News

POST TYPE

OPINION

တနသၤာရီ အမတ္ ျပႆနာအတြက္ ကိုးခ်က္ (Daily, Vol-5/No-10)
23-Apr-2017


NLD ပါတီ၏ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ေဒသခံရြာသားတစ္ဦးကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္လိုက္သည့္ ႐ုပ္သံဖိုင္ႏွင့္ ယင္းအေပၚ ေဝဖန္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ဆင္ျခင္ သတိျပဳမိစရာ၊ သင္ခန္းစာ ယူစရာမ်ားစြာ ရရွိႏိုင္ေပသည္။

ပထမဦးစြာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေစ၊ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ေစ၊ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ အရာထမ္း၊ အရာရွိ၊ ဝန္ထမ္း၊ အၾကပ္၊ တပ္သားျဖစ္ေစ မေလ်ာ္မကန္ ျပဳမူေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုခု ရွိလာပါက ေနာက္ဆံုးေပၚ အိုင္တီ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ မီဒီယာေၾကာင့္ ဆိတ္ကြယ္ရာမရွိ စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း ကမၻာတစ္ဝန္း ပ်ံ႕ ႏွံ႔သြားႏိုင္ျခင္းကို သတိျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယတစ္ခ်က္မွာ ထိုသို႔ မေလ်ာ္မကန္ က်ဴးလြန္မိပါက က်ဴးလြန္သူ သာမက က်ဴးလြန္သူ ကိုယ္စားျပဳေသာ အဖြဲ႔အစည္း၊ နယ္ပယ္တစ္ရပ္လံုး အထိပါ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္း၊ အဆင့္အတန္း နိမ့္ပါးသြားႏိုင္ေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။

တတိယတစ္ခ်က္မွာ ယင္းအေျခအေနကို သက္ဆိုင္ရာ ကာယကံရွင္ အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း၊ နယ္ပယ္ တစ္ရပ္လံုးက မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ အခ်ိန္မဆိုင္း တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းခ်က္ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

စတုတၳအခ်က္ အေနႏွင့္မူ ျဖစ္ရပ္အေပၚ မူတည္ကာ ကာယကံရွင္ အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း၊ ပါတီ၊ လႊတ္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္ အလားတူ ျပႆနာမ်ား ေနာင္တြင္ မေပၚေပါက္ေစရန္ မည္သို႔တင္ႀကိဳကာကြယ္ထားမည္နည္း ဆိုျခင္းကို သံုးသပ္ အေျဖရွာထားရမည္ျဖစ္သည္။

ပဥၥမအခ်က္မွာ ယခင့္ယခင္ အစိုးရအဆက္ဆက္တြင္လည္း အလားတူ ျပႆနာမ်ိဳးႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးမ်ား ရွိခဲ့ဖူးေသာ္လည္း တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းသည့္နည္းလမ္း လြဲေခ်ာ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အမွားဝန္ခံျခင္းမ်ိဳးထက္ က်ဴးလြန္သူ မမွားေၾကာင္း နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ သက္ေသျပ အကာအကြယ္ ေပးသည့္သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္မသြားေစရန္ အထူးသတိႀကီးႀကီးထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ဆ႒မအခ်က္ အေနႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို အႏုလံု ပဋိလံု ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါက ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေဒသခံ ရြာသားဘက္တြင္လည္း အမွားမ်ား ရွိေနလင့္ကစား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ျဖစ္ေနသူက ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ တံု႔ျပန္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေသးငယ္ေသာ အမွားအေပၚကို ဧရာမ အမွားႀကီးျဖင့္ ဆင့္လိုက္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္သြားခဲ့သည္။

သတၲမအခ်က္အေနႏွင့္ ျပည္သူလူထုသည္ တပ္မေတာ္သားတစ္ပိုင္း အရပ္သားတစ္ပိုင္း ပါတီႏွင့္ ယင္းပါတီႀကီးစိုးခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႔ထက္စာလွ်င္ ျပည္သူက ဆႏၵအမွန္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အရပ္သားစစ္စစ္ အမ်ားဆံုး ပါဝင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ပို၍ ယဥ္ေက်း၊ ႐ိုးသား၊ အရည္အခ်င္းရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကျခင္းကို သတိခ်ပ္သင့္ေပသည္။

သို႔ေသာ္ တစ္ႏွစ္ဆိုေသာ မ်ားစြာ တိုေတာင္းသည့္ ကာလအတြင္းမွာပင္ အျငင္းပြားဖြယ္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္၊ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ပညာအရည္အခ်င္း အေထာက္အထား၊ သီလခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ အေပ်ာ္အပါး လိုက္စားမႈ၊ ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထု ေက်နပ္ေလာက္သည့္ တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းမႈ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္စဥ္အေပၚ မူတည္ကာ လိုအပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူလူထုကို လူသိရွင္ၾကား ေမတၲာရပ္ခံ ေတာင္းပန္မႈ သိသာထင္ရွားစြာ မေတြ႔ခဲ့ျခင္းမွာ အ႒မအခ်က္ျဖစ္သည္။

နဝမအခ်က္အေနႏွင့္မူ စည္းကမ္းေဖာက္၊ အျပစ္က်ဴးလြန္သူကို ပါတီစည္းကမ္းအရ အေရးယူ၊ အျပစ္ေပးျခင္းမွာ မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမဆို မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တစ္ရပ္ရပ္တြင္ တာဝန္ယူထားသည့္ အဆင့္မ်ိဳး၊ ျပည္သူက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အျပည့္ျဖင့္ တစ္ခဲတနက္ ဆႏၵမဲေပး ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ပါတီ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဆိုပါက လက္ရွိ ျပႆနာကို မူတည္ကာ ျပည္သူလူထုအား အေလးထား၊ ေလးစားေၾကာင္း လက္ေတြ႔ လုပ္ရပ္တစ္ခုခုျဖင့္ ျပသရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၂၃-၄-၂၀၁၇)


  • VIA