News

POST TYPE

OPINION

ဆက္သြယ္ေရးေလာက စနစ္တက် ျဖစ္ေစလို (Daily Vol-4/No-73)
06-Jul-2016

လက္ရွိကာလသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အစိုးရက အရာရာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ တစ္ေခတ္ဆန္းလာခ်ိန္ဟု ဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 4G ေခၚ စတုတၴမ်ဳိးဆက္ မိုဘိုင္းလ္ကြန္ရက္ နည္းပညာမွ ပဥၥမမ်ဳိးဆက္ 5G သို႔ ကူးေျပာင္းအသုံးျပဳရန္ ဟန္ျပင္ေနခ်ိန္တြင္ ဒုတိယမ်ဳိးဆက္ 2G ႏွင့္ 3G အဆင့္တြင္သာ ရွိေနေသးသည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တစ္စကၠန္႔အတြင္း ကီလိုဘိုက္ပမာဏ မ်ားႏုိင္သမွ် မ်ားမ်ား လႊဲပို႔ေပးႏုိင္ေသာ ျမန္ႏႈန္းကို အေျခခံ၍ 2G, 3G, 4G, 5G အစရွိသျဖင့္ မ်ဳိးဆက္အလိုက္ ခြဲျခား သတ္မွတ္ေပးသည့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေသာႏုိင္ငံမ်ားက ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ေနာက္ဆုံးေပၚ မ်ဳိးဆက္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ အသုံးျပဳရန္ အားထုတ္ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လက္ရွိသုံးေနဆဲ ဒုတိယႏွင့္ တတိယမ်ဳိးဆက္ မုိဘိုင္းလ္ကြန္ရက္ နည္းပညာကိုပင္ စံခ်ိန္စံညႊန္း ျပည့္မီစြာ အသုံးမျပဳႏုိင္ေသးေပ။

အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ကိုယ္တုိင္ ႏုိင္ငံတကာက လက္ခံထားသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို လုိက္နာျခင္း မရွိျခင္း၊ တိက်ေသာ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းကြပ္မႈ မရိွျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ စံခ်ိန္စံညႊန္း မရွိျခင္းကဲ့သို႔ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရႏွင့္ မိုဘိုင္းလ္ ဖုန္းကုမၸဏီမ်ား၏ ဆက္သြယ္ေရး စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း International Telecommunication Union - ITU ေခၚ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္သြယ္ေရး အဖြဲ႔ႀကီးက သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတိုင္း ေရးဆြဲထားျခင္း မဟုတ္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ မိုဘိုင္းလ္ တယ္လီကြန္း ကုမၸဏီမ်ား ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး ကေသာ္လည္းေကာင္း အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ တယ္လီဖုန္း တာဝါတိုင္မ်ား ေဆာက္လုပ္သည့္အခါ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ လိုက္နာျခင္း မရွိေပ။

ထိုအခါ တာဝါတိုင္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ေပးထားသည့္ လက္ခြဲ ကုမၸဏီမ်ား၏ နည္းပညာ အရည္အေသြး၊ တာဝါတုိင္ အရည္အေသြးတို႔ကို စံခ်ိန္စံညႊန္းျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း၊ ယင္း အလုပ္ခြင္မ်ားတြင္ ေရဒီယုိ သတၱိႂကြ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ကာကြယ္ေရးအလို႔ငွာ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား၊ ႀကီးၾကပ္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအား လုံေလာက္သည့္ အကာအကြယ္ ပစၥည္းမ်ား စံမီ၊ တန္းမီ ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ထားျခင္းကဲ့သို႔ ႀကီးၾကပ္ျခင္းမ်ဳိး မရွိေတာ့ေပ။

အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ စံမမီ၊ တန္းမမီ ဆက္သြယ္ေရး တာဝါတုိင္မ်ား အလွ်ဳိအလွ်ဳိ ေပၚေပါက္လာကာ တာဝါတိုင္ ေဆာက္လုပ္ရာ ေဒသခံမ်ား၊ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈမ်ား၊ တာဝါတိုင္ အပါအဝင္ မိုဘိုင္းလ္ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္အားလုံးမွ လုပ္သားမ်ား ေရဒီယုိသတၱိႂကြမႈ ဒဏ္ကို ခါးစည္းခံ ေနၾကရေပသည္။

ပိုဆိုးသည္မွာ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီသည့္အျပင္ အခြန္ေရွာင္ သံသရာလည္ကာ ကုမၸဏီနာမည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္း မွတ္ပုံတင္ေနေသာ Subcon ေခၚ လက္ေဝခံ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕၏ အရည္အေသြး မမွန္ေသာ တာဝါတုိင္မ်ားေၾကာင့္ မိုဘုိင္းလ္ဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး ထူးထူးျခားျခား ေကာင္းမလာျခင္း၊ စံခ်ိန္မမီျခင္းတို႔ကို ဝယ္ယူသုံးစြဲသူ ျပည္သူလူထုက ခံစားရျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ မျဖစ္ေစရန္မွာ စီမံကိန္းတစ္ခုလုံး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းႏွင့္ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ုိက္ရေသာ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသား ႀကီးၾကပ္သူ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္လုုပ္သားမ်ား ရာခိုင္ႏႈန္း မည္မွ်၊ ႏုိင္ငံျခားသား ရာခုိင္ႏႈန္း မည္မွ်၊ လုပ္ခလစာႏွင့္ အျခားခံစားခြင့္မ်ား မည္သုိ႔ စသျဖင့္ တိက်စြာ စည္းကမ္း ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ေစျခင္း၊ ယင္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ညီမညီ စစ္ေဆးျခင္း၊ မညီပါက အေရးယူျခင္း ကဲ့သို႔ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ လမ္းညႊန္၊ လက္စြဲမ်ားျဖင့္ ႀကီးၾကပ္၊ အကာအကြယ္ ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၅-၇-၂ဝ၁၆)