News

POST TYPE

OPINION

ရင်ခွင်နန်းတော်မှ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်ဆီသို့(Daily Vol-4/No-95)
31-Jul-2016
ရနကှုနကှို တဈခါမှ မရောကဖှူးတဲ့ သူတခှို့ ပထမဦးဆုံး ရောကလှာတဲ့အခါ ရကနှညှးနညှးလောကှ ဟိုဟိုဒီဒီ လှှောကသှှားပှီးတာနဲ့ ရနကှုနမှှာ ဘာကို အမှားဆုံး သတိထားမိလဲလို့ မေးကှည့တှော့ နှဈခု ပှောကှတယှ။

တဈခုက ကားတှေ သိပမှှား၊ သိပကှပှပှှီး ကားတှေ၊ လူတှေ စညှးကမှး မလိုကနှာကှတာ အရငထှကှ ပိုဆိုးလာတယတှဲ့။ နောကတှဈခုကတော့ဘယှ သှားသှား မတှေ့ခငှှ၊ မမှငခှငှမှှ အဆုံးနဲ့ ဟီရိသှတတှပပှ အနညှးဆုံးက သမီး ရညှးစားအတှဲတှတေဲ့။

သူတို့ ပှောလညှး ပှောခငှစှရာပဲ။ ဘယသှှားသှား၊ ဘယလှာလာ ရနကှုနမှှာ ဒီနှဈခကှကှ သတိပှုမိစရာ အကောငှးဆုံး ဖှဈသလို ရှကတှတမှယဆှိုရငှ ရှကစှရာ အကောငှးဆုံးလညှး ဖှဈနတယှေ။ ယိုသူမရှကှ မှငသှူရှကှ ဆိုသလို နရောတိုငှးမှာ လကညှှိုးထိုး မလှဲ၊ ခလုတတှိုကမှိ မတတှ တှေ့နရတေဲ့ ဆယကှှောသှကှ သမီးရညှးစား အတှဲတှကလညှေး အမှားပှညသှူကို စိတှ မသကမှသာ ဖှဈစတယှေ။

စိတှ မသကမှသာ ဖှဈတာလညှး မပှောနဲ့လေ။ သူတို့တဈတှကေ လူမှငကှှငှးမှာတောငှ လငမှယားတှေ ဆိတကှှယရှာမှာ ပှုမူ နထေိုငသှလိုမှိုး ဖှဈနတောကိုး။ ဒီလို သမီးရညှးစား အတှဲတှကေို ဈေးကှကလှို သဘောထား လာကှပှီး အလုံပိတှ အခနှးတှေ ဆောကပှှီး စီးပှား ရှာလာကှတာသာ ကှည့တှော့။

အဲတော့ အမှားပှညသှူ အပနှးဖှစရော ပနှးခှံလို၊ ကနပှေါငလှို နရောတှမှောဆို သူတို့ခညှှး နရော ယူထားတော့ မောငနှဲ့နှမ၊ သားနဲ့အမိတောငှ တှဲသှားလို့ မတင့တှယသှလို ဖှဈလာတယှ။ အရှယှ မရောကသှေးတဲ့ ကလေးငယတှှကေို အဲလိုနရောတှေ ခေါမှသှားရဲကှတော့ဘူး။

အခုနောကပှိုငှး အမှားပှညသှူ သှားလာနတေဲ့ ရှော့ပငှးမောလတှှအပှငှေ ဘုရား၊ ကှောငှးကနှ ပရိဝုဏလှို နရောမှိုးတှမှောတောငှ သမီး ရညှးစား အတှဲတှေ မှငမှကောငှး၊ ရှုမကောငှး ဖှဈနလေို့ သတိပေး စာတနှးတှတေောငှ ပှူးတူးပှဲတဲ ကပထှားရတဲ့ အခှအနေေ ရောကလှာတယှ။

ဒီအရှယှ လူငယတှှေ ဘာဖှဈလို့ ဒီလောကှ သောငှးကနှှး နကှတောလဲလို့ မေးစရာ ရှိတယှ။ အဓိက အကှောငှးအရငှးတှေ အမှားကှီး ရှိနိုငပှမယှေ့ မီဒီယာ မှိုးစုံကနတဈဆငှေ့ အတုမှငှ အတတသှငကှှတာနဲ့ တကကှသိုလှ၊ ကောလိပတှှကေ ကှောငှးနဲ့ မတူတဲ့ကှောငှးတှေ ဖှဈနတော ဆိုတဲ့နှဈခကှကှို အဓိက တှေ့ရတယှ။

အာဏာရှငခှတှေ တဈလှှောကလှုံး အစိုးရကို ဆန့ကှငှတှယဆှိုတဲ့ အမှငနှဲ့ အရာရာကို လုံခှုံရေး ရှုထောင့ကှနေ ကှည့ပှှီး မီဒီယာတှကေို ဆငဆှာ လုပခှဲ့တဲ့အတှကှ ခစှခှနှး၊ ကှိုကခှနှး၊ သမီးရညှးစား လှှောကလှညခှနှး၊ သီခငှှးနဲ့ မဆိုငတှဲ့ မငှးသား၊ မငှးသမီး ကလူကှီစယခှနှးတှကေိုပဲ ပရိသတကှ ဖနတှဈရာတအေောငှ စားသုံး လာကှရတယှ။

ရုပသှံ ကှောငှှာနဲ့ ဇာတလှမှးတှဲတှကလညှေး ခစှခှနှး၊ ကှိုကခှနှး၊ မိနှးကလေးက တဈဖကသှတကှှိုကှ၊ မိနှးကလေးက အရငှ ဖှင့ပှှောဆိုတဲ့ မိနှးမ နောကပှိုးကားတှေ၊ မိနှးကလေးတှေ အရကသှောကှ အသညှးကှဲခနှးတှကေို အသားပေး ထားသလို ဖှဈနတယှေ။

နောကတှဈခုကတော့ စဈအစိုးရ လကထှကမှှာ တကကှသိုလှ ကှောငှးတှကေို မှို့နဲ့ အငမှတနလှှမှးတဲ့ မှဈကူး၊ ခှောငှးခှား နရောတှကေို စဈရေးအမှငနှဲ့ ပို့ပဈပှီး စာသငနှှဈတှေ လှှော့၊ ခတှမမေီတော့တဲ့ ပှဋဌှာနှးခကှတှှေ၊ ခတှနေောကကှနှတေဲ့ သငကှှားနညှးစနဈတှေ၊ တူညီ ဝတစှုံတှနေဲ့ အထကတှနှးကှောငှးသာသာ ပုံစံမှိုးဖှဈသှားတာပဲ။

ဒါတငမှကသေးဘူး။ လူမှုရေး၊ အားကစား၊ အနုပညာ၊ စတနော့ ဝနထှမှး၊ လေ့လာရေးခရီး၊ လကတှှေ့ အသုံးခမှှု၊ ကှောငှးသား အဖှဲ့အစညှးတှေ၊ လှုပရှှားမှုတှေ၊ ဆှေးနှေးပှဲတှေ၊ အခှအတငှေ ဒီဘိတတှှေ၊ အသကဝှငနှတေဲ့ ကှောငှးစာကှည့တှိုကတှှေ စတဲ့ တကကှသိုလှ ရပဝှနှး၊ ပညာ ရပဝှနှးနဲ့တူတာ ဘာမှမရှိသလို ဖှဈသှားခဲ့တယှ။

အဓိက အဲဒီ နှဈခကှကှှောင့ှ အထကတှနှးရောကစှ ဆယကှှောသှကတှှနေဲ့ တကကှသိုလကှှောငှးတကစှ၊ ဆယ့ရှှဈနှဈကှောှ၊ နှဈဆယစှှနှးစ လူငယလှေးတှေ လမှးမှား ရောကသှှားတဲ့ ရာခိုငနှှုနှး မှားမှားလာတယှ။

အရှယအှရ၊ ခနဓှာကိုယနှဲ့ စိတပှိုငှးဆိုငရှာ အပှောငှးအလဲအရ သမီး ရညှးစား ထားတာက သဘာဝ တရားဖှဈလို့ ပှူနာ မရှိဘူး။ ကှောငှးခနှးထဲမှာ၊ ပနှးခှံမှာ၊ ကားပေါမှှာ၊ လူမှငကှှငှးမှာ ဘေးပတဝှနှးကငှကှို လစှလှှူ ရှုပှီး မတောတှရောှ ပှုမူကှတဲ့အထိ ဖှဈနတောကတော့ ပှူနာ ရှိလာတယှ။ ဒါကို အရငအှစိုးရ အဆကဆှကကှတော့ လူငယတှှေ နိုငငှံရေး မလုပရှငပှှီးရော ကနှတှာ ဘာလုပလှုပှ တမငှ လစှလှှူရှု၊ လမှးကှောငှးလှှှဲ ပဈထားခဲ့လသလေား ဆိုပှီး တှေးစရာ ဖှဈခဲ့တယှ။ ပှညသှူကို ဦးထိပထှားပှီး ပှညသှူ့ဆနဒှကို အလေးထားတဲ့ အစိုးရဖှဈလာပှီဆိုရငတှော့ ဒီလူငယှ ပှူနာကို အဖှရှောပှီး ဖှရှငှေးဖို့ လိုမယှ။

ပှူနာ ဖှဈစတေဲ့ အကှောငှးအရငှးတှကေို စေ့ငုကှည့လှိုကရှငှ၊ ဖှရှငှေးခငှစှိတရှှိရငှ ဖှရှငှေးနညှးကို အလှယတှကူ တှေ့နိုငမှယလှို့ ထငတှယှ။

အယဒှီတာ (၃ဝ-၇-၂ဝ၁၆)


  • VIA