News

POST TYPE

OPINION

က်ဴးေက်ာ္၊ ေအာက္ေျခအဆင့္ လူလတ္တန္းစားမ်ားႏွင့္ အငွားအိမ္ရာ (Daily, Vol-4/No-73)
05-Jul-2016

လက္ရွိအစိုးရ စတင္တာဝန္ယူသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ဦးစြာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားသည့္ ျပႆနာအခ်ဳိ႕အနက္ အမ်ားပိုင္ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံပိုင္ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေျမေနရာမ်ားတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ား ျပႆနာတစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

တစ္ဆက္တည္းတြင္ ယင္းက်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူမ်ား အိုးပုိင္၊ အိမ္ပုိင္ ရရွိေရးအတြက္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးမွာလည္း ကြၽဲကူးေရပါ ဆိုသကဲ့သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေျဖရွင္းလာရသည္။

က်ဴးေက်ာ္အမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း အမ်ားဆုံး တည္ရွိေနေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္တို႔တြင္ ေတြ႔ျမင္ရသည့္အတြက္ က်ဴးေက်ာ္ျပႆနာ အမ်ားစုအတြက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း ယင္းႏွစ္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ျမင္ရသည္။

ထုိသို႔ ေျဖရွင္းရာတြင္ အားလုံးသိၾကသည့္အတိုင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အိမ္ပိုင္၊ ရာပိုင္ မရွိသျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္တဲထိုး ေနသူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို အစားထိုး ေျမကြက္မ်ားေပး၍ ေျဖရွင္းတတ္သည္ကို သိရွိထားသျဖင့္ ခါေတာ္မီ က်ဴးေက်ာ္တဲ ထိုးသူမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီႀကီး တစ္ခုခု၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ က်ဴးတဲေဆာက္ ေနရာဦးသူမ်ား ဟူ၍ သုံးမ်ဳိး ႐ႈပ္ေထြးေနျခင္းကို ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။

ယခင္အစိုးရ လက္ထက္တြင္လည္း က်ဴးေက်ာ္ျပႆနာမ်ားကို ေရႊျပည္သာ၊ ပုလဲၿမိဳ႕သစ္၊ ေထာက္ၾကန္႔၊ လွည္းကူး အစရွိသည့္ ၿမိဳ႕သစ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အစားထိုးေျမကြက္မ်ား ေပး၍ ေျဖရွင္းခဲ့ေသာ္လည္း က်ဴးေက်ာ္အမ်ားစုမွာ ရရွိေသာ ေျမကြက္မ်ားကို အငွားခ်ျခင္း၊ ေရာင္းစားျခင္းတို႔ျဖင့္ ေငြေဖာ္ကာ မူလက်ဴးေက်ာ္ေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္တဲထိုးေနျခင္းျဖင့္ က်ဴးသံသရာ လည္ေနခဲ့သည္။

ယေန႔ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို အျမစ္ျပတ္ ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားလာေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ က်ဴးၿပီးရင္းက်ဴးကာ က်ဴးသံသရာ လည္ေနသူမ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို ခြဲျခားရန္ ဦးစြာႀကိဳးစားေနရျခင္းက ျပႆနာကို ျပႆနာအသစ္ တစ္ခုျဖင့္ ေျဖရွင္းေနရသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေပသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ ထိုသို႔ အခြင့္အေရးအလို႔ငွာ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားအေရး ကိစၥကို တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးေနေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္တို႔တြင္ နယ္ေဒသမွ ေရာက္ရွိလာၿပီး သမၼာအာဇီဝ အလုပ္မ်ဳိးစုံျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳကာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အိမ္ငွားဘဝျဖင့္ ရွိေနေသာ အခြန္ပုံမွန္ ေပးေဆာင္ေနထုိင္ၾကသူ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ အေျခခံလူတန္းစားႏွင့္ ေအာက္ေျခပိုင္း လူလတ္တန္းစားမ်ား ဘဝကိုမူ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကဲ့သုို႔ အစီအစဥ္ မရွိေသးေပ။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ လုပ္အားစြမ္းရည္ အျမင့္ဆုံး ေပးဆပ္ေနၾကသည့္ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား၊ ေအာက္ေျခအဆင့္ လူလတ္တန္းစားမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ဝင္ေငြ စုစုေပါင္း၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံကို စားေရးႏွင့္ ေနေရးတြင္ အသုံးျပဳေနသည့္အတြက္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လူ႔ဘဝ၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ သုံးစြဲရန္ ေငြေၾကးမလုံမေလာက္ ျဖစ္ေနေပသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ေအာက္ေျခမွ ေမာင္းႏွင္ေနေသာ အင္ဂ်င္ေနရာတြင္ ရွိေနၾကသူမ်ားအတြက္ စရိတ္သက္သာေသာ အငွားအိမ္ရာမ်ားစြာ တည္ေဆာက္ေျဖရွင္းေပးရန္ အထူးလိုအပ္ေနၿပီး ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္သူမ်ားႏွင့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေစ်းကစားသူမ်ားသာ ဝယ္ယူႏုိင္သည့္ တန္ဖိုးႀကီး ဇိမ္ခံအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္မႈကို လတ္တေလာတြင္ အထူးၾကပ္မတ္ ကန္႔သတ္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။

အငွားအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေျဖရွင္းေပးျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္မမွ် ျဖစ္ေပၚေနေသာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေစ်းမ်ား သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ ေစ်းႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းသြားျခင္း၊ တန္ဖိုးျမင့္ အိုးပိုင္၊ အိမ္ပိုင္ ရွိေနသူမ်ားသာ ဝယ္ႏုိင္သည့္ တန္ဖိုးႀကီး၊ အဆင့္ျမင့္၊ ဇိမ္ခံအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္မႈ က်ဆင္းသြားျခင္း၊ ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ တန္ဖိုးနည္း အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္ ရွိသူမ်ား၏ ေငြေၾကးလည္ပတ္ သုံးစြဲေငြ ျမင့္တက္လာျခင္းကဲ့သုိ႔ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိလာႏုိင္သည့္အျပင္ ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ေနေရးအတြက္ စရိတ္သက္သာသြားသူမ်ား၏ သုံးစြဲေငြမ်ား ျမင့္တက္ကာ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ ျမန္ဆန္လာေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၄-၇-၂၀၁၆)