News

POST TYPE

OPINION

၂၀၁၆ နိဂံုး ၂၀၁၇ နိဒါန္း (၄)
10-Jan-2017 tagged as


(ဂ) စီးပြားေရး

၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပဲြတြင္ လူထုမဲျဖင့္ NLD အစိုးရ တက္လာခဲ့ရာ တရားနည္းလမ္းက်မႈဘက္မွ အားေကာင္းလာၿပီျဖစ္၍ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လွိမ့္ဝင္လာလိမ့္မည္ဟု ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ အစိုးရ သက္တမ္း ၉ လအၾကာတြင္ကား ေမွ်ာ္မွန္းသလို ျဖစ္မလာခဲ့ပါေခ်။ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေျခာက္သန္းခန္႔ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္မူ သံုးသန္းေက်ာ္မွ်သာ ရွိေသးသည္။ အမွန္စင္စစ္ ဤသို႔ ျဖစ္ရသည္မွာလည္း ဘာမွ မဆန္း။ “ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ”ကို အစိုးရသက္တမ္း ရွစ္လၾကာမွ ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့သလို “ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္”ကိုလည္း ဇြန္လအတြင္းကသာ အသစ္ ျပန္လည္ ဖဲြ႔စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံျခား အရင္းအႏွီးမ်ားအတြက္ “ဝင္ေပါက္”တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ေသာ “ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း”မွာလည္း ကုမၸဏီ သံုးခုမွ်ျဖင့္သာ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

“ကုန္သြယ္ေရး ရွင္းတမ္း”မွာလည္း အစိုးရ သက္တမ္း ၉ လအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလီယံေက်ာ္ လိုေငြျပေနသည္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္ အေျခအေန အဆိုးဆံုးကား “ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ”ပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္ တာဝန္ယူခါစက အေမရိကန္ေဒၚလာ တန္ဖိုးမွာ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၁၆၀ က်ပ္ခန္႔အထိ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ သို႔တေစ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၄၄၀ က်ပ္ေက်ာ္ ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။ ကိုးလအတြင္း ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္သြားသည့္ သေဘာျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ကမူ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈမွာ ၁၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္ဟု တရားဝင္ တြက္ခ်က္ထားသည္။ ဤသို႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တက္ေနေသာ္လည္း လူတစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြ ျမင့္တက္လာမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ “ဝယ္လိုအား”မွာလည္း သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်လာရသည္။ အက်ဳိးဆက္ကား အစိုးရသစ္လက္ထက္ ျပန္လည္ ေရးဆဲြသည့္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ လိုေငြ က်ပ္ဘီလီယံ ၃၀၉၀ ရွိလာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီး ရက္ေပါင္း ၁၂၀ ခန္႔အၾကာ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ ေရာက္ေတာ့မွ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးမူဝါဒ”ကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာႏိုင္ခဲ့သည္။ “အေသးစိတ္ မပါဘဲ ေယဘုယ်သေဘာ ဆန္လြန္းသည္”ဆိုေသာ ေဝဖန္ခ်က္မ်ား လွ်ံက်လာသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ေရာ၊ စီမံ ဘ႑ာဝန္ႀကီး ေျပာသည့္မိန္႔ခြန္းတြင္ပါ “မည္သည့္စီးပြားေရး မူဝါဒႏွင့္ သြားမည္”ဆိုသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပမထား။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ “လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္စနစ္”ကို မည္မွ်ပင္သြားလိုသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္ေတြ႔တြင္ လူလတ္တန္းစား အားနည္းလွသည္ျဖစ္ရာ အစိုးရက႑ ႀကီးႀကီးမားမား ရွိေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္အမွ် အစိုးရ အင္စတီ က်ဴးရွင္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ ထက္ျမက္အားေကာင္းေနဖို႔ အထူး အေရးႀကီးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အင္စတီက်ဴးရွင္း အေျခအေနမွာ အားနည္းရသည့္အထဲတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုမွာ အားအနည္းဆံုး ျဖစ္ေနသည္။ 

(ဃ) ႏိုင္ငံျခားေရး

အစိုးရသစ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈ အသီးသီးတြင္ အေအာင္ျမင္ဆံုးဟု ဆိုႏိုင္သည္မွာ “ႏိုင္ငံျခားေရး”ပင္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာလည္း သူ႔အေၾကာင္းႏွင့္သူဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။ NLD အစိုးရ လက္ခံတာဝန္ယူရေသာ က႑ အသီးသီးမွာ ယခင္အစိုးရ အဆက္ဆက္၏ ဆိုးေမြကို ဆက္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ (ဥပမာ-စီးပြားေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စသျဖင့္) သို႔ႏွင့္တိုင္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာအစိုးရ အဆက္ဆက္မွာ “ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ”ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္မူ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး မမွားခဲ့ဟု ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ဦးႏုအစိုးရ တစ္ေလွ်ာက္လံုး စစ္ေအးတိုက္ပဲြတြင္ ၾကားမညပ္ေစရန္ ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့သည္။ အေမရိကႏွင့္ေရာ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ပါ မိတ္ဖက္မပ်က္ ဆက္ဆံႏိုင္ခဲ့သည္။ ဦးေနဝင္း အစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း တ႐ုတ္-ဗမာ အဓိက႐ုဏ္းမွလဲြၿပီး ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒပိုင္းတြင္ ဦးႏုေဖာက္ခဲ့သည့္ လမ္းအတိုင္းသာ လိုက္ခဲ့သည္က မ်ားသည္။ (ေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္ အေမရိက၏ စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္မႈႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ စီးပြားေရးအရ နီးသြားျခင္းတို႔မွာကား အျခားကိစၥျဖစ္သည္) ဤသို႔ အမွားနည္းလွေသာ ယခင္အစိုးရ အဆက္ဆက္၏ ႏိုင္ငံျခားေရး ေပၚလစီကို ဆက္ခံရ၍လည္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႏွင့္ လြယ္လြယ္ကူကူ ေအာင္ျမင္မႈရျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

ဤေနရာတြင္ အထူး အမွတ္ေပးၾကရမည္မွာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကၾကားတြင္ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ထိန္းႏိုုင္ခဲ့သလို အိႏိၵယႏွင့္ဂ်ပန္တို႔ကလည္း အစိုးရသစ္ကို အျပည့္အဝ ေထာက္ခံၿပီး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုင္းႏွင့္စင္ကာပူ ခရီးစဥ္မ်ားမွာလည္း သူ႔အတိုင္းအတာႏွင့္သူ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရခဲ့သည္သာ ျဖစ္သည္။ အေမရိကမွလဲြ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရာက္ေလရာ ႏိုင္ငံတိုင္းက ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲ တစ္ေယာက္လို ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ဆိုသည္ႏွင့္ အေမရိကန္ ခရီးစဥ္ကိုလည္း မေအာင္ျမင္ဟု ေျပာလို႔ မရပါ။ ဤခရီးစဥ္အတြင္း စီးပြားေရး အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈ အားလံုးနီးပါး ဖယ္ရွားေပးခဲ့သလို “ကုန္သြယ္ေရး အထူးခံစားခြင့္” (GSP) ကိုလည္း ျပန္လည္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ 

(င) မီဒီယာႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား

ယခင္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ “ေျဖေလွ်ာ့မႈ”အခ်ဳိ႕ကို စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မ်ား ရွိသည္။ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိသေလာက္ ရွိသည့္တိုင္ ၿငိမ္း/စု/စီဥပေဒ၊ မီဒီယာ ဥပေဒ၊ အလုပ္သမား အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ဖဲြ႔စည္းခြင့္ ဥပေဒ စသည္တုိ႔မွာ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခု လူထုမဲျဖင့္ တက္လာေသာ NLD အစိုးရေခတ္တြင္ အဆိုပါ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား တုိးပြားအားေကာင္းလာဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။ “ၿငိမ္း/စု/စီ ဥပေဒ”ကို ျပင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ကိစၥမ်ားမွာဆိုလွ်င္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္မႈမ်ားပင္ ရွိသေလာက္ ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံုႀကီးတြင္ မီဒီယာခန္းမ်ား ထည့္သြင္း ေဆာက္လုပ္ထားေသာ္လည္း မီဒီယာသမားမ်ားမွာ တီဗီၾကည့္၍ သတင္းယူေနရဆဲျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ဤကိစၥမွာ ယခင္လႊတ္ေတာ္ အဆံုးပိုင္းက စခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ယခုဆိုလွ်င္ ပံုမွန္ သတင္းယူခြင့္ ေပးသင့္ၿပီ ထင္ပါသည္။ ထို႔ထက္ မီဒီယာသမားမ်ား အေနႏွင့္ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ကို သတိႀကီးႀကီးထားေနရရာ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲ ကာလတြင္ “မေျပာရဲ မဆိုရဲမ်ား” တစ္ေက်ာ့ျပန္လာႏိုင္စရာ ရွိပါသည္။ အရပ္ဘက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ လုပ္လာသည္မ်ားလည္း ရွိသေလာက္ ရွိသည္ဟု ၾကားရသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကူညီေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို အစိုးရ ဖဲြ႔စည္းေပးေသာ အဖဲြ႔အစည္းမွတစ္ဆင့္သာ စီမံခန္႔ခဲြမည္ဟု သတင္းေတြ ျဖစ္ေနသည္။ သို႔တေစ ဤကိစၥမွာ ယခုခ်ိန္ထိေတာ့ တရားဝင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေသးဟန္ မရွိပါေခ်။ 

ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရလိုက္ေသာ အစိုးရမ်ားအေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အတိုက္အခံ အားနည္းႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ မီဒီယာႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို ပို၍ လြတ္လပ္မႈ ေပးသင့္သည္ဟု ေခတ္ၿပိဳင္ပညာရွင္ “လာရီဒိုင္းမြန္း”က ေထာက္ျပထားပါသည္။ 

၃။ အႏွစ္ခ်ဳပ္

၂၀၁၆ တစ္ႏွစ္လံုးကို ၿခံဳၾကည့္လိုက္မည္ဆိုလွ်င္ One Lady Show ပြဲေတာ္ႀကီးဟူ၍ပင္ ဆိုရမလို ရွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စိတ္ႀကိဳက္ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ “ႏိ္ုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္”ဆိုေသာ ဥပေဒၾကမ္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမည္ႏွင့္တဲြ၍ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စိတ္ႀကိဳက္ဝန္ႀကီးအဖဲြ႔ကို ဖဲြ႔စည္းႏိုင္ခဲ့သလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စိတ္ႀကိဳက္ NLD ပါတီဝင္မ်ားျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုမွ်မက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္သည္လည္း “ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္”၊ “ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး”၊ “သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီး”၊ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ေကာ္မတီမ်ား၏ အႀကီးအကဲ”စသည့္တာဝန္မ်ား ယူထားသည္။ သူမ၏ အသက္အရြယ္ႏွင့္ မလိုက္ အပင္ပန္းခံႏိုင္မႈကိုကား ခ်ီးက်ဴးရပါလိမ့္မည္။ သို႔တေစ ဤမွ် ႀကီးမား ေလးလံလွေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႀကီးကို ေရရွည္ ထမ္းထားႏိုင္ပါ့မလား အေလးအနက္ စဥ္းစားဖုိ႔ လိုပါလိမ့္မည္။ ထို႔ထက္ လူတစ္ေယာက္ အေနႏွင့္ အရာရာ ကြၽမ္းက်င္ ပိုင္ႏိုင္ဖို႔ ဆိုသည္မွာလည္း မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ပင္ ခဲယဥ္းပါသည္။ သို႔အတြက္ “ေအာင္ျမင္မႈမွာ အေလးအနက္ ညိႇႏႈိင္းတိုင္ပင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈအေပၚတြင္ သာမက တာဝန္ခဲြေဝေပးႏိုင္စြမ္း အေပၚတြင္ပါ တည္မီွေနပါလိမ့္မည္”ဟု အိုင္စီဂ်ီအဖဲြ႔ႀကီးက သတိ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။ 
ေက်ာ္ဝင္း

  • VIA
  • TAGS