News

POST TYPE

OPINION

ခုိင္မာစြာ အုတ္ျမစ္ခ်ရမည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္၏ ပင္မေဒါက္တုိင္
27-Nov-2018

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတအိမ္ေတာ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္း မီဒီယာေကာင္စီ၏ ကတိသစၥာျပဳပြဲအခမ္းအနား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုကတိသစၥာျပဳပြဲသည္ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္မူ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။ ယခုသတင္းမီဒီယာေကာင္စီအဖြဲ႔အသစ္ကို လြန္ခဲ့သည့္ဩဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ခ်က္ထရီယန္ဟိုတယ္တြင္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ကာ ယခုတြင္မွ ကတိသစၥာျပဳပြဲ ျပဳလုပ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ၾကျခင္းႏွင့္အတူ အဆိုပါစနစ္ကို ခိုင္မာတည္တံ့ေအာင္၊ ႐ုပ္လံုးေပၚေအာင္၊ အသက္ဝင္ေအာင္ သြားၾကမည္ဆိုလွ်င္ ထို႔အတြက္ ေထာက္ကန္ေပးရမည့္ ေဒါက္တိုင္မ်ား လိုအပ္သည္။ ထိုေဒါက္တိုင္မ်ားထဲတြင္ အဓိကက်သည့္အရာတစ္ခုမွာ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ ထိုေဒါက္တိုင္ကို ခိုင္မာသည္ထက္ ပိုမိုခိုင္မာေအာင္ အုတ္ျမစ္ခ်ထားရန္လိုသည္။

သတင္းမီဒီယာဆိုသည္မွာ အစိုးရတစ္ရပ္တြင္ ပါဝင္သည့္ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႔၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔တည္းဟူေသာ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ကို တည့္မတ္ေနေအာင္ ေဘးမွဝိုင္းကူေဒါက္ကန္ေပးရမည့္ စတုတၳမ႑ိဳင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ထိုမ႑ိဳင္အတြင္းမွ အဓိကတာဝန္ရွိသူ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ နား၊ မ်က္စိသဖြယ္အျဖစ္လည္းေကာင္း ၾကားသိသမွ်၊ ျမင္ေတြ႔ရသမွ် သိသင့္သိထိုက္သည္မ်ားကို ၾကားခ်ခ်ေျပာဆိုေရးသားေဖာ္ထုတ္ကာ ပါတီအသင္းအဖြဲ႔စြဲကင္းကာ ပီျပင္စြာ ရပ္တည္ေပးရမည့္ ဘက္မလိုက္ေရးဝါဒီမ်ားျဖစ္သည္။

ထိုရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ျပ႒ာန္းခဲ့ၾကၿပီး သတင္းမီဒီယာေကာင္စီကိုလည္း ဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသတင္းမီဒီယာေကာင္စီတြင္ စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာ၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသူ၊ ကာတြန္းဆရာမ်ားအျပင္ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စာေပနယ္ အသီးသီး၊ ဥပေဒေရးရာ၊ သိပၸံနည္းပညာ စသည့္နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ားပါဝင္သည္။

ထို႔အတြက္ ထိုသတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းကို ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးသည့္အစိုးရတို႔က သူတို႔က်င့္သံုးသည့္စနစ္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္ကာ ပိုမိုခိုင္မာေရးႏွင့္ ၎တို႔အစိုးရ၏အားနည္းခ်က္ ေပ်ာ့ကြက္ဟာကြက္မ်ားကို ေဘးမွဝိုင္းဝန္ေထာက္ျပေပးမည့္သူမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ကာ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳၾကသည္။ စနစ္ခိုင္မာေစရန္ ေဒါက္တိုင္ကို အုတ္ျမစ္ေကာင္းေကာင္းခ်ၾကသည္။ လိုလားေတာင့္တၾကသည္။

သူတို႔ အစိုးရနဲ႔ျပည္သူအၾကားကို ေပါင္းကူးေပးမည့္ တံတားတစ္ခုသဖြယ္ အသံုးခ်တတ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ယခုျပဳလုပ္သည့္ ကတိသစၥာျပဳအခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျငင္းခံုမႈ အက်ိဳးအေၾကာင္းနဲ႔ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈေတြမရွိရင္ ဒီမိုကေရစီမရွိႏိုင္ဘူးဆိုတာ လက္ခံထားပါတယ္။ ေဝဖန္ေထာက္ျပတဲ့အခါမွာလည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ေရာက္ရွိေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးကိုဦးတည္ၿပီး အျပဳသေဘာအျမင္ ျဖစ္ေစလိုပါတယ္။ အျပဳသေဘာအျမင္နဲ႔ ေရးသားေထာက္ျပၾကေသာ္လည္း ေရးသားပံု၊ ေရးသားနည္း တင္ျပပံု၊ တင္ျပနည္း မမွန္ကန္ပါက အထင္အျမင္လြဲမွားၿပီး ခုတ္ရာတျခား ရွရာတျခားျဖစ္ကာ အပ်က္သေဘာ သက္ေရာက္သြားႏိုင္တာကိုလည္း သတိခ်ပ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု တစ္ဖက္က အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသည့္သေဘာပါဝင္သလို တစ္ဖက္ကလည္း သတင္းမီဒီယာအတြက္ သတိခ်ပ္ရမည့္အရာကိုပါ ေရွ႕ေနာက္ေပါင္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ထို႔အျပင္ ထိုေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒျဖင့္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းက်ခံထားရေသာ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ဦး၏ မိသားစုမ်ားအတြက္ ငဲ့ညႇာစြာ စဥ္းစားေပးရန္ တင္ျပမႈအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ဥပေဒေၾကာင္းအရ စဥ္းစားေပးမည္ဟု ေျပာဆိုလိုက္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။ ထိုေန႔ညတြင္ပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကလည္း သတင္းမီဒီယာေကာင္စီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ညစာစားပြဲျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ဖတ္ရသည္။

အမွန္ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္အတြက္ဆိုလွ်င္ မီဒီယာ၏အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ၎၏အခန္းက႑ဆိုသည္မွာ ခ်န္ထား၍မရသည့္ အရာတစ္ခုပင္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏အကူအညီကို နည္းမွန္လမ္းမွန္ႏွင့္ မျဖစ္မေနရယူရန္လိုအပ္သည္။ ထိုအေၾကာင္းကို ဥပမာတစ္ရပ္အေနႏွင့္ ထင္သာေအာင္ေျပာရလွ်င္ ယေန႔အစိုးရအတြက္ သူတို႔လုပ္ငန္းေဆာင္တာႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမွန္သမွ်၊ သူတို႔ေျပာဆိုသမွ်ကို တာဝန္ယူကာ ေန႔စဥ္႐ိုက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပေပးေနသည့္ အစိုးရပိုင္ သတင္းစာႀကီးမ်ား၊ ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားရွိေနသည္က သက္ေသျဖစ္သည္။ ထိုသတင္းစာမ်ား၊ ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားသည္ အစိုးရ၏ေဆာင္႐ြက္မႈမွန္သမွ်၊ အႀကီးအကဲမ်ား၏ ေျပာဆိုသမွ်ကို ျပည္သူကိုသိေအာင္ ေဖာ္ျပေပးေနရသည္။ အစိုးရ၏မူဝါဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေသာ ေသြဖည္ျခင္းမရွိေသာမူဝါဒမ်ား၊ အစိုးရလက္ခံက်င့္သံုးေနေသာ ဥပေဒမ်ားထဲမွာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေတြးအျမင္မ်ား ေဆာင္းပါးမ်ားအျဖစ္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ားကေရးသားကာ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပေပးေနၾကရသည္။ အမွန္ဆိုလွ်င္ အစိုးရအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုထိုေဖာ္ျပသမွ်အရာမ်ားမွာ အစိုးရဘက္ကၾကည့္လွ်င္ မွန္ေနသည္၊ ဟုတ္ေနသည္၊ တရားမွ်တေနသည္ဟု ထင္ေကာင္းထင္ႏိုင္သည္ရွိျငား အျခားတစ္ဖက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရရွိေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားအားလံုး၊ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၊ က်န္သည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလံုး၏ အျမင္႐ႈေထာင့္ အေတြးအျမင္၊ လက္ခံက်င့္သံုးေနသည့္မူမ်ားအရမူ မွန္ခ်င္မွမွန္မည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ထိုသတင္းစာမ်ား၊ အစိုးရပိုင္႐ုပ္သံမ်ားကို သတင္းမီဒီယာစစ္စစ္ျဖစ္သည္၊ ျပည္သူအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးေနသည္ဟု ေျပာ၍ရႏိုင္၊ မရႏိုင္ စဥ္းစားရန္လိုလာသည္။

ထိုသို႔အျငင္းပြားခ်က္မ်ား ရွိလာၿပီဆိုလွ်င္ ထို႔ေနာက္ကြယ္၌ ေမးခြန္းမ်ားလည္း ကပ္ၿငိတြယ္လာမည္။ ထိုေမးခြန္းမ်ားမွာ -

သို႔ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ပံုစံ၊ မည္သို႔ေသာ ေရးသားေဖာ္ျပမႈ၊ မည္သို႔ေသာ ရပ္တည္မႈကို သတင္းမီဒီယာစစ္စစ္ျဖစ္သည္ဟု ေခၚဆိုၾကမည္နည္း၊ သတင္းမီဒီယာတို႔က မည္သို႔က်င့္ႀကံရမည္နည္း၊ မည္သူမည္သည့္ဌာနတို႔က မည္သို႔ျပဳက်င့္ရမည္နည္း ဟူသည့္ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည္။ အမွန္ဆိုလွ်င္ ထိုေမးခြန္းမ်ားကို ယခင့္ယခင္ ေခတ္ေဟာင္း စနစ္ေဟာင္းမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ခဲ့သည့္ကာလမ်ားတြင္ကတည္းကလည္း ေပၚထြက္ခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုေမးခြန္းမ်ား၏အေျဖကိုမူ ဒီမိုကေရစီစနစ္ စတင္ က်င့္သံုးသည့္ကာလအေရာက္တြင္ အနီးစပ္ဆံုး အေျဖရွာႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအေျဖရရွိေရးအတြက္ကိုမူ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔တို႔ျဖင့္ အခ်ိန္အေတာ္ယူခဲ့ရသည္၊ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ အျငင္းပြားရသည္။ သို႔ျဖင့္ပင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ စတင္က်င့္သံုးသည့္၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွသည္ သံုးႏွစ္တိုင္ၿပီးခ်ိန္မွ ၾကားခ်ကာ အေျဖတစ္ရပ္ကိုရခဲ့ၾကသည္။ ထိုအေျဖမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒအမွတ္ ၁၂ ျဖင့္ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ဥပေဒထဲတြင္ ျမင္ရႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ဥပေဒထဲတြင္ ဖြင့္ဆိုထားသည့္ သတင္းမီဒီယာဟူေသာ အဓိပၸာယ္၊ ဖြဲ႔စည္းရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ သတင္းမီဒီယာသမားတို႔ က်င့္ႀကံလိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား၊ အစိုးရဌာနတို႔က လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေပးရမည့္တာဝန္မ်ား၊ ျပႆနာေပၚေပါက္လွ်င္ ေျဖရွင္းရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ပင္လွ်င္ ၿပီးျပည့္စံုကာ မွန္ကန္ေနပါ၏ေလာ၊ သို႔ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ၊ ျပည္သူ႔အစိုးရဟု ေခၚေဝၚသမုတ္ေသာ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ ထိုဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္ရန္ အခ်ိန္အခါ မသင့္ေသးသေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ယခုလို အစိုးရႏွင့္မီဒီယာ၊ ျပည္သူတို႔ ညႇိႏိႈင္းသေဘာတူေရးဆြဲကာ သေဘာတူညီမႈ ရယူထားသည့္ ဥပေဒထဲမွ သတင္းမီဒီယာဆိုသည္မွာ ဟူသည့္အဓိပၸာယ္ကအစ က်န္သည့္ အရာမ်ားအားလံုး ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ကာ ေခတ္စနစ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားက လက္ခံက်င့္သံုးေနေသာ အရာမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ထပ္တူက်ကာ ျပည့္စံုေနပါၿပီေလာ စသည့္ေမးခြန္းမ်ားလည္း ရွိေနဦးမည္မွာမလြဲေပ။

အမွန္ဆိုရလွ်င္ ဥပေဒဆိုသည္မွာ အၿမဲမွန္ကန္ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေနသည့္အရာတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ ေျပာင္းလဲေနသည့္ေခတ္စနစ္၊ ေပၚေပါက္လာသည့္နည္းပညာ၊ လိုက္ပါက်င့္ႀကံၾကရသည့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၊ ငါးႏွစ္ တစ္ခါ ေျပာင္းလဲေနသည့္ အစိုးရမ်ားအၾကားတြင္ လိုက္ပါေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၾကရ႐ိုးထံုးစံရွိသည္။

သို႔အတြက္ နိဂံုးခ်ဳပ္ရလွ်င္ “ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ ေရာက္ရွိေရး၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးကိုဦးတည္ၿပီး အျပဳသေဘာအျမင္ ျဖစ္ေစလိုပါတယ္။ အျပဳသေဘာအျမင္နဲ႔ ေရးသားေထာက္ျပၾကေသာ္လည္း ေရးသားပံု၊ ေရးသားနည္း တင္ျပပံု၊ တင္ျပနည္း မမွန္ကန္ပါက အထင္အျမင္လြဲမွားၿပီး ခုတ္ရာတျခား ရွရာတျခားျဖစ္ကာ အပ်က္သေဘာ သက္ေရာက္သြားႏိုင္တာကိုလည္း သတိခ်ပ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟူေသာ သမၼတႀကီး၏စကားကို ေထာက္႐ႈမည္ဆိုပါက သမၼတႀကီးေျပာလိုေသာ သတင္းမီဒီယာဆိုသည္ အဖြဲ႔အစည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ေစေရးအတြက္ ယေန႔လက္ရွိကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အစိုးရႏွင့္သတင္းမီဒီယာမ်ားအၾကား ပြတ္တိုက္မႈ အေျခအေနမ်ားစြာအား ေရွ႕ခရီးတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ၾကေစေရးအတြက္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္အရာမ်ားကို မည္သူတို႔ဘက္က ျပင္ဆင္ရမည္နည္း၊ ယခုထက္ ပိုမိုျပည့္စံုၿပီး သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ လိုက္နာေစေရး မည္သူမ်ားက ဦးေဆာင္ျပင္ဆင္ရမည္နည္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္ မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ား ရွိသနည္း ဆိုသည့္အေျဖကိုသာ ဦးစြာ စဥ္းစားၾကရင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ၏ ေဒါက္တိုင္အုတ္ျမစ္ကို ခိုင္မာေအာင္ အစိုးရ၊ ျပည္သူ၊ မီဒီယာအားလံုးက ဝိုင္းဝန္းပံုေဖာ္ တည္ေဆာက္ၾကျပဳျပင္ၾကရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရေပသည္။

သန္းၿဖိဳးႏိုင္