News

POST TYPE

OPINION

ၿဗိတိန္အထြက္ ျမန္မာ့စီးပြား ...
03-Jul-2016

ဥေရာပသမဂၢမွ ၿဗိတိန္ထြက္ခြာရန္ ျပည္သူလူထုက မဲေပးဆုံးျဖတ္ၿပီးသည့္ အခါတြင္ ၿဗိတိန္တြင္း၊ ဥေရာပတြင္း သာမက တစ္ကမာၻလုံး အံ့ၾသသြားသည့္နည္းတူ ကိုယ့္ေဒသ၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၊ ကိုယ့္ဘဝကို မည္သို႔ ႐ိုက္ခတ္မည္နည္း ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေမးလာၾကသည္။ ၿဗိတိန္ ကိုလိုနီေဟာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကေရာ ၿဗိတိန္ထြက္သည့္အတြက္ စီးပြားေရးအရ မည္သို႔ ခံစားရမည္လဲ။

ၿဗိတိန္ (Britain) ထြက္ခြာမည္ (Exit) ျဖစ္သျဖင့္ Br+Exit= BrExit ဟု အတိုေကာက္ ေရးသားၾကသည္။ ယခုျဖစ္စဥ္သည္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ျဖစ္စဥ္ကဲ့သို႔ ကမာၻ႔သမိုင္းတြင္ အေရးပါသည့္ျဖစ္ရပ္အျဖစ္ တင္က်န္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ကမာၻလုံးကို ႐ိုက္ခတ္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႐ိုက္ခတ္ခ်က္မွာမူ ႏိုင္ငံအလိုက္၊ ေဒသအလိုက္ ကြာမည္။ ႏိုင္ငံေဒသ အသီးသီး၏ တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းေပၚလည္း မူတည္မည္။

ကနဦးသုံးခ်က္

ျမန္မာအေပၚ BrExit ႐ိုက္ခတ္မႈကို မေဆြးေႏြးမီ သုံးခ်က္ ေျပာျပလိုသည္။ တစ္။ ၿဗိတိန္၏ စီးပြားေရး အရြယ္အစားသည္ ၿဗိတိသွ်ေနမဝင္ အင္ပါယာ ေခတ္ကကဲ့သို႔ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ၿဗိတိန္ေနရာတြင္ တ႐ုတ္သာ ဆိုလွ်င္မူ တစ္ကမာၻလုံး ယခုထက္ တုန္လႈပ္ၾကရမည္။

ႏွစ္။ ၿဗိတိန္က ဥေရာပသမဂၢမွ ထြက္ခြာသည့္ျဖစ္စဥ္ ဝါ ကြာရွင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းသည္ အနည္းဆုံး ၂ ႏွစ္ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုကာလအတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထြက္ခြာအၿပီး ၿဗိတိန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ မည္သို႔မည္ပုံ ဆက္ဆံမည္ကို ေစာင့္ရဦးမည္။ ကုန္သြယ္ေရး စာခ်ဳပ္မ်ား မည္သို႔ ပုံေပၚလာမည္လဲ။ ယခုဥေရာပသမဂၢတြင္း အေနအထားႏွင့္ မနီး႐ိုးစြဲေလလား၊ လုံးဝတစိမ္းျပင္ျပင္ ျဖစ္သြားေလမည္လား။

သုံး။ နံပါတ္သုံး အခ်က္သည္ နံပါတ္ႏွစ္အခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ BrExit ေၾကာင့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံကို မည္သို႔ ရိုက္ခတ္ႏိုင္သည္ ဆိုေသာ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားသည္ ‘တကယ္မျဖစ္ေသးဘဲ မွန္းဆေျပာဆိုခ်က္မ်ား’ Guesses သာ ျဖစ္သည္။

တိုက္႐ိုက္ႏွင့္ သြယ္ဝိုက္

BrExit ေၾကာင့္ ျမန္မာခံစားရမည္ဆိုလွ်င္ တိုက္႐ိုက္ႏွင့္ သြယ္ဝိုက္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။

တိုက္ရိုက္။ BrExit တြင္ ကာယကံရွင္မွာ ထြက္သူ ၿဗိတိန္တင္မကဘဲ က်န္ရစ္သူ ဥေရာပသမဂၢပါ ပါဝင္သည္။ ထိုေနရာႏွစ္ခုႏွင့္ ျမန္မာ့အက်ိဳးစီးပြား ဘယ္ေလာက္ခ်ိတ္ေနသနည္းက အေရးႀကီးသည္။ မ်ားမ်ားခ်ိတ္လွ်င္ မ်ားမ်ားသက္ေရာက္မည္၊ နည္းနည္းခ်ိတ္လ်င္ နည္းနည္းသာ သက္ေရာက္မည္။

ၿဗိတိန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အကူအညီမ်ားစြာ ေပးေနေသာ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံ ေဒသမ်ား ျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ BrExit ေၾကာင့္ လတ္တေလာ အလွဴေငြမ်ား ခန္းေျခာက္ျခင္း ႐ုတ္တရက္ တိုးလာျခင္းမ်ား မရွိႏိုင္ေသးပါ။

ၿဗိတိန္ေပါင္ေငြႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢသုံး ယူ႐ိုအေပ်ာ့အမာေပၚတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေသာ ကမာၻလွည့္ခရီးသြား အေရအတြက္ အတိုးအဆုတ္ ရွိႏိုင္သည္။

အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည့္အတြက္ ကုန္သြယ္ခြင့္ အခြင့္အေရး GSP ျပန္ရေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ား ဥေရာပေစ်းကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္စတြင္မွ BrExit ႏွင့္ ႀကဳံရသည္။ သို႔ေသာ္ ၿဗိတိန္ႏွင့္ေရာ ဥေရာပႏွင့္ပါ ျမန္မာ့ကုန္သြယ္မႈသည္ နည္းပါးလွသည္။

သြယ္ဝိုက္။ BrExit ေၾကာင့္ ကမာၻ႔အျခားေဒသမ်ား ေျပာင္းလဲသြားလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ မည္သို႔႐ိုက္ခတ္မည္လဲ။ ယင္းက သြယ္ဝိုက္႐ိုက္ခတ္ခ်က္။

BrExit ေၾကာင့္ ကမာၻ႔စီးပြားေရး ထိခိုက္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ တစ္ကမာၻလုံး ေဒၚလာေစ်း မၿငိမ္လွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေဒၚလာေစ်းလည္း လႈပ္ေနမည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ စီးပြားဖက္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ အဓိက ကုန္သြယ္ဖက္၊ အဓိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ တ႐ုတ္အေပၚ BrExitက ျပင္းစြာ႐ိုက္ခတ္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း မ်ားမ်ားခံစားရမည္။ တ႐ုတ္အေပၚ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ႐ိုက္ခတ္မႈ မရွိ။

ျမန္မာအမ်ားအျပား သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူတို႔အေပၚ BrExit သက္ေရာက္လွ်င္ ထိုႏိုင္ငံတို႔ရွိ ျမန္မာတို႔၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာတို႔အေပၚ သက္ေရာက္မည္။ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ တာဝန္ရွိသူတို႔က BrExit သည္ သူတို႔အေပၚ အနည္းငယ္သာ သက္ေရာက္မည္ဟု ဆိုထားသည္။

၁၈၂၄ တြင္ ပထမ အဂၤလိပ္ျမန္မာ စစ္ဆင္ႏႊဲကာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အပါအဝင္ ျမန္မာ့ကံၾကမၼာကို ႀကီးမားစြာ ေျပာင္းလဲခဲ့သာ ၿဗိတိန္သည္ ဥေရာပသမဂၢမွ ၂၀၁၆ တြင္ ထြက္ေသာအခါတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေပၚ မသက္ေရာက္လွပါ။ စိတ္ပူရန္မလို။

ေဇယ်သူ


ABOUT AUTHOR

(ေဇယ်သူ)