News

POST TYPE

OPINION

ျပႆနာသိလွ်င္ အေျဖလည္း ရွိရပါမည္ (Daily, Vol-7/No-11)
24-Apr-2019

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာတိုက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တို႔ အျမန္ဆံုးေတြ႔ဆံုၿပီး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ထိုးၾကရန္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက တိုက္တြန္းလိုက္သည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။

၃၀ဝ နီးပါးခန္႔ရွိသည့္ ရခုိင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ တပ္မေတာ္ရယ္၊ AA ရယ္၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ (NRPC) ရယ္ ေတြ႔ဆံုၿပီး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးရန္ ဦးစြာ တိုက္တြန္းထားသည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား အထူးစုိးရိမ္ပူပန္ေနၾကရသည့္ AA ႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ တုိက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ေရးအတြက္ NRPC ကို ပုဏၰားတိုင္ထားကာ အပစ္ရပ္သေဘာ တူညီခ်က္တစ္ရပ္ ထြက္ေပၚေအာင္ အႀကံေပးလိုရင္း ျဖစ္ပံုရပါသည္။

ထို႔ေနာက္တြင္မွ ရခုိင္ပဋိပကၡအတြက္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး အေျဖရွာရန္၊ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအား အစုိးရအေနႏွင့္ အျမန္ဆံုး ကူညီေပးရန္၊ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုမ်ားရွိရာ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမေဒသအတြင္း တပ္စြဲျခင္း၊ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းတုိ႔ မျပဳလုပ္ရန္၊ ရခုိင္ျပည္သူမ်ား ေနထုိင္ရာ ေက်းရြာမ်ားအနီး၌ တပ္စခန္းခ်ျခင္းႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားခ်ျပကာ ေတာင္းဆိုထားသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။

AA ႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ေသာ ေနရာေဒသမ်ားမွာ နဂိုမူလကတည္းက လူမ်ိဳးေရးအဓိက႐ုဏ္းမ်ားေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္မႈပ်က္ျပားခဲ့သည့္ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္ရာ ျပႆနာမ်ား အဆမတန္ ႀကီးထြားလာပါက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေၾကညာခံရသည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္သည္ဟု ရခုိင္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ထင္ေၾကးေပး ေျပာဆုိမႈမ်ား ရွိလာခ်ိန္တြင္ ယခုလို ရခုိင္တုိင္းရင္းသား လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထား ထြက္ေပၚလာျခင္းမွာ ေကာင္းမြန္သည့္ အရိပ္လကၡဏာဟုပင္ ဆုိရပါမည္။

အေၾကာင္းမွာ ရခုိင္ပဋိပကၡကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ရခုိင္ႏွင့္ ျမန္မာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားတုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအၾကား ေသြးကြဲေစမည့္ အယူအဆမ်ား၊ သံုးသပ္ေျပာဆုိမႈမ်ား ထြက္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ ယခုလို သက္ဆုိင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႔ဆံုၿပီး ပဋိပကၡ အဆံုးသတ္ေရးအတြက္ အေျဖရွာေရးကုိ တုိက္တြန္းျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ထားရွိသည့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကုိလည္း ေဖာ္က်ဴးရာ ေရာက္သြားေစေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ နယ္ေျမတြင္ AA သာမက ARSA ကဲ့သို႔ေသာ အုပ္စုမ်ဳိးပါ ရွိေနရာ ရခုိင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေတာင္းဆုိထားသည့္အတုိင္း အပတ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိး ျဖစ္မလားဆုိသည္မွာ မေသခ်ာသည့္ ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအေရး၊ အဖိုးတန္ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ပဋိပကၡေၾကာင့္ မပ်က္စီး မေပ်ာက္ပ်က္ေရးတို႔အတြက္ ႏွစ္ဖက္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေျခလည္းရွိ၊ အက်ဳိးလည္းျဖစ္ထြန္းေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို မျဖစ္မေန ပူးေပါင္းရွာေဖြသင့္ေပသည္။ သုိ႔မွသာ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရကို သံသယဝင္ေနသူမ်ားေရာ တပ္မေတာ္ကို သံသယျဖစ္ေနသူမ်ားပါ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးလမ္းစဥ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈ ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ NLD ပါတီ ဦးေဆင္သည့္ ဒီမုိကေရစီအစုိးရေရာ တပ္မေတာ္ပါ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ အထူးလိုအပ္ေနသည္ျဖစ္ရာ ရခုိင္အေရးကိစၥ တစ္ခုတည္းတြင္ သာမက အျခားျပည္တြင္းရွိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ျဖစ္ေသာ ပဋိပကၡတုိ႔တြင္လည္း ပဋိပကၡ ပုိမုိႀကီးထြားေစႏုိင္သည့္ တစ္နည္းအားျဖင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေစႏုိင္သည့္ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အားလံုးက အထူးသတိျပဳထား ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳေဖာ္ျပလုိရင္းျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၂၃-၄-၂၀၁၉)