News

POST TYPE

OPINION

လႊတ္ေတာ္ထဲက ေျခဥျပင္ဆင္ေရးပုစၧာ
23-Aug-2019ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေဒါက္တာေမာင္သင္း မိတီၳလာ မဲဆႏၵနယ္အပါ ၁၄၅ ဦးတို႔ ၂၉-၅-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္တင္သြင္းထားသည့္ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးဥပေဒမူၾကမ္းအေပၚ ေလ့လာစိစစ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီက စိစစ္ၿပီး အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသြားခဲ့သည္။ ထိုမတိုင္မီ ဩဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္လည္း ေျခဥျပင္ဆင္ေရးအစီရင္ခံစာပါ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ၾကမည့္ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲေရးကိစၥကို အဆိုတင္သြင္းျခင္း၊ အဆံုး အျဖတ္ရယူျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ေထာက္ခံဆႏၵမဲမ်ားျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္မည္သို ့ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ၾကမည္ဆိုသည္ကိုမူ မသိရွိၾကေသး၊ အဆိုပါပူးေပါင္းေကာ္မတီအေနႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ား ဆက္လက္က်င္းပၾကၿပီး ျပင္ပမွပတ္သက္ ဆက္စပ္သည့္အစုအဖြဲ႔မ်ားကို ဖိတ္ေခၚ၍ ၎တို႔ထံမွ အႀကံဉာဏ္မ်ား ရယူျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု သိထားသည္။ ယခုလႊတ္ေတာ္သို႔ ထပ္မံတင္သြင္းသည့္ ေဒါက္တာေမာင္သင္း၏ ဥပေဒမူၾကမ္းကိစၥကိုလည္း မည္သို႔ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ၾကမည္ဆိုသည္မွာလည္း စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းလာသည္။

ေျခဥျပင္ဆင္ေရးကိစၥကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ စတင္တင္သြင္းသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ေရတြက္ပါက ယခုဆိုလွ်င္ ၆ လနီးပါး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးကိစၥမွာ ယခင္ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ကာလတုန္းကလည္း ျပင္ခဲ့ၾကဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုလုပ္ပံုလုပ္နည္းႏွင့္ေတာ့ တစ္ထပ္တည္းမက်။ ထိုစဥ္ကေတာ့ ကနဦးတြင္ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းၿပီး ေတြ႔ရွိခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္တင္ျပၾကၿပီးမွ ေနာက္တစ္ခါ ထပ္မံ၍ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေကာ္မတီဟူ၍ထပ္မံဖြဲ႔စည္းကာ ဦးစားေပးျပင္ဆင္ရမည့္အခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္တင္ျပ၊ ထိုအခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ဥပေဒၾကမ္းဆက္လက္ ေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ အဆိုတင္ၿပီး၊ ေထာက္ခံသူက ေထာက္ခံၿပီးမွ ဥပေဒမူၾကမ္းကိုဆြဲၿပီး ပါတီအစံုမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဝက္ခန္႔နီးပါးက လက္မွတ္ေရးထိုး တင္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုလႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးကိစၥမွာမူ ထိုစဥ္က လုပ္ခဲ့သည့္နည္းႏွင့္တူမေယာင္ႏွင့္မတူ၊ အနည္းငယ္ကြဲျပားမႈရွိသည္။ ထိုစဥ္ကလုပ္ခဲ့သည့္ အဆင့္သံုးဆင့္ခန္႔ကို ယခုမူ အဆင့္တစ္ဆင့္တည္းျဖင့္လုပ္ၾကဟန္တူသည္။

ေျပာစရာရွိသည္မွာ ထိုစဥ္က ဦးေဆာင္တင္သြင္းသူမွာျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီကျဖစ္ေသာ္လည္း အလံုးစံုစင္းလံုးေခ်ာေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ဟု မဆိုႏိုင္။ ယခုကဲ့သို႔ပင္ အဖုအထစ္မ်ားရွိေနခဲ့သည္။ ထိုအဖုအထစ္မွာမူ ယခုကဲ့သို႔ ဆူပူျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာရပါတီအတြင္း ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔တို႔ အေတာ္ပြတ္တိုက္ခဲ့မႈအရ ေနာက္ဆံုးထြက္ေပၚခဲ့သည့္ အေျဖရလဒ္ကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ခန္႔မွန္း၍သိရွိႏိုင္သည္။ ထိုစဥ္က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ (လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား) တင္သြင္းၾက သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ေလွ်ာ့ခ်ေရးမ်ား ပါဝင္သည့္ ၄၃၆ (က) ပါ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကိုမူ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးစီးသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ (တပ္မေတာ္အပါ) ဘက္မွ လိုက္ေလ်ာေပးျခင္း မရွိခဲ့ဘဲ ၄၃၆ (ခ) ပါ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံခြင့္ပါဇယား (၂) ႏွင့္ (၅) ပါ အခ်က္ (၅၄) ခ်က္ျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာႏွင့္ ဘ႑ာေငြခြဲေဝေရးဘက္ဆီသို႔သာ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ၄၃၆ (က) ဘက္တြင္မူ ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ) တစ္ခုကိုသာ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ထို ၅၉ (ဃ) ပါ စစ္ေရးအျမင္အစား ကာကြယ္ေရးဟုလႊတ္ေတာ္မွ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေထာက္ခံမႈကိုလည္း ၄၃၆ (က) ပါ ပုဒ္မျဖစ္၍ ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵမဲခံယူအတည္ျပဳရန္လုပ္ငန္းေႂကြးက်န္ က်န္ရွိေနေသးသည္။

ဤသည္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုစဥ္ကတည္းက ေျခဥျပင္ဆင္ေရးကို အဓိက ဆႏၵမဲဆုပ္ကိုင္ထားသည့္ တပ္မေတာ္ဘက္တြင္ ၎တို႔သြားမည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ခ်မွတ္ထားဟန္တူသည္။ ယခုအႀကိမ္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကာလတြင္မွ ယခင္က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တင္သြင္းထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ ပုဒ္မမ်ား (ပုဒ္မ-၂၆၁ အပါအဝင္) ကို ယခုကာလတြင္ ၎တို႔အေနႏွင့္ပင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္တြဲကာ တင္သြင္းထားသည္ကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင ့္မွန္းဆ၍ရႏိုင္သည္။ သို႔အတြက္ဆိုရလွ်င္ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ႏွစ္ကာလအပိုင္းအျခား လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကာလအလိုက္ ပထမအႀကိမ္တြင္ မည္သည့္အခ်က္မ်ား၊ ဒုတိယသက္တမ္းတြင္ မည္သည့္အခ်က္မ်ား၊ တတိယအႀကိမ္တြင္မည္ သို႔ေသာအခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္သြားမည္ဟူေသာ ျပင္ဆင္ေရးစီမံခ်က္ ရွိေနႏိုင္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိုေျခဥျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ၽြသေိ ၾေစ ရွိေနႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ခက္ေနသည္မွာ ယေန႔လက္ရွိ အာဏာရ ပါတီႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီတို႔ဘက္ကမူ ထိုလမ္းေၾကာင္းကို မခန္႔မွန္း မသိရွိႏိုင္သလိုျဖစ္ေနသည္။ သို႔အတြက္ မွန္းဆကာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ နည္းမ်ားျဖင့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ကာ တြက္ခ်က္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကျခင္း သေဘာကိုလည္း ေစာေၾကာမိသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးပုစၦာမွာ အေျဖႏွင့္ ေဝးကြာေနသည္။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ မွန္းဆမရႏိုင္။ မည္သည့္အေျဖရလဒ္ ထြက္ေပၚလာမည္မသိ ျဖစ္ေနရ၏။

ဤပုစၦာကို အေျဖထြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ဆိုလွ်င္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အင္အားႀကီးသည့္ အဓိက အင္အားစုႀကီးႏွစ္ခုအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္ကလည္း ေျခဥျပင္ဆင္ေရးအတြက္ဆိုလွ်င္ အာဏာရပါတီအား လႊတ္ေတာ္ျပင္ပတြင္ ၎တို႔ႏွင့္ေတြ႔ဆံုညႇိႏိႈင္းေရးလမ္းေၾကာင္းမွပင္ အခ်င္းခ်င္းေတြ႔ဆံုညႇိႏိႈင္းၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္အတြင္းျပင္ဆင္ေရးလမ္း ေၾကာင္းကိုေလွ်ာက္ေစခ်င္သည့္ သေဘာကိုေတြ႔ရသည္။ ယခုသြားေနသည့္ လမ္းကိုႀကိဳက္ပံုမေပၚ။ အမွန္တကယ္သာ လက္ရွိအာဏာရ ပါတီဘက္က ေျခဥျပင္ဆင္ေရးကိစၥအတြက္ လႊတ္ေတာ္အထဲ မတင္သြင္းမီ ညႇိႏိႈင္းလာလွ်င္ အထက္တြင္ ဆိုခဲ့သည့္သမၼတ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ေလွ်ာ့ခ်ေရးပုဒ္မမ်ားအျပင္ အျခားေသာ လိုက္ေလ်ာႏိုင္ေျခရွိသည္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာႏိုင္မည့္သေဘာရွိသည္။ (အမွန္တကယ္လည္း ၎တို႔ဘက္က ထိုပုဒ္မမ်ားျပင္ဆင္ေရး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ေပါင္းၿပီး လက္မွတ္မ်ားကို တပ္မေတာ္သား ၁၀၀ ေက်ာ္ လက္မွတ္ထိုးကာတင္ထား ၿပီးျဖစ္သည္။) ယခုသြားေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ျပင္ဆင္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားစြာရွိသမွ်ကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း ပစ္တင္ၿပီး ပြဲဆူသြားေစသည့္ ပံုစံကိုမႏွစ္ၿမိဳ႕။ ထို႔အျပင္ လူထုကိုပါ မဲဆြယ္ၿပီး ျပင္ပတြင္ ေထာက္ခံပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးကစားပြဲမ်ားပံုစံကိုလည္း လားလားမွ်သေဘာက်ပံုမေပၚသည့္ သေဘာရွိသည္မ်ားကို၊ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေထာက္႐ႈျခင္းျဖင့္ ခန္႔မွန္းမိႏိုင္သည္။

အျခားတစ္ဖက္က အာဏာရပါတီအေနႏွင့္မူ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္စဥ္ကပင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ ေျခဥကို ရေအာင္ျပင္မည္၊ ထိုသို႔ ျပင္မည့္အခါ လူထုအားျဖင့္ျပင္မည္ဟူေသာနဂိုရွိရင္းစြဲ ပါတီမူဝါဒ ဦးတည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္က ႀကီးစိုးထားသည္။ ထိုအေၾကာင္းမွန္၊ မမွန္ကို ယခင္ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကာလ လႊတ္ေတာ္အတြင္း တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ေျခဥျပင္ဆင္ေရးတစ္ႀကိမ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့စဥ္က NLD ပါတီအေနႏွင့္ လူထုသေဘာထား ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ေပါင္း ၅ သိန္းေက်ာ္ရယူကာ တင္ျပခဲ့ဖူးသည့္ကိစၥရွိခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုနည္းလမ္းမွာမူ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ လမ္းေၾကာင္းမမွန္သျဖင့္ အေရးတယူျပဳမူျခင္း မခံခဲ့ရ၍ ထိုပါတီ အတြင္းမွတ္တမ္းျဖင့္သာ က်န္ရစ္ခဲ့ရဖူးသည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္ အာဏာရ ပါတီအျဖစ္ ရွင္သန္ရခ်ိန္တြင္လည္း ထိုနည္းျဖင့္ပင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း မွဘံုရည္မွန္းခ်က္တူသည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားျဖင့္ ေပါင္းကာ ျပင္ဆင္ရန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္အတြင္းတင္သြင္းၾကကာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵကိုပါျပသၾကသည္။ ထို႔အျပင္လႊတ္ေတာ္ျပင္ပက ေထာက္ခံသူမ်ား၏ အခ်ိန္ကိုက္ေထာက္ခံဆႏၵျပပြဲမ်ားျဖင့္ျပင္ဆင္ေရးလမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အေျဖကား မေရရာ၊ အထက္တြင္ဆိုခဲ့သကဲ့သို႔ တြက္နည္းတြက္ဟန္လြဲေနဟန္တူသည္။ ယေန႔အခ်ိန္အထိေတာ့ အေျဖႏွင့္ေဝးကြာေနဆဲပင္ ျဖစ္လို႔ေနေသးသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားဘက္ကိုၾကည့္လွ်င္လည္း ၎တို႔၏မူလရွိရင္းစြဲဆႏၵမွာလည္း ေျခဥျပင္ဆင္ေရးပင္ ျဖစ္ၾကသည့္အားေလ်ာ္စြာ ၎တို႔မွာ မည္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမွသြားၾကသည္မဆို ၎တို႔အေနႏွင့္ လိုက္ပါလိုၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔ ပါတီမ်ားအားလံုးေပါင္းလွ်င္ပင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း မျပည့္ၾကသျဖင့္ ျပင္ဆင္သည့္ မူၾကမ္းတစ္ရပ္ဆြဲၿပီး သီးျခားတင္သြင္းႏိုင္ေရးအတြက္မွာလည္း မျဖစ္ႏိုင္ၾကသည့္အဆံုး အာဏာရပါတီဘက္က ျပင္လိုသည္ျဖစ္ျဖစ္၊ တပ္မေတာ္ဘက္က ဦးေဆာင္၍ျပင္လိုသည္ျဖစ္ျဖစ္ ၎တို႔အေနႏွင့္ ပါဝင္ပူးေပါင္းၾကရန္ အသင့္ရွိေနၾကသည္။ ျပင္ဆင္ေရးကို ေထာက္ခံၾကသည္။ ထိုသို႔ျပင္ဆင္ၾကသည့္အခါတြင္လည္း ထိုတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအလိုက္ ျပင္ဆင္လိုသည့္အခ်က္မ်ားပါဝင္ႏိုင္မွ ပါဝင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တို႔အေနႏွင့္မူ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္အတြင္းျပင္ဆင္ေရးခရီးကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစခ်င္ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိသည့္ အင္အားစုႀကီး ႏွစ္ရပ္ကို ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းၿပီး ျပင္ဆင္ေစခ်င္ၾကသည္ဆိုသည္ကို ၎တို႔ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေထာက္႐ႈျခင္းျဖင့္ သံုးသပ္ၾကည့္၍ရသည္။

သို႔အတြက္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သမွ်အေပၚ ျပန္ေကာက္ခ်က္ဆြဲရလွ်င္ ဤသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားကို လက္ရွိအာဏာရပါတီအေနႏွင့္ သိေကာင္းသိၿပီးျဖစ္ႏိုင္မည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က လတ္တေလာ လႊတ္ေတာ္အတြင္းကိုယ္စားလွယ္ ၄၁ ဦးတို႔ ေဆြးေႏြးသြားခ်က္မ်ားထဲက ေဝဖန္ေထာက္ျပသြားသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိုလည္း ၾကားသိၿပီးျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားေဆြးေႏြးေထာက္ျပသြားသကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရးစင္ျမင့္ မဟုတ္၊ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို ေတြ႔ဆံုညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာရန္ေနရာသာ ျဖစ္သည္ဆိုသကဲ့သို႔ ေတြ႔ဆံုညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာျခင္း (Negotiations) လမ္းေၾကာင္းကိုသာ ေ႐ႊးခ်ယ္သင့္ၾကသည္။ 

နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ တိုက္တြန္းလိုသည္မွာ ယခုလႊတ္ေတာ္အတြင္း ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကသည့္ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးခရီးကို အမွန္တကယ္သာ ေအာင္ျမင္စြာျဖတ္သန္းလိုၾကပါလွ်င္ အာဏာရပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္ဟူသည့္ အဓိက အင္အားစုႀကီးႏွစ္ရပ္အၾကား၊ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ ပါတီမ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား၊ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအၾကား ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္း;(Negotiation)၊ ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖျခင္း (Mediation)၊ သံတမန္နည္းလမ္းျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း (Diplomacy) ႏွင့္ သူ႔ဘက္ ကိုယ့္ဘက္အျပန္အလွန္နားေထာင္ေပးျခင္း (Listening) တို႔ရွိမွသာလွ်င္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပည့္အဝနားလည္ယံုၾကည္မႈ (Full.Undrestanding) ကို ရရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ နတ္၊ လူ အမ်ားလည္း သာဓုေခၚဆိုႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ဆိုလွ်င္ စိတ္အားထက္သန္မႈ (Willingness)၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ (Skill)၊ လုပ္ရဲကိုင္ရဲသည့္ သတၱိရွိမႈ (Courage)၊ အျပဳသေဘာေဆာင္မႈ (Constructive)၊ အေပးအယူရွိမႈ (Compromise) ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အေလွ်ာ့အတင္း စိတ္ထားရွိတတ္မႈ (Flexibility) တို႔ အထူးလိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း စိတ္ေကာင္းေစတနာျဖင့္ ေရးသားလိုက္ရပါသည္။


သန္းၿဖိဳးႏိုင္