News

POST TYPE

OPINION

တန္ေဆးလြန္ေဘး စီးပြားေရး ဖက္ဒရယ္
10-Jun-2017

ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ နာမည္ၾကားရန္ပင္ ခဲယဥ္းခဲ့သည့္အေျခမွ ယေန႔အခါတြင္ ဒီမိုကေရစီဟူေသာ စကားလုံးေလာက္နီးနီးပင္ ေခတ္စားလာသည္။ အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကိုလည္း ဖက္ဒရယ္စနစ္အတိုင္း သြားမည္ဟု အေရးႀကီး သက္ဆိုင္သူ အားလုံးလိုလိုက သေဘာတူထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးကိုသာ အေျပာမ်ားၾကၿပီး စီးပြားေရးကို မေျပာၾကသေလာက္ ျဖစ္သည္။

ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ား ဖုိရမ္အဖဲြ႔ႏွင့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ေဆြးေႏြးေနၾကသူမ်ား ပါဝင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔တို႔သည္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဖက္ဒရယ္ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ကေနဒါတြင္ က်င္းပေနၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူ၏ ကေနဒါ ခရီးစဥ္အတြင္း တက္ေရာက္သည္ကုိ ၾကားသိရသျဖင့္ ဝမ္းသာရသည္။

စာေရးသူအေနႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံတြင္ စီးပြားေရးက႑အတြက္ ‘ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူ’ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အစိုးရက ဖိတ္ၾကားခဲ့သည့္အတြက္ စီးပြားေရးက႑တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထိုက႑တြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ စီးပြားေရးအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ပါဝင္လာရာ အျခားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အျမင္မ်ားကိုလည္း နားေထာင္ခြင့္ ရခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းမ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြႏွင့္ အခြန္ေငြမ်ား ခြဲေဝေကာက္ခံျခင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခြဲေဝျခင္းတို႔သည္ ဖက္ဒရယ္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ား ျဖစ္ၿပီး  ညီလာခံတြင္လည္း သေဘာတူခဲ့ၾကေသာမူမ်ား ျဖစ္သည္။ သေဘာမတူစရာလည္း မရွိလွဘဲ ထိုရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေရာက္ေအာင္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္မည္ကိုသာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရသည္။ 

ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတို႔အၾကား အေျခခံဥပေဒအရ အာဏာခြဲေဝ က်င့္သုံးၾကသည္။ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ လႊတ္ေတာ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ အစိုးရႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တရား႐ုံးမ်ားတို႔ အလ်ားလိုက္ ေဘးတိုက္အာဏာ ခြဲေဝသကဲ့သို႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း အစိုးရတို႔ အထက္၊ ေအာက္ ေဒါင္လိုက္ အာဏာခြဲေဝက်င့္သုံးျခင္းဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။ အာဏာကို ဗဟိုက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္း (Centralized) မ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ျဖန္႔ခြဲထားျခင္း (Decentralized) လည္း ျဖစ္သည္။ အာဏာကို ျဖန္႔ခြဲက်င့္သုံးျခင္းသည္ ယေန႔ကမာၻတြင္ ေခတ္စားေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဟန္ပန္ ျဖစ္လာသည့္အတြက္ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ က်င့္သုံးေသာႏိုင္ငံမ်ား Unitary States တြင္ပင္ က်င့္သုံးလာၾကရာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သုံးေသာ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံမ်ား Federal State ႏွင့္ပင္ ႐ုတ္တရက္ၾကည့္လွ်င္ ဆင္တူလာၾကသည္။ အာဏာကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ မထားျခင္းေၾကာင့္ ျခစားရန္ ခဲယဥ္းသည္၊ ျပည္နယ္/တိုင္း အစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအၾကား အျပန္အလွန္ထိန္းညိႇသည့္ အတြက္ အာဏာအလြဲသုံးရန္ ခဲယဥ္းသည္ဟု ယူဆခ်က္ ရွိသည္။ 

ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ အေရးႀကီးသည့္ ေနာက္ယူဆခ်က္မွာ Local Knowledge ေခၚ ေဒသအေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာေဒသက  ပိုသိသည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထက္စာလွ်င္  ေဒသအစိုးရ၊ ျပည္နယ္/တိုင္းအစိုးရသည္ ကုိယ့္ျပည္နယ္/တိုင္း အေၾကာင္း ပိုသိသည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္း လိုအပ္ခ်က္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ပိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ တစ္ရပ္တည္း ရွိ႐ုံႏွင့္ မလုံေလာက္ဘဲ ျပည္နယ္/တိုင္း အစိုးရမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ အာဏာခြဲေဝ က်င့္သုံးၾကသည္။ 

ေနာက္တစ္ခ်က္။ ေဒသအသီးသီးရွိ Elite ေခၚ ထိပ္သီးပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္  ယင္းတို႔သက္ဆိုင္ရာ ေဒသမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္လိုၾကသည္။ သူတို႔အုပ္ခ်ဳပ္လွ်င္ ေဒသပိုတိုးတက္မည္ဟု ယူဆၾကသည္။ သို႔မဟုတ္က ယင္းတို႔အလိုႏွင့္ ထပ္တူက်ေသာသူမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေစလိုသည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ တင္းမာမႈမ်ားကို မျဖစ္ေပၚေစဘဲ ယင္းတို႔၏ သေဘာဆႏၵႏွင့္လည္း အဆင္ေျပေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာရာတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ အသုံးဝင္သည္။

ျပန္လည္ခြဲေဝျခင္း

ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ျပန္လည္ခြဲေဝျခင္းသည္လည္း အဓိကက်ေသာ သေဘာတရား ျဖစ္သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ျပည္နယ္/တိုင္းမ်ားမွ ရေသာ ဝင္ေငြမ်ား၊ ဥစၥာဓနမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုက စုစည္းၿပီး ျပန္လည္ခြဲေဝေပးသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ လိုအပ္ခ်က္ျမင့္ေသာ ေဒသမ်ား၊ ဆင္းရဲေဒသမ်ား၊ ေဒသငယ္မ်ားသည္ ျပန္လည္ခြဲေဝေပးျခင္းမွ အက်ဳိးခံစားရသည္။

ဘုံအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ သစ္ပင္ေတာအုပ္

ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းအသီးသီးမွ အစိုးရမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းမ်ား အက်ိဳးကို ၾကည့္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းမ်ားအားလုံး၏ ဘုံအက်ိဳးကိုၾကည့္ရန္ ခဲယဥ္းမည္ ျဖစ္သည္။ ေတာတြင္းမွ သစ္ပင္တစ္ပင္ကို အာ႐ုံစိုက္လိုက္လွ်င္ ထိုသစ္ပင္ အေၾကာင္းေခ်းခါးအူမ သိႏိုင္ေသာ္လည္း ေတာအုပ္ကို ျမင္ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္။ ေတာအုပ္ႀကီးပြားမွသာ သစ္ပင္တစ္ပင္ခ်င္းစီလည္း တည္တံ့မည္ျဖစ္ရာ ေတာအုပ္အျမင္မ်ဳိး အေပၚစီးမွ ၾကည့္ႏိုင္သူ လိုလာသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို အေပၚစီးမွျမင္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံး အက်ဳိးကို ေဆာင္ရမည္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ Federal Government၊ Union Government ျဖစ္သည္။

အခ်ဳိ႕ေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ‘ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ား အဆင့္ထက္ပင္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ေဒသႀကီး တစ္ခုလုံးရွိ ႏိုင္ငံအားလုံး၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ၾကည့္ႏိုင္မည့္ အစိုးရတစ္ရပ္’ supra-national state ကိုပင္ ဖြဲ႔စည္းလာၾကသည္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္လ်က္ႏွင့္ပင္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဘုံအက်ိဳးစီးပြားကို ၾကည့္႐ႈေဖာ္ေဆာင္မည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ ရွိလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ား အက်ဳိးပိုရႏိုင္သည္ဟု တြက္ကာ ဥေရာပသမဂၢကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ 

ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ စီးပြားေရးကို မုန္႔ျဖင့္ တင္စားႏိုင္သည္။ ထိုမုန္႔ကို ျပည္နယ္/တိုင္းမ်ားအၾကားႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအၾကား ခြဲေဝၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ တက္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ အရေရာ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ထက္တြင္ တက္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ အရေရာ တြက္ၾကည့္လွ်င္ စီးပြားေရးတည္း ဟူေသာ မုန္႔ႀကီးကို ခြဲေဝေရးသာ အဓိကထား ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ထိုမုန္႔ႀကီးလာေအာင္ မည္သို႔ တည္ေဆာက္ရမည္ ဆိုေသာဘက္ကို စဥ္းစားျခင္းနည္းေနသည္။ မုန္႔ေသးေသးတစ္ယွက္ကို ခြဲလွ်င္  ဆယ္ပုံတစ္ပုံရသူသည္ မုန္႔ႀကီးႀကီးတစ္ယွက္ကို ခြဲလိုက္လွ်င္ ဆယ္ပုံတစ္ပုံရသူႏွင့္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ကြာသြားျခင္းကို ၾကည့္လွ်င္ ဘုံအက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ေသာ မုန္႔ကိုႀကီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးမွန္း သိသာသည္။ 

ခြဲေဝရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို ေဝစုႀကီးႀကီးရေစလိုသူမ်ား ရွိသလို ျပည္နယ္/တိုင္းမ်ားကို ေဝစုပိုေပးလိုုသူမ်ားလည္း ေတြ႔ရသည္။ အက်ဳိးအျပစ္ ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ ရွိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရတြင္သာ အမ်ားစု ေရာက္ေနလွ်င္ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ဘက္ Unitary State ဆန္ဆန္ ျမင္ရမည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းမ်ားဘက္သို႔ ဝစုပိုပါသြားျပန္လွ်င္လည္း ကိုယ္ရကိုယ္ယူစနစ္ ဆန္သြားၿပီး ဆင္းရဲျပည္နယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္ငယ္မ်ားသည္ ရေနက်ထက္ ေဝစုနည္းသြားစရာ ရွိသည္။ ထိုအခါတြင္  ဖက္ဒရယ္စနစ္ေၾကာင့္ နဂိုရွိရင္းစြဲထက္ အလုံးအရပ္ ေလ်ာ့သြားသည့္ ျပည္နယ္မ်ား ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။

Competition and Cooperation

မိမိတို႔ ျပည္နယ္/တိုင္းသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လာေရာက္ေစေရး၊  စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေဒသအားလုံး၏ စီးပြားေရး တိုးတက္လာမည္ဟု ဖက္ဒရယ္စနစ္က ယူဆထားသည္။ အသင့္အတင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း အလြန္အမင္း ၿပိဳင္ဆိုင္လွ်င္ ultra-competition မူ အက်ဳိးယုတ္ေစႏိုင္သည္။ ဥပမာ - ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လာေရာက္ေစခ်င္ေဇာျဖင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္ အခြန္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်လွ်င္ ေနာက္ဆုံး ျပည္နယ္/တိုင္းအားလုံး ဘာမွ်မရဘဲပင္ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ယင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ Federal Government ၏ အခန္းဝင္လာၿပီ။ စီးပြားေရး အက်ဳိးအျမတ္ကို အျမင့္ဆုံး ခံစားရေအာင္ ျပည္နယ္/တိုင္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက တာဝန္ယူႏိုင္သည္ cooperation။

ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ေကာင္းက်ဳိးအျဖစ္ အစိုးရသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရာတြင္ ထိေရာက္ျမန္ဆန္လာမည္ဟု ယူဆသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရာတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္း အစိုးရမ်ားေရာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမ်ား ပါဝင္ဆုံးျဖတ္သည့္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏိုင္ေသာေၾကာင့္  ရလဒ္မ်ားသည္ ေစ်းသက္သာသည္၊ ျမန္ဆန္သည္၊ အက်ဳိးရွိသည္ဟု  ယူဆထားျခင္း။ လက္ေတြ႔တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းအစိုးရမ်ား အခ်င္းခ်င္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းအစိုးရမ်ား အၾကားေသာ္ လည္းေကာင္း အၿပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္ေနလွ်င္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ အခ်ိန္၊ ေငြေၾကးအရ ပိုအကုန္အက် မ်ားႏိုင္ၿပီး ထိေရာက္မႈလည္း အားနည္းႏိုင္သည္။ လူႏွစ္ေယာက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည့္ ေနရာတြင္  လူေလးငါးေယာက္ ဆုံးျဖတ္ေနျခင္းေၾကာင့္ စရိတ္ႀကီးလာျခင္းမ်ိဳး၊ မထိေရာက္ျခင္းမ်ိဳး။ 

အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္လည္း အခြန္ထမ္းတစ္ရပ္တည္းကို အစိုးရ ႏွစ္ရပ္က ေကာက္ခံေနလွ်င္ ထိေရာက္မည္လား စေသာ စဥ္းစားစရာမ်ား ျဖစ္သည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ အျခားေသာ အရာမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အက်ဳိးလည္း ရွိသလို အဆိုးလည္း ရွိသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းမြန္သည္ဟု ေယဘုယ် ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ‘သုံးတတ္လွ်င္ ေဆး၊ မသုံးတတ္လွ်င္ ေဘး’။ 

ေဇယ်သူ