News

POST TYPE

OPINION

ႏွစ္ကူးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္
22-Apr-2019ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္၏ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္း အေဝးမ်ားကို ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္စတင္ေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအစည္းအေဝးကာလအတြင္း ယခင္ (၁၁) ေျမာက္ အစည္းအေဝးကာလအတြင္းက ဆံုးျဖတ္ရန္က်န္ရွိသည့္ကိစၥမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လႈပ္ခတ္မႈအမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကိစၥမ်ား ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေျခဥျပင္ဆင္ေရးမွသည္ ေနာက္ဆက္တြဲအေနႏွင့္ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးေထာက္ခံပြဲမ်ား၊ ကန္႔ကြက္ပြဲမ်ားေနရာအႏွံ႔ ေပၚထြက္လာခဲ့ရာ လူထုအတြင္း မလိုလားအပ္သည့္ အက္ေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည္။

(၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ေနာက္ဆံုးရက္အထိ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ပုဒ္မ ၂၆၁ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒၾကမ္းအား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္ က်န္ရွိေနသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္သည္။ ယင္းျပင္ဆင္ ခ်က္ဥပေဒၾကမ္းသည္ သာမန္အားျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ခန္႔အပ္ေရးကိစၥျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္၏အေျခခံယူဆခ်က္ျဖစ္ေသာ အာဏာခြဲေဝမႈျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္၏အေျခခံျဖစ္သည့္ အာဏာခြဲေဝမႈျဖစ္သျဖင့္ တည္ဆဲအစိုးရအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္လည္းေကာင္း မူအားျဖင့္လက္ခံထားၿပီးျဖစ္သည္။ NLD အေနျဖင့္လည္း လိုလားေသာ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားလည္းလိုလားေသာ၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း လိုလားေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖစ္ရာ ဘံုရည္မွန္းခ်က္အားျဖင့္ တူညီသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဘံုရည္မွန္းခ်က္အားျဖင့္တူညီေသာ္လည္း ယင္းဘံုအက်ိဳးစီးပြားေနာက္ကြယ္မွ တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီ၏လိုလားခ်က္ မ်ားရွိေနသည္ျဖစ္ရာ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးအနာဂတ္သည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ကို ျမင္ေတြ႔ရသည္။ ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒပိုင္းအရ ျပင္ဆင္ေရးထက္ပိုေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ဖက္ဒရယ္အေရး၊ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိရာ မ်ားစြာအကဲဆတ္ေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုဟုဆိုရပါမည္။ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ျပန္လည္စတင္သည္ႏွင့္ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးသည္လည္း ျပန္လည္အသက္ဝင္လာေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။

ထိုအကဲဆတ္လြန္းသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒၾကမ္းဆိုင္ရာ မဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈကို ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေတြ႔ျမင္ၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနႏွင့္ ေျခဥျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒၾကမ္း ထပ္မံတင္သြင္းမည္ဟုဆိုရာ လႊတ္ေတာ္တြင္းႏို္င္ငံေရးသည္ ပိုမိုျမင့္တက္လာဖြယ္ရာ ရွိေနပါသည္။ ယင္းအေျခအေနတို႔သည္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ျခင္းလား၊ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ျခင္းလားဆိုသည္မွာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ႐ႈျမင္ျခင္းထက္ ကာယကံရွင္မ်ား၏ စိတ္ရင္းေစတနာအေပၚသာ ႐ႈျမင္ရမည္ဟုယူဆမိပါသည္။

ေျခဥျပင္ဆင္ေရး အသက္ဝင္လာသည္ႏွင့္ ယခင္နည္းလမ္းပံုစံအတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ ျပည္သူ႔ ဘက္အဆင္ေျပေစမည့္ အျခားနည္းလမ္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းဆိုသည္မွာ လႊတ္ေတာ္၏ ထိန္းေက်ာင္းႏို္င္မႈႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေနပါသည္။ သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ အႏိုင္ရရွိေရးအတြက္ ဥပေဒပါ စကားရပ္မ်ားကို ျငင္းခံုအဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူေနမည့္အစား ဥပေဒ၏အႏွစ္သာရမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ အျပန္အလွန္ညႇိႏိႈင္းႏိုင္ၾကမည္ဆိုပါက လႊတ္ေတာ္တြင္ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

လႊတ္ေတာ္သို႔ ဥပေဒအရအပ္ႏွင္းထားေသာ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားအရ ဆံုးျဖတ္မည္လား၊ ႏို္င္ငံေရးအရ ဆံုးျဖတ္မည္လား သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္ ရွာေဖြမည္လားဆိုသည္မွာ ေျခဥႏိုင္ငံေရးအက်ပ္ အတည္း၏ ထြက္ေပါက္ သို႔မဟုတ္ ပိတ္ဆို႔မႈ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ထြက္ေပါက္လိုလားပါကလည္း ထြက္ေပါက္ရွိေနပါသည္။ ပိတ္ဆို႔မႈလိုလားပါကလည္း ပိတ္ဆို႔ေစႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသည္ပင္ ႏိုင္ငံ၏ကံၾကမၼာ၊ ျပည္သူ မ်ား၏ကံၾကမၼာဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒၾကမ္းေဆြးေႏြးစဥ္အခ်ိန္ကလည္း လႊတ္ေတာ္တြင္း အားၿပိဳင္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒၾကမ္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးျခင္းကို ယေန႔အထိရပ္ဆိုင္းထားခဲ့သျဖင့္ အားၿပိဳင္မႈအေျခအေနကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ခဲ့သည္။ ျငိမ္းစုစီ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းစဥ္က ေထာက္ခံမႈမ်ား၊ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား လူထုအတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒၾကမ္းေဆြးေႏြးမႈကို ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့သျဖင့္ မလိုလားအပ္သည့္အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုေျခဥျပင္ဆင္ေရးဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္မႈသည္ ျငိမ္းစုစီျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒၾကမ္းကဲ့သို႔ သာမန္ဥပေဒၾကမ္းတစ္ ရပ္မဟုတ္သည္ကိုလည္း သတိျပဳၾကရပါမည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အနာဂတ္အေရးမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည္ျဖစ္ရာ ေရတိုအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြား စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စီးပြားေရး ဦးစားေပးရန္လိုအပ္ေနခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံ၏တည္ၿငိမ္မႈကို ယိမ္းယိုင္ေစသည့္ အားၿပိဳင္မႈမ်ားကို မည္သူက၊ မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းေက်ာင္းၾကမည္နည္း။ ႏိုင္ငံ၏စနစ္ကိုထိန္းေက်ာင္းႏိုင္သည့္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရား စီရင္ေရးက႑မ်ား အားေလ်ာ့ေနျခင္းလကၡဏာတစ္ရပ္အျဖစ္ ျမင္ရပါသည္။ ထို႔အျပင္ စတုတၳမ႑ိဳင္ေခၚသည့္ မီဒီယာ၏ထိန္းေက်ာင္းမႈသည္လည္း ထင္သေလာက္ ခရီးမေရာက္ႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိန္းေက်ာင္းသည္ဆိုသည္မွာလည္း သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ဆိုသည္ထက္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ဦးတည္ေသာ၊ ႏိုင္ငံအတြက္ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ေသာ အေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရး ထိန္းေက်ာင္းရန္ျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းတြင္ တည္ျငိမ္မႈကို မထိခိုက္ေစ၊ အေျပာင္းအလဲေတြလည္း ျဖစ္ေပၚေစမည္ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။ စုစည္းညီၫြတ္မႈအားနည္းေနခ်ိန္တြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔အၾကား မယံုၾကည္မႈ၊ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ားသည္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားသို႔ ဦးတည္ႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနၾကရသည္။ ေသခ်ာသည္မွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားပါဝင္ေသာျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အားလံုး တို႔သည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ကို အျပည့္အဝလိုလားၾကပါသည္။ ထိုလိုလားခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္နည္းလမ္းမ်ား လက္ေတြ႔က်ရန္ ပိုလိုအပ္သည္ဟုလည္း ယူဆမိပါသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္နည္းလမ္းမ်ား လက္ေတြ႔က်မွန္ကန္မွသာ တည္ၿငိမ္စြာေျပာင္းလဲေရးကို ဦးတည္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးခ်ိန္မွစ၍ အားလံုးလိုလားခဲ့ေသာအေျခအေနသို႔ ဦးတည္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးရရွိခ်ိန္က ႏိုင္ငံအတြက္ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ကိုယ္စီကိုယ္စီ၏ လိုလားခ်က္ရရွိေရး အားၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ မည္သည့္အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိခဲ့ပါသနည္း။ ကမၻာတြင္သာမက အာဆီယံအဆင့္တြင္ပင္ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနေရာက္ခဲ့သည္ကို သတိျပဳၾကရပါမည္။ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအျပင္ ပညာေရး၊ စိတ္ဓာတ္၊ အေတြးအေခၚတို႔ က်ဆင္းခဲ့သည့္အက်ိဳးဆက္ကို ယေန႔လက္ေတြ႔ခံစားေနရဆဲျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ကို ျပဳျပင္ႏိုင္ေသာ၊ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ အခြင့္ေကာင္းတစ္ရပ္ကို မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္ေနၿပီလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ထက္ ထို႔ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ၊ တိုင္းရင္းသားအားလံုးလိုလားေသာ အေျခအေနမ်ားသို႔ ရည္႐ြယ္ၾကရန္လိုပါသည္။ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း၏ ပုဂၢလိကဆႏၵမ်ားႏွင့္ အားလံုးအတြက္ ရည္႐ြယ္ေသာ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ခ်ိန္ဆၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန၊ စီးပြားေရးအေျခအေန၊ လံုၿခံဳေရးအေျခအေန၊ ျပည္သူမ်ား၏ ႏို္င္ငံေရးေရခ်ိန္၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏အေျခအေန၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အေျခအေနမ်ားစသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပစိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း လက္ေတြ႔က်က်သံုးသပ္ၾကရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ဆိုျခင္းမွာ အဆိုးျမင္႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လိုျခင္း မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႔အေျခအေနအမွန္ကို သိရွိေစလိုရင္းျဖစ္ၿပီး သို႔မွသာ မွန္ကန္ေသာ သံုးသပ္ခ်က္၊ မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္သာ တည္ၿငိမ္မႈရွိေသာ အေျပာင္းအလဲ၊ တည္ျငိမ္မႈရွိေသာ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးကို ဦးတည္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးျဖင့္ အားၿပိဳင္ေနစဥ္မွာပင္ ယခုလကုန္တြင္ တပ္မေတာ္က အပစ္အခတ္ရပ္ဆိုင္းထားသည့္အခ်ိန္ ၄ လ ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲဝိုင္းတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကမည္လား၊ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားမလား၊ ဆက္လက္အပစ္ အခတ္ရပ္ဆိုင္းထားမည္လား ေမွ်ာ္မွန္းရန္ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္သည္။ ရခိုင္ေဒသအတြင္းတြင္လည္း တိုက္ပြဲမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္ေနရာ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား တစ္ေန႔တျခားမ်ားျပားလာသကဲ့သို႔ အရပ္သားမ်ားကို အကာအကြယ္ယူ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားလည္းရွိေနရာ အဓိကခံစားရသူမ်ားမွာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ စသည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားအစား တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား လိုအပ္ေနပါသည္။ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သူမ်ား၊ ကိုယ္ခ်င္းစာ နာေပးႏိုင္သူမ်ား၊ ကူညီေပးႏိုင္သူမ်ား လိုအပ္ေနပါသည္။ မည္သူ႔ကို အားကိုးၾကရမည္၊ မည္သူ႔တြင္တာဝန္ရွိသည္မွာ မေရရာ မေသခ်ာလွ။

ထို႔အတူ ကုန္ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈဒဏ္သည္လည္း ျပည္သူမ်ား၏ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားအေပၚ ဖိအားမ်ားလ်က္ရွိပါသည္။ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္၏ (၁/၂၀၁၉ ) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြျဖင့္ သံုးစြဲမႈမ်ားကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းႏွင့္ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္၊ ႏိုင္ငံျခားေငြႏွင့္ ရရွိသည့္ဝင္ေငြမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းေၾကာင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြႏွင့္ သံုးစြဲမည့္အစား ျပည္တြင္းက်ပ္ေငြျဖင့္ သာသံုးစြဲၾကရန္၊ ႏိုင္ငံျခားေငြ ပိုမိုရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းအမ်ားစုသည္ ျပည္ပမွတင္သြင္းေသာပစၥည္းမ်ားျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ သာဝယ္ယူၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြသံုးစြဲမႈ လည္းေခၽြတာမည္ျဖစ္ရာ ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ား ထပ္မံျမင့္တက္လာဖြယ္ရာသာ ရွိေနပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြမရွိသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြသံုးစြဲျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေရးနည္းလမ္း စဥ္းစားသည့္နည္းတူ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြတိုးတက္ေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္ကိုလည္း စဥ္းစားေပးၾကရန္လိုအပ္ပါမည္။ ယင္းသည္ အေျခခံျပည္သူမ်ား၏ လက္ေတြ႔ဘဝမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ထုတ္ေဝသည့္ နို္င္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားပင္ ေဈးႏႈန္းတိုးျမႇင့္ခဲ့ရာ အျခားပစၥည္းမ်ား၏ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ဆိုဖြယ္ရာပင္မရွိ။ ႏွစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္ လိုေငြျပမႈ၊ ကုန္သြယ္ေရးလိုေငြျပမႈ၊ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ အေသးစား အလတ္စားလုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေရး ဦးစားေပးၾကေစလိုသည္။

ေျခဥျပင္ဆင္ေရးသည္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္သကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ား၏ေန႔စဥ္စားဝတ္ေနေရး၊ လူမႈဘဝလံုၿခံဳေရးတို႔သည္လည္း ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လံုၿခံဳမႈအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရး ကဲ့သို႔ေသာ အျခားေသာက႑မ်ားအားျဖင့္ျဖစ္ေစ တည္ျငိမ္ေစရန္ အျပန္ အလွန္ထိန္းေက်ာင္းသည့္စနစ္မ်ား ရွိေနပါသည္။ အျပန္အလွန္ထိန္း ေက်ာင္းႏိုင္သည့္မ႑ိဳင္မ်ား၏ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ႏိုင္မႈ၊ ခိုင္မာမႈမ်ားျဖင့္ အေျပာင္းအလဲတည္ျငိမ္ရန္ ထိန္းေက်ာင္းသြားႏိုင္ပါသည္။ မ႑ိဳင္ ၃ ရပ္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ အရပ္ဘက္မ႑ိဳင္မ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ဥပေဒမ်ား မည္မွ်ျပ႒ာန္းထားေစကာမူ ဥပေဒ၏ရည္မွန္းခ်က္ အႏွစ္သာရႏွင့္အညီ လိုက္နာက်င့္သံုးၾကမွသာ ယင္းတို႔၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ထိေရာက္လာႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းမိပါသည္။ ျပည္သူတစ္ေယာက္၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးတြင္က်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အေတြးသစ္၊ အျမင္သစ္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ဘဝကို ေပ်ာ္႐ႊင္လွပႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းမိပါသည္။

သိန္းထြန္း (IR)