News

POST TYPE

OPINION

ဒီမိုကေရစီအစိုးရႏွင့္ မြဲျပာပုဆိုး ဇာတ္လမ္းမ်ား (Daily, Vol-5/No-8)
21-Apr-2017

ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး ကာလသည္ အစိုးရအဖြဲ႔ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား စတင္ ထမ္းေဆာင္ေသာကာလ သို႔မဟုတ္ ကုန္ဆံုးသြားသည့္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္အတြင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သမွ်ကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ရမည့္ ကာလဟု ဆိုႏိုင္သည္။

လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းမွသည္ မိသားစုတစ္စု၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္၊ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းတစ္ခု၊ အစိုးရတစ္ဖြဲ႔အထိ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေအာင္ျမင္မႈ၊ မေအာင္ျမင္မႈ၊ က်႐ံႈးမႈ၊ မူလ အေျခအေနအတိုင္း မေျပာင္းမလဲ ရွိေနမႈ စသည္တို႔ကို အမွန္အတိုင္း၊ ပကတိ အေျခအေနအတိုင္း ႐ႈျမင္ သံုးသပ္ၾကည့္ရန္ အထူး လိုအပ္လွသည္။

ထိုသို႔ သံုးသပ္ၾကည့္ႏိုင္မွသာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ကာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ေသာ အေရးအရာ မ်ားကို သင္ခန္းစာယူ ျပဳျပင္ႏိုင္ၿပီး မူလအတိုင္း ရွိေနသည္မ်ားကိုမူ လိုအပ္လွ်င္ လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း မိမိသေဘာႏွင့္မိမိ အစိုးရအျဖစ္ နာမည္ခံ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာကာလ၊ အေရြးေကာက္ခံပံုစံ အရပ္သား တစ္ပိုင္း အစိုးရကာလမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေစတနာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္မႈ မွတ္တိုင္မ်ားအျဖစ္ အစိုးရ အာေဘာ္မီဒီယာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ိဳးသာ ရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ ရလဒ္မ်ားျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့သည့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ အစိုးရသို႔မဟုတ္ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရ လက္ထက္တြင္လည္း ယခင္အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ား၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း ႏိုင္ငံပိုင္ အစိုးရအာေဘာ္ မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ ေအာင္ျမင္သည္ဟု ၎တို႔ ယူဆရသည္မ်ားကိုသာ အစိုးရ၏ တစ္ႏွစ္တာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ တခမ္းတနား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ေပးအပ္ထားေသာ အခြင့္အာဏာမ်ားအရ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္၏ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံပါတီႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ အပါအဝင္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အႀကံျပဳေဝဖန္မႈမ်ား၊ တြန္းအားေပးမႈမ်ားက အစိုးရအဖြဲ႔ကို ေဝဖန္ဆန္းစစ္သည့္သေဘာ၊ ထိန္းညႇိေပးသည့္သေဘာ ေဆာင္သြားခဲ့သည္။

ယေန႔ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံထားရသည့္ အရပ္သားစစ္စစ္ အမ်ားဆံုး ပါဝင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ တစ္ႏွစ္သက္တမ္း ျပည့္ေျမာက္ခ်ိန္တြင္လည္း အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာ က်န္ရွိေတာ့သည့္ အစိုးရအာေဘာ္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ အသံုးျပဳၿပီး ဆက္လက္ ရွင္သန္ေစကာ ယခင့္ယခင္ အစိုးရမ်ား၏ နည္းနာအတိုင္း တစ္ႏွစ္အတြင္း အစိုးရစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုသာ ထုတ္လႊင့္ ေဖာ္ျပေနဆဲ ျဖစ္ေနျခင္းမွာ မ်ားစြာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနေပသည္။

အစိုးရအာေဘာ္ မီဒီယာမ်ား ယခင္ပံုစံႏွင့္ မယိုးမယိမ္း ဆက္လက္ ထားရွိေနျခင္းသည္ ယခင္ အတိုက္အခံဘဝက ၎တို႔ႏွင့္ အသံတူညီစြာျဖင့္ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရအေပၚ အႀကံျပဳ၊ ေဝဖန္ေထာက္ျပျခင္းျဖင့္ စတုတၳမ႑ိဳင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာမ်ားအေပၚ အေလးထားမႈ အားနည္းျခင္း၊ အထင္အျမင္ေသးျခင္း၊ ပစ္ပယ္ျခင္းသေဘာ သက္ေရာက္ေနေပသည္။ 

ကုန္ဆံုးသြားသည့္ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျပည္သူလူထု၏ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ မိမိတို႔ကိုယ္ကို ႐ိုးေျဖာင့္စြာ ေဝဖန္ ဆန္းစစ္ႏိုင္သည့္ အဆင့္မ်ိဳးအထိ မလုပ္ႏိုင္ျခင္းကို ကိုယ္တိုင္ မဲေပး ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ျပည္သူမ်ားက အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ နားလည္ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေပသည္။

သို႔ေသာ္ ကိုယ္ပိုင္ ေခြၽးႏွဲစာျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ သတင္းသိပိုင္ခြင့္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနေသာ ပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာမ်ားကို အေလးမထားျခင္း၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ အသံုးျပဳ၍ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေစတနာ”ပံုစံ မြဲျပာပုဆိုး ဇာတ္လမ္းမ်ား ေဖာ္ျပထုတ္လႊင့္ေနျခင္းတို႔မွာမူ နားလည္ရ ခက္လွၿပီး ရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ ျပည္သူလူထုကို ယခင္ အစိုးရမ်ားကဲ့သို႔ သေဘာထားရာ ေရာက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပး ေထာက္ျပလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၂၀-၄-၂၀၁၇)

  • VIA