POST TYPE

OPINION

ေဝဖန္မႈမ်ားကို ခြဲျခားတတ္ပါေစ (Daily, Vol-5/No-13)
27-Apr-2017

တစ္ႏွစ္သက္တမ္း ေက်ာ္လြန္လာၿပီးေနာက္ ယခင္ထက္စာလွ်င္ အစိုးရအေပၚ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ား တျဖည္းျဖည္း တိုးလာၿပီး ၂၀၁၇ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးေနာက္ပိုင္း ေဝဖန္မႈ အရွိန္သိသိသာသာ ျမင့္တက္သြားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ေဝဖန္မႈဆိုရာတြင္ သာမန္ ေဝဖန္ျခင္းမ်ိဳးသာမက အစိုးရေဆာင္ရြက္၊လုပ္ကိုင္မႈမ်ားအေပၚ အားမလို အားမရျဖစ္ျခင္း၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပ၊ အႀကံျပဳလိုျခင္းမ်ားႏွင့္ မလိုတမာစိတ္၊ အမုန္းစိတ္တို႔ျဖင့္ အျပစ္တင္၊ အဆိုးေျပာ၊ ပုတ္ခတ္၊ တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိတတ္သည္။

ထိုသို႔ ေဝဖန္မွတ္ခ်က္ေပးသူမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ အုပ္စု ေလးစု ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပထမအုပ္စုမွာ ဆန္႔က်င္ဘက္ အင္အားစု သို႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက တစ္ဆိတ္ကို တစ္အိတ္ လုပ္၍ ပုတ္ခတ္၊ တိုက္ခိုက္မႈ ဆန္ေသာ ေဝဖန္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အဆင့္အတန္းနိမ့္၊ မယဥ္ေက်းေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အစြန္းေရာက္ေရာက္ လံႈ႔ေဆာ္၊ ေသြးထိုးမႈ အေလးကဲသည့္ မွတ္ခ်က္ေပးသူမ်ားျဖစ္သည္။

ဒုတိယအုပ္စုမွာ မည္သည့္ အစိုးရတက္တက္ အၿမဲလိုလို အျပစ္ရွာ၊ ကန္႔လန္႔တိုက္၊ ေဘးထိုင္၊ ဘုေျပာေနမည့္အျပင္ အခြင့္အေရး ရပါက ဆႏၵျပ သပိတ္ေမွာက္မႈမ်ား၊ ေျမလွန္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေမွ်ာ္ကိုးကာ အရာရာကို ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ကဲေသာ အျမင္ျဖင့္ မွတ္ခ်က္ေပးသူမ်ား ျဖစ္သည္။

တတိယအုပ္စုမွာ အစိုးရအဖြဲ႔ကိုသာမက ယင္းေနာက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၏ အဆင့္အတန္း၊ ဂုဏ္သိကၡာကို ရည္ေမွ်ာ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသႏွင့္ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးတည္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ပညာရွင္ဆန္ဆန္ စနစ္တက် အေသးစိတ္၊ အႀကံျပဳ၊ ေထာက္ျပေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

စတုတၳအုပ္စုမွာမူ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ရပ္တည္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ မည္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္၊ အစိုးရ၊ ပါတီ၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ လက္နက္ကိုင္ကိုမဆို သီအိုရီသေဘာ၊ က်င့္ဝတ္အျမင္၊ ဥပေဒ ႐ႈေထာင့္၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ခ်ိန္ထိုးမႈတို႔ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ကာ ေဝဖန္၊ ဆန္းစစ္၊ သံုးသပ္၊ မွတ္ခ်က္ေပးေနေသာ အုပ္စုျဖစ္သည္။

ထိုအုပ္စု ေလးစုသည္ လက္ရွိ အစိုးရသစ္ကာလ မတိုင္မီ ယခင္အရပ္သား တစ္ပိုင္း အစိုးရလက္ထက္က သိသာစြာ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရၿပီး လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္သာမက ႏိုင္ငံ၏ စီးပြာေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အေျခခံပညာေရး မူဝါဒမ်ား လက္ေတြ႔က်က် မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသးသေရြ႕ ေနာင္အစိုးရ အဆက္ဆက္တြင္လည္း ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

မ်ားစြာ အေရးႀကီးသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာအရပ္ရပ္ကို ဥပေဒအရ၊ တာဝန္အရ လက္ေတြ႔ ကိုင္တြယ္ စီမံခန္႔ခြဲေနသူမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ အေနႏွင့္ အဆိုပါ အုပ္စုေလးစုကို ခြဲခြဲျခားျခား ႐ႈျမင္တတ္ရန္ႏွင့္ မိမိတို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိႏိုင္၊ မရွိႏိုင္မည့္ အႀကံျပဳ၊ ေထာက္ျပ၊ ေဝဖန္၊ မွတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါက မည္သည့္ အုပ္စုထံကမဆို ယူတတ္၊ သံုးတတ္၊ ပယ္တတ္၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈတတ္ရန္သာ ျဖစ္သည္။

သို႔မဟုတ္ပါက ေဝဖန္မႈမွန္သမွ်ကို ဆန္႔က်င္ဘက္အုပ္စုႏွင့္ တစ္ဖြဲ႔တည္း ျဖစ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲ တံဆိပ္ကပ္ျခင္း၊ မိမိတို႔ကို ဂုဏ္သိကၡာ ညႇိဳးႏြမ္းေစရန္ တမင္ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟု ႐ႈျမင္ကာ ဩဇာရွိလွ်င္ ရွိသလို၊ အာဏာရွိလွ်င္ ရွိသလို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိလွ်င္ ရွိသေလာက္ တံု႔ျပန္ အေရးယူေနပါက သေဘာထား ေသးႏုပ္ရာ ေရာက္သည့္အျပင္ မိမိအင္အားကို မိမိဘာသာ ျဖဳန္းတီးကာ မိတ္ေဆြျဖစ္ႏိုင္သူမ်ားကို ရန္သူစာရင္း သြင္းလိုက္သကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ ေပ်ာက္ဆံုးသြားႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပး ေထာက္ျပလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၂၆-၄-၂၀၁၇)

  • VIA