News

POST TYPE

OPINION

ပထမ ရက္တစ္ရာအတြက္ စဥ္းစားစရာ (Daily Vol-4/No-76)
08-Jul-2016

အစိုးရသစ္ စတင္တာဝန္ယူသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ေရတြက္လွ်င္ လာမည့္ ဇူလုိင္လ ၉ ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ဟန္းနီးမြန္း ကာလေခၚ ရက္တစ္ရာ ျပည့္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ရက္တစ္ရာ ဆိုသည္မွာလည္း အစိုးရသစ္အတြက္ ကနဦး ေျခလွမ္းအစ ပထမ ရက္တစ္ရာသာ ျဖစ္သည့္အတြက္ အရာရာကို ပထမ ေလွကားတစ္ထစ္စီမွ်သာ တက္ႏုိင္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ငါးႏွစ္ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားခဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားကို တစ္စခ်င္း ျပန္ကိုင္ရေသာေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕နယ္ပယ္မ်ားတြင္ လစ္ဟင္းမႈ ရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာနတိုင္း ရက္တစ္ရာ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၾကရသည္။

အစိုးရတစ္ရပ္၏ အဓိကတာဝန္မွာ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကို အမ်ားျပည္သူ နားလည္ေအာင္ ေျပာရလွ်င္ ႏုိင္ငံကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ NLD အစိုးရသည္ ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ အစိုးရထံမွ အာဏာလႊဲေျပာင္းလက္ခံသည္ ဆိုျခင္းထက္ ႏွစ္ငါးဆယ္ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားထံမွ ေလးပုံသံုးပုံေသာ အာဏာသုံးရပ္ကို ျပည္သူ႔ဆႏၵမဲမ်ားျဖင့္ လႊဲေျပာင္းရယူျခင္းဟု ဆိုႏုိင္သည္။

ထိုအတြက္ NLD အစိုးရထံတြင္ ကနဦး ပထမ ရက္တစ္ရာအတြင္း အားနည္းခ်က္မ်ား မည္မွ်ရွိေနေစကာမူ ျပည္သူလူထုက အာဏာရွင္ကို မုန္းတီးစိတ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ခ်စ္ခင္စိတ္ျဖင့္ အရာရာကို ခြင့္လႊတ္နားလည္ေပးၾကမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္ေရးကို အားျပဳလြန္း၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ကို အမႊမ္းတင္လြန္းေသာ ပကတိ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားက ထုိမွ်ေလာက္ မ႐ုိးစင္းလွေပ။ စနစ္ဆိုးႏွင့္ ဝါဒဆိုး၏ ႐ုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ရန္ငါစည္း ျခားလြန္းအျမင္ျဖင့္ အရာရာ ၾကည့္ျမင္တုိင္းတာတတ္ေသာ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးေလာကႏွင့္ အၿငိဳး၊ အာဃာတမ်ား၊ တစ္ဖက္သတ္ ဦးေႏွာက္ေဆး ႐ုိက္သြင္းမႈမ်ားျဖင့္ ဝင္႐ုိးတန္း တစ္ဖက္စီကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေသာ အင္အားစုမ်ား အၾကားႏွင့္ အင္အားစု အခ်င္းခ်င္းအၾကား အာဏာ၊ ေနရာ၊ ၾသဇာ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ အလို႔ငွာ သူေသ၊ ကိုယ္ေသ တုိက္ပြဲမ်ားက ႐ႈပ္ေထြးေပြလီလြန္းလွသည္။

ထို႔အျပင္ အခ်ိန္မေရြး ထေပါက္ကြဲႏုိင္သည့္ ယမ္းအုိးႏွင့္တူေသာ ျပႆနာ ႀကိဳးစမ်ားကလည္း မာန္ဖီ၊ ရန္ေစာင္ေနၿပီး အေၾကာင္းရွာ၊ ရမည္ရွာ ဇာတ္လမ္းဆင္၊ ကႀကိဳး ဆင္ေနေပသည္။

အဓိက စိန္ေခၚလာႏုိင္သည့္ ျပႆနာမွာ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ အေရးအႀကီးဆုံး စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ကာလအလိုက္၊ ႏွစ္အလိုက္၊ နယ္ပယ္အလိုက္ တိက်ေရရာေသာ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ား မထုတ္ျပန္ႏုိင္ေသးျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္က အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ဘ႑ာေငြ သုံးစြဲမႈ၊ က်စ္လ်စ္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔၊ လယ္ယာက႑ ေခတ္မီေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြေၾကးစနစ္ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဟူသည့္ အခ်က္ငါးခ်က္ကို စီးပြားေရး မူဝါဒအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရ၍ ထုိအခ်က္မ်ားႏွင့္ ရက္တစ္ရာကို တုိင္းတာရမည့္ သေဘာ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းစစ္သည္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥကို အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပထမ ဦးစားေပးအျဖစ္ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေနပုံရၿပီး ယင္းေနာက္တြင္မွ စီးပြားေရးကို ကိုင္တြယ္မည့္ သေဘာဟု ခန္႔မွန္းရသည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ လူပုဂၢိဳလ္ကို အေျခခံေသာ လြန္ကဲသည့္ ခ်စ္ခင္စိတ္၊ မုန္းတီးစိတ္တို႔ျဖင့္ အစိုးရသစ္၏ ရက္တစ္ရာ ကာလကို ျပည္သူအမ်ားစုက နားလည္လက္ခံၾကမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား၊ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ပဲ့တင္သံမ်ားကမူ ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီး၊ နယ္ပယ္အသီးသီး၏ လက္ေတြ႔ထြက္ေပၚလာေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို အေျခခံကာ အ႐ႈံးအျမတ္ တြက္ၾကမည္ကို သတိခ်ပ္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၇-၇-၂၀၁၆)