POST TYPE

OPINION

ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း
26-Apr-2017

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တရားဝင္ အဆံုးသတ္သြားသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပိုမိုေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္လာခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ေနခဲ့ရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔အား ကမၻာက အႀကီးအက်ယ္ က႐ုဏာ သက္ခဲ့ၾကသည္။ အဖိႏွိပ္ခံမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ ငတ္မြတ္ေနသူမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကသည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ႏိုင္ငံတကာသို႔ တစ္နည္းအတြင္းမွ အျပင္သို႔ ေရာက္ရွိပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ေသာ သတင္းမ်ားမွာ အဆိုးမ်ားခ်ည္းသာ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ စစ္အစိုးရမွ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသို႔ မေျပာင္းလဲမီ ထိုစဥ္ကာလ စစ္အစိုးရမွ တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ ျမန္ျပည္တစ္ခြင္ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ၎တို႔ မည္မွ် တိုင္းျပည္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါေၾကာင္း တံတားႀကီးမ်ား၊ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ား ေနရာအႏွံ႔ တခမ္းတနား ေဆာက္လုပ္လ်က္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ မ်က္ႏွာပန္းလွရန္၊ ျပည္တြင္းတြင္ ေထာက္ခံစာနာမႈ ရရွိရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ 

အာဏာရွင္ အစိုးရဆိုပါက မည္မွ်ပင္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါေစ၊ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳေလ့မရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ စိတ္ထဲတြင္ အမွတ္အသား ျဖစ္သြားပါက အခဲမေက် မေက်မနပ္ စြဲၿမဲထားတတ္ေသာ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတို႔၏ စာနာက႐ုဏာသက္မႈကို မရရွိဘဲ စစ္အစိုးရသည္ တပ္ေခါက္ ေနာက္ဆုတ္ခဲ့ရသည္။ ၂၀ဝ၆ တြင္ အစိုးရအဖြဲ႔အား ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း၊၂၀ဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲ၊ ၂၀၁၀ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ေသြးထြက္သံယိုမႈ မရွိ အရပ္သားအစိုးရသို႔ အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရကို ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာသူအခ်ိဳ႕က လွပေသာ ေအာင္ျမင္စြာ ဆုတ္ခြာျခင္းဟု သံုးသပ္ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အႏုတ္သေဘာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈမွာ ၂၀၁၁ တြင္ အစိုးရ အေျပာင္းအလဲႏွင့္အတူ အျပဳသေဘာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈသို႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အာဏာ ရလာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္မႈမွာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏  အဓိက ဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ရပ္တန္႔လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အစဥ္အလာ မဟာမိတ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ လႊမ္းမိုးမႈမွ ေက်ာခိုင္းထြက္ခြာရန္ ခိုင္မာေသာ အခ်က္ျပမႈတစ္ခုကိုလည္း ျပဳခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ထိုစဥ္ကာလ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အျပင္တြင္လည္း ႏိုင္ငံတကာ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္၊ ဥေရာပ သမဂၢတို႔ျဖင့္ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ ေႏြးေထြးလာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားတြင္ ျမန္မာတို႔ ေခတ္ေလာ၊ အာရွ၏ က်ားေလာစသျဖင့့္ သာသာထိုးထိုး အျပဳသေဘာ အျမင္မ်ား စတင္ေတြ႔ရွိလာရသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ အေကာင္းျမင္ မွန္းဆခ်က္တို႔မွာ ၾကာၾကာမခံပါေခ်။ 

ျမန္မာတို႔ ကံမေကာင္းလွပါ။ ၂၀၁၂ တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခု၏ ပဋိပကၡမွသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာ အျမင္တြင္ ေအာက္သို႔ တစ္ဖန္ စိုက္ဆင္းခဲ့ရျပန္ေလသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အျမင္ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လင္းရေပမည္။ ႏိုင္ငံတကာဆိုသည္မွာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ မီဒီယာမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢတို႔ကို ဆိုလိုေပသည္။ အဆိုပါ ကြန္ရက္သံုးခုမွာ ခ်ိတ္ဆက္ေနၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ားထံသို႔လည္း လႊမ္းမိုးမႈ ရွိသည္ျဖစ္ရာ ရခိုင္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရာတြင္ ျမန္မာတို႔ လႈပ္ေလ၊ ျမဳပ္ေလသာ ရွိေပေတာ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ စစ္အစိုးရ၏ အတိုက္အခံ လႈပ္ရွားမႈအေပၚ အာ႐ံုစိုက္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကရာမွ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္မူ ႏိုင္ငံတကာ၏ အာ႐ံုစိုက္မႈမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားခဲ့သည္။ ဒီ့ေနာက္ ဦးဝီရသူ ေပၚေပါက္လာသည္။ ၉၆၉ ျဖစ္တည္လာသည္။ မဘသအဖြဲ႔ႀကီး ျဖစ္ထြန္းလာသည္။ အမုန္းစကား မွတ္ခ်က္မ်ားဆိုသည္မွာ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားတြင္ မျမင္ေတြ႔ခ်င္မွအဆံုး ျဖစ္လာရသည္။ 

အဆိုပါျဖစ္ထြန္းမႈ အားလံုးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ တစ္နည္းတစ္ဖံု ပတ္သက္ယွက္ႏြယ္ေနေလရာ ႏိုင္ငံတကာ၏ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေပၚ အျပဳသေဘာအျမင္မွာ ႐ုတ္ျခည္း ေျပာင္းလဲသြားေလသည္။ ဆိုးသည္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ၏အျမင္တြင္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ အဖိႏွိပ္ခံ အေျခအေနမွ ဖိႏွိပ္သူ အေျခအေနသို႔ ေျပာင္းလဲသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာတို႔သည္ စစ္အစိုးရ၏ အဖိႏွိပ္ခံအေျခအေနမွ အေျပာင္းအလဲ ကာလတြင္ ျမန္မာတို႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ႏိုင္ငံသား အေထာက္အထားမဲ့ေနသူ မြတ္ဆလင္မ်ားအား ဖိႏွိပ္သူမ်ားအျဖစ္ ပံုအေဖာ္ခံရေတာ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အဖိႏွိပ္ခံဘဝျဖင့္ ကာလၾကာရွည္ ေနထိုင္ခဲ့ရသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အဖိႏွိပ္ခံ ႏိုင္ငံသား အေထာက္အထားမဲ့ေနသူမ်ားအေပၚ ကိုယ္ခ်င္းစာနာမႈျဖင့္ ျပႆနာမ်ားအား ယခင္ကထက္ လ်င္ျမန္ ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ဟု ႏိုင္ငံတကာမွ တြက္ဆခဲ့ၾကေသာ္လည္း ထင္သေလာက္ မလြယ္ကူခဲ့ေပ။ 

မလြယ္ကူ႐ံုသာမက ရခိုင္အေရးသည္ တစ္ေန႔ျခားသာ၍ပင္ ႐ႈပ္ေထြး နက္႐ိႈင္းလာေနေပေသးေတာ့သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡသတင္းမ်ား မၾကာမၾကာ ၾကားသိလာေနရသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အျမင္တြင္ အစဥ္အဆက္ ျမန္မာ့ျပႆနာႀကီး ႏွစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ထားေသာ ရခိုင္အေရးကိစၥႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပႆနာမွာ လိုက္ေလေဝးေလ၊ ရွင္းေလ ႐ႈပ္ေလ ျဖစ္ဘိသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေလေတာ့သည္။ ၂၀၁၆ တြင္ အာဏာရ လာခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ပင္ အဆိုပါ ကိစၥႀကီးႏွစ္ရပ္ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကိစၥမွာ အရိပ္မည္း ႀကီးစြာထိုးလ်က္ ရွိေနေပေသးသည္။ 

ႏိုင္ငံတကာသည္ စစ္အစိုးရကာလက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊကို ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရအလြန္ကာလ၌ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ကို ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကၿပီး ယခုအစိုးရအသစ္ လက္ထက္တြင္မူ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ခံရသူမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊမွာ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ထိုးႏွက္ခ်က္ကို အႀကီးအက်ယ္ ခံရသည္။ သူဘာလုပ္လုပ္ အေကာင္း မျမင္ေပ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသည္ ထိုစဥ္က အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အလ်ဥ္းသင့္သလို ေတြ႔ဆံုကာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို ကုစားရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ေကာင္းေအာင္ လုပ္ေလ အဆိုးသတင္းထြက္ေလ  ျဖစ္ေတာ့သည္။ ေနာက္ဆံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ ႏိုင္ငံတကာစနစ္၏ အထာႏွင့္ သေဘာသဘာဝကို နားလည္သြားဟန္တူသည္။ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ၿပီးေနာက္ ၂၀ဝ၇ သံဃာအေရးအခင္းကို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ကိုင္တြယ္ကာ ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလ်က္ ၂၀၁၀ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ျပဳလုပ္ကာ ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကြယ္သို႔  ဝင္ေရာက္သြားေတာ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊအလြန္ အာဏာရလာေသာ ဦးသိန္းစိန္သည္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း သေဘာထား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသူ၊ သေဘာထား အလယ္အလတ္ရွိသူအျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ႐ႈျမင္ၾကသည့္အေလ်ာက္ ႏိုင္ငံတကာအျမင္တြင္ ဦးသိန္းစိန္သည္ လက္တြဲ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ဦးသိန္းစိန္အေပၚ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား တစ္ဟုန္ထိုး တိုးပြားသြားေစခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအေပၚ ျပည္သူ႔ဗဟိုျပဳ အစိုးရအျဖစ္ ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၂ ရခိုင္တြင္ ပဋိပကၡ အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ႏိုင္ငံတကာမွ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ သေဘာထားကို မွန္းဆေစာေၾကာခဲ့ၾကသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ဗဟိုျပဳမည္ေလာ၊ အမ်ိဳးသားေရး၊ လံုၿခံဳေရး ဗဟိုျပဳမည္ေလာ ေဝခြဲမရ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ရခိုင္အေရးကိစၥျဖစ္ၿပီးေနာက္ လာေရာက္ လည္ပတ္ေသာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုုး အႀကီးအကဲအား ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ႏိုင္ငံသား အေထာက္အထားမဲ့သူမ်ားအား တတိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အေထာက္အထားမဲ့သူမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းထားရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေဆြးေႏြးေသာအခါ ၎အေပၚ တ႐ုတ္အား အာခံခဲ့သည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွတ္ေပးထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝန္းမွာ ပက္လက္လန္ေလေတာ့သည္။ 

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားစု ၾကည္ညိဳေလးစားျခင္း ခံရေသာ ႏိုဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ပင္လွ်င္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားမွ မလြတ္ကင္းႏိုင္ေပ။ လတ္တေလာ ျပဳလုပ္သြားခဲ့ေသာ ဘီဘီစီႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ရခိုင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ခံစစ္သေဘာ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ ရခိုင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အမ်ားၾကည္ညိဳေလးစားရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲ့သို႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးသည္ပင္လွ်င္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ႀကီးစြာေသာ အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈကို ခံစားရပါသည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားမွာမူကား ဆိုဖြယ္မရွိေတာ့ေပ။

ေခတ္ကာလ၏ အေျခအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးသေဘာ သဘာဝတို႔အရ မည္သူမဆို၊ မည္သည့္ႏိုင္ငံမဆို ျပစ္တင္ေဝဖန္ခံရမႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခံရမႈတို႔မွ မလြတ္ကင္းႏိုင္ေပ။ လူ႔သေဘာ သဘာဝအရ အေကာင္းထက္ အဆိုးကို အာ႐ံုစူးစိုက္တတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားသည္ ရွင္းေလ၊ ႐ႈပ္ေလျဖစ္တတ္သည္။ ေျပာေလ ေမာေလ ျဖစ္တတ္သည္။ လိုက္ေလ ေဝးေလ ျဖစ္တတ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံငယ္တစ္ႏိုင္ငံသာ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ႐ႈေထာင့္မွ သံုးသပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အရ အေမွာင္မွ အလင္းသို႔၊ အပိတ္မွ အဖြင့္သို႔၊ အာဏာရွင္မွ ဒီမိုကေရစီသို႔ ကူးေျပာင္းေနသည္ျဖစ္ရာ ေဝဖန္မႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္မႈ၊ ခ်ီးမြမ္းကဲ့ရဲ႕ ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈမ်ားကို မလြဲမေသြ ႀကံဳေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ေဝဖန္ျပစ္တင္ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားကို တုန္လႈပ္ရန္ မလိုသလို လံုးလံုး ဥေပကၡာ ျပဳရန္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းကဲ့သို႔  ျပည္ပ စြက္ဖက္မႈမ်ားဆီ တြန္းပို႔လိုေသာ အစုအဖြဲ႔မ်ားလည္း ရွိေလသည္။ ျပႆနာ ရွိေနသည္ကို လက္ခံရင္း အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္းနည္းကို ျမန္မာတို႔ကိုယ္တိုင္ ရွာေဖြ ႀကံဆၾကရန္ ျဖစ္သည္။ ျပႆနာ ေျဖရွင္းနည္းသည္အတြင္းမွ လာရမည္သာ ျဖစ္သည္။ အလုပ္လုပ္ရင္း ျပႆနာမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့သြားၾကရန္ ျဖစ္သည္။ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးရင္း အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ၾကရန္ ျဖစ္သည္။ ရင္ဆိုင္ရန္ျဖစ္ရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သြားၾကရန္ ျဖစ္သည္။ ျပႆနာ ရွိေနသည္ကို လက္ခံရင္း လာမည့္ေဘး ေျပးေတြ႔ၾကရန္ ျဖစ္သည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၊ အျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ား ပိုမိုႀကီးမားနက္႐ိႈင္းသည္ကို မည္သူမွ် မျငင္းဆိုႏိုင္ေပ။ တစ္နည္း ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကို ပိုမိုခံရလ်က္ ရွိသည္။ ယေန႔ေခတ္ ျမန္မာတို႔အေနႏွင့္ အနာဂတ္ ျမန္မာမ်ိဳးဆက္မ်ားအား ျပႆနာ နည္းပါးေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ ႏိုင္ငံတကာ၏ အႏုတ္သေဘာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ဝိုင္းဝန္းႀကံဆ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား အားလံုးတြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။ 

ေအာင္ေအာင္ (IR)

  • VIA