၿပီး မိမိတို႔႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ား လြယ္ကူလ်င္ျမန္လာေစေရးႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္သက္သာၿပီး ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ထိေရာက္လာေစေရးတို႔အတြက္ကိုသာ ဦးတည္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရေတာ့မည့္ အခ်ိန္အခါတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနေလသည္။ ထိုေခါက္႐ိုးက်ိဳးေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို တစ္ခုခ်င္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရလွ်င္ -

အစည္းအေဝးႏွင့္ အခမ္းအနား မသဲကြဲၾကျခင္း

ပထမဦးစြာ တင္ျပမည့္ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးေနၿမဲတစ္ခုမွာ ဌာနဆိုင္ရာ အမ်ားစုတြင္ က်င္းပေနၾကသည့္ အစည္းအေဝးႏွင့္ အခမ္းအနားမ်ားကို သဲသဲကြဲကြဲ မျမင္ၾက၊ မက်င္းပတတ္ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အစည္းအေဝး တစ္ခုစသည္ႏွင့္ အခမ္းအနား တစ္ခုကဲ့သို႔ အစီအစဥ္ ေၾကညာသူမ်ားကို ေဘးတြင္ထားရွိကာ အစီအစဥ္ တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ေၾကညာျခင္း၊ တစ္ခုၿပီးဆံုးတိုင္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ လက္ခုပ္တီးၾကျခင္း၊ ထိုအစီအစဥ္မ်ားတြင္ သံုးႏႈန္းၾကသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားသည္လည္း မင္းခမ္းမင္းနား ဆန္ေနျခင္းမ်ားသည္ အခမ္းအနားတစ္ခု၏ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ေရာျပြမ္းေနၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အမွန္ဆိုလွ်င္ အစည္းအေဝးဟုဆိုလွ်င္ အစီအစဥ္မ်ား ႀကိဳတင္ျဖန္႔ေဝထားၿပီး အခမ္းအနားမွဴးမလိုေပ။ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔၏ အတြင္းေရးမွဴး (သို႔မဟုတ္) တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးကသာ ေဝငွထားသည့္ အစီအစဥ္အလိုက္ သူကဦးေဆာင္ၿပီး သူ႔အစီအစဥ္ႏွင့္သူ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ဥကၠ႒ႀကီးက၊ သဘာပတိႀကီးက အဖြင့္အမွာစကား၊ အပိတ္အမွာစကား ေျပာၾကားေပးပါရန္ ေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါသည္ ဆိုသည္မွာလည္း ေခတ္စနစ္ႏွင့္ မညီေတာ့ေပ။ ဥကၠ႒က အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေပးရန္ျဖစ္ပါတယ္ဟု ဆိုလွ်င္ပင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အခမ္းအနား တစ္ခုက်င္းပလွ်င္သာ အခမ္းအနားမွဴးက အစီအစဥ္ တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ေၾကညာေပးျခင္း၊ အစီအစဥ္တစ္ခုၿပီးလွ်င္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက လက္ခုပ္တီး အားေပးၾကျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အစည္းအေဝးတြင္ ျပဳလုပ္ၾကရမည့္ကိစၥႏွင့္ အခမ္းအနားတစ္ခုတြင္ ျပဳလုပ္ၾကရမည့္ကိစၥမွာ မေရာေထြးေစရန္ျဖစ္သည္။ ယခုလက္ေတြ႔တြင္မူ ေရာျပြမ္းၿပီး ယခင္ေခတ္ေဟာင္းက ေခါက္႐ိုးက်ိဳးေနမႈမ်ား ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္မႈ

႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ပို၍ ဆိုးသည္။ စာတစ္ေစာင္ကို အဆင့္လိုက္ တင္ျပၾကရာတြင္ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားမွာ အလွအပ အျပင္အဆင္ မြမ္းမံေနသည္က မ်ားသည္။ ဖိုင္အမည္တပ္ျခင္း၊ တင္ျပသည့္ အေၾကာင္းအရာကို ေဘးမွစတစ္ထိုးျခင္း၊ တစ္ခုခ်င္း ဖတ္၍ရေစရန္ ျပင္ဆင္ေပးၾကျခင္း စသည္ျဖင့္ စာပါအေၾကာင္းအရာကို ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေအာင္၊ လုပ္ငန္း လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေအာင္၊ လက္ေတြ႔က်သည့္ ႐ံုးလုပ္ငန္း သေဘာျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရျခင္းထက္ ထိုစာအေပၚ အထက္လူႀကီးထံ ေရာက္ရန္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ေနသည္က မ်ားေနသည္။ တင္ျပခ်က္မ်ားသည္လည္း အျပင္အဆင္မ်ားျဖင့္သာ ထံုမြမ္းထားၿပီး အႏွစ္မပါရွိတတ္ၾကေပ။ ထို႔အတြက္ အခ်ိန္ကုန္ျခင္း၊ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာျခင္းႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ထိုအရာသည္ပင္လွ်င္ လက္ေတြ႔ ေခတ္အေျခအေနႏွင့္ မညီသည့္ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးေနမႈ တစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။

အထက္ေအာက္ဆက္ဆံေရး

ဤအေၾကာင္းေျပာရလွ်င္ စာေရးသူကို ဘာသာေရး အဆံုးအမႏွင့္ ေဝးသူဟုပင္ ထင္ျမင္ေကာင္း ထင္ျမင္ႏိုင္သည္။ အထက္ေအာက္ ေဘးတိုက္ဆက္ဆံေရးတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ျမန္မာမႈနယ္ပယ္၌ ႀကီးသူကို ႐ိုေသ၊ ႐ြယ္တူကို ေလးစား၊ ငယ္သူကိုသနားဟု ဆို႐ိုးရွိခဲ့သည္မွာ မွန္ပါသည္။ မိမိထက္ ဝါ၊ ရာထူးအားျဖင့္ အေတြ႔အႀကံဳအားျဖင္ ႀကီးရင့္သူ ဆရာသမားမ်ားအေပၚ ႐ိုေသေလးစားၾကရမည္မွာ မွန္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ေျပာခ်င္သည့္ အထက္ေအာက္ ဆက္ဆံေရး ဆိုသည္မွာ ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာ၌လည္းေကာင္း၊ ေဆြးေႏြးၾကရာ၌လည္းေကာင္း အလြန္ယဥ္ေက်းသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား သံုးႏႈန္းျခင္း၊ နည္းလမ္း မွားေနသည့္ကိစၥကို ျပန္လည္ က်ိဳးေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ တင္ျပရန္ အားနာေနျခင္း၊ လိုအပ္သည္ထက္ပိုကာ အ႐ိုအေသေပး အေခၚအေဝၚ အသံုးအႏႈန္းမ်ား ေခၚေဝၚျပဳမူေနၾကျခင္း၊ အထက္လူႀကီးဆိုလွ်င္ အလိုလိုေနရင္း ေၾကာက္ရြံ႕ေနတတ္ျခင္း၊ သူေျပာသည္က အမွန္၊ သူေျပာသည္က သဘာဝ က်သည္ဟု တစိုက္မတ္မတ္ ေထာက္ခံေနျခင္း၊ အထက္လူႀကီးကေျပာလွ်င္ ဟုတ္ပါတယ္ ခင္ဗ်၊ မွန္ပါတယ္ခင္ဗ်ဟု လက္ညႇိဳးေထာင္ ေခါင္းညိတ္ကာ လူႀကီးမ်ား အႀကိဳက္ လိုက္ေနျခင္းမ်ားကို ဆိုလိုလိုရင္း ျဖစ္ပါသည္။

ခရီးဦးႀကိဳဆိုမႈ၊ ဧည့္ခံမႈမ်ား

ဤအေၾကာင္း ေျပာရလွ်င္ လြန္ခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းကပင္ Facebook အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာအေပၚ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာသည့္ဓာတ္ပံု တစ္ပံုအေၾကာင္းလည္းပါသည္။ အထက္လူႀကီးမ်ား တာဝန္တစ္ခုျဖင့္ နယ္တစ္ခုသို႔လာလွ်င္ ေဒသခံမ်ားက ႀကိဳဆိုၾကရမည္မွာ ထံုးစံတစ္ခု၊ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈ တစ္ခု၊ ဘာသာတရား အဆံုးအမ တစ္ခုဆိုသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းႀကီးငယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ အရပ္သား ျပည္သူမ်ားကိုေခၚယူၿပီး လက္အုပ္ခ်ီမိုးကာ မကန္ေတာ့႐ံုတစ္မည္ ႀကိဳဆိုေနၾကျခင္းမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ လိုသည္ထက္ ဦးညြတ္ေနၾကျခင္းမ်ား၊ အ႐ိုအေသေပးကာ ထီးေတာ္မိုး ဖိနပ္ေတာ္ကိုင္ေနၾကျခင္းမ်ားႏွင့္ ထိုအခမ္းအနားမ်ားတြင္ လိုအပ္သည္ထက္ ျပင္ဆင္ေကၽြးေမြးၾကျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေငြေၾကးမ်ား အေဟာသိကံ ျဖစ္ရျခင္းမ်ား ႀကံဳေနရဆဲ ျဖစ္ေနသည္။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ား ေလလြင့္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

အထက္လူႀကီးမ်ား၏ လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ထိုကိစၥသည္ ျပည္သူမ်ားအၾကား အေတာ္ လူေျပာမ်ားသည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။ လူႀကီးတစ္ဦး ေနရာတစ္ခုသို႔ လာမည္ဆိုလွ်င္ မလာခင္ တစ္ပတ္ေလာက္ကတည္းက ေဒသခံျပည္သူမ်ားက သိၾကသည္။ လူႀကီးမ်ား လာမည္ဆိုပါမွ လာမည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားအား ရွင္းလင္းျခင္း၊ ထံုးသုတ္ျခင္း၊ အပင္မ်ား စိုက္ျခင္းမ်ား အပူတျပင္း လုပ္ၾကသည္။ လူႀကီးျပန္သြားလွ်င္ ယခင္အတိုင္း ခ်ံဳႏြယ္ပိတ္ေပါင္း မ်ားစြာျဖင့္ပင္ ျဖစ္ေနတတ္ျပန္သည္။ ေနာက္ ဆိုးဝါးသည့္ အေျခအေနတစ္ခုမွာ လူႀကီးတစ္ဦး ကားျဖင့္လာသည္ဆိုပါစို႔။ ယာဥ္တန္းအလယ္မွာ လိုက္ပါလာသည့္လူႀကီး ဆိုသူကျဖင့္ သိသည္ မသိသည္မသိ။ ေရွ႕ဆံုးက လာသည့္ယာဥ္ကေတာ့ ျဖင့္မူ ေရွ႕မီးႏွစ္လံုးကို စံုဖြင့္သည္။ ဟြန္းအဆက္မျပတ္ တီးသည္။ ထိုလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ သြားလာေနသမွ် ျပည္သူမ်ား ေၾကာက္လန္႔တၾကား ေဘးသို႔ ဆင္းေပးၾကရ၏။ အခ်ိဳ႕ အခ်ိန္မရ၍ မဖယ္ေပးႏိုင္ျဖစ္ရသူမ်ားကိုပင္ ယာဥ္ေပၚမွပါသည့္ အေစာင့္အၾကပ္မ်ားက အျပစ္တင္ ေျပာဆိုျခင္းမ်ားပင္ ႀကံဳရသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားမွာ လံုၿခံဳေရးအရ နယ္ေျမအေပၚ မူတည္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆာင္႐ြက္မည့္ ကိစၥအရေသာ္လည္းေကာင္း ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမွာ မွန္ေကာင္းမွန္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနရာတိုင္း၊ ၿမိဳ႕ႀကီး ႐ြာႀကီးတိုင္းတြင္မူ မွန္ကန္သည့္ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ိဳးမွာ မဟုတ္ပါ။ ထိုအျခင္းအရာသည္လည္း စနစ္ေဟာင္းမွ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးေနသည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၾကက္တူေရြးက ေတာ္ေတာ္ မယ္ေတာ္က ကဲကဲဆိုသလို ေနာက္အလယ္မွာ လိုက္ပါစီးနင္းလာသည့္ လူႀကီးကေတာ့ ေရွ႕ကားမ်ားက ထိုသို႔လုပ္ေနသည္ကို သူတို႔ သိခ်င္မွသိမည္။ လုပ္ေနသည္မွာ ယခင္ကတည္းက ေခါက္႐ိုးက်ိဳးလာေနသည့္ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ လံုၿခံဳေရး အေစာင့္အၾကပ္မ်ားကသာ လုပ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ဟန္တူသည္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ျပည္သူက ဒီလူႀကီးႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ လုပ္သည္၊ အရင္ေခတ္အတိုင္း မေျပာင္းလဲဟုသာ မွတ္ခ်က္ခ်ေတာ့သည္။

လက္ေဆာင္ပဏၰာ ဂါရဝပစၥည္း ေပးၾကျခင္းမ်ား

ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယခုအစိုးရ တက္တက္လာခ်င္းတြင္ လက္ေဆာင္ပစၥည္း၏တန္ဖိုးကို ၂၅၀ဝ၀/ိထက္ မည္သူမွ် ေက်ာ္လြန္ေပးေဆာင္ျခင္း မျပဳရ၊ ေက်ာ္လြန္လွ်င္ လာဘ္လာဘ ေပးသည္၊ ယူသည္ဟု မွတ္ယူကာ အေရးယူခံရမည္ဟု အမိန္႔တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္လက္ေတြ႔တြင္မူ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဦးတေလမွ် အေရးယူခံၾကရျခင္း မရွိ။ မည္သူ႔ကိုေတာ့ျဖင့္ မည္သို႔ ေပးကမ္းလိုက္ရသျဖင့္ မည္သို႔ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အေရးယူလိုက္သည္ဟု မၾကားဖူးၾကေခ်။ ဆိုလိုသည္မွာ ယခင္စနစ္ေဟာင္း လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသာ သြားၿမဲ ကန္ေတာ့ၿမဲ ေပးကမ္းေနၿမဲသာ ျဖစ္ၾကသည္။ လက္ေဆာင္ပစၥည္း ေရာင္းသည့္ဆိုင္မ်ားမွ အထူးျပဳလုပ္ထားသည့္ ျခင္းေတာင္းေလး အငယ္ဆံုးတစ္ခု၏ ေဈးကျဖင့္မူ ၂၅၀ဝ၀/ိေအာက္ရႏိုင္မည့္ျခင္း မေတြ႔ၾကရေခ်။ ထိုထက္ပိုသည့္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပင္ပလက္ေဆာင္ဆိုင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေနၾကသည္မွာလည္း စဥ္းစားစရာပင္ ျဖစ္ေနေပသည္။ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းေပးၾကသည္ဆိုျခင္းတြင္ သီတင္းဝါလကၽြတ္ခ်ိန္၊ မိမိေဒသသို႔ ခြင့္ျပန္ရာမွ ျပန္လာခ်ိန္ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းငယ္ေလးမ်ားမွ အထက္လူႀကီး ဆရာသမားမ်ားထံ ေဒသထြက္ ပစၥည္းေလးမ်ား ေပးၾကသည္ကို မဆိုလို။ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားအတြက္၊ ရာထူးတိုး ေနရာေျပာင္းကိစၥမ်ားအတြက္ ဝင္ထြက္ေနၾကသည့္ကိစၥကိုသာ ဆိုလိုလိုရင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား

ဒီေဆာင္းပါးတြင္ အဓိက ေျပာခ်င္သည့္ကိစၥမွာ ဤကိစၥ၊ ဤေခါင္းစဥ္ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ကာလမ်ားဆီက ဗ်ဴ႐ိုကရက္စနစ္အၾကားတြင္ ရွင္သန္ခဲ့ရသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ သူတို႔သည္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးၾကရမည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို မျမင္မသိခဲ့ၾကေပ။ အာဏာရွင္စနစ္၏ ဆိုးက်ိဳးအၾကားတြင္ ငါတို႔ လုပ္ေပးမွရမည္၊ ငါတို႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပါမစ္ေပးမွ သူတို႔ အလုပ္ရၾကမည္ဟူသည့္ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးေနခဲ့သည္မွာ ၾကာေနခဲ့သည္။ ၾကာေနခဲ့သည္မွာလည္း ၾကာလာေတာ့လည္း ယေန႔အထိပင္ ထိုေခါက္႐ိုးမွာ မေျပခ်င္ၾကေသးေပ။ ယခင္က Civil Service ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဟုဆိုထားရာမွ Public Servant ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဟု ဆိုလာသည္ကို သူတို႔သေဘာမေပါက္၊ ႏိုင္ငံေရးသမား အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေျပာင္းလဲ ေဖာ္ေဆာင္မႈေနာက္ကို သူတို႔လိုက္ပါဖို႔အေရး ေႏွးေကြးေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္လာကတည္းကပင္လွ်င္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္၊ ျပည္သူမ်ားကို အလုပ္အေကၽြးျပဳရမည္၊ ျပည္သူကို ေရလို လလို ဆက္ဆံၾကရမည္ကို သူတို႔ မသိရွာ။ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေအာက္ေျခ႐ံုးဌာနမ်ားတြင္ အေပးအယူမ်ား ရွိေနဆဲ၊ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈမ်ား ျပင္းထန္ေနၿမဲ၊ ျပည္သူကို ျပည္သူဟု မျမင္ၿမဲပင္ ျဖစ္ေနေသးသည္။

အစည္းအေဝးမ်ား မ်ားေနျခင္း

ေျဖရမည့္ေခါက္႐ိုးမ်ားတြင္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၌ ျပဳလုပ္ေနၾကသည့္ အစည္းအေဝးမ်ား မ်ားျပားေနျခင္းကလည္း တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ၾကသည့္ အစည္းအေဝးမ်ားမွာ လိုအပ္သည္ထက္ မ်ားေနျခင္းသည္ကလည္း အခ်ိန္မ်ားကို ျဖဳန္းတီးေစၿပီး လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္သည့္အားမ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္ရာ ေရာက္သည္။ ထိုအေၾကာင္းကို အေပ်ာ္အျပက္ဆန္ဆန္ ေျပာထားသည့္ စကားတစ္ခြန္းပင္ ရွိေသးသည္။ ၎မွာ အစည္းအေဝး တစ္ခုတြင္ ဥကၠ႒ဆိုသူက စေျပာသည့္အခါ အခုလုပ္တဲ့ အစည္းအေဝးကေတာ့ မ်ားေနတဲ့ အစည္းအေဝးေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ျပဳလုပ္တဲ့ အစည္းအေဝး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ပထမအႀကိမ္ ညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝးသာ ျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ ဤစကားသည္ ျပက္ရယ္စကားသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တြင္မူ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၌ အမွန္ျဖစ္ေနသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ အစည္းအေဝးမ်ားမွာ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဆက္ေနသည္။ ထိုအခါ ထိုဌာနဆိုင္ရာ လူႀကီး၏လက္မွတ္ရရွိမွ အလုပ္လုပ္ၾကရမည့္ အရာမ်ား အားလံုးသည္ ထိုလူႀကီး အစည္းအေဝးၿပီးေအာင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကရသည္။ ထိုလူႀကီးသည္ ညေနပိုင္းမွ အစည္းအေဝးၿပီးသည့္အခါ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရမည့္စာမ်ားသည္ ညေနပိုင္းမွသာ လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ေတာ့သည္။ ထိုအခါ ထိုစာကိုျဖန္႔ၾကရမည့္ ထိုဌာနရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားက ႐ံုးဆင္းခ်ိန္ မဆင္းရ၊ အပိုခ်ိန္အျဖစ္သာ ဆက္ၾကရေတာ့သည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ တင္ျပရလွ်င္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနသည့္ ေခတ္စနစ္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ ထိုဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းႀကီးထဲတြင္လည္း လိုက္ပါေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္ၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ယခင္ေခတ္ေဟာင္း စနစ္ေဟာင္းက ကပ္ပါၿငိတြယ္လာေနသည့္ ေခါက္႐ိုး က်ိဳးေနမႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ပစ္ရန္ အခ်ိန္တန္ေနေပၿပီ။ သို႔မွသာ ျပည္သူမ်ားအတြင္း စြဲထင္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ အျမင္မွားေနမႈမ်ား၊ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ပေပ်ာက္ၿပီး အစိုးရယႏၲရားႀကီးတစ္ခုလံုး သြက္လက္ျမန္ဆန္လာကာ ႏိုင္ငံသည္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း စိတ္ေကာင္းေစတနာျဖင့္ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေအာင္ေဇယ်

  • VIA