News

POST TYPE

OPINION

ျပည္သူလူထုကို အမွန္တကယ္ အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္မည့္သူ (Daily, Vol-5/No-52)
11-Jun-2017

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ယခင္ေခတ္ အဆက္ဆက္ကတည္းက အျငင္းပြားဖြယ္ အေနအထားျဖင့္ရွိခဲ့ၿပီး မျဖစ္မေန ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္၊ ႏိုင္ငံတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေရးတြင္ ႀကီးမားသည့္ အဟန္႔အတားသဖြယ္ ျဖစ္ေနသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ယင္းဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေပးၾကမည့္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခန္းက႑ အေရးႀကီးေၾကာင္း သက္ဆိုင္သူ အားလံုး သိရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား သိထားၾကသည့္အတိုင္း လက္ရွိအခ်ိန္ကာလသည္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံထားရေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ ပါတီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) အစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္ေနၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္တြင္လည္း ျပည္သူအမ်ားစု လိုလိုလားလားျဖင့္ ေထာက္ခံခဲ့ၾကေသာ NLD ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေနရာရရွိထားခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ျမန္မာ့အေရးကို ေလ့လာဆန္းစစ္လ်က္ ရွိသူမ်ား သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားပါ တူညီစြာ နားလည္ထားသည့္ အခ်က္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့သေလာက္ ခရီးမေပါက္ေသး ဟူသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု ကိုယ္စား၊ ျပည္သူ႔အသံဟု တင္စားေခၚဆိုခံရသည့္ လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑ကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက ယခုလႊတ္ေတာ္သည္ ယခင္ငါးႏွစ္တာ ကာလက လႊတ္ေတာ္ေလာက္ ဥပေဒျပဳေရး ကိစၥရပ္မ်ား၌ တက္ႂကြမႈ မရွိသလို အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကားက Check and Balance ဟူသည္မွာလည္း ယခင္ငါးႏွစ္တာေခတ္ကေလာက္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ မရွိေတာ့သည္ကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ အလားတူပင္ ယခင္လႊတ္ေတာ္၌ အာဏာရပါတီႏွင့္ အတိုက္အခံတို႔အၾကား အေက်အလည္ ျငင္းခံုမႈမ်ားျဖင့္ ဥပေဒျပဳ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ မ်ားစြာ အားရစရာ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္မူ ျပည္သူဘက္ကရပ္ကာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုေပးမည့္ အတိုက္ အခံအင္အားစုမ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္း၌သာမက လႊတ္ေတာ္ျပင္ပတြင္ပါ မရွိသေလာက္ျဖစ္သြားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ ပို၍ အား မလိုအားမရျဖစ္စရာေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ ျပည္သူကိုကိုယ္စားျပဳသည့္ လႊတ္ေတာ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားကို ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မည့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ေပၚေပါက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားဘဝသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ဖူးသူ ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ား မိမိအလိုရွိရာ အရာကိုရရွိထားၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔က်က်မည္သို႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္ဟူသည္ကို ရိပ္စားႏိုင္မႈ မရွိျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔အတူယခင္ ငါးႏွစ္တာကာလက အာဏာရပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္း ယခုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူ ယံုၾကည္ေလာက္သည့္ အတိုက္အခံ အင္အားစုေကာင္း တစ္ရပ္ ဖန္တီးၿပီး ျပည္သူ၏ေမတၲာကို ယူႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ျဖစ္ေနေသးသည္မွာ ဝမ္းနည္းစရာပင္ ျဖစ္ေပသည္။

စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မတူညီေသာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔အလိုက္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ မတူကြဲျပားေသာ စံႏႈန္း အသီးသီးႏွင့္ ဆို႐ိုးအသီးသီး ရွိေသာ္လည္း တူညီသည့္အခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီ ဟူသည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူတို႔ကို အမွန္တကယ္ အကာအကြယ္ျပဳေပးသည့္ ဥပေဒေကာင္းမ်ား ရွင္သန္ေနျခင္းကို ဆိုလိုေပသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အလြန္အားေကာင္းသြားၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုပင္ ျပည္သူလူထုက မ်ားစြာ စိတ္မဝင္စားၾကေတာ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား (ဥပမာ-ဂ်ာမနီႏွင့္ ေျမာက္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား)ကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ဖူးေသာ အျဖစ္ဆိုးမ်ား လံုးဝ ထပ္မျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ပင္ ဟန္႔တားထားၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ားကို အမွန္တကယ္ အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ား ရွင္သန္ေနသည္ကို ေတြ႔ရေပမည္။ ဤေနရာတြင္ ျပည္သူလူထု အမွန္တကယ္ မွီခို အားထားရမည့္ ဥပေဒမ်ားေပၚထြန္းေရး ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္လာမည္ဆိုပါက ပါတီ၏မ်က္ႏွာႏွင့္ ျပည္သူ၏မ်က္ႏွာ မည္သည့္မ်က္ႏွာကို ၾကည့္သင့္သနည္း ဟူေသာေမးခြန္းကို ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေလးအနက္ထား စဥ္းစားသင့္ေပသည္။ အေၾကာင္းမွာ အစိုးရအဖြဲ႔ သာမက ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးပါသည့္ အင္စတီ က်ဴးရွင္းႀကီးမ်ားတြင္ “အထက္ကအမိန္႔”အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါက “ဝန္ထမ္းေကာင္း”၊ “အမႈထမ္းေကာင္း”အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရစၿမဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ အမွန္တကယ္ ေဖာ္ေဆာင္လိုေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္အတြက္မူ ဥပေဒေကာင္းမ်ား အထက္၌ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ် မရွိေအာင္ အခိုင္အမာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါမွ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေကာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရမည္ဟူသည္ကို ေျပာလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၁၁-၆-၂၀၁၇)

  • VIA