News

POST TYPE

OPINION

အေရးႀကီးသည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး (Weekly, Vol-13/No-12)
22-Apr-2017

ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီး စစ္ေအးကာလဟု ဆိုႏိုင္သည့္ ၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ ႏွစ္ကာလမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔မ်က္ႏွာစာတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး နယ္ပယ္အသီးသီး၌ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားခဲ့ျခင္းမွာ ထိုစဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ မူဝါဒတို႔က အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမ်ားဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေမရိကန္ျပန္ေထာင္စုတို႔အၾကား အားၿပိဳင္ေနသည့္ အခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၏ ဘက္မလိုက္ လႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးက အထူးေလးစား ထင္ရွားခဲ့သည္။

တတိယကမာၻစစ္ႀကီး ျဖစ္ပြားမည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ား ယွက္သန္းေနေသာ ကာလတြင္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီး၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔၏ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈက တစ္နည္းအားျဖင့္ ဦးသန္႔ ကိုယ္စားျပဳေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကမာၻက အထူးတလည္ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳေစခဲ့သည္။

ကမာၻေပၚတြင္ လူဦးေရ အမ်ားဆုံးႏွင့္ အႀကီးဆုံးႏိုင္ငံႀကီး ႏွစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ပူးတြဲ၍လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရး အေျခခံမူငါးရပ္ကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္လည္း ေဒသတြင္းရွိ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ ပို၍ ထူးျခားေတာက္ေျပာင္ေသာ အရည္အခ်င္းကို ျပသႏိုင္ခဲ့သည္။

ထိုအခ်က္သည္ ကမာၻ႔ဆူပါပါဝါအျဖစ္ ဆယ္စုႏွစ္ေျခာက္ခုနီးပါး တစ္ထီးတစ္နန္း ရပ္တည္လာခဲ့ေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္အတူ အႀကီးအက်ယ္ စစ္ေရးတည္ေဆာက္လာေသာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံတို႔အၾကား ဒုတိယစစ္ေအးကာလသဖြယ္ ျဖစ္လာေသာ ယေန႔အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရး မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္း ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရင္း တစ္ရပ္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ မတိုင္မီ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ သြားေရာက္လည္ပတ္ၿပီး အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ ပါဝင္ေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ အမွတ္စဥ္ ၈ ႏွင့္ ၉ အခ်က္တို႔မွာ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ သြားေရာက္ေသာ ခရီးစဥ္၏ အဓိကအခ်က္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

အမွတ္စဥ္ ၈ မွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား လုံၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ား တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေရး၊ ယင္းေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ဦးေဆာင္သည့္ ၂+၂ အဆင့္ျမင့္ ေဆြးေႏြးပြဲယႏၲရားကို ဆက္လက္၍ ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳသြားရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ က႑မွ ဆက္လက္ကူညီေရးကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း အထူးေဖာ္ျပထားသည္။

အမွတ္စဥ္ ၉ မွာမူ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အတူတကြ ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ကုလသမဂၢ၊ အာဆီယံ-တ႐ုတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာမ်ားတြင္ ညႇိႏႈိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ သေဘာတူညီေၾကာင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို အလြယ္ေျပာရပါက ျပည္တြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အခ်ဳိ႕ အေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ဖြယ္ရွိသူ တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ တူ႐ူခ်က္ပုံစံျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာက ခ်ဥ္းကပ္လာသည့္ ရခိုင္ျပႆနာႏွင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အပါအဝင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံတကာက ႐ႈျမင္ေထာက္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေရးဟု ဆိုႏိုင္သည္။

အိမ္နီးခ်င္းလည္းျဖစ္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားလည္း ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ရန္ လိုလားပုံရသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနႏွင့္လည္း သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၏ ခရီးစဥ္ကို အထူးအေလးအနက္ထားသည့္ သေဘာ ျပသခဲ့သလို မၾကာမီကာလအတြင္း တတိယအႀကိမ္ လာေရာက္မည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခရီးစဥ္တြင္လည္း ၆၇ ႏွစ္ၾကာ တည္ေဆာက္လာခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး၊ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရးတို႔ကို လက္ေတြ႔က်က် ထုတ္ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အထူးေဖာ္ျပလိုေပသည္။ 
 
အယ္ဒီတာ (၁၉-၄-၂၀၁၇)