POST TYPE

OPINION

ဒီမိုကေရစီ ေရခံေျမခံမ်ား မတည္ေဆာက္ႏိုင္လွ်င္ (Daily, Vol-6/ No-161)
16-Oct-2018
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနသည္ အာဏာရွင္စနစ္ထက္စာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထိုက္သင့္သေလာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာႏိုင္ခဲ့ၿပီဟု ဆိုႏိုင္လင့္ကစား အမ်ားေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ႏွင့္ ကြာဟခ်က္မ်ား ရွိေနေပသည္။

အတိတ္က ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားေတာင္းဆိုမႈမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ အာဏာရပါတီကိုယ္၌သည္ပင္လွ်င္ ပါတီတြင္း ဒီမိုကေရစီႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပါတီဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ ပါတီ၏ထိန္းေက်ာင္းမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ရွိသင့္သည္ထက္ပိုမ်ား၊ ပိုထိန္းခ်ဳပ္ေနေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနေပသည္။

ထို႔အျပင္ ယခင္က ၎တို႔ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ခဲ့ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ေပးထားခ်က္အရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ အစိုးရမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုပင္ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခြင့္မရသည့္အျပင္ ယခင္အစိုးရထက္ပင္ ပို၍ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈတင္းက်ပ္လာသည့္ သေဘာေတြ႔ရသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုက တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္မထားသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္မ်ားကိုပင္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက တို္က္႐ိုက္ခန္႔ထားေနဆဲအေျခအေနမွာ မည္သည့္အာဏာကိုမွ် ခြဲေဝမေပးခ်င္သည့္ သက္ေသျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မ႑ိဳင္သံုးခုသာရွိေၾကာင္း၊ အျခားမ႑ိဳင္မ်ားႏွင့္ တန္းမညႇိေစလိုေၾကာင္း အစရွိေသာ မွတ္ခ်က္စကားမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အခ်ိဳ႕ကိုယ္တိုင္ တရားဝင္ထုတ္ေဖာ္မွတ္ခ်က္ျပဳျခင္း၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ၊ ရိကၡာအသံုးျပဳထားသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္အစိုးရအာေဘာ္ မီဒီယာမ်ား ဆက္လက္ထားရွိျခင္းတို႔သည္လည္း စတုတၳမ႑ိဳင္ကို အသိအမွတ္မျပဳသည့္သေဘာျဖစ္သည္။

ယခင္ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့စဥ္က ၎တို႔အေပၚ အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ားက ဖိႏွိပ္ကန္႔သတ္လိုေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေခတ္ႏွင့္ မေလ်ာ္၊ မတရားသည့္ ဥပေဒဆိုး၊ ပုဒ္မဆိုးမ်ားကိုလည္း ယေန႔ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ အစိုးရျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ ၎တို႔အား ေဝဖန္ေထာက္ျပသူ၊ ၎တို႔ႏွင့္ အျမင္သေဘာထားမတူညီသူမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ကန္႔သတ္ရန္ ျပန္အသံုးခ်ေနျခင္းမွာလည္း နားလည္ႏိုင္စရာမရွိေပ။

စင္စစ္အားျဖင့္ လက္ရွိအာဏာရပါတီကို ျမန္မာျပည္သူလူထုက တစ္ခဲတနက္မဲေပးေထာက္ခံခဲ့ျခင္းသည္ ယခင္အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ပါတီအေပၚ အမုန္းစိတ္၊ လက္ရွိအာဏာရပါတီေခါင္းေဆာင္အေပၚ ခ်စ္ခင္စိတ္ႏွင့္ ဒီမိိုကေရစီေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အိပ္မက္မ်ားေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ ယင္းစနစ္၏ ဖြားဖက္ေတာ္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားစြာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံကို ေနခ်င္းညခ်င္း စံႏႈန္းဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ အသြင္မေျပာင္းႏိုင္ေၾကာင္း အားလံုးက နားလည္ထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အစိုးရလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သမွ် မည္မွ်မွားယြင္းလြဲေခ်ာ္မႈမ်ား ရွိေနေစကာမူ လူအခ်ိဳ႕က နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ နားလည္ေပးကာ၊ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားကိုပင္ ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္စား အခမဲ့ကာကြယ္ေဖးမေပးေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အာဏာရလာေသာ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔ထံမွ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္လုပ္ေပးသင့္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ေရခံေျမခံမ်ားကိုပင္ မရရွိဘဲ အာဏာရွင္ဆန္သည့္ စဥ္းစား၊ ေျပာဆို၊ ခ်ဥ္းကပ္၊ ေကာက္ခ်က္ခ်၊ လုပ္ကိုင္မႈမ်ားသာရွိေနၿပီး အေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားေသာ ေဘာင္အတြင္းမွပင္ ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ အေျခခံမူေဘာင္မ်ား အစပ်ိဳးတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ တင္းက်ပ္၊ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ပင္ အရိပ္အေယာင္မျမင္ရေပ။

ထိုအေျခအေနအတိုင္း ရွိေနသည္မွာ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစုထံတြင္ ဒီမိုကေရစီကိုပင္ မယံုၾကည္စိတ္၊ စိတ္ပ်က္အားငယ္စိတ္၊ အားကိုးရာမဲ့စိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး မိမိတို႔က်ရာက႑နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ား က်ဆင္းသြားကာ ႏိုင္ငံအတြက္ မ်ားစြာရင္ေလးစရာေကာင္းလွေၾကာင္း သတိျပဳေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၅ - ၁၀ -၂၀၁၈)